ΠΡΑΚΤΙΚΟ    1 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         1 / 2012

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο Μενιδίου

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23 Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 17 / 19-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Ρύθμιση κυκλοφορίας στον παραλιακό δρόμο Μενιδίου», είπε:

Το έργο της κατασκευής πεζόδρομου στον παραλιακό δρόμο Μενιδίου έχει ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει γίνει ακόμα η οριστική παραλαβή του. Προτείνω να λάβουμε απόφαση με την οποία να προτείνουμε στον δήμο Αμφιλοχίας, την εφαρμογή των παρακάτω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

- τους καλοκαιρινούς μήνες (1-Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου)

- τις Κυριακές και τις αργίες

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Προτείνει να γίνουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του παραλιακού δρόμου Μενιδίου που πεζοδρομήθηκε.

- τους καλοκαιρινούς μήνες (1-Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου)

- τις Κυριακές και τις αργίες

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   1 / 2012

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    2 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         2 / 2012

ΘΕΜΑ: Αίτηση Μαρίας Καλαμπόκη για μετακίνηση περιπτέρου

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 6 Ιουνίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 18 / 1-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Εισήγηση για μεταφορά περιπτέρου της Μαρίας Καλαμπόκη», είπε:

Η Μαρία Καλαμπόκη υπέβαλλε αίτηση στο δήμο Αμφιλοχίας για μεταφορά του περιπτέρου της από τη Συκούλα στο Μενίδι και ο δήμος μας ζήτησε να εκφράσουμε τη γνώμη μας.

Ο Κωνσταντίνος Κίκης είπε: Σήμερα το περίπτερο είναι κλειστό στη Συκούλα και δεν υπάρχουν προοπτικές να ανοίξει. Συμφωνώ να γίνει η μεταφορά του γιατί έτσι ανοίγονται προοπτικές να αναλάβει κάποιο καφενείο την πώληση τσιγάρων.

Ο Νικόλαος Πολύζος είπε: Στο Μενίδι υπάρχουν ήδη πολλά περίπτερα. Στη σημερινή του θέση το περίπτερο εξυπηρετεί τον οικισμό Συκούλας αλλά και τα γύρω χωριά, των οποίων οι κάτοικοι διαφωνούν με την απομάκρυνσή του.

Ο πρόεδρος Βασίλειος Μαλτέζος είπε: Επειδή υπάρχει κορεσμός από περίπτερα στο Μενίδι, και επειδή στη σημερινή θέση του το περίπτερο είναι το μοναδικό που μπορεί να εξυπηρετήσει τη Συκούλα και τα γύρω χωριά προτείνω να μην εγκρίνουμε τη μετατόπισή του, καθώς υπάρχει σχετικό αίτημα των κατοίκων της Συκούλας και των γύρω χωριών.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι με πλειοψηφία

Προτείνει να μην μετακινηθεί το περίπτερο της Μαρίας Καλαμπόκη στον οικισμό Μενιδίου.

Μειοψηφούντος του Κωνσταντίνου Κίκη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   2 / 2012

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         3 / 2012

ΘΕΜΑ: Πρόταση για χώρο στάθμευσης ΤΑΞΙ

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 17 Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 22 / 13-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Πρόταση για χώρο στάθμευσης ΤΑΞΙ», είπε:

Μετά την πεζοδρόμηση τμήματος του παραλιακού δρόμου Μενιδίου δεν είναι δυνατή η στάθμευση των ΤΑΞΙ δίπλα στην πλατεία Μενιδίου (χώρος που είχε οριοθετηθεί με παλιότερη απόφαση του δήμου Μενιδίου), επειδή το τμήμα του δρόμου στο σημείο αυτό πεζοδρομήθηκε. Θα πρέπει λοιπόν να προτείνουμε νέο χώρο για τη στάθμευση των ΤΑΞΙ. Μέχρι σήμερα στον οικισμό Μενίδι υπήρχαν δύο σημεία ως χώροι στάθμευσης ΤΑΞΙ, επί της εθνικής οδού και ο προτεινόμενος για κατάργηση. Προτείνω ως νέο χώρο στάθμευσης στο τμήμα του δρόμου δίπλα στο περίπτερο Χρήστου Πανάκη.

Ο Κωνσταντίνος Κίκης είπε: Για τον οικισμό Μενίδι θα πρέπει να οριστεί μόνο ένας χώρος για τη στάθμευση των ΤΑΞΙ.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Προτείνει τη μεταφορά του χώρου στάθμευσης ΤΑΞΙ,

- από το τμήμα του παραλιακού δρόμου δίπλα στην κεντρική πλατεία Μενιδίου (όπου υπήρχε ως σήμερα),

- στο τμήμα του παραλιακού δρόμου, που αρχίζει από την προέκταση της κάθετης οδού δίπλα από το σπίτι του Γεωργίου Σταμούλη του Κων-νου και προς την κεντρική πλατεία Μενιδίου.

Ο Κωνσταντίνος Κίκης ψηφίζει να υπάρχει μόνο ένας χώρος στάθμευσης ΤΑΞΙ στον οικισμό Μενίδι.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   3 / 2012

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         4 / 2012

ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακή σήμανση παραλιακής οδού Μενιδίου

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 17 Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 22 / 13-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Κυκλοφοριακή σήμανση παραλιακής οδού Μενιδίου», είπε:

Μετά την ολοκλήρωση της πεζοδρόμησης τμήματος του παραλιακού δρόμου Μενιδίου, θα πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση που θα ρυθμίζει την κυκλοφορία. Σας υποβάλλω σχεδιάγραμμα με την προτεινόμενη σήμανση.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Προτείνει τη σηματοδότηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης στο παραλιακό τμήμα του οικισμού Μενίδι όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   4 / 2012

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος


ΠΡΑΚΤΙΚΟ    3 / 2012

συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Μενιδίου

Αριθμός απόφασης         5 / 2012

ΘΕΜΑ: Μεταφορά περιπτέρου

Στο Μενίδι και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 17 Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Μενιδίου μετά από την με αριθμό 22 / 13-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών βρέθηκαν παρόντα 3 ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαλτέζος Βασίλειος (πρόεδρος)

Πολύζος Νικόλαος

Κίκης Κωνσταντίνος

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο υπάλληλος του δήμου Γιώργος Μπόβης.

Ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Μεταφορά περιπτέρου», είπε:

Για το περίπτερο που βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο, πριν το λιμάνι Μενιδίου, είχε καθοριστεί, από το Λιμενικό Ταμείο Αιτ-νίας, ως χώρος για την τοποθέτησή του το παραλιακό τμήμα μεταξύ των καταστημάτων του Θωμά Τόλη και της Βασιλικής Θεοδώρου. Προτείνουμε τη μεταφορά του στο συγκεκριμένο σημείο.

Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Προτείνει τη μεταφορά του πρώην περιπτέρου της Χριστίνας Κακαράντζα στο παραλιακό τμήμα μεταξύ των καταστημάτων του Θωμά Τόλη και της Βασιλικής Γερ. Θεοδώρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   5 / 2012

Ο Πρόεδρος

Μαλτέζος Βασίλειος

Τα μέλη

Πολύζος Νικόλαος                        Κίκης Κωνσταντίνος