iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1947 / március / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1947. március

Összeállította: Keliger Claudia (2020.)

Itthon:

Szántó Zoltán jelentéséből: „A csehszlovákiai magyarokon elkövetett embertelenségek dokumentumaiból összeállított francia és orosz nyelvű füzeteket a külügyminisztériumtól nagyobb példányszámban megkaptam. A füzeteket a mellékelt jegyzék szerint a Belgrádban székelő külképviseleteknek, továbbá szerkesztőségeknek, politikai és társadalmi szervezeteknek, valamint könyvtáraknak megküldtem. Korbel, csehszlovák nagykövet ezt sérelmesnek találta és panaszt emelt Simić külügyminiszternél – mondván –, hogy ő is kap hazulról propagandaanyagot, nem csak Szántó, tehát neki is van mit szétküldenie.

        Az Új Ember c. katolikus lap tiltakozik a fakultatív hitoktatás tervezett bevezetése ellen.                A Minisztertanács 166. ülésén határozatot hozott ifjú Eisele Bálint jugoszláv háborús bűnös magyarországi ingatlanvagyonának kisajátításáról.        

Pártközi megállapodás születik a fakultatív hitoktatásról. 

Mivel a magyar fél a kényszertelepítések leállítását tekinti a lakosságcsere végrehajtása alapvető feltételének, és ezt a csehszlovák fél nem fogadja el, a két fél közötti tárgyalások megszakadnak. Kivégzik Trucka Andrást, a Hűség Háza volt karhatalmi parancsnokát.

        Kormányrendeletet adnak ki a magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzéséről és következményeinek enyhítéséről. Megkezdi működését az Országos Helyreállítási Alap. A magyar sajtó csak az előző napon kelt szovjet válaszjegyzékkel együtt ad hírt az amerikai és az időközben átadott brit tiltakozó jegyzékről. 

        A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt  tíz pontban foglalja össze követeléseit. Döntenek Pfeiffer Zoltán, Futó Dezső, Pártay Tivadar, Eszterhás György és Reicher Endre kizárásáról.

        Szántó Zoltán követ a jugoszláv–osztrák viszonyt elemző jelentésében kifejtette: „A legjelentősebb területi követelés szlovén Karintiára irányul. Ezt az igényt a jugoszlávok stratégiai, gazdasági és néprajzi érvekkel támasztják alá.

        A Baloldali Blokk pártjai megállapodást írnak alá a megcsonkított Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párttal politikájuk összehangolásáról. Kívánatosnak tartják a Magyar Közösség-összeesküvés „gyors felszámolását”; elfogadják a kormány munkaprogramját; előírják a hitoktatás fakultatívvá tételét, és a hároméves gazdasági terv bevezetését.

        Pfeiffer Zoltán és négy társa kilép a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártból.

        Szántó Zoltán belgrádi magyar követ levélben számolt be Gyöngyösi János magyar külügyminiszternek a jugoszláv külügyminisztériumban Simić külügyminiszterrel és Velebit külügyminiszter-helyettessel a csehszlovák–magyar tárgyalásokról folytatott beszélgetéséről, amely során „Simić kijelentette, hogy nagyon örülnének, ha ennek az elmérgesedett kérdésnek a megoldását a jugoszláv kormány közvetítésével elősegíthetnék.

        Losonczy Géza parlamenti beszédében a fakultatív hitoktatás bevezetését, állami tankönyv-monopóliumot, az általános iskola teljes kiépítését és a tanítók helyzetének sürgős rendezését követeli. Mindszenty József bíboros-érsek Varga Bélánál tiltakozik Losonczy Géza bejelentése ellen. A katolikus püspöki kar pásztorlevele elutasítja a fakultatív hitoktatás tervezett bevezetését.

        - Átalakul a kormány. Államminiszter Dobi István, további miniszterek: tájékoztatásügy Mihályfi Ernő, honvédelem Dinnyés Lajos, pénzügy Nyárádi Miklós, vallás- és közoktatásügy Ortutay Gyula, építés- és közmunkaügy Veres Péter. A csehszlovák kormány titkos határozatban elrendeli, hogy a magyar fél halogató magatartása esetén a hatóságok folytassák a kitelepítést és az 1946-ban felfüggesztett reszlovakizációt.  Magyarország és Ausztria között helyreállnak a diplomáciai kapcsolatok.

        Szántó Zoltán, Magyarország belgrádi követe sajtófogadást rendezett az Újságíróklubban a jugoszláv sajtó képviselői számára.

        A Magyar Szó egész oldalon emlékezett meg az 1848-as forradalom évfordulójáról részleteket közölve Petőfi Sándor naplójából és válogatást adva verseiből.

        Ugyanebben a számban felhívást tett közzé a régi jugoszláviai munkás-paraszt sajtó termékeinek begyűjtésére.

        A Tiszántúli Református Egyházkerület Tanácsa tiltakozik minden keresztyén oktatás és nevelés körét szűkítő törekvés ellen. Kivégzik Asztalos Ferencet, az 5/4-es bori munkásszázad volt keretlegényét, aki a rabokkal kegyetlenkedett, közülük három főt meggyilkolt.

        Szegeden a diákok a fakultatív hitoktatás mellett nyilatkozó Ortutay Gyula kultuszminiszter ellen tüntetnek; a rendőrség civil csoportok bevetésével brutálisan szétveri őket, számos diákot letartóztatnak és internálnak. 

        A Magyar Kommunista Párt Politikai Bizottsága behatóan foglalkozott az ország nemzetközi helyzetével és a koalíciós pártok parlamenti állásfoglalásaival. Arra a meggyőződésre jutott, hogy haladéktalanul előkészületeket kell tennie a célból, hogy Magyarország – a békeszerződés érvénybe lépése után azonnal – részévé váljék a Szovjetunió, Lengyelország, Jugoszlávia és Csehszlovákia által alkotott azon tömörülésnek, amelynek lényegében már Bulgária és Románia is tagja.

        Az USA 30 millió dollárra emeli az előző évben Magyarországnak nyújtott, hadfelszerelési-felesleg vásárlására használható hitel összegét. Magyarország végül csak 15-16 millió dollár értékű árut, főként teherautókat és 520 db gőzmozdonyt vásárol.

        .- Karlo Mrazović, a JSZNK első budapesti követe elutazott állomáshelyére.

        Beresztóczy Miklós esztergomi kanonok, és Grősz József kalocsai érsek Ortutay Gyula miniszternél tiltakozik a hitoktatás tervezett fakultatívvá tétele ellen.

        Sebestyén Pál követ vezetésével a lakosságcsere vitás kérdéseinek megtárgyalása céljából magyar delegáció érkezik Pozsonyba. Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát Amerikába utazik; útjáról nem tér haza. A főapátságot Sárközy Pál kormányzó apátként vezeti Kelemen Krizosztom haláláig. Megkezdődik a Polgári Demokrata Párt háromnapos nagyválasztmányi ülése. A résztvevők elfogadják a párt új programját.

A győri Szent Patrik-szentkép könnyezésének 250. évfordulóján a székesegyházban Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek és Grősz József kalocsai érsek vezetésével tartják a főünnepet. Mindszenty bíboros szentbeszédében kifejti, miért ragaszkodik az egyház a kötelező hitoktatáshoz.

        A katolikus püspöki konferencia elmarasztalja Balogh Istvánt és Varga Bélát, amiért nem léptek fel a hitoktatás fakultatívvá tétele ellen. A püspökök pásztorlevélben arra szólítják fel a híveket, hogy tiltakozzanak a tervezett intézkedés ellen.

Karlo Mrazović, Jugoszlávia budapesti követe átadta megbízólevelét Tildy Zoltánnak, a Magyar Köztársaság elnökének.

        A budapest-budai református egyházközség presbitériuma tiltakozik a fakultatív hitoktatás terve ellen.

Az Mt rendkívüli ülésén beleegyezését adja a lakosságcsere megkezdéséhez, egyben úgy határoz, hogy a szlovákiai magyarok letelepítését, helyhiány miatt, a magyarországi németek ideiglenes összeköltöztetésével kell megoldani.

Külföld: Megkezdi működését a Nemzetközi Valutaalap (IMF).

Harmincnégyezer külföldi náci ügynök névsorát közölték Amerikában.

Prágában folytatódnak a kétoldalú tárgyalások a csehszlovák–magyar lakosságcserével összefüggő kérdésekről.

Titokzatos robbanás Chicagoban, 4 halottal.

Prágában külügyminiszteri szinten magyar– csehszlovák tárgyalások indultak a lakosságcsere végrehajtásáról. Március 7-én a tárgyalások megszakadtak.

Tomas Berreta, Uruguay új elnöke a szenátus és a képviselőház együttes ülésén letette az alkotmányos esküt.

Franciaország és Nagy-Britannia aláírja az ún. dunkerque-i szerződést, amelyben a felek kölcsönös segítséget vállalnak egy esetleges német agresszió esetére.

Március 4-én írták alá Dunkerqueben a francia-angol szövetségi szerződést.

Halálra ítélték és kivégezték a Gestapo egyik emberét Prágában.

A JKP KB Irodájának ülésén Tito keményen megbírálta a szerbiai vezetőséget a beszolgáltatás ügyében mondván: „magatok csökkentettétek a mennyiségeket. Lassan fogtatok hozzá a felvásárláshoz. [...] A Szerbiai KB vonala opportunista. Vajdaságban mindig ellenállásba ütközünk. Vajdaságban a kulák meglovagolta a pártot. [...] A ti parasztpolitikátok valójában kulákpolitika.”

Az USA kormánya jegyzéket intéz a szovjet kormányhoz a magyar belügyekbe való beavatkozás miatt, ami a kisebbségi diktatúrára törő kommunistákat segíti. 

Angol Spitfire-gépeket kapott Görögország

A vajdasági felvásárlás ellenőrzésével megbízott Osman Karabegović, a JKP KB tagja, a JKP KB-hoz intézett jelentésében megállapította, hogy a felvásárlást sok helyütt tapasztalatlan emberekre bízták, akik „szemmértékre” rótták ki a kötelezettségeket, helyenként nagy terheket róttak a szegényparasztságra, sok volt az indokolatlan házkutatás, letartóztatás. Ugyanakkor másutt (pl. Bácsfeketehegyen) a pártszervezet gyengesége miatt „a kulákok nyílt kampányt szerveztek a beszolgáltatás ellen”.

A szökevény francia politikust, Raphaël Alibert-et távollétében halálra ítélték, az ellenséggel háborúban való együttműködés miatt.

Montevideóban közös jugoszláv–magyar ünnepséget szerveztek.

Nagybecskereken megtartották a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség Tanácsának 6. ülését. Jelen voltak: Gál László, dr. Hock Rudolf, dr. Gyetvai Károly, dr. Kovács Kálmán, Kizur Eta, Kongó Tivadar, Laták István, Löbl Árpád, Márton Róza, Nagy Sándor, dr. Steinfeld Sándor, Marócsik György, Csikós István; a nagykikindai kultúrgócból Balog József titkár és Végh Sán - dor; a pancsovai kultúrgócból Váci Imre titkár és Hegyi Ernő. Vendégek: Balla László, a nagybecskereki MKK titkára, Keszeg József, Sztári Antal, dr. Várady József, Lukó András.

.- Zentán megválasztották a Népfront városi és járási bizottságának tagjait. A Népfront városi bizottságának 87 tagja közül 54 magyar, 30 szerb és 3 egyéb nemzetiségű volt. A végrehajtó bizottság elnöke Olajos Vince, alelnöke Andrija Senić, titkára pedig Farkas Nándor lett. A járási Népfront-szervezet végrehajtó bizottságának elnökévé Molnár Lukácsot, alelnökévé Gliša Matićot, titkárává Nagy Józsefet, pénztárosává Radivoj Dragint választották meg.

Moszkvában megkezdődik a négy nagyhatalom külügyminisztereinek értekezlete

A jugoszláv kormány meghozta a gabona beszolgáltatásáról szóló rendeletet.

Harry Truman amerikai elnök kifejti, hogy az USA köteles támogatást nyújtani a szabad országoknak az azokat fenyegető „totalitárius fordulattal” szemben.  A Truman-elv meghirdeti „a kommunizmus feltartóztatásának” politikáját. Az Egyesült Államok nem tűri el a második világháború után kialakult status quo erőszakos megváltoztatását, és gazdasági, illetve katonai segítségnyújtással beavatkozik azon országokban, ahol a kommunizmus térhódítása fenyeget.Az elnök először Görögország és Törökország számára kér 400 millió dolláros segélyt.

Truman –doktrína elkötelezi az Egyesült Államokat amellett, hogy Európában vagy másutt beavatkozzék a kommunista támogatású mozgalmakkal szemben.

Az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek Manilában szerződést írtak alá, amely garantálja az Egyesült Államok katonai támaszpontjainak fennállását a szigeteken, 99 évre.

Svédország jegyrendszert vezetett be a kávé, tea és kakaó vásárlásával kapcsolatban.

Margaret Truman, az elnök lánya, rádióban debütált énekesként a Detroiti Szimfonikus Zenekarral. Becslések szerint 13 millió ember hallgatta a sugárzást.

Belgrádban megkezdődött a Szerbiai Népfront I. kongresszusa, amelyen 784 küldött vett részt Szerbiából, 228 Vajdaságból és 113 KosovoMetohijából. A kongresszuson az addigi három külön vezetőség helyett a Szerb Népköztársaság egész területére egységes vezetőséget választottak, amely Végrehajtó Bizottságának elnöke Blagoje Nešković, a szerb kormány elnöke lett.

Az USA kormánya újabb jegyzékben javasolja a szovjet kormánynak, hogy a jaltai tárgyaló felek együtt vizsgálják ki a magyarországi eseményeket.

A Zentai Járási Bíróság 30 napi szabadságvesztésre ítélte a martonosi Miloš Bajićot, mert a magyarok iránti gyűlölet kifejezéseképp kocsmában ittasan széttépte a Magyar Szót.

Olaszország és Jugoszlávia helyreállította a diplomáciai kapcsolatukat.

A Szerb KP KB javasolta a Horvát KP KB-nak, hogy a többségében horvátok által lakott Bapska Novak falut csatolják Horvátországhoz, ugyanakkor pedig Jamena szerb falut Vajdasághoz, illetve Szerbiához.

A szovjet válaszjegyzék szerint „nincs mód a jelenlegi magyarországi helyzet és az összeesküvés együttes kivizsgálására”.

A Dachau-perek során Jürgen Stroop tábornokot és tizenkét másik személyt halálra ítélték a hadifoglyok meggyilkolásáért.

Truman elnök aláírta a 9835. számú végrehajtási rendeletet, amely minden szövetségi alkalmazottól megköveteli, hogy esküdjenek fel az Egyesült Államok iránti hűségükre.

Az Irgun cionista félkatonai szervezet sürgette a világ minden részén élő zsidókat, hogy bojkottálják a brit árukat "az imperializmus elleni küzdelem részeként”.

A magyar és a csehszlovák kormány képviselői Pozsonyban jugoszláv közvetítéssel megállapodnak a lakosságcsere végrehajtásának megindításában; a csehszlovák fél beleegyezik, hogy a kitelepített magyarok magukkal vihessék ingóságaikat. 

A Szlovákiai Magyar Antifasiszták Szövetsége kifogásolja, hogy a magyar fél feladta korábbi álláspontját, és ezzel „elárulta és eladta a szlovákiai magyarok létérdekeit”. 

- A pozsonyi tárgyalásokon megállapodás születik arról, hogy 3000 család kölcsönös áttelepítésével megkezdődik a lakosságcsere. 250 fős csepeli munkásküldöttség tiltakozik a miniszterelnöknél a fakultatív hitoktatás terve ellen.

J. Edgar Hoover elmondta a a House Un-American Activities Committe előtt, hogy a kommunisták beszivárogtak az amerikai filmiparba, és "üzenetüket" továbbítják a színházi közönség felé.

A hús-jegyrendszer véget ért Kanadában.

Az MPAA elnöke, Eric Johnston többször tagadta a House Un-American Activities Committee előtt, hogy a kommunisták az amerikai filmeket használják a propaganda terjesztésére, és lehetetlennek tartotta azt a javaslatot, hogy minden szereplőt és írót, akikről feltételezik a kommunistákkal való szimpátiát, küldjék el a filmiparból.

Újvidéken megtartották a Vajdasági Egységes Szakszervezetek 8. plénumát, amelyen az újonnan megválasztott 34 tagú Tartományi Bizottságba a következő magyar tagokat választották: Nagy György és Sóti Ferenc (Újvidék), Sándor Lajos (Topolya), Szabó Ida (Szabadka), Szép István (Zenta), Lackó Pál (Palánka).

Miután Kurdisztánt elfoglalják az iráni kormánycsapatok, kivégzik a Mahabadi Köztársaság, a történelemben második (és napjainkig utolsó) kurd állam vezetőit.

Franco tábornok bemutatja a cortesnek a maga örökösödési törvényét, amely Spanyolországot király nélküli monarchiává tesz.

Bombay-ban kijárási tilalmat rendeltek el, miután 47 embert megöltek egy lázadásban.

Kultúra: Stadlein Péter Bartók amerikai szerzeményeit játssza Bécsben.

        Szegeden Tiszatáj címmel irodalmi és művészeti folyóirat indul.

        A Magyar Szóban megjelent a Vajdasági Műkedvelő Színházak Szövetségének felhívása a legjobb műkedvelő együttes címért megszervezett versenyre, amely május 15-én kezdődött, és szeptemberben zárult.

        Megalakult a Szerbiai Íróegyesület.

        Magyarcsernyén megalakult a Magyar Kultúrközösség. Elnökévé Szántó János asztalost, alelnökévé Gyenge Antal földművest választották meg. Ugyanakkor megválasztották az írástudatlanság elleni küzdelem bizottságát is, amelynek tagjai Nagy István, Molnár Sarolta, Csányi József és Márton István.

Budapesten jugoszláv estet rendeztek, amelyet Balogh István államtitkár nyitott meg.

        Az 19. Oscar-gála, a Filmakadémia díjátadója. Laurence Olivier kapott egy speciális Oscart.

Fejlesztés: Adán megkezdődött az 1921-ben alapított Potisje szerszámgépgyár fejlesztése.

        Szabadkáról elindult az első brigád a Šamac– Szarajevó vasútvonal építésére. Az akciót nagyméretű toborzás előzte meg az iskolákban, így a magyar tagozatokban is.

        

Érdekesség: Krokodilusok jelentek meg Trinidad utcáin.

        Repülőbombákkal igyekeznek eltéríteni az Etna lávafolyamát.

        Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap.

Első képek az űrből a Földről.

Nemzetközi Nőnap.

Richard Button nyerte az amerikai férfi korcsolyázás bajnokságot.

Madagaszkár felfedezésének évfordulója: 1349-ben portugál hajósok felfedezték a szigetet.

A brit kormány bejelentette a hétköznapi sportok elleni tilalmat annak érdekében, hogy növeljék a dolgozók termelékenységét.

Az Air Algérie megalakult.

Arnold J. Toynbee (brit történész, a történelem filozófusa , számos könyv szerzője és a nemzetközi történelem kutató professzora) megjelenik a Time magazin előlapján. 

180 tonnás kék bálna (rekord) fogás az Atlanti-óceán déli részén.

Megalakul az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága.

A MASZOVLET (Magyar-Szovjet Légiforgalmi Rt) - a mai MALÉV elődje - megalakulásának 1 éves évfordulója.

Születés: Aczél Géza születése. József Attila-djas magyar költő, irodalomtörténést, újságíró, az Alföld főszerkesztője.

        Fenyő Miklós magyar rock and roll énekes születése. Zenekarvezető, gitáro, a Hungária együttes alapítója.

        Megszületett Elton John, zongorista, énekes-dalszerző és zeneszerző, Pinner-ben, Middlesex, Anglia.

        Jobba Gabriella magyar színésznő születése.

        Markó Iván magyar koreográfus, táncművész születése.

        Augustin  Banyaga ruandai születésű amerikai matematikus születése.

Gyászjelentés: Elhunyt Victor Lustig (Hostinne, Csehország, 1890. január 4.), aki egy neves szélhámos volt, s aki több országban követett el csalásokat, valamint úgy híresült el, mint „az ember, aki eladta az Eiffel-tornyot. Kétszer.” 

        Egy aknarobbanás 111 embert ölt meg az Illinois-i állambeli Centraliában.

Kronológia

március 1. - Megkezdi működését a Nemzetközi Valutaalap (IMF).

Harmincnégyezer külföldi náci ügynök névsorát közölték Amerikában.

Krokodilusok jelentek meg Trinidad utcáin.

március 1.- Szántó Zoltán jelentéséből: „A csehszlovákiai magyarokon elkövetett embertelenségek dokumentumaiból összeállított francia és orosz nyelvű füzeteket a külügyminisztériumtól nagyobb példányszámban megkaptam. A füzeteket a mellékelt jegyzék szerint a Belgrádban székelő külképviseleteknek, továbbá szerkesztőségeknek, politikai és társadalmi szervezeteknek, valamint könyvtáraknak megküldtem. Korbel, csehszlovák nagykövet ezt sérelmesnek találta és panaszt emelt Simić külügyminiszternél – mondván –, hogy ő is kap hazulról propagandaanyagot, nem csak Szántó, tehát neki is van mit szétküldenie.

március 2. - Az Új Ember c. katolikus lap tiltakozik a fakultatív hitoktatás tervezett bevezetése ellen.  Prágában folytatódnak a kétoldalú tárgyalások a csehszlovák–magyar lakosságcserével összefüggő kérdésekről.

Titokzatos robbanás Chicagoban, 4 halottal.

március 2.- Prágában külügyminiszteri szinten magyar– csehszlovák tárgyalások indultak a lakosságcsere végrehajtásáról. Március 7-én a tárgyalások megszakadtak.

március 3.

Tomas Berreta, Uruguay új elnöke a szenátus és a képviselőház együttes ülésén letette az alkotmányos esküt.

Repülőbombákkal igyekeznek eltéríteni az Etna lávafolyamát.

március 3.- Adán megkezdődött az 1921-ben alapított Potisje szerszámgépgyár fejlesztése.

március 4. - Franciaország és Nagy-Britannia aláírja az ún. dunkerque-i szerződést, amelyben a felek kölcsönös segítséget vállalnak egy esetleges német agresszió esetére.

Március 4-én írták alá Dunkerqueben a francia-angol szövetségi szerződést.

Halálra ítélték és kivégezték a Gestapo egyik emberét Prágában.

március 4.- A JKP KB Irodájának ülésén Tito keményen megbírálta a szerbiai vezetőséget a beszolgáltatás ügyében mondván: „magatok csökkentettétek a mennyiségeket. Lassan fogtatok hozzá a felvásárláshoz. [...] A Szerbiai KB vonala opportunista. Vajdaságban mindig ellenállásba ütközünk. Vajdaságban a kulák meglovagolta a pártot. [...] A ti parasztpolitikátok valójában kulákpolitika.”

március 5. - Az USA kormánya jegyzéket intéz a szovjet kormányhoz a magyar belügyekbe való beavatkozás miatt, ami a kisebbségi diktatúrára törő kommunistákat segíti. 

Stadlein Péter Bartók amerikai szerzeményeit játssza Bécsben.

Angol Spitfire-gépeket kapott Görögország.

március 5.- A Minisztertanács 166. ülésén határozatot hozott ifjú Eisele Bálint jugoszláv háborús bűnös magyarországi ingatlanvagyonának kisajátításáról.

március 6. - Pártközi megállapodás születik a fakultatív hitoktatásról. 

Ez a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap.

március 6.- A vajdasági felvásárlás ellenőrzésével megbízott Osman Karabegović, a JKP KB tagja, a JKP KB-hoz intézett jelentésében megállapította, hogy a felvásárlást sok helyütt tapasztalatlan emberekre bízták, akik „szemmértékre” rótták ki a kötelezettségeket, helyenként nagy terheket róttak a szegényparasztságra, sok volt az indokolatlan házkutatás, letartóztatás. Ugyanakkor másutt (pl. Bácsfeketehegyen) a pártszervezet gyengesége miatt „a kulákok nyílt kampányt szerveztek a beszolgáltatás ellen”.

március 7. - Mivel a magyar fél a kényszertelepítések leállítását tekinti a lakosságcsere végrehajtása alapvető feltételének, és ezt a csehszlovák fél nem fogadja el, a két fél közötti tárgyalások megszakadnak. Kivégzik Trucka Andrást, a Hűség Háza volt karhatalmi parancsnokát.

Első képek az űrből a Földről

A szökevény francia politikust, Raphaël Alibert-et távollétében halálra ítélték, az ellenséggel háborúban való együttműködés miatt.

március 8. - Szegeden Tiszatáj címmel irodalmi és művészeti folyóirat indul. Ez a Nemzetközi Nőnap.

március 8.- Montevideóban közös jugoszláv–magyar ünnepséget szerveztek.

március 9. - Kormányrendeletet adnak ki a magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzéséről és következményeinek enyhítéséről. Megkezdi működését az Országos Helyreállítási Alap. A magyar sajtó csak az előző napon kelt szovjet válaszjegyzékkel együtt ad hírt az amerikai és az időközben átadott brit tiltakozó jegyzékről. 

Richard Button nyerte az amerikai férfi korcsolyázás bajnokságot.

Madagaszkár felfedezésének évfordulója: 1349-ben portugál hajósok felfedezték a szigetet.

március 9.- Nagybecskereken megtartották a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség Tanácsának 6. ülését. Jelen voltak: Gál László, dr. Hock Rudolf, dr. Gyetvai Károly, dr. Kovács Kálmán, Kizur Eta, Kongó Tivadar, Laták István, Löbl Árpád, Márton Róza, Nagy Sándor, dr. Steinfeld Sándor, Marócsik György, Csikós István; a nagykikindai kultúrgócból Balog József titkár és Végh Sán - dor; a pancsovai kultúrgócból Váci Imre titkár és Hegyi Ernő. Vendégek: Balla László, a nagybecskereki MKK titkára, Keszeg József, Sztári Antal, dr. Várady József, Lukó András.

március 9.- Zentán megválasztották a Népfront városi és járási bizottságának tagjait. A Népfront városi bizottságának 87 tagja közül 54 magyar, 30 szerb és 3 egyéb nemzetiségű volt. A végrehajtó bizottság elnöke Olajos Vince, alelnöke Andrija Senić, titkára pedig Farkas Nándor lett. A járási Népfront-szervezet végrehajtó bizottságának elnökévé Molnár Lukácsot, alelnökévé Gliša Matićot, titkárává Nagy Józsefet, pénztárosává Radivoj Dragint választották meg.

március 9.-  Aczél Géza születése. József Attila-djas magyar költő, irodalomtörténést, újságíró, az Alföld főszerkesztője.

március 10. - A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt  tíz pontban foglalja össze követeléseit. Döntenek Pfeiffer Zoltán, Futó Dezső, Pártay Tivadar, Eszterhás György és Reicher Endre kizárásáról. Moszkvában megkezdődik a négy nagyhatalom külügyminisztereinek értekezlete. 

március 10.- Szántó Zoltán követ a jugoszláv–osztrák viszonyt elemző jelentésében kifejtette: „A legjelentősebb területi követelés szlovén Karintiára irányul. Ezt az igényt a jugoszlávok stratégiai, gazdasági és néprajzi érvekkel támasztják alá.

március 11. - A Baloldali Blokk pártjai megállapodást írnak alá a megcsonkított Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párttal politikájuk összehangolásáról. Kívánatosnak tartják a Magyar Közösség-összeesküvés „gyors felszámolását”; elfogadják a kormány munkaprogramját; előírják a hitoktatás fakultatívvá tételét, és a hároméves gazdasági terv bevezetését.

Elhunyt Victor Lustig (Hostinne, Csehország, 1890. január 4.), aki egy neves szélhámos volt, s aki több országban követett el csalásokat, valamint úgy híresült el, mint „az ember, aki eladta az Eiffel-tornyot. Kétszer.” 

március 11.- A jugoszláv kormány meghozta a gabona beszolgáltatásáról szóló rendeletet.

március 12. - Pfeiffer Zoltán és négy társa kilép a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártból.  Harry Truman amerikai elnök kifejti, hogy az USA köteles támogatást nyújtani a szabad országoknak az azokat fenyegető „totalitárius fordulattal” szemben.  A Truman-elv meghirdeti „a kommunizmus feltartóztatásának” politikáját. Az Egyesült Államok nem tűri el a második világháború után kialakult status quo erőszakos megváltoztatását, és gazdasági, illetve katonai segítségnyújtással beavatkozik azon országokban, ahol a kommunizmus térhódítása fenyeget.Az elnök először Görögország és Törökország számára kér 400 millió dolláros segélyt.

március 12.- Szántó Zoltán belgrádi magyar követ levélben számolt be Gyöngyösi János magyar külügyminiszternek a jugoszláv külügyminisztériumban Simić külügyminiszterrel és Velebit külügyminiszter-helyettessel a csehszlovák–magyar tárgyalásokról folytatott beszélgetéséről, amely során „Simić kijelentette, hogy nagyon örülnének, ha ennek az elmérgesedett kérdésnek a megoldását a jugoszláv kormány közvetítésével elősegíthetnék.

mácisu 12.- Truman –doktrína elkötelezi az Egyesült Államokat amellett, hogy Európában vagy másutt beavatkozzék a kommunista támogatású mozgalmakkal szemben.

március 12.- Fenyő Miklós magyar rock and roll énekes születése. Zenekarvezető, gitáro, a Hungária együttes alapítója.

március 13. - Losonczy Géza parlamenti beszédében a fakultatív hitoktatás bevezetését, állami tankönyv-monopóliumot, az általános iskola teljes kiépítését és a tanítók helyzetének sürgős rendezését követeli. Mindszenty József bíboros-érsek Varga Bélánál tiltakozik Losonczy Géza bejelentése ellen. A katolikus püspöki kar pásztorlevele elutasítja a fakultatív hitoktatás tervezett bevezetését.

Az 19. Oscar-gála, a Filmakadémia díjátadója. Laurence Olivier kapott egy speciális Oscart.

A brit kormány bejelentette a hétköznapi sportok elleni tilalmat annak érdekében, hogy növeljék a dolgozók termelékenységét.

március 13.- A Magyar Szóban megjelent a Vajdasági Műkedvelő Színházak Szövetségének felhívása a legjobb műkedvelő együttes címért megszervezett versenyre, amely május 15-én kezdődött, és szeptemberben zárult.

március 14. - Átalakul a kormány. Államminiszter Dobi István, további miniszterek: tájékoztatásügy Mihályfi Ernő, honvédelem Dinnyés Lajos, pénzügy Nyárádi Miklós, vallás- és közoktatásügy Ortutay Gyula, építés- és közmunkaügy Veres Péter. A csehszlovák kormány titkos határozatban elrendeli, hogy a magyar fél halogató magatartása esetén a hatóságok folytassák a kitelepítést és az 1946-ban felfüggesztett reszlovakizációt.  Magyarország és Ausztria között helyreállnak a diplomáciai kapcsolatok.

Az Egyesült Államok és a Fülöp-szigetek Manilában szerződést írtak alá, amely garantálja az Egyesült Államok katonai támaszpontjainak fennállását a szigeteken, 99 évre.

március 14.- Szántó Zoltán, Magyarország belgrádi követe sajtófogadást rendezett az Újságíróklubban a jugoszláv sajtó képviselői számára.

március 15. - Az Air Algérie megalakult.

Svédország jegyrendszert vezetett be a kávé, tea és kakaó vásárlásával kapcsolatban.

március 15.- A Magyar Szó egész oldalon emlékezett meg az 1848-as forradalom évfordulójáról részleteket közölve Petőfi Sándor naplójából és válogatást adva verseiből

március 15.- Ugyanebben a számban felhívást tett közzé a régi jugoszláviai munkás-paraszt sajtó termékeinek begyűjtésére.

március 15.- Magyarcsernyén megalakult a Magyar Kultúrközösség. Elnökévé Szántó János asztalost, alelnökévé Gyenge Antal földművest választották meg. Ugyanakkor megválasztották az írástudatlanság elleni küzdelem bizottságát is, amelynek tagjai Nagy István, Molnár Sarolta, Csányi József és Márton István.

március 16.

Margaret Truman, az elnök lánya, rádióban debütált énekesként a Detroiti Szimfonikus Zenekarral. Becslések szerint 13 millió ember hallgatta a sugárzást.

március 16.- Belgrádban megkezdődött a Szerbiai Népfront I. kongresszusa, amelyen 784 küldött vett részt Szerbiából, 228 Vajdaságból és 113 KosovoMetohijából. A kongresszuson az addigi három külön vezetőség helyett a Szerb Népköztársaság egész területére egységes vezetőséget választottak, amely Végrehajtó Bizottságának elnöke Blagoje Nešković, a szerb kormány elnöke lett.

március 17. - Az USA kormánya újabb jegyzékben javasolja a szovjet kormánynak, hogy a jaltai tárgyaló felek együtt vizsgálják ki a magyarországi eseményeket.

Arnold J. Toynbee (brit történész , a történelem filozófusa , számos könyv szerzője és a nemzetközi történelem kutató professzora) megjelenik a Time magazin előlapján. 

március 17.- A Zentai Járási Bíróság 30 napi szabadságvesztésre ítélte a martonosi Miloš Bajićot, mert a magyarok iránti gyűlölet kifejezéseképp kocsmában ittasan széttépte a Magyar Szót.

március 18. - A Tiszántúli Református Egyházkerület Tanácsa tiltakozik minden keresztyén oktatás és nevelés körét szűkítő törekvés ellen. Kivégzik Asztalos Ferencet, az 5/4-es bori munkásszázad volt keretlegényét, aki a rabokkal kegyetlenkedett, közülük három főt meggyilkolt.

Olaszország és Jugoszlávia helyreállította a diplomáciai kapcsolatukat.

március 19. - Szegeden a diákok a fakultatív hitoktatás mellett nyilatkozó Ortutay Gyula kultuszminiszter ellen tüntetnek; a rendőrség civil csoportok bevetésével brutálisan szétveri őket, számos diákot letartóztatnak és internálnak. 

március 19.- A Szerb KP KB javasolta a Horvát KP KB-nak, hogy a többségében horvátok által lakott Bapska Novak falut csatolják Horvátországhoz, ugyanakkor pedig Jamena szerb falut Vajdasághoz, illetve Szerbiához.

március 20. - A szovjet válaszjegyzék szerint „nincs mód a jelenlegi magyarországi helyzet és az összeesküvés együttes kivizsgálására”.

180 tonnás kék bálna (rekord) fogás az Atlanti-óceán déli részén

március 20.- A Magyar Kommunista Párt Politikai Bizottsága behatóan foglalkozott az ország nemzetközi helyzetével és a koalíciós pártok parlamenti állásfoglalásaival. Arra a meggyőződésre jutott, hogy haladéktalanul előkészületeket kell tennie a célból, hogy Magyarország – a békeszerződés érvénybe lépése után azonnal – részévé váljék a Szovjetunió, Lengyelország, Jugoszlávia és Csehszlovákia által alkotott azon tömörülésnek, amelynek lényegében már Bulgária és Románia is tagja.

március 21. - Az USA 30 millió dollárra emeli az előző évben Magyarországnak nyújtott, hadfelszerelési-felesleg vásárlására használható hitel összegét. Magyarország végül csak 15-16 millió dollár értékű árut, főként teherautókat és 520 db gőzmozdonyt vásárol.

A Dachau-perek során Jürgen Stroop tábornokot és tizenkét másik személyt halálra ítélték a hadifoglyok meggyilkolásáért.

március 21.- Karlo Mrazović, a JSZNK első budapesti követe elutazott állomáshelyére.

március 22. - Beresztóczy Miklós esztergomi kanonok, és Grősz József kalocsai érsek Ortutay Gyula miniszternél tiltakozik a hitoktatás tervezett fakultatívvá tétele ellen.

Truman elnök aláírta a 9835. számú végrehajtási rendeletet, amely minden szövetségi alkalmazottól megköveteli, hogy esküdjenek fel az Egyesült Államok iránti hűségükre.

március 23. - Sebestyén Pál követ vezetésével a lakosságcsere vitás kérdéseinek megtárgyalása céljából magyar delegáció érkezik Pozsonyba. Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát Amerikába utazik; útjáról nem tér haza. A főapátságot Sárközy Pál kormányzó apátként vezeti Kelemen Krizosztom haláláig. Megkezdődik a Polgári Demokrata Párt háromnapos nagyválasztmányi ülése. A résztvevők elfogadják a párt új programját.

Az Irgun cionista félkatonai szervezet sürgette a világ minden részén élő zsidókat, hogy bojkottálják a brit árukat "az imperializmus elleni küzdelem részeként”.

március 23.- Megalakult a Szerbiai Íróegyesület.

március 24. - A magyar és a csehszlovák kormány képviselői Pozsonyban jugoszláv közvetítéssel megállapodnak a lakosságcsere végrehajtásának megindításában; a csehszlovák fél beleegyezik, hogy a kitelepített magyarok magukkal vihessék ingóságaikat. 

március 24.- Budapesten jugoszláv estet rendeztek, amelyet Balogh István államtitkár nyitott meg.

március 25. - A győri Szent Patrik-szentkép könnyezésének 250. évfordulóján a székesegyházban Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek és Grősz József kalocsai érsek vezetésével tartják a főünnepet. Mindszenty bíboros szentbeszédében kifejti, miért ragaszkodik az egyház a kötelező hitoktatáshoz. A Szlovákiai Magyar Antifasiszták Szövetsége kifogásolja, hogy a magyar fél feladta korábbi álláspontját, és ezzel „elárulta és eladta a szlovákiai magyarok létérdekeit”. 

Megszületett Elton John, zongorista, énekes-dalszerző és zeneszerző, Pinner-ben, Middlesex, Anglia

Egy aknarobbanás 111 embert ölt meg az Illinois-i állambeli Centraliában.

március 26. - A pozsonyi tárgyalásokon megállapodás születik arról, hogy 3000 család kölcsönös áttelepítésével megkezdődik a lakosságcsere. 250 fős csepeli munkásküldöttség tiltakozik a miniszterelnöknél a fakultatív hitoktatás terve ellen.

J. Edgar Hoover elmondta a a House Un-American Activities Committe előtt, hogy a kommunisták beszivárogtak az amerikai filmiparba, és "üzenetüket" továbbítják a színházi közönség felé.

A hús-jegyrendszer véget ért Kanadában.

március 27. - A katolikus püspöki konferencia elmarasztalja Balogh Istvánt és Varga Bélát, amiért nem léptek fel a hitoktatás fakultatívvá tétele ellen. A püspökök pásztorlevélben arra szólítják fel a híveket, hogy tiltakozzanak a tervezett intézkedés ellen.

Az MPAA elnöke, Eric Johnston többször tagadta a House Un-American Activities Committee előtt, hogy a kommunisták az amerikai filmeket használják a propaganda terjesztésére, és lehetetlennek tartotta azt a javaslatot, hogy minden szereplőt és írót, akikről feltételezik a kommunistákkal való szimpátiát, küldjék el a filmiparból.

március 27.- Karlo Mrazović, Jugoszlávia budapesti követe átadta megbízólevelét Tildy Zoltánnak, a Magyar Köztársaság elnökének.

március 27.- Szabadkáról elindult az első brigád a Šamac– Szarajevó vasútvonal építésére. Az akciót nagyméretű toborzás előzte meg az iskolákban, így a magyar tagozatokban is.

márciu 27.- Jobba Gabriella magyar színésznő születése.

március 28. - Megalakul az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága.

március 29. A MASZOVLET (Magyar-Szovjet Légiforgalmi Rt) - a mai MALÉV elődje - megalakulásának 1 éves évfordulója. Megszületett: Markó Iván magyar koreográfus, táncművész.

március 30. - A budapest-budai református egyházközség presbitériuma tiltakozik a fakultatív hitoktatás terve ellen.

március 29-30.- Újvidéken megtartották a Vajdasági Egységes Szakszervezetek 8. plénumát, amelyen az újonnan megválasztott 34 tagú Tartományi Bizottságba a következő magyar tagokat választották: Nagy György és Sóti Ferenc (Újvidék), Sándor Lajos (Topolya), Szabó Ida (Szabadka), Szép István (Zenta), Lackó Pál (Palánka).

március 31. - Az Mt rendkívüli ülésén beleegyezését adja a lakosságcsere megkezdéséhez, egyben úgy határoz, hogy a szlovákiai magyarok letelepítését, helyhiány miatt, a magyarországi németek ideiglenes összeköltöztetésével kell megoldani. Miután Kurdisztánt elfoglalják az iráni kormánycsapatok, kivégzik a Mahabadi Köztársaság, a történelemben második (és napjainkig utolsó) kurd állam vezetőit.

Franco tábornok bemutatja a cortesnek a maga örökösödési törvényét, amely Spanyolországot király nélküli monarchiává tesz.

Bombay-ban kijárási tilalmat rendeltek el, miután 47 embert megöltek egy lázadásban.

március 31.- Augustin  Banyaga ruandai születésű amerikai matematikus születése.

Felhasznált források: Magyar kronológia 1918-2000, Wikipédia


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

Megkezdte működését az IMF, a Nemzetközi Pénzügyi Alap


02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére


04 |vissza a lap tetejére

Kronológia

Franciaország (Georges Bidault képviselte) és Nagy-Britannia (Ernest Bevin képviselte) aláírja az ún. dunkerque-i szerződést, amelyben a felek kölcsönös segítséget vállalnak egy esetleges német agresszió esetére. Gerő Ernő miniszter üdvözlése. A Magyar Kommunista Párt Dél-Pest megyei szervezeteinek második konferenciája, a Szeged körzetéhez tartozó MATEOSZ tagok szakmai értekezlete és az MKP Második Zalamegyei Konferenciája táviratilag üdvözölték Gerő minisztert a hároméves terv megalkotóját, s mindenben legmesszebbmenő támogatásukat ígérték. A vörös ház, rendezte Delmer Daves, az egyik legtöbbet megnézett film bemutató volt 1947-ben. A televízióban az emberek a Show Business című filmet választották.

Sajtószemle (Forrás: Szabad Nép)

Hazai hírek

Kedvező légkörben kezdődtek a prágai csehszlovák-magyar tárgyalások. A tanácskozás baráti légkörben és kölcsönös közeledési készség jegyében folyt. Vasárnap megállapodás jött létre: a lakosság cserével összefüggő áttelepítési és gazdasági problémák tisztázására szakbizottságokat létesítenek. A Magyar Népi Szövetség a Demokratikus Pártok Blokkjához csatlakozott, ez pedig a hagyományos román-magyar haladó demokrata szövetség újabb állomása. A belügyminiszter átirattal fordul a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz a még külföldön bujkáló magyar háborús bűnösök kiadatásának az ügyében. A textilkereskedők szervezete által összehívott vasárnapi kereskedői gyűlésen a legnépesebb kiskereskedői szervezetek bejelentették, hogy kilépnek a KOKSz-ból és megalakítják a kiskereskedők harcos szabad szakszervezetét. Hétfő este Rákosi és Kádár elvtársak megnyitották a Kommunista Párt Munkás akadémiájának második negyedévi tanfolyamát a párt és a Szaktanács vezetőinek részvételével a Vasas Szakszervezet székházában.

Külföld

A szovjet-amerikai baráti társaság ülésén Harry Word, az ismert író, élesen elítélte egyes amerikai lapok szovjetellenes magatartását. Az angol kormány igyekszik függetleníteni magát Amerikától és keresi a gazdasági kapcsolatokat a kelet-európai demokráciákkal. Egy amerikai cég húszezer munkással 517 kilométer hosszú vasútvonalat épít Szaud-Arábiában El Riadtól a Perzsa-öbölig.

Kultúra

Új könyvmegjelenések: Thomas Mann - Királyi fenség, George Bernard Shaw - Művész-szerelem, Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj - Nagy Péter.

Sport

A Dorog labdarúgó csapata kettő-egyre győzte le a Vasas ETO-t. A DVSC négy gólos fölényes győzelmet aratott a Testvériség ellen. Az Előre öklözői győztek a Szolnoki MÁV ellen.

Összeállította: Méri Rita, 2018.


05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére


12 |vissza a lap tetejére

A Marshall-terv bejelentése

A Truman-doktrína meghirdetése  


13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére


15 |vissza a lap tetejére

Ortutay Gyula kap kultuszminiszteri megbízást.


16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére


29 |vissza a lap tetejére

- Szombat

 

Az amerikai Luisiana államban sztrájkoltak a tejtermeléssel foglalkozó farmerek, a tej rögzített árának növekedését követelve. A már elszállított tejkészleteket az utcákon öntötték ki tiltakozásuk jeléül. Egy csehszlovák csillagász új üstököst fedezett fel a Sárkány csillagképben. A bukaresti rádió beszámolt egy új román egyetem létesítéséről, Craiova városában. Spanyolországban anarchistákat tartóztattak le,  kormány ellen folytatott tevékenységek vádjával. Kairóban bomba robbant egy klubhelyiségben, senki nem sérült meg.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


30 |vissza a lap tetejére

- Vasárnap

 

68 éves korában, Amerikában, elhunyt Sarkadi Leó magyar származású író és festőművész, aki az első világháború alatt emigrált. Amerikában gyásszünetet tartottak a bányászok, a nemrég történt bányásszerencsétlenségek emlékére. Torinoban kémszervezet rádióállomásait leplezte le a helyi hatóság. Egy új angol találmány óránként 180 rádiókészüléket képes előállítani. Jeruzsálemben letartóztattak egy hadihajót, amely 1600 titkos zsidó bevándorlót vitt Palesztinába.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)


31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források