OBIECȚIUNI LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARȚIAL CU PRIVIRE LA GĂRZILE SUPLIMENTARE-ÎNCHEIAT CONFORM ART. 3 IND. 2 ALIN. 6 DIN 0UG 20/2016

        1. Acest C.I.M. cu timp parțial  în primul rând trebuie să respecte dispozițiile legale în vigoare la acest moment, anul 2016, respectiv: Legea 284/2010 astfel cum a fost modificată prin OUG 57/2015, prin OUG 20/2016-privind salarizarea bugetarilor pe anul 2016, toate coroborate cu dispozițiile art. 103-106 Codul muncii.

        2. Din această perspectivă, a unui cadru legislativ foarte clar delimitat rezultă expres următoarele:

-singura prevedere legală la acest moment privind plata efectivă a drepturilor salariale pentru efectuarea gărzilor suplimentare este art. 3 și art. 4 din Cap. II, Anexa III-Sănătate Legea-cadru 284/2010- din care rezultă expres că salarizarea se face cu tariful orar aferent SALARIULUI DE BAZĂ: ,, Pentru determinarea tarifului orar se utilizează salariul de bază al funcției de execuție stabilit pentru funcția și gradul profesional în care aceștia sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății, corespunzător vechimii în muncă,, ;

-salariul de bază la acest moment este cele stabilit de noile grile de salarizare, respectiv Anexa 1 a OUG 20/2016;

-așadar, legiuitorul nu distinge între salarizarea orelor de gardă cuprinse în norma de bază și orele de gardă suplimentare - toate se salarizează prin raportare la salariul de bază al fiecărui salariat, mai exact la acest moment prin raportare la salariile de bază cuprinse în noile grile din Anexa 1 la OUG 20/2016;

-prin urmare, orice altă interpretare privind calculul drepturilor salariale aferente gărzilor ar însemna o încălcare a acestor prevederi legale. În nici un caz nu pot fi aplicate prevederile Ordinului 42/77/2011, în sensul raportării gărzilor la salariul de încadrare din 2009, deoarece în primul rând acest ordin a fost emis doar pentru punerea în aplicare a Legii 285/2010 cu privire doar la salarizarea pentru anul 2011, prin urmare el nu putea emite norme decât cu privire la dispozițiile acestei legi (or acestă lege nu conținea prevederi referitoare la gărzi) și atât, iar în al doilea rând pentru că, ordinul fiind un act cu putere inferioară nu poate conține norme care să contravină dispozițiilor cu putere superioară conținute de art. 3 din Cap. II al Anexei III la Legea-cadru 284/2010. La fel nici Adresa Min. Sănătății nr. 2386/29.07.2016 – nu poate stabili un mod de salarizare a gărzilor altul decât cel prevăzut de normele legale în vigoare.

        3. Din perspectiva prevederilor Codului muncii - CIM cu timp parțial trebuie să respecte o serie de cerințe legale:

-art. 106 -,, Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parțial se bucură de drepturile salariaților cu normă întreagă, în condițiile prevăzute de lege și de contractele colective de muncă aplicabile. Drepturile salariale se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru,,.

        De aici rezultă în mod evident următoarele:

-plata gărzilor nu se poate face decât conform dispozițiilor legale mai sus indicate, prin raportare la noile salarii de bază ;

-în baza aceluiași CIM cu timp parțial trebuie acordate și sporurile pe care salariatul le primește în baza programului normal de lucru: sporurile pentru condiții deosebite de muncă.

        În plus, conform art. 126 lit. b Codul muncii și art. 17 –secțiunea a 3-a, cap. III din Legea cadru 284/2010 - ,, personalul care își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00-6,00 beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază,,.

        

        Ca o concluzie, Contractul individual de muncă cu timp parțial cu privire la gărzi trebuie să respecte toate prevederile mai sus expuse, iar în condițiile în care vor exista clauze în acest contract care vor contraveni unor norme legale imperative, acestea vor fi înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile, salariatul având dreptul la despăgubiri, conform art. 57 alin. 4 Codul muncii.

        

OBIECȚIUNI –pe scurt:

-prevederea ca salarizarea gărzilor să se facă prin raportare la salariul de bază conform OUG 20/2016;

-alte drepturi salariale- sporuri pentru condiții deosebite de muncă și spor de noapte.