Salme põhikooli õppekava

I, II ja III kooliaste

Ainevaldkond: Võõrkeeled

INGLISE KEEL (A-võõrkeel)

Aine õppeeesmärgid

Põhikooli A-võõrkeele õpetusega taotletakse, et õpilane:

 1. saavutab iseseisva keelekasutaja taseme, mis võimaldab selles keeles igapäevastes situatsioonides suhelda ning lugeda ja mõista eakohaseid võõrkeelseid originaaltekste;
 2. huvitub võõrkeelte õppimisest ja nende kaudu silmaringi laiendamisest;
 3. omandab oskuse märgata ja väärtustada erinevate kultuuride eripära;
 4. omandab oskuse edaspidi õppida võõrkeeli ning pidevalt täiendada oma keeleoskust;
 5. huvitub õpitavat keelt kõnelevatest maadest ja nende kultuurist;
 6. oskab kasutada eakohaseid võõrkeelseid teatmeallikaid (nt teatmeteosed, sõnaraamatud, Internet), et leida vajalikku infot ka teistes valdkondades ja õppeainetes.

Hindamine:                 

Õpitulemuste hindamisel lähtutakse põhikooli riikliku õppekava üldosast.

I kooliastmes hinnatakse põhiliselt positiivset õpitulemust, rõhk on sisulisel tagasisidel, mille käigus tõstetakse esile õpilase edusamme. Õpetaja juhib tähelepanu puudustele taktitundeliselt, osutades võimalustele neist üle saada.

I kooliastmes hinnatakse põhiliselt kuulatud tekstist arusaamist ja suulist väljendusoskust. Õpilasele tuleb selgitada, et hindamine on õppeprotsessi loomulik osa. Õpilane hakkab õpetaja juhendamisel oma edukusele hinnangut andma. Eesmärk on, et õpilane õpiks esialgu koostöös õpetajaga sõnastama seda, mida ta on enda arvates hästi omandanud, mille omandamiseks peab ta veel tööd tegema ja/või milliseid oskusi ta peaks veel endas arendama. Selleks sobivad töövormid (nt tunni ja/või teema lõpus lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsilehed jmt), mis võimaldavad õpilasel lühidalt kirjeldada seda, mida uut ja huvitavat ta on õppinud või teada saanud.

I kooliastmes võib enesehinnanguid anda emakeeles, kuid õpetaja peaks õpilast julgustama ka võõrkeelt kasutama. Oluline on, et kõik õpilased saaksid oma mõtted ja arvamuse välja öelda.

II kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult, andes tagasisidet eelkõige selle kohta, mida õpilane on hästi teinud. Ülesande eesmärgist lähtudes hinnatakse kas ühte kindlat või mitut keeleoskuse aspekti (nt sisu, ülesehitust, sõnavara, kõne ladusust, grammatika õigsust).

Mahukaid kompleksseid kontrolltöid soovitatakse teha mitte sagedamini kui kord veerandis.

Õpilane hakkab koostöös kaaslaste ja õpetajaga seadma endale õpieesmärke ning andma hinnangut oma teadmistele ning oskustele.

Eesmärgiks on, et õpilased õpiks koostöös sõnastama, mida nad on enda arvates hästi omandanud ja/või mille omandamiseks peavad nad veel tööd tegema. Õpetaja valib töövormid (nt tunni ja/või teema lõpus lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsilehed jmt), mis võimaldavad õpilastel oma tööd analüüsida (kirjeldada seda, mida ta teha oskab ning mida uut ja huvitavat ta on õppinud või teada saanud). Õpilasel peab olema võimalus saada tagasisidet oma keeleoskustaseme kohta.

Õpilane annab õpetaja juhendamisel õppeprotsessile ja oma tööle hinnangu õpitavas

võõrkeeles, isegi kui eneseväljendusoskus on piiratud.                 

III kooliastmes hinnatakse kõiki osaoskusi kas eraldi või lõimitult, andes õpilasele adekvaatset tagasisidet. Ülesande eesmärgist lähtudes hinnatakse kas ühte kindlat või mitut keeleoskuse aspekti (nt sisu, ülesehitust, sõnavara, kõne ladusust, grammatika õigsust).

Mahukaid kompleksseid töid soovitatakse teha mitte rohkem kui kord veerandis.

Õpilane seab koostöös õpetajaga endale õpieesmärke ning annab oma teadmistele ning oskustele hinnangu. Koos kaasõpilastega leiab õpilane, mis on hästi omandatud ja/või mille omandamiseks peab veel tööd tegema. Õpetaja valib töövormid (nt tunni ja/või teema lõpus lühikokkuvõtted, vestlused, eneseanalüüsilehed), mis võimaldavad õpilastel oma tööd analüüsida. Õpilasel peab olema võimalus selgusele jõuda oma keeleoskustasemes.

Õpilane annab õpetaja juhendamisel õppeprotsessile ja oma tööle hinnangu õpitavas võõrkeeles.

3. klassi lõpetaja:

1) saab aru lihtsatest igapäevastest väljenditest ja lühikestest lausetest;

2) kasutab õpitud väljendeid ja lühilauseid oma vajaduste väljendamiseks ning oma lähiümbruse (pere, kodu, kooli) kirjeldamiseks;

3) reageerib adekvaatselt väga lihtsatele küsimustele ja korraldustele;

4) on omandanud esmased teadmised õpitava keele maast ja kultuurist;

5) suhtub positiivselt võõrkeele õppimisesse;

6) kasutab esmaseid õpioskusi (kordamist, seostamist) võõrkeele õppimiseks;

7) oskab õpetaja juhendamisel töötada nii paaris kui ka rühmas.

6. klassi lõpetaja:

1) saab õpitud temaatika piires aru lausetest ja sageli kasutatavatest väljenditest;

2) mõistab olulist õpitud temaatika piirides;

3) kirjutab lühikesi tekste õpitud temaatika piires;

4) tuleb toime teda puudutavates igapäevastes suhtlusolukordades võõrkeelt emakeelena kõnelejaga;

5) teadvustab eakohaselt õpitava maa ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning oskab neid arvestada;

6) rakendab õpetaja juhendamisel varem omandatud õpioskusi ja -strateegiaid;

7) töötab õpetaja täpsustavate juhiste järgi iseseisvalt, paaris ja rühmas;

8) seab endale õpieesmärke ning hindab koostöös kaaslaste ja õpetajaga oma saavutusi.

9. klassi lõpetaja:

1) mõistab endale tuttaval teemal kõike olulist;

2) oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ning plaane;

3) oskab koostada lihtsat teksti tuttaval teemal;

4) saab õpitavat keelt emakeelena kõnelevate inimestega igapäevases suhtlemises enamasti hakkama, tuginedes õpitava keele maa kultuuritavadele

5) tunneb huvi õpitavat keelt kõnelevate maade kultuurielu vastu, loeb võõrkeelsest eakohast kirjandust, vaatab filme ja telesaateid ning kuulab raadiosaateid;

6) kasutab võõrkeelseid teatmeallikaid (nt tõlkesõnaraamatut, Internetti) vajaliku info otsimiseks ka teistes valdkondades ja õppeainetes;

7) töötab iseseisvalt, paaris ja rühmas;

8) hindab õpetaja abiga oma tugevaid ja nõrku külgi seatud eesmärkide järgi ning kohandab oma õpistrateegiaid.

Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustasemed:

A - algtasemel keelekasutaja

 • A1 (läbimurre)
 • A2 (esmane keeleoskus)

B - iseseisev keelekasutaja

 • B1 (suhtluslävi)
 • B2 (edasijõudnu tase)

C - vilunud keelekasutaja

 • C1 (vaba suhtluse pädevus)
 • C2 (haritud emakeelekõneleja tase)

Hea tase inglise keeles:

Kuulamine

Lugemine

Rääkimine

Kirjutamine

3. klassi lõpetaja

A1.2

A1.1

A1.2

A1.1

Saab aru selgelt hääldatud fraasidest, lausetest ja tuttava situatsiooniga seotud lühikestest dialoogidest.

Mõistab selgelt ja aeglaselt antud juhiseid ning pöördumisi.

Vajab kordamist, osutamist, piltlikustamist vms.

Tunneb õpitava keele tähemärke.

Tunneb tekstis ära tuttavad nimed, sõnad (sh rahvus-vaheliselt kasutatavad) ja fraasid. Loeb sõnu, fraase ja lauseid õpitud sõnavara ulatuses; arusaamist võib toetada pildimaterjal.

Oskab lühidalt tutvustada iseennast ja oma ümbrust.

Saab hakkama õpitud sõnavara ja lausemallide piires lihtsate dialoogidega; vajab vestluskaaslase abi.

Hääldusvead võivad põhjustada arusaamatusi.

Kõnes esineb kordusi, katkestusi ja pause.

Tunneb õpitava keele kirjatähti, valdab kirjatehnikat, oskab õpitud fraase ja lauseid ümber kirjutada (ärakiri).

Oskab kirjutada isikuandmeid (nt vihiku peale). Koostab lühikesi lauseid õpitud mallide alusel.

6. klassi lõpetaja

A2.2

A2.2

A2.2

A2.2

Suudab jälgida enda jaoks tuttava valdkonna mõttevahetust ning eristada olulist infot.

Saab aru olmesfääris kuuldud üldkeelse suhtluse sisust (nt poes, bussis, hotellis, piletilevis).

Vajab sageli kuuldu täpsustamist.

Loeb lihtsaid tavatekste (nt reklaamid, menüüd, ajakavad, ohuhoiatused) tuttavatel teemadel ja saab aru neis sisalduvast infost.

Suudab mõnikord aimata sõnade tähendust konteksti toel.

Oskab rääkida oma huvidest ja tegevustest. Tuleb toime olmesfääris suhtlemisega. Oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi. Suudab alustada, jätkata ja lõpetada vestlust tuttaval teemal, kuid võib vajada abi.

Kasutab õpitud põhisõnavara ja lausemalle valdavalt õigesti; spontaanses kõnes on vigu. Kõne on arusaadav, kuigi esineb hääldusvigu ja sõnade otsimist.

Oskab kirjutada lühikesi kirjeldavat laadi jutukesi oma kogemustest ja ümbritsevast. Koostab lihtsaid isiklikke kirju.

Oskab kasutada sidesõnu aga, sest, et jt. Rakendab õpitud õigekirjareegleid (nt algustähe ortograafia, kirjavahemärgid).

9. klassi lõpetaja

B1.2

B1.2

B1.2

B1.2

Saab kuuldust aru, taipab nii peamist sõnumit kui ka üksikasju, kui räägitakse üldlevinud teemadel (nt uudistes, spordireportaažides, intervjuudes, ettekannetes, loengutes) ning kõne on selge ja üldkeelne.

Loeb ja mõistab mõneleheküljelisi selge arutluskäiguga tekste erinevatel teemadel (nt noortele mõeldud meediatekstid, mugandatud ilukirjandustekstid).

Suudab leida vajalikku infot pikemast arutlevat laadi tekstist. Kogub teemakohast infot mitmest tekstist. Kasutab erinevaid lugemisstrateegiaid (nt üldlugemine, valiklugemine).

Tekstides esitatud detailid ja nüansid võivad jääda selgusetuks.

Oskab edasi anda raamatu, filmi, etenduse jms sisu ning kirjeldada oma muljeid.

Tuleb enamasti toime vähem tüüpilistes suhtlusolukordades.

Kasutab põhisõnavara ja sagedamini esinevaid väljendeid õigesti; keerukamate lausestruktuuride kasutamisel tuleb ette vigu.

Väljendab ennast üsna vabalt, vajaduse korral küsib abi.

Hääldus on selge, intonatsiooni- ja rõhuvead ei häiri suhtlust.

Oskab koostada eri allikatest pärineva info põhjal kokkuvõtte (nt lühiülevaade sündmustest, isikutest).

Oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust.

Oskab isiklikus kirjas vahendada kogemusi, tundeid ja sündmusi.

Oskab kirjutada õpitud teemal oma arvamust väljendava lühikirjandi.

Oma mõtete või arvamuste esitamisel võib olla keelelisi ebatäpsusi, mis ei takista kirjutatu mõistmist.


Teemavaldkonnad

I kooliaste

II kooliaste

III kooliaste

1. Mina ja teised

 • Enese ja kaaslaste tutvustus (nimi, rahvus, sugu, vanus, elukoht jmt)
 • Iseloomu kirjeldav sõnavara, enda ja teiste välimuse kirjeldus (kasv ja kehaehitus, riietus, juuste ja silmade värv jne);
 • enesetunne ja tervis (nt hea /halb tuju, kehaosad, kuidas olla terve, halva enesetunde põhjused, nõuanded jne);
 • suhted sõpradega ja ühised tegevused;
 • viisakusväljendid ja -normid (kellele mida ja kuidas öelda, kuidas käituda jne)
 • Võimed, tugevused ja nõrkused: mida oskan/suudan teha, milles olen nõrk, mida vaja arendada (sama teiste kohta);
 • sõprus-, armastussuhted, sallivus;
 • kultuurispetsiifilised käitumismaneerid ja oskus nendega arvestada.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus,

sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, digipädevus

L: tervis ja ohutus, teabekeskkond, kultuuriline identiteet, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus;

A: eesti keel, muusika, loodusõpetus, inimeseõpetus, kunstiõpetus

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, digipädevus

L: väärtused ja kõlblus, tehnoloogia ja innovatsioon.

A: ühiskonnaõpetus, meedia, eesti keel, muusika, kunstiõpetus, ajalugu

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus,

sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, digipädevus

L: tervis ja ohutus, teabekeskkond, kultuuriline identiteet, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus;.

A: ühiskonnaõpetus, meedia, eesti keel, muusika, ajalugu, kunstiõpetus

Kasutatavad meetodid

Paaris- ja rühmatöö, iseseisev töö, näitlikustamine, ajurünnak, mõistekaart, powerpoint esitlus, video, õppemäng (sh arvutipõhised), tööleht, vestlus, arutelu, õppekäik, keskused, ettelugemine, lugemine, kirjutamine, jutustamine, rütmiharjutus, luuletus, rollimäng, joonistamine, esinemine

Paaris- ja rühmatöö, iseseisev töö, näitlikustamine, ajurünnak, mõistekaart, esitlus, video, õppemäng (sh arvutipõhised), tööleht, vestlus, arutelu, õppekäik, ettelugemine, lugemine, kirjutamine, jutustamine, rütmiharjutus, luuletus, rollimäng, joonistamine, esinemine

Paaris- ja rühmatöö, iseseisev töö, näitlikustamine, ajurünnak, mõistekaart, esitlus, video, õppemäng (sh arvutipõhised), tööleht, vestlus, arutelu, õppekäik, ettelugemine, lugemine, kirjutamine, jutustamine, rütmiharjutus, luuletus, rollimäng, joonistamine, esinemine

IKT kasutamine

Powerpoint esitlused, arvutipõhised õppemängud, videod, veebileheküljed, SMART-tahvel

Esitlused, arvutipõhised õppemängud, videod, veebileheküljed.

Esitlused, arvutipõhised õppemängud, videod, veebileheküljed.

Hindamine

Õpilane:

 • oskab ennast arusaadavalt väljendada;
 • teab õpitud sõnavara;
 • oskab ennast ja oma kaaslasi tutvustada;
 • oskab teemakohaseid küsimusi esitada

Õpilane:

 • oskab teha lihtsaid komplimente kaaslase kohta.
 • oskab võrrelda õpetaja juhendamisel oma maa ja õpitava maa viisaka käitumise norme.
 • oskab kaardistada oma õpitud oskusi
 • oskab töötada sõnastikuga.
 • omab luuletuse kirjutamise kogemust, võib kasutada abi (teatud riim, rütm, silpide arv jne).
 • omab loovtöö IKT vahendiga koostamise kogemust

Õpilane:

 • oskab teha lihtsaid komplimente kaaslase kohta.
 • oskab võrrelda õpetaja juhendamisel oma maa ja õpitava maa viisaka käitumise norme.
 • oskab kaardistada oma õpitud oskusi
 • oskab töötada sõnastikuga.
 • omab luuletuse kirjutamise kogemust, võib kasutada abi (teatud riim, rütm, silpide arv jne).
 • omab loovtöö IKT vahendiga koostamise kogemust

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

I LOVE ENGLISH I Student´s Book (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH I Workbook (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH I Teacher´s Book (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH I CD-d (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH I õpetaja ja õpilase piltkaardid

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Student´s Book (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Workbook (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Teacher´s Book (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 CD-d (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7 Student´s Book (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7Workbook (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7Teacher´s Book (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7 CD-d (Ülle Kurm; Studium);

2.Kodu ja lähiümbrus

Kodukoht Eesti

 • Pereliikmete tutvustus (nimi, vanus, sugu,) ja kodu asukoha lühikirjeldus (riik, linn/maakoht, mõni iseloomustav omadussõna jmt).
 • Eesti riigi nimi, pealinn, oma rahvus ja keel; aastaaegade nimetused ja põhilised aastaaegade ilma kirjeldavad omadussõnad (hea/halb ilm, päikseline, vihmane jmt);
 • kodukohta ümbrust iseloomustav sõnavara (mets, meri, park jmt).
 • Kodu/elukoha sõnavara (korter, maja, eri ruumid, oma tuba, sisustus jmt), koduümbrust kirjeldav sõnavara (majad, park, põld, teed, väljakud jmt);
 • pereliikmete ja lähisugulaste iseloomustus, ametid, tegevusalad, huvid;
 • pereliikmete kodused tööd ja tegevused.
 • Eesti asukoha määratlemine (põhiilmakaared, naaberriigid), linna ja maad iseloomustav sõnavara, põhiline sümboolika (lipp, rahvuslill ja -lind jmt) ja põhilised tähtpäevad (jõulud, jaanipäev jmt);
 • ilmastikunähtused;
 • käitumine ja tegevused looduses eri aastaaegadel.
 • Sündmuste ja tähtpäevade tähistamine perekonnas ja kodukohas;
 • kodukoha vaatamisväärsuste tutvustamine.
 • Loodusrikkused (mets, loomad, vesi, puhas õhk jmt) ja nende hoidmine linnas ja maal (prügiliigid, taaskasutamise võimalused jmt);
 • linna- ja maaelu võrdlus;
 • tuntumad vaatamisväärsused Eestis.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, digipädevus,

L: kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng

A: loodusõpetus,majandusõpe, kunstiõpetus, eesti keel, inimeseõpetus

Ü:  kultuuri- ja väärtuspädevus. sotsiaalne ja kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkupädevus, digipädevus

L: väärtused ja kõlblus, tervis ja ohutus, tehnoloogia ja innovatsioon, teabekeskkond, kultuuriline identiteet

A: ühiskonnaõpetus, loodusõpetus, informaatika, kunst, meedia,

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodaniku pädevus, enesemääratluspädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, õpipädevus,

digipädevus

L: väärtused ja kõlblus, tervis ja ohutus, tehnoloogia ja innovatsioon, teabekeskkond, kultuuriline identiteet

A: ühiskonnaõpetus, loodusõpetus, informaatika, kunst

Kasutatavad meetodid

Paaris- ja rühmatöö, iseseisev töö, näitlikustamine, ajurünnak, mõistekaart, powerpoint esitlus, video, õppemäng (sh arvutipõhised), tööleht, vestlus, arutelu, õppekäik, keskused, ettelugemine, lugemine, kirjutamine, jutustamine, rütmiharjutus, luuletus, rollimäng, joonistamine, esinemine

Paaris- ja rühmatöö, iseseisev töö, näitlikustamine, ajurünnak, mõistekaart, powerpoint esitlus, video, õppemäng (sh arvutipõhised), tööleht, vestlus, arutelu, õppekäik, keskused, ettelugemine, lugemine, kirjutamine, jutustamine, rütmiharjutus, luuletus, rollimäng, joonistamine, esinemine

Paaris- ja rühmatöö, iseseisev töö, näitlikustamine, ajurünnak, mõistekaart, powerpoint esitlus, video, õppemäng (sh arvutipõhised), tööleht, vestlus, arutelu, õppekäik, keskused, ettelugemine, lugemine, kirjutamine, jutustamine, rütmiharjutus, luuletus, rollimäng, joonistamine, esinemine

IKT kasutamine

Powerpoint esitlused, arvutipõhised õppemängud, videod, veebileheküljed, SMART-tahvel

 esitlused, arvutipõhised õppemängud, videod, veebileheküljed,

 esitlused, arvutipõhised õppemängud, videod, veebileheküljed,

Hindamine

Õpilane:

 • oskab ennast arusaadavalt väljendada;
 • teab õpitud sõnavara;
 • oskab oma pereliikmeid tutvustada;
 • oskab oma elukohast rääkida ja kodukohta kirjeldada;
 • oskab Eestit tutvustada;
 • oskab ilma kirjeldada;
 • oskab teemakohaseid küsimusi esitada

Õpilane:

 • oskab lugeda ja kasutada lihtsaid asula/linna plaane;
 • oskab kirjutada postkaarti perekondlike sündmuste puhuks (nt haigus, sünnipäev);
 • oskab jutustada oma igapäevakohustustest;
 • omab dialoogilise teksti koostamise kogemust;
 • omab internetis suunatud/kindla info otsimise kogemust;
 • tunneb kodus vajalike töövahendite nimetusi.
 • oskab pildi kirjeldamisel kasutada loodusega seotud sõnavara;
 • oskab oma riietusesemeid kirjeldada;
 • oskab õpetaja abiga koostada võõrkeeles lühireferaati;
 • oskab kasutada koomiksi tegemise programmi internetis;
 • oskab rühmatööna postrile/plakatile vajalikku infot leida ja kirja panna;
 • oskab kuulamisel ja lugemisel leida ja eristada olulist infot.

Õpilane:

 • oskab lugeda ja kasutada lihtsaid asula/linna plaane;
 • oskab kirjutada postkaarti perekondlike sündmuste puhuks (nt haigus, sünnipäev);
 • oskab jutustada oma igapäevakohustustest;
 • omab dialoogilise teksti koostamise kogemust;
 • omab internetis suunatud/kindla info otsimise kogemust;
 • tunneb kodus vajalike töövahendite nimetusi.
 • oskab pildi kirjeldamisel kasutada loodusega seotud sõnavara;
 • oskab oma riietusesemeid kirjeldada;
 • oskab õpetaja abiga koostada võõrkeeles lühireferaati;
 • oskab kasutada koomiksi tegemise programmi internetis;
 • oskab rühmatööna postrile/plakatile vajalikku infot leida ja kirja panna;
 • oskab kuulamisel ja lugemisel leida ja eristada olulist infot.

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

I LOVE ENGLISH I Student´s Book (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH I Workbook (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH I Teacher´s Book (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH I CD-d (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH I õpetaja ja õpilase piltkaardid

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Student´s Book (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Workbook (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Teacher´s Book (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 CD-d (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7 Student´s Book (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7Workbook (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7Teacher´s Book (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7 CD-d (Ülle Kurm; Studium);

3. Riigid ja nende kultuur

x (teemat ei käsitleta)

 • Õpitava keele riigi/riikide olulisemad sümbolid (lipp, rahvuslind ja -lill jmt), põhilised tähtpäevad ja nendega seotud olulisemad tavad;
 • igapäevaelu kombed, mõned tuntumad sündmused ja saavutused ja nendega seotud nimed ajaloo- ja kultuurivaldkonnast;
 • mõned eakohased aktuaalsed ühiskondlikud teemad, mis kajastavad selle kooliastme õpilaste huvide ringi ja käsitletavaid teemasid;
 • Eesti naaberriikide nimed, rahvused, keeled.
 • Õpitava keelega seotud kultuuriruumi kuuluvate riikide lühitutvustus (pealinnad, rahvad, keeled, eripära jmt);
 • teiste maailmas tuntumate riikide nimed, rahvad ja keeled, mida nad räägivad.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

x

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne- ja kodanikupädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus;

L: kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng

A: loodusõpetus,, kunstiõpetus, eesti keel, inimeseõpetus, ajalugu, muusika, ühiskonnaõpetus, meedia

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne- ja kodanikupädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus;

L: kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng

A: loodusõpetus, kunstiõpetus, eesti keel, inimeseõpetus, ajalugu, muusika, ühiskonnaõpetus, meedia

Kasutatavad meetodid

x

Paaris- ja rühmatöö, iseseisev töö, näitlikustamine, ajurünnak, mõistekaart, powerpoint esitlus, video, õppemäng (sh arvutipõhised), tööleht, vestlus, arutelu, õppekäik, keskused, ettelugemine, lugemine, kirjutamine, jutustamine, rütmiharjutus, luuletus, rollimäng, joonistamine, esinemine

Paaris- ja rühmatöö, iseseisev töö, näitlikustamine, ajurünnak, mõistekaart, powerpoint esitlus, video, õppemäng (sh arvutipõhised), tööleht, vestlus, arutelu, õppekäik, keskused, ettelugemine, lugemine, kirjutamine, jutustamine, rütmiharjutus, luuletus, rollimäng, joonistamine, esinemine

IKT kasutamine

x

 esitlused, arvutipõhised õppemängud, videod, veebileheküljed,

 esitlused, arvutipõhised õppemängud, videod, veebileheküljed,

Hindamine

x

Õpilane:

 • oskab jutustada õpitava maa tähtpäevadest ja kommetest;
 • oskab jutustada õpitava maa kultuuritraditsioonidest;
 • oskab tekstis esitatud infot esitada skemaatiliselt ja koostatud skeemi järgi teemast rääkida ning kirjutada;
 • oskab leida infot eakohaste aktuaalsete ühiskondlike teemade kohta riikides, kus kõneldakse õpitavat keelt;
 • oskab võrrelda maa, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning nendega arvestada.

Õpilane:

 • oskab jutustada õpitava maa tähtpäevadest ja kommetest;
 • oskab jutustada õpitava maa kultuuritraditsioonidest;
 • oskab tekstis esitatud infot esitada skemaatiliselt ja koostatud skeemi järgi teemast rääkida ning kirjutada;
 • oskab leida infot eakohaste aktuaalsete ühiskondlike teemade kohta riikides, kus kõneldakse õpitavat keelt;
 • oskab võrrelda maa, kus kõneldakse õpitavat keelt, ja oma maa kultuuri sarnasusi ja erinevusi ning nendega arvestada.

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

x

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Student´s Book (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Workbook (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Teacher´s Book (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 CD-d (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7 Student´s Book (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7Workbook (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7Teacher´s Book (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7 CD-d (Ülle Kurm; Studium);

4. Igapäevaelu. Õppimine ja töö.

Tavalisemad päevatoimingud kodus ja koolis ning nende tegevustega seotud esemed/vahendid.

 • Päevakavajärgsed tegevused kodus, koolis ja vabal ajal (päevaplaan, helistamine, laua katmine, erinevate tegevustega seotud esemed/vahendid jmt);
 • söögikorrad ja toiduained, tervislik toiduvalik;
 • igapäevane hügieen;
 • tee küsimine ja juhatamine (parem/vasak pool, otse jmt), koolitee kirjeldus;
 • transpordivahendid; lihtsamad ostud erinevates poodides;
 • lihtne sõnavara enesetunde kirjeldamiseks; koolipäeva kirjeldamine, kooli ja klassi iseloomustav sõnavara, tunniplaan, koolivaheajad;
 • tuntumad ametid ja nendega seotud tegevused.
 • Erinevad tervislikku eluviisi tagavad tegevused (sport, puhkus, reisid jmt), tervislikud toitumisharjumused;
 • sisseostud ja suhtlemine teeninduses (kauplus, turg, hotell, postkontor, rongi- ja bussijaam jmt);
 • erinevate turvalisust tagavate käskude ja keeldude mõistmine (liiklus, loodus, linnakeskkond jmt);
 • erinevate ametite ja nendega seonduvate töökohtadega seotud sõnavara, edasiõppevõimalused.

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne- ja kodanikupädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus;

L: tervis ja ohutus, teabekeskkond, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng

A: loodusõpetus, majandusõpe, kunstiõpetus, eesti keel, inimeseõpetus

Ü:kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne- ja kodanikupädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus;

L: kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng

A: loodusõpetus,majandusõpe, kunstiõpetus, eesti keel, inimeseõpetus

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus,

 sotsiaalne- ja kodanikupädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus;

L: tervis ja ohutus, teabekeskkond, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng

A: loodusõpetus, majandusõpe, kunstiõpetus, eesti keel, inimeseõpetus

Kasutatavad meetodid

Paaris- ja rühmatöö, iseseisev töö, näitlikustamine, ajurünnak, mõistekaart, powerpoint esitlus, video, õppemäng (sh arvutipõhised), tööleht, vestlus, arutelu, õppekäik, keskused, ettelugemine, lugemine, kirjutamine, jutustamine, rütmiharjutus, luuletus, rollimäng, joonistamine, esinemine

Paaris- ja rühmatöö, iseseisev töö, näitlikustamine, ajurünnak, mõistekaart, powerpoint esitlus, video, õppemäng (sh arvutipõhised), tööleht, vestlus, arutelu, õppekäik, keskused, ettelugemine, lugemine, kirjutamine, jutustamine, rütmiharjutus, luuletus, rollimäng, joonistamine, esinemine

Paaris- ja rühmatöö, iseseisev töö, näitlikustamine, ajurünnak, mõistekaart, powerpoint esitlus, video, õppemäng (sh arvutipõhised), tööleht, vestlus, arutelu, õppekäik, keskused, ettelugemine, lugemine, kirjutamine, jutustamine, rütmiharjutus, luuletus, rollimäng, joonistamine, esinemine

IKT kasutamine

Powerpoint esitlused, arvutipõhised õppemängud, videod, veebileheküljed, SMART-tahvel

Powerpoint esitlused, arvutipõhised õppemängud, videod, veebileheküljed, SMART-tahvel

Powerpoint esitlused, arvutipõhised õppemängud, videod, veebileheküljed, SMART-tahvel

Hindamine

Õpilane:

 • oskab ennast arusaadavalt väljendada;
 • teab õpitud sõnavara;
 • tunneb kodu ja kooliga seotud esemeid;
 • oskab jutustada tavalisematest päevatoimingutest kodus ja koolis;
 • oskab teemakohaseid küsimusi esitada

Õpilane:

 • oskab rääkida oma kooliteest;
 • oskab kirjeldada oma lähiümbruskonda;
 • oskab võrrelda maa ja linnaelu erinevusi ja sarnasusi;
 • oskab kirjeldada lihtsamaid elukutseid ja töökohti;
 • oskab kasutada kauplustes vajaminevat sõnavara;
 • oskab kasutada koduümbruse kaarti;
 • tunneb olulisemaid liiklusmärke ja oskab neid võõrkeeles seletada.

Õpilane:

 • oskab rääkida oma kooliteest;
 • oskab kirjeldada oma lähiümbruskonda;
 • oskab võrrelda maa ja linnaelu erinevusi ja sarnasusi;
 • oskab kirjeldada lihtsamaid elukutseid ja töökohti;
 • oskab kasutada kauplustes vajaminevat sõnavara;
 • oskab kasutada koduümbruse kaarti;
 • tunneb olulisemaid liiklusmärke ja oskab neid võõrkeeles seletada.

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

I LOVE ENGLISH I Student´s Book (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH I Workbook (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH I Teacher´s Book (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH I CD-d (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH I õpetaja ja õpilase piltkaardid

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Student´s Book (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Workbook (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Teacher´s Book (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 CD-d (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7 Student´s Book (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7Workbook (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7Teacher´s Book (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7 CD-d (Ülle Kurm; Studium);

5. Vaba aeg

Lihtsamad tegevused ja eelistused (muusika kuulamine, rattasõit, lemmiktoit jmt)

 • Huvid (sport, filmid, raamatud, kollektsioneerimine, reisimine jmt);
 • erinevad vaba aja veetmise viisid (mitmesugused tegevused, üksi, sõprade, pereliikmetega jmt) ja nendega seotud keskkond/ümbrus, esemed;
 • eelistuste põhjendamine.
 • Spordialad, kirjanduse-, kunsti- ja muusikaliigid;
 • eri kultuuride eripära ja kooseksisteerimise aktsepteerimine/mõistmine;
 • meediavahendid (ajakirjandus, raadio, televisioon, Internet) ja nende eakohased kasutamisvõimalused, meediavahenditest saadav kasu ja võimalikud ohud;
 • erinevate reklaamtekstide mõistmine tarbija seisukohast

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus,

sotsiaalne- kodaniku pädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus;

L: tervis ja ohutus, teabekeskkond, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng

A: loodusõpetus, kunstiõpetus, eesti keel, inimeseõpetus, muusika

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus;

L: tervis ja ohutus, teabekeskkond, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng

A: loodusõpetus, kunstiõpetus, eesti keel, inimeseõpetus, muusika

Ü: kultuuri- väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus;

L: tervis ja ohutus, teabekeskkond, kultuuriline identiteet, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, väärtused ja kõlblus, keskkond ja jätkusuutlik areng

A: loodusõpetus, kunstiõpetus, eesti keel, inimeseõpetus, muusika

Kasutatavad meetodid

Paaris- ja rühmatöö, iseseisev töö, näitlikustamine, ajurünnak, mõistekaart, powerpoint esitlus, video, õppemäng (sh arvutipõhised), tööleht, vestlus, arutelu, õppekäik, keskused, ettelugemine, lugemine, kirjutamine, jutustamine, rütmiharjutus, luuletus, rollimäng, joonistamine, esinemine

Paaris- ja rühmatöö, iseseisev töö, näitlikustamine, ajurünnak, mõistekaart, powerpoint esitlus, video, õppemäng (sh arvutipõhised), tööleht, vestlus, arutelu, õppekäik, keskused, ettelugemine, lugemine, kirjutamine, jutustamine, rütmiharjutus, luuletus, rollimäng, joonistamine, esinemine

Paaris- ja rühmatöö, iseseisev töö, näitlikustamine, ajurünnak, mõistekaart, powerpoint esitlus, video, õppemäng (sh arvutipõhised), tööleht, vestlus, arutelu, õppekäik, keskused, ettelugemine, lugemine, kirjutamine, jutustamine, rütmiharjutus, luuletus, rollimäng, joonistamine, esinemine

IKT kasutamine

Powerpoint esitlused, arvutipõhised õppemängud, videod, veebileheküljed, SMART-tahvel

Powerpoint esitlused, arvutipõhised õppemängud, videod, veebileheküljed, SMART-tahvel

Powerpoint esitlused, arvutipõhised õppemängud, videod, veebileheküljed, SMART-tahvel

Hindamine

Õpilane:

 • oskab ennast arusaadavalt väljendada;
 • teab õpitud sõnavara;
 • oskab vestelda oma hobidest ja eelistustest;
 • oskab teemakohaseid küsimusi esitada

Õpilane:

 • oskab rääkida oma huvidest ja koolivälistest tegevustest;
 • oskab kirjeldada erinevaid spordialasid ja neid võrrelda;
 • oskab rääkida oma lemmikraamatust;
 • oskab täita lihtsat ankeeti;
 • oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi;
 • oskab kirjeldada tegevusi spordi- või huvialalaagris;
 • saab aru kuulatavast tekstist spordi valdkonnas.

Õpilane:

 • oskab rääkida oma huvidest ja koolivälistest tegevustest;
 • oskab kirjeldada erinevaid spordialasid ja neid võrrelda;
 • oskab rääkida oma lemmikraamatust;
 • oskab täita lihtsat ankeeti;
 • oskab väljendada oma suhtumist ja eelistusi;
 • oskab kirjeldada tegevusi spordi- või huvialalaagris;
 • saab aru kuulatavast tekstist spordi valdkonnas

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

I LOVE ENGLISH I Student´s Book (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH I Workbook (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH I Teacher´s Book (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH I CD-d (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH I õpetaja ja õpilase piltkaardid

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Student´s Book (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Workbook (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 Teacher´s Book (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 2,3,4 CD-d (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7 Student´s Book (Ülle Kurm; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7 Workbook (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7 Teacher´s Book (Ülle Kurm, Ene Soolepp; Studium);

I LOVE ENGLISH 5,6,7 CD-d (Ülle Kurm; Studium);

Grammatika õpisisu (õpetatakse lõimituna teemavaldkondades).

Sulgudes toodud näited ei ole ammendav loetelu.

I kooliaste

II kooliaste

III kooliaste

1. Lauseõpetus

 • Tähestik;
 • suur ja väike täht nimedes;
 • lihtlause;
 • korraldused (käskiv kõne);
 • enam kasutatavad rinnastavad sidesõnad (and, but).

 • Õigekiri õpitud sõnavara piires;
 • sõnajärg jaatavas , eitavas, küsivas lauses;
 • rindlaused;
 • kaudne kõne (saatelause olevikus);
 • suur ja väike algustäht (kuud, nädalapäevad, keeled, riigid);
 • kirjavahemärgid (punkt, koma, küsi- ja hüüumärk, ülakoma);
 • rinnastavad sidesõnad(too, or);
 • alistavad sidesõnad (when, because).
 • Põimlaused;
 • fraaside ja lausete ühendamine;
 • it/there lause algul;
 • tingimuslaused (I−III tüüp);
 • kaudne kõne (aegade ühildumine, küsimused, korraldused, palved);
 • kokku- ja lahkukirjutamise põhijuhud;
 • kirjavahemärgid (jutumärgid);
 • sõnade poolitamise põhireeglid (liitsõnad);
 • alistavad sidesõnad (however, though).

2. Tegusõna

 • Present Simple (be/have);
 • Present Continuous.

 • Põhi- ja abitegusõnad;
 • modaaltegusõnad (can, must, may);
 • isikuline tegumood (Present Simple, Past Simple Future Simple, Past Continuous, Present Perfect).
 • Enam kasutatavad reegli- ja ebareeglipärased tegusõnad;
 • going-to tulevik.

 • Harvemini esinevad ebareeglipärased tegusõnad (grind, sew, …);
 • isikuline tegumood (Past Perfect, Present Perfect Continuous);
 • umbisikuline tegumood (Present Simple / Past Simple);
 • modaaltegusõnad (have to, ought, should, would);
 • tuleviku väljendamise erivõimalused;
 • tarind to+infinitiiv, ing-vorm.

3. Nimisõna

 • Ainsus ja reeglipärane mitmus;
 • omastav kääne;
 • umbmäärane ja määrav artikkel+loendatav nimisõna.

 • Ebareeglipärane mitmus (man/men, tooth/teeth);
 • aluse ja öeldise ühildumine;
 • umbmäärane ja määrav artikkel+loendamatu nimisõna;
 • artikli puudumine;
 • enam kasutatavad väljendid artiklitega ja ilma (go home, have a headache, go to the theatre).
 • Ainsuslikud ja mitmuslikud nimisõnad;
 • liitnimisõnad;
 • artikli kasutamine isikunimede ja geograafiliste nimedega;
 • väljendid artiklitega ja ilma.

4. Omadussõna

Üldlevinud omadussõnad (good, big, red)

 • Omadussõnade võrdlusastmed;
 • omadussõnade võrdlemine (as…as, more… than);
 • so/such+omadussõna.

 • Omadussõnade kasutamine rahvusest ja kodakondsusest kõneldes;
 • eritüvelised võrdlusastmed (old-elder);
 • enough/too+omadussõna;
 • omadussõna nimisõna funktsioonis (the poor).

5. Asesõna

 • Isikulised asesõnad;
 • omastavad asesõnad.

 • Siduvad asesõnad (that, who);
 • omastavate asesõnade absoluutvormid (mine, yours);
 • umbmäärased asesõnad ja nende liitvormid

(some/any/no).

 • Umbmäärased asesõnad (either, neither);
 • umbisikulised asesõnad (it, there).

6. Eessõna

Enam kasutatavad eessõnad koha- ja ajamäärustes (in, on, at, to).

 • Aja-, koha- ja viisimäärustes esinevad eessõnad;
 • enam kasutatavad eessõnalised väljendid (next to, in the middle).
 • Enam kasutatavad eessõnalised väljendid (take part in, look forward to);
 • eessõnad viisimäärustes (with,without).

7. Arvsõna

 • Põhiarvud 1−20;
 • telefoninumbrid.

 • Põhi- ja järgarvud;
 • lihtmurrud (pool, veerand);
 • kuupäevad, aastaarvud.

 • Protsent;
 • aritmeetilised põhitehted;
 • kümnendmurrud;
 • arvsõna „0” erinev lugemine.

8. Määrsõna

 • Levinumad aja- ja kohamäärsõnad (now, here);
 • hulga- ja määramäärsõnad (many, much).

 • Määrsõnade moodustamine;
 • sagedusmäärsõnad (liitega –ly);
 • järjestavad määrsõnad;
 • ebareeglipärased määrsõnad (fast);
 • viisimäärsõnad;
 • hulga- ja määramäärsõnad (a little, a few).
 • Määrsõnade liigid ja võrdlemine;
 • määrsõna koht lauses.

9. Sõnatuletus

x

 • Arvsõna tuletusliited (-teen, -ty);
 • nimisõna tuletusliited (-er, -or);
 • määrsõna tuletusliide –ly.

 • Liitsõnad;
 • enam kasutatavad ees- (re-, un-) ja järelliited (-ness, -ion, -ous) nimi-, omadus-, tegusõnade moodustamiseks.

Ainevaldkond VÕÕRKEELED

A-võõrkeel - Inglise keel

I, II ja III kooliaste