வெண்முரசு பெயர் பட்டியல்

வெண்முரசில் நாவல் தொடரில் வரும் கதாபாத்திரங்கள், தெய்வங்கள் ஆகியவற்றின் பெயர்கள்

பிரயாகை 75 வரை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கணிப்பொறி நிரல் எழுதி எடுக்கப்பட்டது. சில தவறுகள் இருக்கலாம். பல பெயர்கள் விடுப்பட்டிருக்கலாம்.

ஹரீஷ்

Source : http://www.jeyamohan.in

 1. அக்ரூரர்
 2. அக்ரூரன்
 3. அக்னி
 4. அக்னிபதம்
 5. அக்னிவேசர்
 6. அக்னிஷ்டோமன்
 7. அகத்தியமுனிவர்
 8. அகத்தியர்
 9. அகல்யை
 10. அகன்
 11. அகாபிலன்
 12. அகோரிகள்
 13. அங்கநாடு
 14. அங்கம்
 15. அங்கன்
 16. அங்கிரஸ்
 17. அசலர்
 18. அசலன்
 19. அசோகசுந்தரி
 20. அஞ்சனை
 21. அணிகை
 22. அத்துவரிய ராமன்
 23. அத்துவரியன்
 24. அத்ரி
 25. அத்ரிகை
 26. அதர்வணன்
 27. அதலம்
 28. அதிதிதேவி
 29. அதிபலன்
 30. அதிர்ஸ்யந்தி
 31. அதிரதன்
 32. அதிராத்ரன்
 33. அந்தர்தானன்
 34. அப்சரகன்னி
 35. அப்ரமாதி
 36. அபவித்தன்
 37. அபாகா
 38. அபிசாரிகை
 39. அபிமன்யு
 40. அபிமன்யூ
 41. அம்பாதேவி
 42. அம்பாலிகை
 43. அம்பிகை
 44. அம்புதை
 45. அம்பை
 46. அமராவதி
 47. அமாஹடன்
 48. அர்க்கன்
 49. அர்த்திகன்
 50. அர்ஜுனன்
 51. அர்ஜூனன்
 52. அரசப்பெருநகர்
 53. அரிவை
 54. அரிஷ்டநேமி
 55. அருணர்
 56. அருணன்
 57. அவ்யபன்
 58. அவகாரை
 59. அவந்திநாடு
 60. அவந்தியர்
 61. அவலிப்தன்
 62. அவிலை
 63. அழிசி
 64. அளகநந்தை
 65. அன்னதை
 66. அனகை
 67. அனங்க மஞ்சரி
 68. அனங்கமஞ்சரி
 69. அனசூயை
 70. அனமித்ரன்
 71. அனாரண்யர்
 72. அனுத்ருஹ்யன்
 73. அனுமானம்
 74. அஜபாகன்
 75. அஜபாலர்
 76. அஜமீடன்
 77. அஜர்
 78. அஜன்
 79. அஜினன்
 80. அஷ்டகர்
 81. அஷ்டவக்ரர்
 82. அஷ்டாவக்ரன்
 83. அஷிக்னி
 84. அஸ்தினபுரி
 85. அஸ்தினாபுரி
 86. அஸ்ராவ்யர்
 87. அஸ்ருபிந்துபதம்
 88. அஸ்ருபிந்துமதி
 89. அஸ்வகர்
 90. அஸ்வசேனன்
 91. அஸ்வத்தாமன்
 92. அஸ்வத்தாமா
 93. அஸ்வதந்தம்
 94. அஸ்வதி
 95. அஸ்வபதி
 96. அஸ்வபாகன்
 97. அஸ்வர்
 98. அஸ்ஸி நதி
 99. அஸிக்னி
 100. ஆக்னேயி
 101. ஆகாயகங்கை
 102. ஆகாயகங்கை/விஷ்ணுபதி
 103. ஆகுகர்
 104. ஆசியப ராமன்
 105. ஆசியபர்
 106. ஆசுரநாடு
 107. ஆசுரர்
 108. ஆணிமாண்டவ்யர்
 109. ஆதித்யர்கள்
 110. ஆதிபிரஜாபதி
 111. ஆதிவசிட்டர்
 112. ஆயுஷ்
 113. ஆர்ணவன்
 114. ஆர்த்ரை
 115. ஆரணயை
 116. ஆரியகன்
 117. ஆரியகௌசிகா
 118. ஆரியகௌசிகை
 119. ஆரியவதி
 120. ஆரியவர்த்தம்
 121. ஆருணி
 122. ஆருஷி
 123. ஆலிங்கனம்
 124. ஆனகன்
 125. ஆஸ்தி
 126. ஆஸ்திகன்
 127. ஆஹவனீயம்
 128. ஆஹுதி
 129. இக்‌ஷுவாகு
 130. இக்‌ஷுவாகு குலம்
 131. இடும்பவனம்
 132. இடும்பன்
 133. இடும்பி
 134. இந்தளப்பண்
 135. இந்திரத்யும்னம்
 136. இந்திரதனுஸ்
 137. இந்திரவனம்
 138. இந்திரவிழா
 139. இந்திரன்
 140. இந்திராவதி
 141. இந்தீவரப்பிரபை
 142. இந்து
 143. இந்துலேகை
 144. இமயம்
 145. இராவதி
 146. இருணை
 147. இளநாகன்
 148. இளா
 149. இளை
 150. இஷபன்
 151. இக்ஷுவாகு குலம்
 152. ஈஸானன்
 153. உக்கிரர்
 154. உக்ரசண்டிகை
 155. உக்ரசேனர்
 156. உக்ரசேனன்
 157. உக்ரரேதஸ்
 158. உக்ரோதன்
 159. உச்சிகன்
 160. உச்சைச்சிரவஸ்
 161. உச்சைசிரவஸ்
 162. உசகன்
 163. உசனை
 164. உசிநாரர்
 165. உசீநரன்
 166. உத்கலம்
 167. உத்கலன்
 168. உத்தங்கர்
 169. உத்தமன்
 170. உத்தர அஸ்தினபுரி
 171. உத்தரகாவியம்
 172. உத்தரபதம்
 173. உத்தரபாஞ்சாலம்
 174. உத்தரமதுராபுரி
 175. உத்தரை
 176. உத்தாலகர்
 177. உத்தாலிகன்
 178. உத்தானபாதன்
 179. உதகாத ராமன்
 180. உதகாதன்
 181. உதத்யன்
 182. உதபாரான்
 183. உதர்க்கர்
 184. உபதிரஷ்ட ராமன்
 185. உபதிரஷ்டன்
 186. உபதேவன்
 187. உபதேவி
 188. உபயாஜர்
 189. உபரிசரவஸ்
 190. உபரிசிரவசு
 191. உபரிசிரவஸ்
 192. உபாலன்
 193. உபேந்த்ரபலன்
 194. உமை
 195. உர்வரை
 196. உஜ்ஜாலகம்
 197. உஷ்ணி
 198. ஊர்ணநாபர்
 199. ஊர்ணர்
 200. ஊர்ணன்
 201. ஊர்ணை
 202. ஊர்த்துவபக்‌ஷன்
 203. ஊர்மிகன்
 204. ஊர்ஜை
 205. ஊருவன்
 206. ஊஷரர்
 207. ஊஷரை
 208. எட்டு வசுக்கள்
 209. எட்டுவசுக்கள்
 210. எல்லர்
 211. ஏகசக்ரபுரி
 212. ஏகத கௌதமர்
 213. ஏகதன்
 214. ஏகலவ்யன்
 215. ஏகலைவன்.
 216. ஏகவீரன்
 217. ஏரகன்
 218. ஐராவதகுலம்
 219. ஔரசன்
 220. ஃபால்குனர்
 221. ஃபால்ஹிகன்
 222. ஃபூர்ணி
 223. கங்கநாடு
 224. கங்கபுரி
 225. கங்கர்
 226. கங்கர்கள்
 227. கங்கன்
 228. கங்காத்வாரம்
 229. கங்காதேவி
 230. கங்கை
 231. கச்சன்
 232. கசன்
 233. கசியப பிரஜாபதி
 234. கடோத்கஜன்
 235. கண்டாமணி
 236. கண்ணன்
 237. கண்வர்
 238. கணபதி
 239. கணாதர்
 240. கணி
 241. கணிகர்
 242. கத்ரு
 243. கதாதனன்
 244. கதாமாலிகை
 245. கதிரெழுநகர்
 246. கந்தமாதனமலை
 247. கந்தர்வர்
 248. கந்தர்வன்
 249. கந்தவதி
 250. கந்தினி
 251. கபந்தன்
 252. கபிசாபுரி
 253. கபிலசாஸ்திரம்
 254. கபிலமுனிவர்
 255. கபிலர்
 256. கபிலவாஸ்து
 257. கம்சர்
 258. கம்சன்
 259. கமலாக்‌ஷன்
 260. கயன்
 261. கர்ணன்
 262. கர்த்தம பிரஜாபதி
 263. கர்த்தமபிரஜாபதி
 264. கர்த்தமன்
 265. கர்த்தன்
 266. கரம்பன்
 267. கரிணி
 268. கரிர்
 269. கருடன்
 270. கருணர்
 271. கருஷன்
 272. கல்பகன்
 273. கல்பம்
 274. கல்பமரம்
 275. கல்பன்
 276. கல்மாஷபுரி
 277. கல்மாஷன்
 278. கல்லோலன்
 279. கலகாந்தரிதை
 280. கலன்
 281. கலி
 282. கலிகர்
 283. கலிங்கபுரி
 284. கலிங்கம்
 285. கலிங்கன்
 286. கலிதேவன்
 287. கலை
 288. கலைதிகழ் காஞ்சி
 289. கவிஜாதன்
 290. கனகர்
 291. கனகன்
 292. கனகி
 293. கனகை
 294. கனிக மைத்ரேயர்
 295. கஜன்
 296. கஸ்யபர்
 297. கஸ்யபன்
 298. காகன்
 299. காகானீகன்
 300. காகுகன்
 301. காங்கேயர்
 302. காங்கேயன்
 303. காங்கேயன் ‍-தேவவிரதன்
 304. காசி
 305. காசிநாடு
 306. காசிமன்னன்
 307. காசியப பிரஜாபதி
 308. காசியபகுலம்
 309. காசியபர்
 310. காஞ்சனதுவஜன்
 311. காஞ்சனம்
 312. காஞ்சனன்
 313. காதி
 314. காந்தாரநகரி
 315. காந்தாரபுரி
 316. காந்தாரம்
 317. காந்தாரர்கள்
 318. காந்தாரி
 319. காபாலிகர்
 320. காம்பில்யம்
 321. காமடகன்
 322. காமதேனு
 323. காமரூபம்
 324. காமலை
 325. காமன்
 326. காயத்ரி மந்திரம்
 327. கார்க்கோடகன்
 328. கார்கிகர்
 329. கார்த்த்வீரியன்
 330. கார்த்தவீரியன்
 331. கார்த்தவீரியார்ஜுனன்
 332. கார்த்திகேயன்
 333. கார்த்திகை
 334. கார்த்தியாயனர்
 335. கார்த்தியாயினி
 336. கார்த்யாயினி
 337. கார்ஹபத்யம்
 338. காரகன்
 339. காலகம்
 340. காலகன்
 341. காலகீர்த்தி
 342. காலதந்தகன்
 343. காலநரன்
 344. காலபைரவன்
 345. காலராத்ரி
 346. காலவேகன்
 347. காவிரி
 348. காவுகன்
 349. காளகூடமலை
 350. காளகேது
 351. காளன்
 352. காளஹஸ்தி
 353. காளாமுகம்
 354. காளாமுகர்
 355. காளி
 356. காளிகை
 357. காளிந்தி
 358. காளிந்திபோஜனம்
 359. காளியன்
 360. கானீனன்
 361. காஸ்யபர்
 362. கிகிகன்
 363. கிங்கரன்
 364. கிசோரகன்
 365. கிந்தமன்
 366. கிந்தூரம்
 367. கியாதி
 368. கிரணை
 369. கிரியா
 370. கிரிஜை
 371. கிரீதன்
 372. கிரீஷ்மர்
 373. கிரீஷ்மவனம்
 374. கிருசன்
 375. கிருத்ரிமன்
 376. கிருதசோமர்
 377. கிருதபர்வன்
 378. கிருதம்
 379. கிருதயுகம்
 380. கிருதர்
 381. கிருதவர்மன்
 382. கிருதவீரியன்
 383. கிருதன்
 384. கிருது
 385. கிருதை
 386. கிருபர்
 387. கிருபன்
 388. கிருபி
 389. கிருபை
 390. கிருவிகுலம்
 391. கிருஷ்ணசிலை
 392. கிருஷ்ணதுவைபாயன மகாவியாசன்
 393. கிருஷ்ணதுவைபாயன வியாசன்
 394. கிருஷ்ணயஜுர்வேதம்
 395. கிருஷ்ணர்
 396. கிருஷ்ணன்
 397. கிருஷ்ணாஞ்சனம்
 398. கிருஷ்ணை
 399. கிருஷ்ணை நதி
 400. கிலர்
 401. கிலை
 402. கிஷன்
 403. கீகடர்
 404. கீர்த்தி
 405. கீர்த்திசேனர்
 406. கீர்த்திதை
 407. கீர்த்திமதி
 408. குங்குரர்
 409. குசன்
 410. குசாவர்த்தன்
 411. குசை
 412. குஞ்சரர்
 413. குடமுருட்டி
 414. குடாரமுகன்
 415. குடிலை
 416. குண்டலன்
 417. குண்டாசி
 418. குணநாதர்
 419. குணி
 420. குந்தலர்
 421. குந்தளன்
 422. குந்தி
 423. குந்திபோஜர்
 424. குந்திபோஜன்
 425. குபா
 426. குபேரன்
 427. கும்பிநாசி
 428. குமரி
 429. குமாரகன்
 430. குரு
 431. குருவம்சம்
 432. குருஷேத்ரம்
 433. குரோதம்
 434. குஹ்யசிரேயஸ்
 435. குஹ்யமானசம்
 436. குஹ்யஜாதை
 437. கூடோத்பன்னன்
 438. கூர்மர்
 439. கூர்மன்
 440. கூர்ஜரம்
 441. கூர்ஜரர்கள்
 442. கூர்ஜரன்
 443. கூஷ்மாண்டர்
 444. கூஷ்மாண்டை
 445. கெளரன்
 446. கேகயமன்னன்
 447. கேகயன்
 448. கேசினி
 449. கேசினிகுலம்
 450. கேது
 451. கேதுமதி
 452. கேதுமான்
 453. கைகசி
 454. கைடபர்
 455. கொற்கை
 456. கோகுலம்
 457. கோசலன்
 458. கோடிசன்
 459. கோதாவரி
 460. கோதை
 461. கோவர்த்தனம்
 462. கௌசிகை
 463. கௌணபன்
 464. கௌதமர்
 465. கௌந்தவனம்
 466. கௌரவ்யகுலம்
 467. கௌரன்
 468. கௌரி
 469. சக்ரசேனர்
 470. சக்ரதரன்
 471. சக்ரன்
 472. சக்ரோத்ததன்
 473. சக்‌ஷகன்
 474. சக்‌ஷுஸ்
 475. சகதேவர்
 476. சகதேவன்
 477. சகதேவி
 478. சகரர்
 479. சகலன்
 480. சகுந்தலை
 481. சகுனி
 482. சகோடன்
 483. சங்கினி
 484. சங்குகர்ணன்
 485. சஞ்சயன்
 486. சண்டபார்க்கவர்
 487. சண்டன்
 488. சண்டி
 489. சத்யகர்மா
 490. சத்யகன்
 491. சத்யசேனை
 492. சத்யவதி
 493. சத்யவான்
 494. சத்யவிரதர்
 495. சத்யவிரதை
 496. சத்யஜித்
 497. சத்ரபாகு
 498. சத்ராவதி
 499. சத்ருக்னன்
 500. சத்ருஞ்சயர்
 501. சத்ருஞ்சயன்
 502. சதசிய ராமன்
 503. சதசிருங்கம்
 504. சதத்துய்மனன்
 505. சதார வனம்
 506. சதானீகர்
 507. சதுரன்
 508. சந்ததி
 509. சந்தனு
 510. சந்தஸ்
 511. சந்திரகந்தை
 512. சந்திரகுலம்
 513. சந்திரசன்மர்
 514. சந்திரப்பிரபர்
 515. சந்திரபுரி
 516. சந்திரன்
 517. சந்துரோதன்
 518. சப்தகன்னியர்
 519. சப்தசிந்து
 520. சப்தரிஷி மண்டலம்
 521. சபாநரன்
 522. சம்ஞாதேவி
 523. சம்பகலதை
 524. சம்படை
 525. சம்பர்
 526. சம்பரர்
 527. சம்பிரதீபன்
 528. சம்பு
 529. சம்புகர்
 530. சம்பை
 531. சம்யனி
 532. சம்யாதி
 533. சம்ருத்தன்
 534. சம்வரணன்
 535. சம்வரணன் குரு
 536. சம்ஸ்ரயன்
 537. சம்ஹிதை
 538. சமந்தபஞ்சகம்
 539. சமந்து
 540. சமரன்
 541. சமீகர்
 542. சர்ப்ப்சத்ர வேள்வி
 543. சர்ப்பசத்ர வேள்வி
 544. சர்ப்பிஸ்
 545. சர்பசத்ரவேள்வி
 546. சர்மாவதி
 547. சர்வசாரங்கன்
 548. சரணன்
 549. சரத்வான்
 550. சரபன்
 551. சரமை
 552. சரயு
 553. சரரூபை
 554. சரவணப்பொய்கை
 555. சரஸ்வதிநதி
 556. சல்லியர்
 557. சல்லியன்
 558. சலகரன்
 559. சலபை
 560. சலன்
 561. சவ்யசாசி
 562. சவிதா
 563. சனகன்
 564. சனத்குமாரன்
 565. சனந்தன்
 566. சனாதனன்
 567. சனைஞ்சரன்
 568. சஹஸ்ரபாகு
 569. சஹஸ்ரம்
 570. சக்ஷுஸ்
 571. சாக்‌ஷுகன்
 572. சாக்‌ஷுஷன்
 573. சாங்கியம்
 574. சாத்தன் இளங்கண்ணன்
 575. சாத்யகி
 576. சாதகப்பறவை
 577. சாந்தி
 578. சாந்திதேவி
 579. சாந்தை
 580. சாமுண்டி
 581. சாயாதேவி
 582. சார்வபெளமன்
 583. சார்வபௌமன்
 584. சார்வாகன்
 585. சாரதண்டாயனி
 586. சாரதை
 587. சாரிகை
 588. சால்வமன்னர்
 589. சால்வன்
 590. சாலவனம்
 591. சாலிஹோத்ரசரஸ்
 592. சாலிஹோத்ரர்
 593. சாவித்ரி
 594. சிக்‌ஷா
 595. சிக்‌ஷை
 596. சிகண்டி
 597. சிகண்டினி
 598. சிகண்டினி சிகண்டி
 599. சிங்கமுகன்
 600. சிசுபாலன்
 601. சிசுரோமான்
 602. சித்தசாமுண்டிகை
 603. சித்தயோகினி
 604. சித்தயோகேஸ்வரி
 605. சித்திதாத்ரி
 606. சித்தேஸ்வரி
 607. சித்ரகர்
 608. சித்ரகர்ணி
 609. சித்ரகன்
 610. சித்ரகேது
 611. சித்ரகோஷ்டம்
 612. சித்ரதீர்த்தம்
 613. சித்ரர்
 614. சித்ரரதன்
 615. சித்ரவேகிகன்
 616. சித்ராங்கதன்
 617. சித்ராயுதன்
 618. சித்ராவதி
 619. சித்ரிகை
 620. சித்ரினி
 621. சிந்தாவதி
 622. சிந்து
 623. சிபி
 624. சிபி நாடு
 625. சிபிநாடு
 626. சிம்மர்
 627. சியமந்தவனம்
 628. சியவன முனிவர்
 629. சியவனன்
 630. சியாமகன்
 631. சியாமநாகினி
 632. சியாமன்
 633. சியாமை
 634. சிரத்தா
 635. சிரத்தாவதி
 636. சிரு குடி
 637. சிருகாலிகன்
 638. சிருங்கபதம்
 639. சிருங்கபுரி
 640. சிருஞ்சயகுலம்
 641. சிருஞ்சயர்
 642. சிருஞ்சயன்
 643. சிருததேவி
 644. சிருமாரன்
 645. சிலாமுகம்
 646. சிலி
 647. சிவதன்
 648. சிவதனுஸ்
 649. சிவப்படிவர்கள்
 650. சிவன்
 651. சிவை
 652. சிற்பி விஸ்வசேனன்
 653. சிஷ்டி
 654. சீதை
 655. சீமந்தோன்னயனம்
 656. சீர்ஷர்
 657. சீருகன்
 658. சீனம்
 659. சுக்ர ஸ்மிருதி
 660. சுக்ரசம்ஹிதை
 661. சுக்ரர்
 662. சுக்ரன்
 663. சுக்ரீவன்
 664. சுகசாரி
 665. சுகதர்
 666. சுகதை
 667. சுகமுனிவன்
 668. சுகர்ணன்
 669. சுகர்ணை
 670. சுகவிலாசம்
 671. சுகன்
 672. சுகுணன்
 673. சுகுமாரன்
 674. சுகேசன்
 675. சுகேது
 676. சுகோணன்
 677. சுங்கன்
 678. சுசரிதர்
 679. சுசரிதன்
 680. சுசி
 681. சுசித்ரன்
 682. சுசித்ரை
 683. சுசீலை
 684. சுசேஷணன்
 685. சுண்டு
 686. சுத்ய்ம்னன்
 687. சுதசேனர்
 688. சுதட்சிணன்
 689. சுதமர்
 690. சுதமை
 691. சுதர்மன்
 692. சுதலம்
 693. சுதன்
 694. சுதாமர்
 695. சுதாமன்
 696. சுதீபர்
 697. சுதுத்ரி
 698. சுதேவன்
 699. சுதேஷ்ணை
 700. சுதை
 701. சுநீதி
 702. சுநீதை
 703. சுப்பிரமணியன்
 704. சுப்ரமணியன்
 705. சுப்ரை
 706. சுபட்சன்
 707. சுபலர்
 708. சுபலன்
 709. சுபலை
 710. சுபாகு
 711. சுபானு
 712. சுபூதர்
 713. சுபை
 714. சுபோத்யன்
 715. சும்பனம்
 716. சுமந்தர்
 717. சுமனஸ்
 718. சுமாலி
 719. சுமித்ரன்
 720. சுமுகர்
 721. சுயம்புமனு
 722. சுரதன்
 723. சுருசி
 724. சுருதசேனன்
 725. சுருதமானசம்
 726. சுருதவர்மர்
 727. சுருதி
 728. சுருதை
 729. சுரோமன்
 730. சுவர்ணபாகு
 731. சுவர்ணை
 732. சுவர்மா
 733. சுவாசம்
 734. சுவாயம்புவமனு
 735. சுனந்தை
 736. சுஜலன்
 737. சுஜாதன்
 738. சுஷமன்
 739. சுஷமை
 740. சுஷோமா
 741. சுஸ்ரவை
 742. சுஹோத்ரன்
 743. சுஹோதா
 744. சூசி
 745. சூததேவர்
 746. சூர்ணன்
 747. சூர்ணை
 748. சூர்ப்ப விஜயம்
 749. சூரசேனம்
 750. சூரசேனர்
 751. சூரசேனன்
 752. சூரபதுமர்
 753. சூரபதுமன்
 754. சூரன்
 755. சூரியதேவன்
 756. சூரியநகரி
 757. சூரியன்
 758. சூனிகன்
 759. செழியன்
 760. சென்னம்மை
 761. சேசகன்
 762. சேதிநாட்டு மன்னன்
 763. சேதிநாடு
 764. சேஷன்
 765. சைத்ரகம்
 766. சைத்ரர்
 767. சைத்ரரதம்
 768. சைப்யபுரி
 769. சைலஜ கலர்
 770. சைலஜ மித்ரர்
 771. சைலஜை
 772. சோகம்
 773. சோணர்
 774. சோணை
 775. சோபை
 776. சோமககுலம்
 777. சோமகசேனர்
 778. சோமகசேனன்
 779. சோமகர்
 780. சோமர்
 781. சோமஸ்ரவஸ்
 782. சோழன்
 783. சோனகநாடு
 784. சோனகம்
 785. சோனர்
 786. சௌபநகரம்
 787. சௌபநாடு
 788. சௌபன்
 789. சௌபாலன்
 790. சௌபாலிகை
 791. சௌம்யதத்தன்
 792. சௌவீரநாடு
 793. சௌனகர்
 794. த்ருதி
 795. த்ருஷ்டத்யும்னன்
 796. தசகர்ணர்
 797. தசகர்ணன்
 798. தசபதம்
 799. தசபாலன்
 800. தசராஜன்
 801. தசார்ணை
 802. தட்ச பிரஜாபதி
 803. தட்சகன்
 804. தட்சகி
 805. தட்சபுரி
 806. தட்சன்
 807. தட்சிணம்
 808. தட்சிணவனம்
 809. தண்டகர்
 810. தண்டகாரண்யம்
 811. தத்தமித்ரன்
 812. தத்தன்
 813. தத்தாத்ரேயர்
 814. தத்யங்கன்
 815. ததீசி
 816. தபதி
 817. தபஸ்வி
 818. தம்ஸம்
 819. தமகோஷன்
 820. தர்மதேவன்
 821. தர்மன்
 822. தரளன்
 823. தரி
 824. தரித்ரி
 825. தருணகன்
 826. தருமன்
 827. தலாதலம்
 828. தனுர்த்தரன்
 829. தனுர்வேதம்
 830. தாடகை
 831. தாத்ரி
 832. தாம்ரலிப்தி
 833. தார்க்கிக மதம்
 834. தாரகாசுரன்
 835. தாரநாகம்
 836. தாராக்‌ஷன்
 837. தாராவாஹினி
 838. தாலிப்பனை
 839. தாலை
 840. தான்யகடகம்
 841. தித்திரன்
 842. திப்ரஹிமம்
 843. தியமசேனர்
 844. திரயம்பிகை
 845. திரஸத்வதி
 846. திரிகங்கர்
 847. திரிகூடன்
 848. திரித கௌதமர்
 849. திரிதண்டி
 850. திரிதன்
 851. திரிபுரம்
 852. திரியை
 853. திருணவிரதன்
 854. திருதராஷ்டிரகுலம்
 855. திருதராஷ்டிரர்
 856. திருதராஷ்டிரன்
 857. திருதவிருதன்
 858. திருதி
 859. திருப்பல்லாண்டு
 860. திருஷ்டத்யும்னன்
 861. திருஷ்டம்
 862. திருஷ்ணை
 863. திருஹ்யூ
 864. திரேதம்
 865. திரேதாயுகம்
 866. திரௌபதி
 867. திரௌபதி/பாஞ்சாலி
 868. திவ்யாதிதி
 869. திவோதாசன்
 870. தீக்‌ஷை
 871. தீகை
 872. தீர்க்கசியாமர்
 873. தீர்க்கசியாமை
 874. தீர்க்கதமஸ்
 875. தீர்க்கநாசர்
 876. தீர்க்கவ்யோமர்
 877. தீர்க்கவியோமர்
 878. தீர்க்கன்
 879. தீர்த்திகன்
 880. தீஷணை
 881. துங்கானம்
 882. துச்சகன்
 883. துச்சலன்
 884. துச்சளை
 885. துச்சாதன
 886. துச்சாதனன்
 887. துண்டிகேரர்கள்
 888. துந்துபி
 889. துர்த்தகன்
 890. துர்மதன்
 891. துர்வசு
 892. துர்வாசகுலம்
 893. துர்வாசர்
 894. துர்விநீதர்
 895. துரியோதன்
 896. துரியோதனன்
 897. துருபதர்
 898. துருபதன்
 899. துருமன்
 900. துருவ மண்டலம்
 901. துருவன்
 902. துரோணர்
 903. துரோணன்
 904. துவாபரம்
 905. துவாரகை
 906. துவிதன்
 907. துவிதீய கௌதமர்
 908. துஷ்யந்தன்
 909. தூமன்
 910. தூளிகை
 911. தெரிவை
 912. தென்மதுரை
 913. தேகமுத்ராதரங்கிணி
 914. தேவகர்
 915. தேவகி
 916. தேவசன்மர்
 917. தேவசிரவஸ்
 918. தேவதம்ஸன்
 919. தேவதர்சன்
 920. தேவப்பிரயாகை
 921. தேவபாகன்
 922. தேவபாலபுரம்
 923. தேவபாலம்
 924. தேவபாலர்
 925. தேவபுரி
 926. தேவயானி
 927. தேவரக்‌ஷிதை
 928. தேவவதி
 929. தேவவாஹன்
 930. தேவவிரதன்
 931. தேவவிரதன் -பீஷ்மர்
 932. தேவாகுதி
 933. தேவாதிதி
 934. தேவாபி
 935. தேவாஹுதி
 936. தேவிஸ்தவம்
 937. தேஜோமயம்
 938. தேஜோவதி
 939. தேஸ்ரவை
 940. தௌம்ரர்
 941. நகுலன்
 942. நகுஷ சக்கரவர்த்தி
 943. நகுஷன்
 944. நசிகேதன்
 945. நட்வலை
 946. நடேஸ்வரி
 947. நதீனன்
 948. நதீஜர்
 949. நந்தகர்
 950. நந்தகி
 951. நந்தகோபர்
 952. நந்தகோபன்
 953. நந்ததேவி
 954. நந்தன்
 955. நந்துனி
 956. நம்ரை
 957. நமஸ்யு
 958. நர்மதை
 959. நல்லம்மை
 960. நல்லமன்
 961. நறுங்கோதை
 962. நாகசதம்
 963. நாகசூதர்
 964. நாகசூதன்
 965. நாகநந்தி
 966. நாகபதம்
 967. நாகபாகினி
 968. நாசிகன்
 969. நாமகரணம்
 970. நாரதசுருதி
 971. நாரதர்
 972. நாராயணவில்
 973. நாரி ஆறு
 974. நாரிவசன்
 975. நாவல்
 976. நிகுதி
 977. நியுதை
 978. நிர்யதி
 979. நிருக்தம்
 980. நிருதன்
 981. நிருபர்
 982. நிறைபொலி
 983. நிஷாதர்
 984. நீலம்
 985. நெற்குவைநகர்
 986. நைஷதன்
 987. ப்ரதீசன்
 988. ப்ருஹத்ஷத்ரன்
 989. பகடை
 990. பகன்
 991. பகீரதன்
 992. பகுவிதன்
 993. பகை
 994. பங்கன்
 995. பஞ்சசரஸ்
 996. பட்டினப்பாக்கம்
 997. படவாசகன்
 998. படாலை
 999. பத்மினி
 1000. பத்மை
 1001. பத்யர்
 1002. பத்ரசேனர்
 1003. பத்ரதீப பிரதிஷ்டை
 1004. பத்ரர்
 1005. பத்ராவதி
 1006. பத்ரை
 1007. பயா
 1008. பர்சானபுரி
 1009. பர்ணஸா
 1010. பர்ணஸா நதி
 1011. பர்ஜன்யபதம்
 1012. பர்ஜன்யர்
 1013. பரசுராமர்
 1014. பரசுராமன்
 1015. பரணி
 1016. பரத்வாஜ முனிவர்
 1017. பரத்வாஜர்
 1018. பரதன்
 1019. பரமர்
 1020. பரமேஷ்டிமுனிவர்
 1021. பராசரர்
 1022. பராசரன்
 1023. பரிகன்
 1024. பரீட்சித்
 1025. பருஷ்னி
 1026. பலபத்ரர்
 1027. பலராமர்
 1028. பலராமன்
 1029. பலன்
 1030. பலாஹாஸ்வர்
 1031. பவ்யன்
 1032. பவமானன்
 1033. பவன்
 1034. பவித்ரம்
 1035. பழையன்
 1036. பன்னிரு ருத்ரர்கள்
 1037. பஷுத்துரர்
 1038. பஷுத்துரர்கள்
 1039. பஹுவிதன்
 1040. பக்ஷன்
 1041. பாகீரதி
 1042. பாசன்
 1043. பாசுபதம்
 1044. பாஞ்சாலம்
 1045. பாஞ்சாலன்
 1046. பாடலன்
 1047. பாண்டன்
 1048. பாண்டாரன்
 1049. பாண்டியன்
 1050. பாண்டு
 1051. பாதாளம்
 1052. பார்க்கவ குருமரபு
 1053. பார்க்கவ முனிவர்
 1054. பார்க்கவர்
 1055. பார்கவ ராமன்
 1056. பார்கவர்
 1057. பார்த்தன்
 1058. பார்வதி
 1059. பார்ஸ்வர்
 1060. பாரசரவன்
 1061. பாரத்வாஜமுனிவர்
 1062. பாரத்வாஜர்
 1063. பாரதவர்ஷம்
 1064. பாரதன்
 1065. பாராவதன்
 1066. பாரியத்ரன்
 1067. பாரிஜாதம்
 1068. பால்ஹிகநாடு
 1069. பால்ஹிகர்
 1070. பால்ஹிகன்
 1071. பாலன்
 1072. பாவகன்
 1073. பாவுகன்
 1074. பானு
 1075. பானுகோபன்
 1076. பானுமுத்திரை
 1077. பாஹுதா
 1078. பிங்கலம்
 1079. பிங்கலர்
 1080. பிங்கலை
 1081. பிச்சலன்
 1082. பிசங்கன்
 1083. பிடாரகன்
 1084. பிண்டசேக்தா
 1085. பிண்டாரகன்
 1086. பித்ருதீரம்
 1087. பிதாமகர்/பீஷ்மர்
 1088. பிரக்ஞாவதி
 1089. பிரகதி
 1090. பிரகஸ்பதி
 1091. பிரகஸ்பதீ ஸவனம்
 1092. பிரகாலனன்
 1093. பிரசண்டர்
 1094. பிரசண்டன்
 1095. பிரசண்டி
 1096. பிரசீதர்
 1097. பிரசூதி
 1098. பிரசேதஸ்
 1099. பிரசேதஸ்கள்
 1100. பிரணிதன்
 1101. பிரணிதை
 1102. பிரத்யக்‌ஷம்
 1103. பிரத்யூதன்
 1104. பிரதமன்
 1105. பிரதமை
 1106. பிரதர்தனர்
 1107. பிரதிக்‌ஷத்ரன்
 1108. பிரதிருஷ்டி
 1109. பிரதீபம்
 1110. பிரதீபர்
 1111. பிரதீபன்
 1112. பிரபாகரர்
 1113. பிரபை
 1114. பிரம்மதேவர்
 1115. பிரம்மன்
 1116. பிரம்மை
 1117. பிரமதன்
 1118. பிரமோதன்
 1119. பிரயாகை
 1120. பிரவீரன்
 1121. பிரவேபனன்
 1122. பிரவேஸாஸ்திரபிரகாசம்
 1123. பிரஜாபதி
 1124. பிரஸ்னர்
 1125. பிரஹதாங்கப் பிரதீபம்
 1126. பிரஹலாதன்
 1127. பிரஹஸ்பதி
 1128. பிரஹாசன்
 1129. பிரஹேதி
 1130. பிராசீனபர்ஹிஸ்
 1131. பிராசீனவான்
 1132. பிராதன்
 1133. பிராப்தி
 1134. பிராமி
 1135. பிரியதர்சினி
 1136. பிரியவிரதர்
 1137. பிரியவிரதன்
 1138. பிரீதர்
 1139. பிரீதன்
 1140. பிரீதி
 1141. பிருகத்ரதன்
 1142. பிருகதர்
 1143. பிருகு
 1144. பிருகு குலம்
 1145. பிருத்வகன்வன்
 1146. பிருத்வி
 1147. பிருது
 1148. பிருதை
 1149. பிருதை/குந்தி
 1150. பிருஷ்னி
 1151. பிருஷதர்
 1152. பிருஷதன்
 1153. பிருஷதி
 1154. பிருஷதி /கௌஸவி
 1155. பிருஸ்னி
 1156. பிருஹத்யனு
 1157. பிருஹத்ஷத்ரன்
 1158. பிருஹத்‌ஷத்ரன்
 1159. பிருஹதத்தன்
 1160. பிருஹதி
 1161. பிரேமை
 1162. பில்லதேஜஸ்
 1163. பில்வகர்
 1164. பிலக்‌ஷவனம்
 1165. பிலு
 1166. பீதர்
 1167. பீதர்கள்
 1168. பீதவனம்
 1169. பீதாகரன்
 1170. பீதாசலம்
 1171. பீமசேனன்
 1172. பீமதேவர்
 1173. பீமதேவன்
 1174. பீமரதன்
 1175. பீமவிக்ரமன்
 1176. பீமன்
 1177. பீலிப்பனை
 1178. பீஷ்மர்
 1179. பீஷ்மர்-தேவவிரதன்
 1180. புகார்
 1181. புச்சாண்டகன்
 1182. புண்டரன்
 1183. புத்தி
 1184. புதன்
 1185. பும்ஸவனம்
 1186. புராணகங்கை
 1187. புராணசம்ஹிதை
 1188. புராவதி
 1189. புரு
 1190. புருவம்சம்
 1191. புரூரவஸ்
 1192. புரூருரவஸ்
 1193. புரோசனன்
 1194. புரோஷிதஃபர்த்ருகையை
 1195. புலகன்
 1196. புலஸ்தியர்
 1197. புலஸ்தியன்
 1198. புலஹன்
 1199. புவனன்
 1200. புவனை
 1201. புஷ்கரணி
 1202. புஷ்டி
 1203. புஷ்பகோஷ்டம்
 1204. புஷ்பவதி
 1205. புஷ்போஸ்கடை
 1206. பூசகன்
 1207. பூதர்
 1208. பூதனை
 1209. பூமிகன்
 1210. பூர்ணமுகன்
 1211. பூர்ணன்
 1212. பூர்ணாங்கதன்
 1213. பூரணர்
 1214. பெண்ணை
 1215. பெதும்பை
 1216. பெருஞ்சாத்தன்
 1217. பெருஞ்சாத்தனார்
 1218. பெருந்துறைப் புகார்
 1219. பெருவாயில்புரம்
 1220. பேதை
 1221. பேரிளம்பெண்
 1222. பைரவி
 1223. பைலர்
 1224. பொன்னகரம்
 1225. பொன்னை மாராயத்தி
 1226. போகம்
 1227. போம்போனம்
 1228. போஜர்கள்
 1229. போஜன்
 1230. பௌனர்ப்பவன்
 1231. மகதம்
 1232. மகதமன்னன்
 1233. மகாகௌரி
 1234. மகாதரன்
 1235. மகாதலம்
 1236. மகாபலன்
 1237. மகாபலி
 1238. மகாபாரதம்
 1239. மகாபிஷக்
 1240. மகாமரியாதம்
 1241. மகாரஹனு
 1242. மகாலட்சுமி
 1243. மகான்
 1244. மகாஜயன்
 1245. மகிபானு
 1246. மகினசன்
 1247. மகிஷகன்
 1248. மகிஷன்
 1249. மகிஷை
 1250. மங்கை
 1251. மச்சகந்தி
 1252. மச்சபுரி
 1253. மச்சர்
 1254. மடந்தை
 1255. மண்டலகன்
 1256. மண்நகரம்
 1257. மணி
 1258. மணி நீல மலர்க்கடம்பு
 1259. மத்ரவதி
 1260. மத்ரவதிதேசம்
 1261. மதனன்
 1262. மதிநாரன்
 1263. மதுபுரம்
 1264. மதுரா
 1265. மதுராபுரி
 1266. மதுரை
 1267. மதுவனம்
 1268. மதூகம்
 1269. மந்தரர்
 1270. மந்திரணம்
 1271. மமதா
 1272. மர்க்கடஹஸ்தி மார்க்கம்
 1273. மரீசி
 1274. மரீசி பிரஜாபதி
 1275. மரீஷை
 1276. மரு
 1277. மருதி
 1278. மல்லிநாதர்
 1279. மலையஜம்
 1280. மழைப்பாடல்
 1281. மன்யூ
 1282. மனு
 1283. மனோவதி
 1284. மஹதி
 1285. மஹாகனு
 1286. மஹுவா
 1287. மஹோதயம்
 1288. மாகதன்
 1289. மாகிஷ்மதி
 1290. மாண்டவ்ய முனிவர்
 1291. மாண்டவ்யர்
 1292. மாண்டூக்யர்
 1293. மாத்ரநாடு
 1294. மாத்ரம்
 1295. மாத்ரர்
 1296. மாத்ரி
 1297. மாத்ருவனம்
 1298. மாதங்கி
 1299. மாதலி
 1300. மாதவி
 1301. மாமதுரை
 1302. மாயை
 1303. மார்த்திகாவதி
 1304. மார்ஜாரன்
 1305. மாரீசன்
 1306. மாருதர்
 1307. மால்யவான்
 1308. மாலதி
 1309. மாலவம்
 1310. மாலி
 1311. மாலினி
 1312. மாவிரதம்
 1313. மாளவன்
 1314. மானசன்
 1315. மானசாதேவி
 1316. மானஸுரா தீவு
 1317. மானினி
 1318. மிகிரன்
 1319. மித்ரன்
 1320. மிருண்மயர்
 1321. மிருத்திகாவதி
 1322. மிருத்யுதேவி
 1323. மிருத்யூதேவி
 1324. மீனாட்சி
 1325. முக்கண்ணன்
 1326. முக்தை
 1327. முகாரை
 1328. முண்டன்
 1329. முத்கரன்
 1330. முதற்கனல்
 1331. முது நாகினி
 1332. முதுநாகர்
 1333. முதுநாகன்
 1334. முதுநாகினி
 1335. முதுபூசகி
 1336. மும்மூர்த்திகள்
 1337. மூகன்
 1338. மூலகன்
 1339. மூலத்தானநகரி
 1340. மூலத்வனி
 1341. மேகராகம்
 1342. மேதா
 1343. மேதாதிதி
 1344. மேரு
 1345. மேனகை
 1346. மைத்ராவருணி வசிட்டன்
 1347. மைத்ரேயர்
 1348. மோதன்
 1349. யக்ஞசர்மர்
 1350. யக்ஞசேனர்
 1351. யக்ஞசேனன்
 1352. யக்‌ஷவனம்
 1353. யசோதை
 1354. யசோவதி
 1355. யதி
 1356. யது
 1357. யதுகுலம்
 1358. யதுவம்சம்
 1359. யமசுருதி
 1360. யமன்
 1361. யமி
 1362. யமுனை
 1363. யயதி
 1364. யயாதி
 1365. யவனநாடு
 1366. யவனம்
 1367. யவனர்கள்
 1368. யாதவகுலம்
 1369. யாதவர்
 1370. யாதவர்கள்
 1371. யாதவர்குலம்
 1372. யாயாதி
 1373. யானைமுகன்
 1374. யாஜர்
 1375. யுதாமன்யு
 1376. யுதாஜித்
 1377. யுதிஷ்டிரர்
 1378. யுதிஷ்டிரன்
 1379. யுயுத்சு
 1380. யூபாக்‌ஷர்
 1381. யோகீஸ்வரி
 1382. ரக்தகிரி
 1383. ரக்தாங்கதன்
 1384. ரக்தாக்ஷம்
 1385. ரகு
 1386. ரங்கதேவி
 1387. ரசாதலம்
 1388. ரணசிம்மன்
 1389. ரத்தபீஜன்
 1390. ரத்னபானு
 1391. ரத்னாக்ஷன்
 1392. ரதி
 1393. ரபேணகன்
 1394. ரம்பன்
 1395. ரம்யை
 1396. ரவ்யயன்
 1397. ரவ்யயனை
 1398. ரன்னன் மாராயன்
 1399. ரஜதகீர்த்தி
 1400. ரஸ்மி
 1401. ரஹோவாதி
 1402. ராகு
 1403. ராதகன்
 1404. ராதை
 1405. ராமபத்ரன்
 1406. ராமன்
 1407. ராவணன்
 1408. ராஜகிருகம்
 1409. ராஜமகேந்திரபுரி
 1410. ராஜஸன்
 1411. ராஸலீலை
 1412. ரிபு
 1413. ரிபுஞ்சயன்
 1414. ரிஷ்யசிருங்கர்
 1415. ரிஷபர்
 1416. ரிஷபவனம்
 1417. ரிஷபன்
 1418. ரிஷபானு
 1419. ரிஷி சத்யன்
 1420. ருக்‌ஷன்
 1421. ருசிகமுனிவர்
 1422. ருசீகன்
 1423. ருத்ரசண்டி
 1424. ருத்ரசர்ச்சிகை
 1425. ருத்ரசேனன்
 1426. ருத்ரர்
 1427. ருத்ரர்கள்
 1428. ருத்ரன்
 1429. ருத்ரை
 1430. ருத்ரைகள்
 1431. ருதாயு
 1432. ருதுத்வஜன்
 1433. ருக்ஷன்
 1434. ரூபவித்யை
 1435. ரேணுகாதேவி
 1436. ரேணுகை
 1437. ரேணுநாடு
 1438. ரேவதி
 1439. ரோகிணி
 1440. ரோகிதை
 1441. ரோருகன்
 1442. ரோஹிணி
 1443. ரௌத்ரன்
 1444. ரௌத்ராஸ்வன்
 1445. ரௌப்யை
 1446. ரௌம்யர்
 1447. லசிகை
 1448. லட்சுமணன்
 1449. லட்சுமி
 1450. லயம்
 1451. லலிதை
 1452. லவணர்கள்
 1453. லஜ்ஜா
 1454. லஹிமாதேவி
 1455. லாஷ்கரர்
 1456. லாஷ்கரர்கள்
 1457. லிகிதர்
 1458. லோமசமுனிவர்
 1459. லோமசர்
 1460. லோமசன்
 1461. லோமரூஹர்
 1462. லோமஹர்ஷர்
 1463. லோமஹர்ஷன்
 1464. வ்யாதி
 1465. வங்கம்
 1466. வங்கன்
 1467. வசிட்டர்
 1468. வசிஷ்டர்
 1469. வசிஷ்டன்
 1470. வசு
 1471. வசுதேவர்
 1472. வசுதேவன்
 1473. வசுமதி
 1474. வசுமனஸ்
 1475. வஞ்சி
 1476. வண்ணக்கடல்
 1477. வத்ஸரன்
 1478. வத்ஸன்
 1479. வபுஷ்டை
 1480. வபுஸ்
 1481. வர்ஷை
 1482. வரணா நதி
 1483. வராகாவதாரம்
 1484. வராங்கி
 1485. வராஹகன்
 1486. வராஹி
 1487. வராஹி தேவி
 1488. வரியாசி
 1489. வருணன்
 1490. வல்கிதாஸ்திரம்
 1491. வஜ்ரசேனன்
 1492. வஜ்ரபாகு
 1493. வஜ்ராங்கன்
 1494. வஜ்ராயுதம்
 1495. வஹ்னி
 1496. வாசுகி
 1497. வாசுதேவன்
 1498. வாதி
 1499. வாமதேவன்
 1500. வாமனம்
 1501. வாமனன்
 1502. வாயு
 1503. வாரணவதம்
 1504. வாருணிதேவி
 1505. வாலகி
 1506. வாலி
 1507. விக்ரீதன்
 1508. விகர்ணன்
 1509. விகூணிகன்
 1510. விசாகை
 1511. விசாலை
 1512. விசித்திர வீரியன்
 1513. விசித்திரவீரியர்
 1514. விசித்திரவீரியன்
 1515. விசித்ரவீரியன்
 1516. விசுத்தன்
 1517. விசுவாமித்திரர்
 1518. விடம்பர்
 1519. விடூகர்
 1520. விடூரதர்
 1521. விடூரதன்
 1522. வித்யுத்கேசன்
 1523. வித்யூமாலி
 1524. விதர்ப்ப நாடு
 1525. விதர்ப்பம்
 1526. விதலம்
 1527. விதஸ்தா
 1528. விதிஹோத்ரர்கள்
 1529. விதுரர்
 1530. விதுரன்
 1531. விப்ரதன்
 1532. விப்ரர்
 1533. விப்ரலப்தை
 1534. விப்ரன்
 1535. விபஸ்
 1536. விபாகரர்
 1537. விபுலன்
 1538. விமலன்
 1539. வியாகரணம்
 1540. வியாசர்
 1541. வியாசர் -கிருஷ்ண துவைபாயனர்
 1542. வியாசர்-கிருஷ்ண துவைபாயனன்
 1543. வியாசவனம்
 1544. வியாசன்
 1545. வியாதி
 1546. வியாஹ்ரசேனர்
 1547. வியாஹ்ரதத்தர்
 1548. வியாஹ்ரதந்தன்
 1549. வியாஹ்ரபாதர்
 1550. விரஜன்
 1551. விரஜஸ்
 1552. விராடபுரி
 1553. விராடர்
 1554. விராடரூபன்
 1555. விராவீ
 1556. விரிகன்
 1557. விருகதேஜஸ்
 1558. விருகலன்
 1559. விருகோதரன்
 1560. விருத்தி
 1561. விருந்தாவனம்
 1562. விருபாக்‌ஷர்
 1563. விருஷ்டி
 1564. விருஷ்ணி
 1565. விருஷ்ணிகள்
 1566. விருஷ்ணிகுலம்
 1567. விருஷகர்
 1568. விருஷகன்
 1569. விருஷபர்வ மன்னர்
 1570. விருஹத்ரதர்
 1571. விருஹத்ரதன்
 1572. விரூபை
 1573. விரோஹணன்
 1574. விவஸ்வான்
 1575. விவாதசந்த்ரம்
 1576. வினதை
 1577. விஜயபுரி
 1578. விஜயை
 1579. விஷ்ணு
 1580. விஷ்ணுதனுஸ்
 1581. விஸ்ரவஸ்
 1582. விஸ்ருதன்
 1583. விஸ்வகர்
 1584. விஸ்வவசு
 1585. விஸ்வாமித்திரர்
 1586. விஹங்கன்
 1587. வீதபயன்
 1588. வீரகுந்தலன்
 1589. வீரணகன்
 1590. வெண்முரசு
 1591. வெற்றித்திருநகர்
 1592. வேகவான்
 1593. வேசரநாடு
 1594. வேசரம்
 1595. வேணி
 1596. வேணீஸ்கந்தன்
 1597. வேழாம்பல்
 1598. வேனன்
 1599. வைசம்பாயனர்
 1600. வைசாலி
 1601. வைசேடிகம்
 1602. வைரவம்
 1603. வைராடர்
 1604. வைரி குடி
 1605. வைன்யன்
 1606. வைஸ்வாநரன்
 1607. ஜகல்கௌரி
 1608. ஜடரை
 1609. ஜடிலை
 1610. ஜம்புகன்
 1611. ஜம்புத்வீபம்
 1612. ஜமதக்கினி
 1613. ஜமதக்னி
 1614. ஜயத்சேனன்
 1615. ஜயத்ரதன்
 1616. ஜயன்
 1617. ஜரத்காரு
 1618. ஜரத்காரு ரிஷி
 1619. ஜரதன்
 1620. ஜரன்
 1621. ஜரா
 1622. ஜராசந்தர்
 1623. ஜராசந்தன்
 1624. ஜரை
 1625. ஜனகமன்னர்
 1626. ஜனமேஜயன்
 1627. ஜனன்யை
 1628. ஜஹ்னு
 1629. ஜஹ்னு ரிஷி
 1630. ஜாங்கலர்
 1631. ஜாதகர்மம்
 1632. ஜானகி
 1633. ஜிஹ்வன்
 1634. ஜைமினி
 1635. ஜோதிடம்
 1636. ஶ்ரீகுண்டம்
 1637. ஶ்ரீதேவி
 1638. ஷத்ரியகுலம்
 1639. ஷத்ரியர்
 1640. ஷத்ரியர்கள்
 1641. ஷத்ரியன்
 1642. ஷஷ்தி
 1643. ஷார்யதர்கள்
 1644. ஷிப்ரதேஜஸ்
 1645. ஷீரை
 1646. ஷேத்ரஜன்
 1647. ஸ்கந்தன்
 1648. ஸ்கந்தை
 1649. ஸ்தாணு
 1650. ஸ்தானகர்
 1651. ஸ்தூனகர்ணன்
 1652. ஸ்தூனகர்ணை
 1653. ஸ்பர்சம்
 1654. ஸ்மிருதன்
 1655. ஸ்மிருதி
 1656. ஸ்ரீகரன்
 1657. ஸ்ரீதமன்
 1658. ஸ்ருங்கபேரன்
 1659. ஸ்ரோத்யன்
 1660. ஸ்லேஷ்மாதகம்
 1661. ஸ்வயம்தத்தன்
 1662. ஸ்வாகாதேவி
 1663. ஸ்வாதா
 1664. ஸ்வாதீனஃபர்த்ருகை
 1665. ஸ்வாஹா
 1666. ஸ்வேதகேது
 1667. ஸ்வேதசிலை
 1668. ஸ்வேதர்
 1669. ஸதி-தாட்சாயணி
 1670. ஸம்பூதி
 1671. ஸம்யாதி
 1672. ஸம்ஹதாபனன்
 1673. ஸரணி
 1674. ஸஷோர்ணன்
 1675. ஸாமி
 1676. ஸாரணர்
 1677. ஸித்தி
 1678. ஸினி
 1679. ஸுச்சாயா
 1680. ஸூக்திகன்
 1681. ஸென்யாத்ரி
 1682. ஹ்ருதாஜி
 1683. ஹ்ருதீகர்
 1684. ஹ்ருஸ்வகிரி
 1685. ஹம்சகூடம்
 1686. ஹம்சபுரி
 1687. ஹம்ஸகூடம்
 1688. ஹம்ஸபுரம்
 1689. ஹரஹூணர்
 1690. ஹரிசேனர்
 1691. ஹரிசேனன்
 1692. ஹரிணன்
 1693. ஹலீமகன்
 1694. ஹனுமான்
 1695. ஹஸ்தி
 1696. ஹஸ்தினி
 1697. ஹிரண்மயம்
 1698. ஹிரண்யகசிபு
 1699. ஹிரண்யதனுஸ்
 1700. ஹிரண்யபதம்
 1701. ஹிரண்யபாகு
 1702. ஹிரண்யபாஹு
 1703. ஹிரண்யவாகா
 1704. ஹிரண்யாக்‌ஷன்
 1705. ஹேகய மன்னர்
 1706. ஹேகயகுலம்
 1707. ஹேகயர்
 1708. ஹேகயர் குலம்
 1709. ஹேகயவம்சம்
 1710. ஹேகயன்
 1711. ஹேதி
 1712. ஹேமகுண்டம்
 1713. க்ஷமா
 1714. ஸதி
 1715. கைலாயநாதன்
 1716. வாமதேவர்
 1717. விப்ரதன் - பீஷ்மருடன் அம்பையை கடத்தி வரும் போது படகிலிருந்த சேவகன்.
 1718. தேவி
 1719. தேவவிரதர்
 1720. குகன்
 1721. மகாதேவர்
 1722. விசித்திரவீர்யன்
 1723. மகாவியாசர்
 1724. பதுமை
 1725. சாத்தன்
 1726. ஜனகர்
 1727. பீஷ்மன்
 1728. சமயவான்
 1729. ஸுக்திகன்
 1730. பெருஞ்சித்திரன்
 1731. வித்யுதத்தன்
 1732. பீதவணிகர்களின்
 1733. நிமித்திகன்
 1734. வேடன்
 1735. சனகர்
 1736. சனந்தர்
 1737. தூதன்
 1738. பிச்சராம்
 1739. தாரகன்
 1740. பிதாமகர்
 1741. சாரதி
 1742. மாதங்கர்
 1743. யூபாக்ஷர்
 1744. நைஷதர்
 1745. திரிதகௌதமர்
 1746. வைதிகர்
 1747. கீரன்
 1748. பாரஸவ
 1749. பெருமான்
 1750. பொன்னர்
 1751. நிஷதன்
 1752. திருதஹஸ்தன்
 1753. உக்ரர்
 1754. நாராயணன்
 1755. எரிதேவன்
 1756. வைதிகரான
 1757. நல்லமர்
 1758. படிவர்
 1759. பரத்வாஜரின்
 1760. சுதனுஸ்
 1761. காகத்துவஜர்
 1762. பரிக்ரமர்
 1763. ஜெயசேனன்
 1764. சக்ரபானு
 1765. புருஜனர்
 1766. மனோதரர்
 1767. நாரன்
 1768. ரதமோட்டி
 1769. நாகதத்தன்
 1770. சந்திரசூடர்
 1771. சராசனன்
 1772. மாதங்கன்
 1773. வைசேடிகர்
 1774. துருவர்
 1775. விகர்த்தனர்
 1776. வயோதிகர்
 1777. விராடன்
 1778. சுவாகன்
 1779. மயன்
 1780. தாராக்‌ஷர்
 1781. அக்னிமுகன்
 1782. யுயுத்ஸு
 1783. நீலமணிக்குருவி
 1784. தாமசர்
 1785. கிருதசோமன்
 1786. பரிநிமித்திகன்
 1787. சுபூதன்
 1788. மந்தன்
 1789. சிறுநீலம்
 1790. கனிகை
 1791. மஞ்சுகேசி
 1792. கஸ்தூரி
 1793. குசுமிகை
 1794. சுமத்யை
 1795. மஞ்சரி
 1796. கமலை
 1797. காமலதை
 1798. அம்சன்
 1799. அக்ரூரர்
 1800. கன்ணன்
 1801. சூரியதேவர்
 1802. தருமனின்
 1803. சபரர்
 1804. தீர்க்கர்
 1805. சுஃப்ரர்
 1806. கலிகன்
 1807. துராதனன்
 1808. கசியபர்
 1809. பீமனை
 1810. கேசரி
 1811. ஜலகந்தன்
 1812. முதியவள்
 1813. ஸ்தானிகர்
 1814. துரௌபதி
 1815. சண்டிகை