Petice studentů

Rozbor petice:

... nekorektním výběrovým řízením na místo ředitele Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném.

 • hodnotící soud

...staronový ředitel, dr. Milan Dundr, který vede školu už po 17 let, a za tuto dobu došlo k výraznému snížení prestiže a úrovně vzdělávání na gymnáziu.

 • hodnotící soud

dezolátní technický stav budovy, která nesplňuje hygienická kritéria a vzhled jejích interiérů odpuzuje i případné nové zájemce o studium. Konkrétně lze jmenovat například plísně na zdech, odloupané nátěry a časté problémy s odpady v umývárnách či katastrofická úroveň úklidu tříd a společných prostor. Velkým problémem je i nedostatečné vytápění budovy v zimním období, kde teplota nutná k výuce v tuto dobu klesá hluboko pod snesitelnou mez.

 • kombinuje tvrzení faktu a hodnotících soudů
 • přiložené video u petice - potvrzení, že subjektivně z hlediska petentů je tento fakt potvrzený
 • diskuse na faceboku od řady přispěvatelů (včetně odpůrců petice) potvrzují objektivní existenci zmíněných problémů

Dále došlo k rozvázání pracovního poměru s jediným rodilým mluvčím anglického jazyka, který ve škole trvale pracoval, i když byl studenty oblíben a mohl jim předat mnoho ze svých znalostí. Výsledkem je, že na škole nyní nepracuje žádný rodilý mluvčí, což je v zásadním rozporu s moderními trendy ve výuce cizích jazyků.

 • faktickou stránku potvrzují příspěvky příznivců i odpůrců petice na Facebooku
 • hodnotící soudy na jeho přínos rozdílné

Despekt, s kterým přistupuje ředitel k pedagogům v důchodovém věku, je pak přímo alarmující. Ani ostatním kantorům není projevován dostatek úcty, což se zákonitě obráží na jejich přístupu k žákům. Není jim umožněno hlubší zdokonalování svých vědomostí, dokonce ani nové psychologické přístupy nejsou vítány. Na nízkou didaktickou úroveň není brán zřetel. Profesoři na gymnáziu učí podle zastaralé metodiky a nemají motivaci se dovzdělávat.

 • hodnotící soudy, keré v různé intenzitě podporují i někteří podporovatelé petice na Facebooku

Škola nepořádá žádné významné mimoškolní akce, kde by si mohli studenti rozšiřovat obzory, ani nespolupracuje s vysokými školami, i když se honosí přízviskem fakultní školy PřF UK v Praze. Na gymnáziu téměř neprobíhají přednášky či semináře nad rámec běžné výuky. Pokud ano, pak jen pro vybranou skupinu studentů, kam ostatní žáci nemají přístup. Tyto semináře jsou pak téměř vždy přírodovědného charakteru. To vše vede k apatii studentů, kteří ke svému gymnáziu nemají žádný vztah a neumějí se často orientovat v nabídce vysokých škol.

 • hodnotící soudy s nimiž vyslovuje souhlas řada podporovatelů na Facebooku
 • téměř neexistující prezentace významných úspěchů školy v humanitních oblastech na webu školy rovněž podporuje tento hodnotící soud

Současný ředitel, vzděláním biolog, si hýčká jen úzkou skupinku jednotlivců, kteří se zajímají o přírodní vědy, zatímco o ostatní studenty neprojevuje žádný zájem. Předměty kromě biologie a chemie nejsou výrazněji podporovány.

 • hodnotící soud, který podporuje  řada přispěvatelů do diskuze na Facebooku

Dlouhodobě se neúčastní maturitních plesů, předávání maturitních vysvědčení či jiných významných reprezentativních událostí.

 • tvrzení, které podporuje řada příspěvků na Facebooku
 • svoji obhajobou rozdělení práce vedení školy potvrdil i zástupce ředitele Kulich  při setkání 25.9. 2012 v aule gymnázia

Ředitel není schopen, či spíše ochoten zajistit přísun finančních zdrojů, které by mohly pomoci  postupně zlepšit havarijní stav budovy a vedly by k modernizaci školy a zkvalitnění výuky.

 • hodnotící soud, vyjadřovaný řadou přispěvatelů do diskuze na Facebooku

Z těchto důvodů odmítáme znovuzvolení dr. Dundra. Záleží nám na budoucnosti gymnázia s dlouholetou tradicí a věhlasem, která je ovšem nyní velmi ohrožena. Zájem rodičů a studentů klesá pod kritickou úroveň a škole hrozí zánik.

 • hodnotící soud, podporovaný  řadou přispěvatelů do diskuze na Facebooku
 • nízké početní stavy studentů možno ověřit na adrese:  http://www.atlasskolstvi.cz/