Här finns samlat det mesta av gemensamma utskick om poängsystemet

2017-02-22

Vi i styrelsen vill tacka för alla de synpunkter och kommentarer vi fått på det nya poängsystemet. Precis som vi skrev tidigare, är detta ett försök som kan komma att justeras under resan gång. Målet är inte att utesluta och peka ut enskilda familjer/personer utan att få en mer jämn arbetsfördelning och att kunna anordna tävlingar med full bemanning.

 

Några har uttryckt en oro över att inte lyckas samla ihop tillräckligt med poäng. Vi vill poängtera att vårt behov av funktionärsarbete inte på något vis är mättat om alla når sin poäng och att det finns arbete så att det räcker till alla. Det är ju dessutom så att många av de äldre simmarna själva bidrar till poängen, då de lägger ned många timmar under Ironman och liknande arrangemang. Skulle det visa sig att vi är helt fel ute kommer vi givetvis att justera. Allas insamlade poäng bokförs så inget arbete kommer att vara "förgäves".

 

Tanken är också att när man uppfyllt sina poängkrav erhålls ersättning på simmarkontot a 50kr/poäng, precis som tidigare. En prioritering kommer dock att ske, så att de som inte har fyllt sin kvot har förtur.

 

Vi vill återigen belysa att allt arbete vi lägger ned resulterar i bland annat sänkta egenavgifter vid tävlingar och läger. I vissa klubbar får simmarna stå för hela kostnaden inklusive tränares hotellavgifter, och det är ingen utveckling vi strävar efter i KalmarSim.

 

Under Microsim kommer många av oss att finnas tillgängliga om ni vill fråga något eller har några synpunkter. Vi kommer även att kalla till ett föräldramöte längre fram i vår.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen via Hanna Woksepp

2017-01-27

Kalmarsim behöver ännu mer Föräldraengagemang!

Hej Alla KS-medlemmar och/eller föräldrar!

Vi vill passa på att tacka alla som ställer upp med sin tid och bidrar till att driva vår förening framåt. Vi vet att ni är många som lägger ned många timmar på att vara t. ex funktionär eller matlagare. Utöver detta, hjälper ni också till vid föreningens satsningar på Kalmar kanalsim, Tri4Fun och Ironman-veckan.

Vad får ni då för allt detta arbete? Givetvis vår obeskrivliga tacksamhet, men vad som kanske är ännu viktigare är att allt detta slit resulterar i lägre tränings- och tävlingskostnader för våra barn. Det ger också lägre egenavgifter på läger och på föreningens klubbkläder. Dessutom kommer våra tränare att få mer tid att lägga ner på den faktiska träningen eftersom de idag arbetar med saker medlemmar/föräldrar skulle kunna göra istället.

För att föreningen i framtiden skall kunna utvecklas på samma fantastiska sätt måste vi fortsätta att dela med oss av vår tid, under hela året. Utan engagerade medlemmar i våra sektioner kommer vi inte att kunna anordna tävlingar och läger. Det samma gäller om vi inte har tillräckligt med funktionärer. Kalmarsim kommer inte att kunna åka på lika många tävlingar i framtiden om det inte finns föräldrar som följer med som matlagare. Ta chansen att följa med och umgås med alla våra fantastiska simmare! Under en helg blir det många tillfällen att prata med dem. Dessutom kommer kostnaden per tävling att öka om vi skall köpa in mer färdig mat istället för att laga den själva.

Eftersom vårt frivilliga system inte har fungerat tillräckligt bra då vi inte har haft tillräckligt många funktionärer och andra föräldrar som hjälper till vid tävlingar och event har styrelsen beslutat att införa en obligatorisk arbetsinsats som är olika stor beroende på i vilken grupp ditt/dina barn simmar i. De föräldrar som har barn som tävlar mer får arbeta mer än föräldrar till barn som tävlar lite. Högst krav blir alltså på föräldrar till barn i elitgruppen

Det som är allra viktigast för Kalmarsim är att vi har funktionärer som är utbildade och tar hand om de tävlingar som klubben anordnar. Att vara tävlingsfunktionär ger därför mest poäng av de olika uppgifter som klubben behöver hjälp med.

I nedanstående tabell visas vilken poäng du som arbetar för klubben får, (det måste inte vara föräldern som gör detta arbete, en släkting eller kompis eller simmaren själv går lika bra).

 

Att vara reserv matlagare betyder att om någon förälder blir sjuk, eller om barnet blir sjukt och inte åker på tävlingen skall reserven kunna hoppa in med kort varsel som ersättare till den ordinarie matlagaren (om det inte fullföljs blir det extra poängkrav istället). KM och Microsim räknas som halvdagstävling.

De olika tävlingsgrupperna reser och tävlar olika mycket, därför ökar kravet på arbetsinsats när ditt barn flyttas upp i en högre grupp. För er som har fler barn som simmar multipliceras medelvärdet med 1,4 för två barn och 1,6 för tre barn. I nedanstående tabell finns kravet för de olika grupperna per år:

 

Helår

krav

Elit

30

A

28

B

24

C

20

Pirayan

16

Mörten

16

Beslutet som styrelsen för Kalmarsim har tagit är testa detta system under våren 2017 och att göra en utvärdering i sommar, därför kan det eventuellt komma att justeras under sommaren till hösten 2017. Under förutsättning att vi fortsätter till hösten kommer intjänade poäng att flyttas med. Uppnår man inte de krav som ställs per år, höjs avgiften motsvarande det som sker vid friköp av lotter med 200 kr per poäng. I det fall systemet inte fortsätter till hösten 2017 flyttas poängen över till simmarkontot enligt det äldre systemet. Ni kommer att kunna hitta er poängstatistik via hemsidan. De som redan tjänat poäng under januari kommer att få dessa bokförda enligt detta system.

Det är styrelsen, inte tränarna, som konstruerat förslaget till poängsystem och eventuella synpunkter samt förbättringsförslag ska därför alltid tas direkt med styrelsen - i första hand via Jörgen Madebrink. Vi kommer att bjuda in till ett föräldramöte under våren 2017 där alla ges möjlighet att komma med synpunkter.

Styrelsen för Kalmarsim

exempel på arbetsdagar för att uppnå rätt poäng ett halvår

simfunktionär (x4)

matalagare (x3)

övrigt arbete (x2)

elitförälder

2,5

1

1

15

1,5

1

3

15

 

0

1

6

15

0

0

7,5

15

A-förälder

2

1

1,5

14

1

1

3,5

14

 

 

2

4

14

7

14

B-förälder

1,5

1

1,5

12

1

1

2,5

12

 

 

2

3

12

6

12

C-förälder

1,5

1

0,5

10

1

1

1,5

10

 

 

2

2

10

5

10

Pirayan

1

0

2

8

4

8