NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Logo-Escola-Vitae-General-Blanc.png

TÍTOL 2: CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU

Per orientar l’organització pedagògica

Assolir les competències bàsiques i específiques que marquen els currículums dels cicles formatius que s’oferten en les Escoles Vitae és l’objectiu principal a nivell pedagògic pel qual treballen tots els equips docents de l’escola.

Per tal d’assolir aquest objectiu, al 2016 es crea el Projecte Imagina (annex), amb la intenció de reinventar els tècnics esportius i que aquests esdevinguin tècnics competents, creatius, autònoms, polivalents, cooperatius i proactius.

Per orientar la gestió del projecte educatiu

El projecte educatiu s’orienta amb l’objectiu de garantir una educació integral i de qualitat per tal que els alumnes puguin participar de forma activa i responsable en el seu entorn laboral, acadèmic i en la societat en general.

En aquest sentit, les Escoles Vitae disposen d’uns indicadors de resultat que orienten les actuacions a treballar per tal de garantir el compliment de l’objectiu general i que es concreten en objectius específics dins de totes les àrees de l’escola.

En la programació anual de centre es concreten les actuacions a treballar. Aquestes programacions s’elaboren a l’inici de cada curs escolar i es revisen un cop finalitzat per tal de valorar el resultat dels indicadors.

Els resultats es detallen en la memòria anual de centre.

Procediment d’aprovació, revisió i actualització del projecte educatiu.

Correspon a la Direcció General Docent de les Escoles Vitae la revisió i actualització del projecte educatiu. Les revisions i actualitzacions es duen a terme de forma anual.

Correspon a la Direcció General l’aprovació definitiva del Projecte Educatiu.