Vedtekter for Norbrygg

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den ../..-....

§1 Navnet

Organisasjonens navn er «Norbrygg – norsk hjemmebryggerforening».

§2 Formål

Norbrygg er en landsdekkende og ideell organisasjon for alle med interesse for hjemmebrygging.

Norbryggs formål er:

§3 Medlemmer

Alle som støtter Norbryggs vedtekter og formål kan bli medlem i organisasjonen.

§4 Årsmøte

Årsmøtet er Norbryggs høyeste organ og skal avholdes hvert år innen utgangen av mai. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom styret eller halvparten av organisasjonens medlemmer krever det. Styret kan bestemme at årsmøtetskal avholdes over internett.

Alle betalende medlemmer har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet.

Innkalling til årsmøte skal kunngjøres for medlemmene senest 4 uker før møtet. Innkalling sendes direkte til medlemmene og/eller kunngjøres på foreningens nettsider.

Ordinært årsmøte skal behandle:

 1. Årsmelding
 2. Regnskap
 3. Arbeidsprogram
 4. Budsjett og fastsettelse av kontingent
 5. Valg av:
 1. Styreleder
 2. 6 -seks- styremedlemmer
 3. 3 -tre- varamedlemmer til styret
 4. Valgkomite med 3 -tre- medlemmer
 5. Revisor
 1. Eventuelle innkomne saker

Alle tillitsvalgte velges for et år om gangen.

Innkomne saker som skal behandles av årsmøtet, må være styret i hende senest 10 -ti- dager før generalforsamlingen og være fremmet av en person med stemmerett på årsmøtet.

§5 Styret

Styret skal lede organisasjonen mellom årsmøtene, i henhold til formålsparagrafen og planer vedtatt på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv og organiserer selv sitt eget arbeid.

For gyldig vedtak i styret kreves at minst 4 -fire- stemmeberettigede styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

§6 Eksklusjon

Medlemmer som opptrer i strid med Norbryggs vedtekter eller prinsipielle interesser, eller på annen måte bidrar til å skade organisasjonen, kan ekskluderes som medlem. Vedtak om eksklusjon fattes av styret med ⅔ -to tredjedels- flertall og kan ankes til årsmøtet.

§7 Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene må vedtast av årsmøtet med ⅔ -to tredjedels- flertall. Forslag om endringer av vedtektene må være kommet styret i hende senest 20 -tjue- dager før årsmøtet.

§8 Nedleggelse

For å legge ned organisasjonen kreves vedtak med ⅔ -to tredjedels- flertall på to etterfølgende, ordinære årsmøter. Ved nedleggelse overtar Bryggeri- og drikkevareforeningen organisasjonens eiendeler, dersom siste årsmøte ikke bestemmer noe annet.