Afreksstefna GSÍ 2012 - 2022

 

Hugmyndafræðin

Hlutverk og tilgangur GSÍ er að vinna að framgangi golfíþróttarinnar og útbreiðslu hennar. Liður í því er að hlúa sérstaklega að afrekskylfingum. Það verður best gert með markvissri stefnu og mælikvörðum.

 

Framtíðarsýn

Innan tíu ára hafi Ísland eignast áhuga- og atvinnukylfinga í fremstu röð. Fjárhagsleg geta GSÍ hafi þá styrkst til muna vegna aukinna umsvifa og samhliða möguleikar til þess að styðja bæði einstaklinga, klúbba og þjálfara enn frekar.  

 

Markmið

Innan tíu ára verði íslenskur kylfingur kominn á sterkustu mótaraðir atvinnumanna í Evrópu og/eða Bandaríkjunum.

 

Stefna

Til að ná þessum markmiðum mun GSÍ einblína á að fjölga afrekskylfingum og styðja við þá sem þegar standast viðmið sambandsins. GSÍ leggur þannig áherslu á eftirtalda þætti:

Afreksstefnan skal endurskoðuð árlega.

 

Mælikvarðar

Mælikvarðar sem notaðir skulu við mat á árangri hvers árs, teknir saman 1. nóv. eru þessir að lágmarki:

 1. Fjöldi afrekskylfinga
 1. Í hverjum golfklúbbi
 2. Í hverjum árgangi, skipt eftir kynjum

 1. Fjöldi afreksefna
 1. Í hverjum golfklúbbi
 2. Í hverjum árgangi, skipt eftir kynjum

 1. Meðaltalsforgjöf
 1. 10 efstu karla og kvenna
 2. 25 efstu karla og kvenna
 3. 50 efstu karla og kvenna
 4. 100 efstu karla og kvenna

 1. Fjöldi og staða kylfinga á heimslista áhugamanna
 2. Fjöldi og staða kylfinga á heimslista atvinnumanna
 3. Fjöldi kylfinga á mótaröðum atvinnumanna í Evrópu og/eða Bandaríkjunum

Skilgreining afreka og afrekshópur GSÍ

GSÍ styðst við skilgreiningar ÍSÍ um viðmið afreka íþróttafólks og eru þær eftirfarandi:

 

Áherslan liggur því fyrst og síðast í að styðja við bakið á afrekskylfingum og afreksefnum til að markmið stefnunnar um að íslenskur kylfingur leiki á mótaröðum bestu kylfinga heims verði að raunveruleika. Þegar það verður fellur sá kylfingur undir skilgreininguna að vera framúrskarandi.

 

Við skilgreiningu á því hvað telst vera afrekskylfingur og afreksefni er miðað við forgjöf. Við útreikning á forgjafarviðmiðum var stuðst við forgjöf kylfinga í afrekshópi GSÍ árið 2010 og nokkurra bestu kylfinga landsins liðin ár og áratugi. Meðaltal forgjafar bestu karla og bestu kvenna myndar síðan forgjafarviðmið afrekskylfinga og meðaltal allra myndar síðan forgjafarviðmið afreksefna.

 

Afrekshópur GSÍ fyrir hvert ár er kynntur að hausti. Árangur kylfinga ræður mestu um skipan hópsins og þannig eru:

Landsliðsþjálfari getur, að skráðum skilyrðum uppfylltum, fjölgað í hópnum.

 

 

Forgjafarviðmið

Forgjafarviðmið á eftirfarandi töflu gilda frá og með 2015 og er notað til hliðsjónar vegna vals í afreks- og framtíðarhópa frá og með 2016 til næstu endurskoðunar.

Forgjafarviðmið karla

Forgjafarviðmið kvenna

Full ástundun forsenda aðstoðar

Öll vinna að því að ná settu marki skal eiga sér stað innan siðferðisgilda íþróttanna. Enn fremur ber að stefna að því að ástundun afreksíþróttamanna sé hluti af lífsmynstri og þau ár sem einstaklingurinn helgar íþróttinni krafta sína komi það ekki niður á þroska einstaklingsins og undirbúningi undir að takast á við lífið að íþróttaferli loknum. Til að ná settu marki ber að beita þeim ráðum sem fyrir hendi eru gagnvart kylfingum sem sýnt hafa getu til að skipa sér á bekk með þeim bestu.  Allir sem stefna hátt hafa möguleika á að njóta stuðnings en árangur þeirra og geta ræður ferðinni um framhald og möguleika á stuðningi. Framfarir og full ástundun kylfings er forsenda aðstoðar og stuðnings GSÍ.

 

Fagteymi

GSÍ mun leita eftir samstarfi við fagteymi ÍSÍ, sem er teymi fagfólks á sviði þjálfunar, sálfræði og íþróttameiðsla og sinnir fræðsluverkefnum fyrir sambandið og miðlar þekkingu til afreksfólks og þjálfara með námskeiðum ásamt því að vera til staðar þegar á þarf að halda að mati afrekssviðs ÍSÍ. Með teyminu gefst afreksíþróttamönnum jafnframt tækifæri til að leita eftir aðstoð færustu sérfræðinga sem völ er á, t.d. við meiðslum, sálfræðiaðstoð og þjálfunaraðferðum. GSÍ mun auk þessa bjóða fræðslu fagfólks á sviði golftækni og leikskipulags.

Eftirtaldir aðilar skipa fagteymi GSÍ og er það fagfólk sem sambandið mælir með þegar afrekskylfingar þurfa á sérfræðingum að halda á sviði næringarfræði, sálfræði og íþróttameiðsla og þjálfunar. Fagteymi miðlar einnig þekkingu til afrekshóps GSÍ með fyrirlestrum og fræðsluverkefnum.

Bæklunarlæknir: Brynjólfur Mogensen, yfirlæknir á LSH

Sjúkraþjálfarar:

Gauti Grétarsson, Sjúkraþjálfun Reykjavíkur.

Pétur Jónsson, Atlas endurhæfing.

 

Kírópraktor: Bergur Konráðsson, Kírópraktorstöðin.

 

Sálfræðingur: Jóhann Ingi Gunnarsson

 

Ráðgjafi/íþróttafélagsfræðingur: Dr. Viðar Halldórsson

 

Næringarfræðingur: Steinar B. Aðalbjörnsson, Matís.

Hlutverk fagteymis

Fagteymi veitir almenna fræðslu fyrir afrekshóp GSÍ í tengslum við æfingabúðir sem fara fram mánaðarlega.

 

Fagteymi veitir einstaklingum í afrekshópi GSÍ forgang að þeirri þjónustu og meðhöndlun sem boðið er upp á.

 

 

Lokaorð

Afreksstefna GSÍ er byggð á grunni afreksstefnu ÍSÍ sem samþykkt var á íþróttaþingi. Sameiginleg markmið íþróttahreyfingarinnar vegna afreksíþrótta eru m.a. þessi:

 

 

Afreksstefnu GSÍ svipar þannig að miklu leyti til afreksstefnu ÍSÍ. Stefnan byggir síðan á grunni fyrri stefnu, niðurstöðum fundar um afreksstefnu golfhreyfingarinnar sem haldinn var 30. október 2010 auk þess sem haft er að leiðarljósi að stefnan sé samrýmanleg afreksstarfi golfklúbbana.

Nánar er fjallað um afreksstarf GSÍ í reglum um afrekshóp og landslið GSÍ.

Reglur um afrekshóp og landslið GSÍ

 

Markmið og tilgangur reglnanna

Tilgangur reglnanna er að fylgja eftir markmiðum afreksstefnu GSÍ þess efnis að innan tíu ára verði íslenskur kylfingur kominn á sterkustu mótaraðir atvinnumanna í  Evrópu og/eða Bandaríkjunum.

 

Afreksmenn í íþróttum skipta hverja íþróttagrein miklu. Mikilvægt er að þeir kylfingar sem skipa afrekshóp GSÍ á hverjum tíma séu meðvitaðir um markmið sambandsins, að til þeirra séu gerðar kröfur og bundnar við þá væntingar. Því er mikilvægt að þeir hafi rétt hugarfar til íþróttarinnar, setji sér metnaðarfull markmið sem samrýmast markmiði afreksstefnunnar, tileinki sér anda íþróttarinnar eins og hún er skilgreind í golfreglum og hafi golfsiði í heiðri.

 

Þá er það mat golhreyfingarinnar að með öflugri afreksstefnu og afreksstarfi náist einnig önnur jákvæð, almenn og víðtæk áhrif sem eru golfíþróttinni ekki síður mikilvæg. Jafnframt er stefnt að því að  með afrekskylfingum:

 

 

Afreksnefnd og landsliðsþjálfari

GSÍ leggur áherslu á virka afreksstefnu. Samhliða mun GSÍ í samstarfi við klúbbana leitast við að bæta aðstæður til afreksstarfs í landinu. Reglulegt eftirlit með stefnunni er hlutverk afreksnefndar GSÍ samhliða því að upplýsa stjórn sambandsins reglulega um starfið og kynna stöðumat á golfþingum og formannafundum. Afreksnefnd fylgir einnig eftir fjárhagsáætlun afrekssviðs og gætir þess að vera innan fjárheimilda auk þess að tryggja að upplýsingar um afreksmál séu gegnsæjar og aðgengilegar á vef sambandsins.

 

Framkvæmd afreksstefnunar er á hendi landsliðsþjálfara. Hann situr fundi afreksnefndar og tekur þátt í fjárhagsáætlunargerð nefndarinnar. Auk þessa er hlutverks landsliðsþjálfara að:

·         gera tillögur að verkefnum fyrir komandi keppnistímabil og:

o   skipuleggja verkefni/keppnisferðir erlendis fyrir landslið og einstaklinga í afrekshópi, bæði atvinnu- og áhugamanna

o   skipuleggja og tímasetja æfingaferðir/-búðir afrekshóps, eða hluta hans

o   skipuleggja æfingaáætlun afrekshóps

·         tilkynna afrekshóp hvers árs og velja úr þeim hópi einstaklinga í:

o   landsliðs- og einstaklingsverkefni

o   úrvalshóp ( Team Iceland )

·         vera í forsvari vegna afreks- og landsliðsmála GSÍ og koma fram fyrir hönd sambandsins í fjölmiðlum vegna þeirra mála

·         þróa og halda við upplýsingavef um afreks- og landsliðsmál GSÍ

·         starfa náið með þjálfurum kylfinga í afrekshópi og þjálfurum á hverju landssvæði og aðstoða kylfinga við að útbúa og halda utan um æfingaáætlanir sínar, sé þess óskað.

Afrekskylfingur / Afreksefni:

Eins og kemur fram í afreksstefnu GSÍ og hér að fram er það markmið stefnunnar að íslenskur kylfingur leiki á mótaröðum bestu kylfinga í heimi innan tíu ára. Þegar okkur hefur tekist það telst sá kylfingur vera framúrskarandi íþróttamaður skv. skilgreiningu í afreksstefnu ÍSÍ. Í samræmi við sömu stefnu er kynnt í afreksstefnu GSÍ forgjafarviðmið fyrir afrekskylfinga og afreksefni. Áherslan mun þannig liggja í því að styðja við afrekskylfinga og þau afreksefni sem skipa afrekshóp GSÍ og einblína á árangur í því sambandi.

 

Viðmiðin voru fengin með að skoða nokkra af bestu kylfingum landsins liðna áratugi og þá sem voru í æfingahópum GSÍ 2010 til 2011. Hér að aftan má sjá viðmiðin fyrir karla og konur, skipt eftir aldri.

 

Þar sem þetta er í fyrsta skipti sem viðmið eru sett fram verða þau endurskoðuð árlega í samstarfi við þjálfara og aðra sem koma að barna-, unglinga- og afreksstarfi klúbbanna.

 

Forgjafarviðmið karla/pilta

 

                             

Forgjafarviðmið kvenna/stúlkna

 

                               

 

Afrekshópur GSÍ

Afrekshópur GSÍ fyrir hvert ár er kynntur á hausti. Árangur kylfinga ræður mestu um skipan hópsins og þannig eru:

·                allir kylfingar, 14 ára og eldri, sem ná viðmiðum afrekskylfings í afrekshópi

·                þeir kylfingar sem ná viðmiðum afreksafreksefna og:

o   höfnuðu í öðru af tveimur efstu sætunum á stigalista GSÍ í unglingaflokkum

o   höfnuðu í einu af þremur efstu sætunum í aldurshópnum 19 til 21 árs og 22 ára og eldri á stigalista GSÍ

 

 

Til að vera í afrekshópi þarf kylfingur að hafa tekið þátt í a.m.k. fjórum af sex stigamótum GSÍ undanfarið keppnistímabil, nema:

·         kylfingur hafi verið að leika í mótum erlendis á sama tíma

·         nám eða námstengdir viðburðir koma í veg fyrir þátttöku

·         kylfingur hafi átt í veikindum eða meiðslum

·         kylfingur búi utan höfuðborgarsvæðisins

o   en hann verður þó að taka þátt í tveimur mótum GSÍ og í mótum á sínu landssvæði.

 

 

Aldur

karlar

konur

Val landsliðsþj.

14 ára

2

2

0 til 2

15 ára

2

2

0 til 2

16 ára

2

2

0 til 2

17 ára

2

2

0 til 2

18 ára

2

2

0 til 2

19 til 21 árs

3

3

0 til 3

22 ára og eldri

3

3

0 til 3

Fjöldi

16

16

0 til 16

Landsliðsþjálfari getur fjölgað í afrekshópi um:

·                                   tvo á hverju ári frá 14 til 18 ára

·                                   þrjá í eldri aldursflokkum

Þegar landsliðsþjálfari bætir í hópinn verða þeir kylfingar að vera innan forgjafarviðmiða afreksefna, en honum er heimilt er víkja frá því fram til hausts 2013, þar sem viðmiðin eru ný. Við val sitt horfir landsliðsþjálfari til frammistöðu, árangurs í mótum, stöðu á stigalistum, metnaðar og dugnaðar kylfings og vilja hans til að ná framförum.

 

Afrekshópur er þannig að lágmarki, nái allir kylfingar forgjafarviðmiðum, skipaður 32 einstaklingum, 16 af hvoru kyni. Landsliðsþjálfara er heimilt að bæta við allt að 16 til viðbótar. Þannig geta á hverju ári verið að hámarki 48 kylfingar í afrekshópi GSÍ.

Team Iceland

Innan afrekshóps verður endurvakinn úrvalshópur, Team Iceland. Hópinn skipa á hverjum tíma fremstu kylfingar landsins. Þar er gerð rík krafa um getu og að fyrir liggi einlægur vilji til að ná árangri og markmið séu skýr. Þá skiptir miklu máli að kylfingur:

·         sé duglegur og hafi metnað til að leggja harðar að sér en aðrir við æfingar

·         fari ávallt eftir ráðleggingum þjálfara og aðstandenda

·         sé meðvitaður um stöðu sína sem fyrirmynd annarra kylfinga.

 

Landsliðsþjálfari velur hópinn skv. þeim viðmiðum sem áður hefur verið vikið að. Þá þarf forgjöf að liggja nærri forgjafarviðmiði afrekskylfings og skal landsliðþjálfari horfa til langtímamarkmiða við val.

 

GSÍ mun leitast við að veita kylfingum í Team Iceland tækifæri til að auka við æfinga- og keppnisreynslu sína erlendis. Samhliða stuðningi GSÍ er mikilvægt að kylfingar í Team Iceland hafi traust bakland í eigin golfklúbbi og hjá aðstandendum.

 

Landsliðsþjálfari og aðrir í þjálfarateymi GSÍ:

Landsliðsþjálfari og aðrir þjálfarar sem koma að golftækniþjálfun skulu vera PGA menntaðir og hvattir og studdir til að sækja sér endurmenntun reglulega. Samhliða verður leitað samstarfs við fagmenntað fólk vegna líkams- og hugarþjálfunar auk næringarfræði. Í fagteymi GSÍ eru einnig liðsstjórar, sem m.a. aðstoða við landsliðsæfingar og verkefni landsliða, og skulu þeir hafa víðtæka reynslu af keppnisgolfi, góða hæfileika í mannlegum samskiptum og stjórnun hópa.

 

Þá eru PGA menntaðir þjálfarar á landssvæðum og er sérstaklega fallað um það í afreksstefnunni og samstarf þeirra og landsliðsþjálfara. Það eru mikil tækifæri í afreksstarfi utan höfuðborgarsvæðisins og von um fjölgun iðkenda þar. Þessir þjálfarar sjá um æfingar fyrir bestu og efnilegustu kylfingana á þeirra landsvæði einu sinni til tvisvar í mánuði frá tímabilinu janúar til ágúst auk þess sem bestu kylfingum hvers svæðis gefst kostur á að taka þátt í æfingaferð afrekshóps innanlands sem farin er í byrjun sumars.

 

Landsliðþjálfari leitast við að mæta óskum unglinganefnda í þeim golfklúbbum sem hafa ekki yfir þjálfurum að ráða um heimsókn þjálfara og veitir einnig aðrar leiðbeiningar sem snúa að barna-, unglinga- og afreksstarfi.

 

Samstarf GSÍ og PGA:

GSÍ leggur áherslu á áframhaldandi stuðning og samvinnu við PGA á Íslandi. PGA hefur á liðnum árum lyft grettistaki í menntunarmálum golfþjálfara í gegnum Golfkennaraskólann og það er von og vissa GSÍ að framhald verði á því, enda mikilvægt að afreksþjálfun íslenskra kylfinga sé sem best.

 

Skipulagt afreksstarf golfhreyfingarinnar

Mikilvægt er að golfklúbbar skapi góða umgjörð barna- og unglingastarfs en þaðan kemur efniviðurinn sem eygir þann draum að leika á mótaröðum þeirra bestu. Það er sameiginlegt verkefni okkar allra, sem að afreksstarfi koma, að leita allra leiða til að draumur einstaklingsins verði að veruleika.

 

Myndin að neðan sýnir í grófum dráttum þá leið sem kylfingur þarf að fara til að komast í atvinnumennsku. Það útheimtir aga, úthald og mikinn stuðning af hálfu kylfings og annarra sem að koma til að sjá draum verða að veruleika. Það er mikilvægt að kynna fyrir kylfingum að það eru fjölmargar leiðir að markmiðinu og mikilvægt er að þeir þekki vel til þeirra til að val þeirra henti þeim sem best. Þannig eiga þeir og aðrir auðveldara með að fylgjast með og leggja mat á árangur hverju sinni, hvað gangi vel og hvað þurfi að bæta.

 

Eins og fyrr segir eru margar leiðir til að komast á mótaraðir bestu atvinnumanna heims. Margir af fremstu kylfingum heims í dag hafa komið, nánast fullmótaðir, inn á mótaraðirnar eftir nokkurn tíma sem áhugamenn og með góðum árangri þar öðlast þátttökurétt í sterkum áhugamannamótum og síðar þátttökurétt í sterkum atvinnumannamótum. Aðrir hafa öðlast þátttökurétt með góðum árangri á minni mótaröðum atvinnumanna og fetað sig þannig á fremstu mótaraðirnar.

 

 

Umfang afrekstarfs

Rétt er að hafa í huga að umfang afreksmála GSÍ ræðst á hverjum tíma af þeim fjármunum sem varið er í afreksstarf sambandsins. Afreksnefnd, landsliðsþjálfari og aðrir sem að afreksstarfinu koma leitast við að nýta fjármunina sem best. Þannig kunna að skapast aðstæður þar sem víkja verður að einhverju leyti frá því sem hér er fært í orð.

Atvinnu- og áhugamenn

Í afrekshópi og Team Iceland verða bæði atvinnu- og áhugamenn. Nokkur hluti reglubundinna verkefna sambandsins er tengdur keppni áhugamanna. Þarfir atvinnumanna eru aðrar og samhliða verður leitast við að styðja frekar við þá en verið hefur í samstarfi við PGA á Íslandi, enda markmiðið skýrt.

 

Æfingar afrekshóps

Á tímabilinu janúar til júní eru reglulegar æfingar á vegum GSÍ, a.m.k. einu sinni í viku. Skipulag æfinga er í höndum landsliðsþjálfara og fyrir ákveðin verkefni kann hann, eða annar sem hann ákveður, að kalla einstakling eða hóp saman til æfinga og annars undirbúnings. Tryggja skal að þjálfara kylfings sé kunnugt um slíkt í tíma svo og skipulag reglubundinna æfinga afrekshóps.

 

Æfingabúðir/æfingaferðir og önnur þjálfun

Skipulagðar verða æfingabúðir á tímabilinu jan-júní. Auk þess má gera ráð fyrir sérstökum æfingabúðum utan þess tíma, t.d. vegna sérstaks undirbúnings fyrir landsliðsverkefni.

 

Æfingabúðum er ætlað að auka þekkingu kylfinga í afrekshópi öllum þáttum íþóttarinnar. Til að ná hámarksárangri þurfa kylfingar að hafa aðgang að sérfræðingum á ýmsum sviðum, auk golfþjálfara, s.s. vegna næringarfræði, hugar- og líkamsþjálfun ofl.

 

Sameiginlegar æfingar og samvera er einnig góður vettvangur til að efla félagslega þáttinn og samhliða fyrirlestrum verður leitast við að hafa samskiptin gagnvirk til að hvetja kylfinga til að tileinka sér betri aðferðir en áður til æfinga og keppni. Æfingabúðir hafa hin síðari ár verið haldnar á Íslandi, en stefnt skal að a.m.k. einni æfingaferð til útlanda, leyfi fjárhagur það.

 

Þáttur líkamsþjálfunar er sífellt að aukast í nútímagolfi og fær því aukið vægi í viðmiðum æfingaráætlunar og sjá má hér að aftan.

 

Æfingamagn – mælikvarðar:

Rétt er að ítreka að golf er einstaklingsíþrótt og þegar upp er staðið veltur það mest á hverjum og einum, hver uppskeran verður. GSÍ mun kappkosta að veita kylfingi bestu mögulegu umgjörð og styðja hann eftir fremsta megni. Líkt og komið hefur fram þarf kylfingur að bera þann draum í brjósti að vilja ná inn á fremstu mótaraðir atvinnumanna, hafa einlægan vilja, skipuleggja sig og setja sér markmið í samræmi við það.

 

Samkeppni um þátttökurétt í fremstu mótaröðunum heims er gríðarlega hörð. Því er ljóst að kylfingur þarf að skipuleggja æfingatíma sinn vel og verja umtalsverðum tíma við æfingar. Áhersla er lögð á gæði æfinga, enda getur ofþjálfun leitt til meiðsla og kulnunar. Kylfingur í afrekshópi skal í samráði við þjálfara sinn, eða landsliðsþjálfara ef svo ber undir, setja upp æfingaáætlun sem nær til heils árs.

 

Hér að aftan má sjá ársáætlun afrekskylfinga, þar sem árinu er skipt upp í fimm tímabil, frá almennu undirbúningstímabili, keppnistímabili og yfir í endurheimtur.

 

Ársáætlun afrekshópa

Árinu skal skipt í eftirfarandi fimm tímabil:

·         Almennur undirbúningur (Undirbúningstímabil 1)

·         Sérhæfðari undirbúningur (Undirbúningstímabil 2)

·         Keppnisundirbúningur (Undirbúningstímabil 3)

·         Keppnistímabil

·         Endurheimtur.

 

Meginhugtök sem unnið er með á hverju tímabili má sjá í töflunni hér fyrir neðan:

Ársáætlun fyrir afrekshóp GSÍ

 

Undirbúningur

tímabil 1

 

Almennur

undirbúningur

( nóv – jan )

 

 

Undirbúningur

tímabil 2

 

Sérhæfðari

undirbúningur

( feb – mars )

 

Undirbúningur

tímabil 3

 

 

Keppnisundirbúningur

( apríl – miðjan maí )

 

Keppnistímbil

 

 

 

( miður maí – sept)

 

Endurheimtur

 

 

 

( okt )

 

Markmiðssetning einstaklinga

 

Upprifjun árangurs liðins tímabils

 

Líkamsþjálfun, styrk-, þol- og liðleikaaukning

 

Mikil áhersla á tæknilega vinnu á æfingum

70% tækni

30% keppnisæfingar

 

Búnaður greindur og metinn með tilliti til breytinga

 

Æfingaáætlanir útbúnar (mánaðar- viku- og dagsáætlun)

 

Kylfingar leggja mat á árangur sinn á æfingum í eigin æfingadagbók

 

 

Nákvæmari tækni- og leikfræðileg þjálfun

 

Hugarþjálfun (sjónsköpun, aukið sjálfstraust, öndunar- og slökunaræfingar)

 

Æfingaferðir erlendis með golfklúbbi eða GSÍ

 

Keppnisæfingar 40% og 60% tækniþjálfun

 

Boltaflugspróf og nákv. skotmarksæfingar

 

Æfingaáætlanir útbúnar og æfingatölfræði skilað til þjálfara

 

Markmið að helstu þáttum tæknivinnu sé lokið á þessu tímabili

 

Líkamsþjálfun af fullum þunga

 

Vorgolf um leið og aðstæður leyfa

 

Þjálfun í undirbúningi fyrir keppni

 

Keppnisáætlun unnin

 

Æfingaáætlanir útbúnar og æfingatölfræði skilað til þjálfara

 

Keppa í opnum mótum til undirbúnings keppni á mótröðum

 

Fyrst og fremst að viðhalda tæknibreytingum og þróa áfram ef þarf

 

Áframhaldandi líkamsþjálfun

 

Áhersla á að framkvæma þjálfaða tækni og fylgja leikskipulagi í mótum

 

Fylla út tölfræði og skila til þjálfara eftir hvert mót

 

Æfingaáætlanir og æfingatölfræði skilað til þjálfara

 

Viðhalda tækni þar sem áherslan er

30% tækni

70% keppnislíkar æfingar

 

Viðhalda líkamlegu formi og fjölbreyttum æfingum tvisvar í viku

 

Hvíld frá golfæfingum og golfleik

 

Líkamsþjálfun af fullum þunga

 

 

Framangreind tafla miðast við kylfing sem æfir mest á Íslandi og er honum til viðmiðunar þegar æfingaáætlun er skipulögð. Fyrir kylfing sem æfir mest erlendis, t.d. háskólakylfing í BNA, eða atvinnukylfing, þá breytast vissulega áherslur þar sem keppnis- og leikþjálfun skipar stærri sess í áætluninni.

 

 

 

Æfingaáætlun – viðmiðunartafla

Tímataflan sýnir lágmarksviðmið fyrir afrekskylfing. Líkur eru á því að afreksmaður æfi meira og því er mikilvægt að hann geri áætlun í samvinnu við þjálfar sinn og fylgi henni.

Tímaáætlun afrekskylfings.png

Lögð er áhersla á líkamsþjálfun á undirbúningstímabilum og hvíldartímabili. Þó áherslur á tæknilega þætti golfsins séu ávallt til staðar, þá verður meiri áhersla á flóknari tæknibreytingar á undirbúningstímabili 1 og 2. Á seinni stigum undirbúningsþjálfunar er meiri áhersla á stjórnun boltaflugs og keppnislíkari æfingar, auk leikfræði. Kylfingar er hvattir til að nýta tækifæri til golfleiks að vetri til, þegar vel viðrar. Á sumrin fer verulegur tími í leikþjálfun á velli og við keppnir. Áhersla er á að viðhalda og bæta tæknina, en hún er ein meginforsenda framfara til lengri tíma. Hugarþjálfun getur verið í formi fyrirlestra, lestri bóka, sjónsköpunar og íhugunar.

 

Val í landsliðsverkefni:

Mikilvægt er að val leikmanna í landsliðsverkefni sé gegnsætt. Samkeppni um sæti í landsliði á að vera hörð og ber að fagna því ef breiður hópur kylfinga gerir tilkall til landsliðssæta með árangri sínum. Þegar valin eru verkefni er horft til eftirfarandi þátta:

·         Að kylfingur sé í afrekshópi GSÍ

o   Sú staða kann að koma upp að kylfingur hafi ekki verið valinn í afrekshóp að hausti, en með keppnisárangri unfanfarið staðið sig þannig að hann uppfylli skilyrðin. Skal hann því njóta þess.

Stöðu kylfings á stigalista GSÍ

Stöðu kylfings á heimslista áhugamanna

Nánar um val skv. stigalistum hér að ofan:

     

Við val í önnur sæti í landslið og í einstaklingsverkefni horfir landsliðsþjálfari til ofangreindra þátt auk huglægs mats hans og þjálfarateymis GSÍ, sem tekur m.a. til þessara þátta:

 

 

Aukin æfinga- og keppnisreynsla

Ríkur vilji er til þess að fjölga verkefnum erlendis fyrir okkar efnilegustu kylfinga, bæði þegar litið er til æfinga og keppni. Hluti af því að ná árangri er að fá frekari tækifæri til keppni og æfinga við sem fjölbreyttastar aðstæður og fá tækifæri til að takast á við bestu kylfinga í hverjum aldursflokki.

 

Vilji afrekskylfingur sækja mót erlendis á eigin vegum, veitir GSÍ styrki til slíkra verkefna að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, líkt og verið hefur. Landsliðsþjálfari getur aðstoðað eða leiðbeint um mót sem hæfir getu og aldri kylfings. Á hverju ári er ákveðinni fjárhæð veitt í þennan lið og því kunna að koma upp aðstæður að ekki sé unnt að mæta óskum allra.

 

Alþjóðleg mót á Íslandi

GSÍ mun leitast við að alþjóðleg verkefni/mót áhugamanna verði haldin hér á landi. Þá hefur GSÍ einnig áhuga á því að styðja PGA á Íslandi við að koma á fót móti fyrir atvinnumenn og þá helst í tengslum við mótaraðir sem eru starfræktar á Norðurlöndum og/eða Evrópu.

 

Um heimslista áhugamanna:

Heimslisti áhugamanna skipar æ veigameira sess, s.s. þegar kemur að inntökuskilyrðum í sterk mót áhugamanna erlendis og möguleika á inngöngu í háskólalið í Bandaríkjunum. Vegna þessa hefur GSÍ lagt áherslu á að mót sambandsins gefi stig á listanum með því að öll mót sambandsins séu að lágmarki þrír hringir eða 54 holur, en það er lágmarkskrafa R&A.

 

Siðareglur

Miklar kröfur eru gerðar til leikmanna í afrekshópi varðandi hegðun utan vallar sem innan, enda fyrirmyndir annarra kylfinga. Gert er ráð fyrir að leikmenn séu agaði, sýni háttvísi og framúrskarandi framkomu í hvívetna, í anda þeirra gilda sem golfíþróttin er þekkt fyrir. Siðareglur ÍSÍ gilda fyrir leikmenn afrekshópa GSÍ, sem og þjálfara.

 

Reglur varðandi fatnað GSÍ:

Kylfingar í afrekshópi sem fá fatnað merktan GSÍ er skylt að umgangast hann af virðingu og nota hann við þau tækifæri sem landsliðsþjálfari mælir fyrir um, s.s. á skipulögðum æfingum, vegna keppnisferða erlendis, á meðan á ferðalagi stendur og á keppnisdögum. Mælst er til þess að kylfingar klæðist fatnaðinum á mótum sambandsins og á æfingahringjum en slíkt er ekki skylda og gilda þá sömu reglur og við aðra viðburði.

 

Reglur varðandi keppnisferðir á vegum GSÍ:

Í keppnisferðum á vegum GSÍ skal leikmaður hegða sér með þeim hætti að hann geti sjálfur verið stoltur af, enda fulltrúi Íslands, GSÍ og heimaklúbbs. Þetta tekur til alls ferðatímans og allra viðburða. Öll áfengis- og tóbaksnotkun, þ.m.t. munntóbak, er bönnuð meðan á ferð stendur. Nánar er vikið að þessu í reglum um keppnisferðir á vegum GSÍ.

 

Tölfræði:

Kylfingum í afrekshópi ber að halda utan um tölfræði vegna æfinga og leikinna hringja. Hversu ítarleg upplýsingagjöfin er fer eftir aldri. Landsliðsþjálfari mun í samvinnu við þjálfara kylfings aðstoða við uppsetningu tölfræði/æfingadagbókar.

 

Reglukunnátta:

Góð reglukunnátta getur sparað kylfingum dýrmæt högg í hita leiksins. Leikmönnum í afrekshópum GSÍ verður boðið upp á reglunámskeið á undirbúningstímabilinu.

 

Samningar við kylfinga. Hegðun, agi, framkoma:

Kylfingar í afrekshópi, líkt og þegar hefur komið fram, eru fyrirmyndir annarra, þeim er veitt viss þjónusta og því eru gerðar til þeirra kröfur og lagðar á þá ábyrgð. Til að tryggja sameiginlegan skilning munu kylfingar undirrita skjal þar sem helstu atriðin eru áréttuð, s.s. að hegðun, klæðnaður og framkoma sé til fyrirmyndar á mótum, æfingum og í klúbbhúsum svo eitthvað sé nefnt.