Namn: _________________________________    Klass:_______________

LGR11 Kursplan - Engelska

Ämnets syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt Innehåll i årskurs 4-6

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Centralt Innehåll i årskurs 4-6

Lyssna och läsa — reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • Sånger, sagor och dikter.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Centralt Innehåll i årskurs 4-6

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Förmågor/kunskapskrav ENGELSKA åk 4-6

H

Ö

R

F

Ö

R

S

T

Å

E

L

S

E

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet i talad engelska samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.

Eleven kan välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

L

Ä

S

F

Ö

R

S

T

Å

E

L

S

E

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet i texter samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet

För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.

Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

T

A

L

A

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar den muntliga interaktionen.

S

K

R

I

V

A

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar den skriftliga interaktionen.

R E

A L

I  A

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.