MEMÒRIA ANUAL DE LES ACTIVITATS REALITZADES EN EL PROJECTE D’INNOVACIÓ PUNTEDU A L’IES S’AGULLA DE BLANES 2006 - 2009

Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació

Serveis territorials a Girona

MEMÒRIA GLOBAL

PROJECTE D’INNOVACIÓ

IES S’AGULLA  

BLANES

BIBLIOTECA ESCOLAR: ESPAI DE CONEIXEMENT I D’APRENENTATGE

Biblioteca Puntedu

2006 - 2009

  1. Descripció de la situació inicial del centre, pel que fa a la línia prioritària del Projecte d’Innovació.

Des de la implantació de la LOGSE i l’oferta dels Crèdits Variables, ja en el curs 1998-1999 vam iniciar, en l’antic edifici de l’IES S’Agulla de Blanes, des del Departament de Llengua i Literatura Catalana, el Crèdit Variable Aprendre a Aprendre per els alumnes de 1r d’ESO, amb la intenció d’unificar criteris sobre diferents Tècniques d’Estudi i sobretot en l’Elaboració de Treballs al llarg de tota l’Educació Secundària.

Aquest crèdit es duia a terme des de la Biblioteca del centre – en pèssim estat – per tal de poder utilitzar tots els recursos bibliogràfics a l’abast i iniciar l’alumnat en la recerca d’informació i en l’aprenentatge autònom.

A partir d’aquesta idea es va crear la figura del Responsable de Biblioteca com un dels Coordinadors del Centre – sense remuneració – que mantenia al dia el fons bibliotecari, catalogava totes les entrades dels documents del centre i obria les portes de la biblioteca a l’alumnat a les hores d’esbarjo – sense massa èxit - sota la normativa del RRI de Normes d’Ús i Funcionament de la Biblioteca.

Des de l’any 2000, i ja en el nou edifici, la Biblioteca es va convertir en un lloc molt més atractiu per a l’alumnat per el seu espai i per la seva lluminositat. Els llibres van quedar molt millor disposats i també es va poder incorporar algun vell ordinador i els taulells d’escacs. La prova és que cada dia omplia durant el temps d’esbarjo, però només durant el temps d’esbarjo.

El crèdit Aprendre a Aprendre donava més gust de fer-ho des d’aquest espai, però malauradament només es va poder anar fent de manera intermitent per manca de recursos – bàsicament de recursos humans – i, per tant, mai es va poder aconseguir l’objectiu de dur-se a terme a tots els cursos amb tots els alumnes de 1r d’ESO per així assentar les bases del treball i les tècniques d’estudi durant tots els cursos posteriors.

Quan en l’any 2005 el Departament d’Educació va presentar els Programes d’Innovació Educativa vam veure que era l’oportunitat per promoure un projecte encara més ambiciós que, des de la Biblioteca, potenciés la incorporació d’una nova metodologia en la dinàmica escolar i la millora dels resultats d’aprenentatge de l’alumnat, i que aconseguís il·lusionar el professorat en la seva participació en el Projecte.

El curs 2005-06 ja el vam iniciar amb el crèdit Aprendre a Aprendre per a tot l’alumnat de 1r d’ESO amb la col·laboració de professorat de l’Equip Docent de 1r d’ESO; vam ampliar l’obertura de la biblioteca a dos temps d’esbarjo amb la col·laboració de la Responsable de la Biblioteca i vam animar alguns professors - a fer les seves classes a la Biblioteca (ús de diferent tipologia de diccionaris a Llengua Catalana, lectura a Llengua Castellana, recerca d’informació a Ciències Socials).

És així com aquest Projecte d’Innovació va néixer, i es justificà en quatre aspectes, els dos primers generalitzables a la majoria de centres d’Educació Secundària - la manca de motivació per la lectura i la deficient comprensió lectora junt amb l’allau d’informació de que disposa la societat actual -, i els dos últims vinculats a la realitat de l’IES S’Agulla de Blanes – alguns problemes amb el Pla d’Acció Tutorial, sobretot quant l’aspecte de les Tècniques d’Estudi i la manca de models comuns en l’elaboració de treballs i certa descoordinació amb uns quants continguts que pertanyen al currículum de les Ciències Socials -.

Va ser per aquestes quatre raons que aquest projecte pretenia elaborar una proposta de treball que dinamitzés dos dels  aspectes que es podien gestionar des de la Biblioteca del centre: la Lectura i la Recerca d’Informació. D’aquesta manera, pretenia contribuir a l’assoliment d’objectius que, des de totes les àrees, es referien a Continguts de Lectura, Comprensió Lectora, Tècniques d’Estudi i Continguts que es referien sobretot als Valors, tant de caire cívic com ètic, que recollien alguns dels continguts proposats en el PAT i d’altres de l’àrea de Ciències Socials.

Ara ja amb la LOE i la implantació del nou Currículum, s'entén per Competència Bàsica la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i interaccions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Des de la Biblioteca es contemplen algunes de les Competències Bàsiques més transversals, que són la base del desenvolupament personal i les que construeixen el coneixement: la Competència Comunicativa Lingüística i Audiovisuals per comprendre i expressar la realitat, i el Tractament de la Informació i Competència Digital i la Competència d'Aprendre a Aprendre com a competència metodològica que activen l'aprenentatge. I per el desenvolupament personal, la Competència d'Autonomia i Iniciativa personal.

També es duen a terme aprenentatges on les Competències Bàsiques més específiques relacionades amb la cultura i la visió del món, centrades en conviure i habitar el món, com són la Competència en el Coneixement i la Interacció amb el Món Físic i la Competència Social i Ciutadana es desenvolupen.

  1. Objectius que es proposava el projecte i grau d’assoliment.

Els Objectius que es van proposar en el Projecte d’Innovació van ser:

I es va planificar una Temporització. La major part de les actuacions es van fer abans del temps previst, així que es van poder fer de noves. També han hagut alguns imprevistos, com l’ampliació dels Mòduls Professionals en el nostre centre, fins el punt que s’ha hagut d’adequar el Puntedu també per a ells dins el possible.

Tots els Objectius s’han acomplert, especialment ha estat un èxit la resposta de la majoria del professorat de llengües i la promoció de l’hàbit lector des de les seves classes. El proper objectiu haurà de ser promoure l’hàbit lector des de totes les àrees d’aprenentatge.

L’altre aspecte més exitós ha estat el fet d’aconseguir que la Biblioteca del centre estigui oberta el màxim d’hores possibles – dins i fora l’horari lectiu – no sols per a tot l’alumnat, sinó per a tota la comunitat educativa i les persones del barri, gràcies al treball dels membres de la Comissió de la Biblioteca i especialment de la seva responsable, i a la disponibilitat de l’Equip Directiu que ha inclòs el Projecte d’Innovació Puntedu dins el seu Pla Estratègic, així com també gràcies al Pla d’Entorn de l’Ajuntament de Blanes.

En haver gaudit del Projecte d’Innovació Puntedu amb reducció de mitja jornada de la responsable de la Biblioteca, l’objectiu de Potenciar la Biblioteca Escolar com un espai de recursos i Dinamitzar la Lectura s’ha pogut dur a terme sense dificultats. El repte ara serà poder continuar fent-lo sense el Projecte.

Quant a l’objectiu de Prioritzar l’ús de la Biblioteca Escolar com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, ha anat molt endavant tot el treball que s’ha fet a les matèries optatives de 1r d’ESO  Aprendre a Aprendre i Fem un Treball ja que han quedat consolidades. També s’ha iniciat el fet de la Recerca d’Informació i l’Elaboració de Treballs en una determinada franja horària dins l’horari lectiu (normalment d’11:00 a 12:00) i no ha anat malament, però la majoria del professorat encara no té l’hàbit d’enviar una part del seu alumnat a la biblioteca mentre ell es queda a l’aula amb la resta d’alumnes.

Quant a la Coordinació amb les escoles d’Educació Primària, la coordinació – a part d’alguna que altra reunió en el CRP - ha quedat reduïda a l’explicació de contes per part del nostre alumnat als voltants de la Diada de Sant Jordi, per la qual cosa alguns CEIPs de la població estan molt agraïts.

  1. Actuacions més rellevants que ha comportat l’aplicació del projecte.

Les més destacades són:

  1. Aspectes més importants del procés d’aprenentatge dels alumnes i dels seus resultats en què ha incidit l’aplicació del projecte.

El desenvolupament de les Competències bàsiques, transversals i metodològiques que són el Tractament de la Informació i Competència Digital i la Competència d'Aprendre a Aprendre és l’aspecte en què ha incidit més l’aplicació del Projecte d’Innovació Puntedu en el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes.

Per a desenvolupar aquestes Competències Bàsiques, des de la Biblioteca s’ha creat i impulsat les matèries Aprendre a Aprendre, Fem un Treball i el Treball de Síntesi per a tots els alumnes de 1r d’ESO, per tal d’iniciar aquest treball de manera exhaustiva, tot dissenyant activitats d’ensenyament i d’aprenentatge entorn a:

        

Aquesta matèria fa ús de la Transversalitat de la Biblioteca i intenta garantir que durant la resta dels cursos de l’ESO, del Batxillerat i dels Cicles Formatius, es pugui aprofundir en tots els continguts apresos de manera Multidisciplinar, és a dir, mitjançant les diferents Àrees Curriculars, intentant que tot el professorat i en totes les àrees es segueixin les mateixes pautes donades a 1r d’ESO, especialment en l’Elaboració de Treballs.

Els professors poden aplicar les tècniques de treball a les seves classes, fer les seves classes a la biblioteca o, en el millor dels casos, si el seu horari de classe es troba en la franja horària d’11:00 a 12:00, enviar alumnes a la biblioteca perquè les apliquin amb la Responsable de Biblioteca i, gràcies a això, poder fer classe amb un petit grup. De manera que també s’impulsa l’Atenció a les Necessitats Individuals i Grupals. Aquesta atenció també s’ha fet de manera especialitzada tant amb l’alumnat de l’Aula Oberta com amb el de l’Aula d’Acollida.

El fet que amb l’aplicació del Projecte d’Innovació s’hagi aconseguit l’obertura de la Biblioteca en franges horàries no lectives ha augmentat el seu ús, sobretot quant a Recerca d’Informació i Elaboració de Treballs.

Aquest ús de la Biblioteca com a espai d’aprenentatge culmina al Batxillerat amb el Treball de Recerca. Aquesta part és assumida per l’Equip Docent de Batxillerat, però des de la Biblioteca es col·labora en la recopilació del fons bibliogràfic existent sobre els temes, amb l’adquisició de bibliografia per a l’elaboració de treballs i amb un programa informàtic d’Access dels Treballs de Recerca per tal de poder trobar informació en els treballs elaborats en cursos anteriors per altres companys.

El desenvolupament de la Competència Bàsica Transversal, base del desenvolupament personal i que construeix el coneixement: la Competència Comunicativa Lingüística i Audiovisuals  per comprendre i expressar la realitat, ha estat també molt important en el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes i dels seus resultats.

La incidència de l’aplicació del Projecte d’Innovació Puntedu ha estat sobretot en l’impuls que s’ha donat al Pla de Lectura i, especialment a l’hàbit lector. Per a desenvolupar-ho a tingut un paper fonamental la coordinació entre el professorat de les llengües catalana, castellana i anglesa que han organitzat activitats d’ensenyament i d’aprenentatge entorn a

El que s’ha fet, en definitiva, ha estat impulsar, reconèixer i consolidar el funcionament de la biblioteca com a eina bàsica d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees del currículum i incorporar-hi noves metodologies, per tal d’aconseguir:

tot desenvolupant la Competència bàsica i transversal per el desenvolupament personal, que és la Competència d'Autonomia i Iniciativa Personal.

  1. Evidències de canvis de millora que s’han produït en el cicle de tres cursos de desenvolupament del projecte.

La primera evidència que tenim i que ha desenvolupat el Projecte d’Innovació durant aquests tres cursos és l’horari d’atenció a l’alumnat. S’ha passat de l’obertura de la Biblioteca a les hores de pati de l’ESO per part de la responsable de la Biblioteca, a tenir-la oberta l’hora d’esbarjo de l’ESO per part de la responsable de la Biblioteca, l’hora d’esbarjo de Batxillerat per part de diferents membres de la Comissió de la Biblioteca, l’hora de menjador per part de la persona TIS que paga el Pla Estratègic del Centre i dues hores cada tarda en horari extra escolar que paga el Pla d’Entorn de l’Ajuntament de Blanes, inclòs també en el Pla Estratègic del Centre.


La segona evidència es pot observar en els
horaris d’ús de la Biblioteca per part del professorat en hores lectives, especialment per part dels professors de llengua catalana, castellana i anglesa, la qual cosa millora l’hàbit lector de l’alumnat. La Responsable de la Biblioteca s’encarrega d’atendre les demandes del professorat i d’elaborar els horaris d’ús i, a final de cada trimestre avalua l’ús de la biblioteca per part de l’alumnat i del professorat.

La tercera evidència de canvi de millora està en l’assistència d’alumnes en totes les franges horàries, que la persona responsable de la Biblioteca en cadascuna d’elles s’encarrega de comptabilitzar, així com el control de l’ús dels Ordinadors de la Biblioteca.

 

També ha augmentat, i així es pot evidenciar en el catàleg informàtic ePèrgam de la Biblioteca del Centre, l’ús del Servei de préstec per part dels alumnes - la qual cosa també millora l’hàbit lector de l’alumnat -, tant a nivell individual com a nivell de grup; és a dir, un alumne va per el seu compte a la Biblioteca i presta un llibre o un professor de llengua fa un préstec col·lectiu des de la seva aula d’una lectura lliure.

La cinquena evidència de canvi de millora s’observa en el Pressupost del Centre que, des del Projecte d’Innovació ha afegit una quantitat per a la Biblioteca. Amb aquests diners cada any la Biblioteca paga la subscripció a revistes d’interés per a l’alumnat que són triades des de cadascun dels Departaments Didàctics.

Una evidència molt important s’observa en els Qüestionaris Metacognitius que es duen a terme en les Matèries Optatives a 1r d'ESO, així com les Avaluacions Trimestrals d’aquestes. Es duen a terme d’una manera força regular des del curs 2005 – 2006, així que es pot evidenciar que tot l’alumnat que hi ha avui a l’institut, des de 1r d’ESO a 1r de Batxillerat, han fet Formació d’Usuaris a la Biblioteca.

La setena evidència es pot observar en la tasca feta per la Comissió de la Biblioteca des de la seva creació en el curs 2008 – 2009 i es pot comprovar en la lectura de les Actes de la Comissió de la Biblioteca.

I per últim, és fàcil d’evidenciar la tasca feta per la Responsable de la Biblioteca durant aquests tres cursos ja que, en gaudir de mitja jornada, ha pogut dur a terme tots els objectius proposats en el Projecte d’Innovació, i més. Gràcies també al recolzament de l’Equip Directiu en el Projecte i la seva inclusió en els Documents més importants del Centre, sembla ser que podrà continuar millorant la seva feina.

  1. Evidències que confirmen que l’aplicació del projecte d’innovació ha comportat la consolidació de noves maneres de fer en la cultura educativa del centre.

Les evidències de canvis de millora que s’han produït en el cicle de tres cursos de desenvolupament del projecte no servirien de gaire res si es limitessin a aquests tres cursos de Puntedu. El més important ha estat la consolidació de noves maneres de fer en la cultura educativa del centre, les quals es poden evidenciar.

La primera evidència està en el Pla Estratègic del Centre, el qual des del curs 2007 – 2008 tenia el punt 1.3. la Millora de la Comprensió Lectora i els Hàbits de Lectura com a una de les Estratègies per aconseguir el 1r Objectiu del Pla: Millorar els Resultats Educatius amb les Activitats 1.4.1. Projecte d’Innovació Educativa Puntedu i 1.4.2. Elaboració de Passaports de Llengües i de Portafolis de Lectura.

Després del Projecte d’Innovació, en el Pla Estratègic del Centre del curs 2009 - 2010 hi consta l’elaboració del PLEC, a més d’activitats d’Hàbit Lector i de Comprensió Lectora en totes les àrees d’aprenentatge. El Pla Estratègic també inclou el Pla d’Entorn i la figura TIS que afecta el funcionament de la Biblioteca.

La segona evidència s’hi pot observar en la Programació Anual del Centre on s’inclouen les funcions de la Comissió de la Biblioteca i de la Responsable de la Biblioteca, l’horari de les reunions per els membres de la Comissió, l’horari d’atenció a l’alumnat en els patis d’ESO i de Batxillerat i una franja horària per l’elaboració de treballs de diferents àrees coberts per professors de la Comissió de la Biblioteca.

Serà en la Memòria Anual del Centre on es podran valorar els resultats.

La tercera evidència es troba en el Reglament de Règim Intern que recull la Normativa de Biblioteca i el Pressupost de la Biblioteca aprovats per el Claustre i per el Consell Escolar.

La quarta evidència s’hi troba en un altre document del Centre, que actualment s’està revisant, que és el Pla d’Acció Tutorial, que ha de recollir la tasca que s’ha iniciat des de la Biblioteca sobre les Tècniques d’Estudi i l’Elaboració de Treballs des de les Matèries Optatives de 1r d’ESO: Aprendre a Aprendre i Fem un Treball i, especialment, el guió per a l’elaboració de treballs comú per a tota l’ESO, que ja s’ha discutit en tots els Departaments Didàctics, però que manca la seva aprovació en el Claustre de Professors.

Una evidència molt important per el Pla de Lectura del Centre – la cinquena - és la que es pot observar en les tasques dels Departaments Didàctics de Llengües: acords interdepartamentals sobre la metodologia del Portafolis, sobre Fitxes de Lectura i Fitxes Bibliogràfiques, sobre Lectures Comunes i Lectures Opcionals o Lliures, i sobre diferent tipologia d’Activitats sobre la Lectura. També es pot evidenciar la gran demanda d’ús de la Biblioteca per part del professorat d’aquestes llengües.

Relacionat amb les Lectures Comunes està la sisena evidència de la tasca de l’AMPA respecte a la Biblioteca. Sempre han col·laborat en la compra d’alguns exemplars de cadascuna de les lectures comunes per a aquell alumnat sense recursos, però des del curs 2009 – 2010, i com a resultat d’unes negociacions en la Comissió de la Biblioteca, l’AMPA ha comprat totes les Lectures Comunes per a cadascun dels alumnes d’ESO i de Batxillerat, a canvi d’una quota anual de lectura per part de les famílies que rebaixa moltíssim els costos.

La setena evidència es troba en la més o menys consolidació per part del professorat – especialment no de llengües – en l’ús de la Biblioteca per a l’elaboració de treballs.

La vuitena evidència s’hi pot observar des del Portal de l’Institut s’Agulla de Blanes, que és la Pàgina Web de la Biblioteca del Centre, creada per la Responsable de la Biblioteca.

  1. Perspectives del centre, de cara al futur, en la línia prioritària del projecte d’innovació.

A l’última reunió de la Comissió de la Biblioteca del curs 2008–09 l’ordre del dia era el punt únic Previsió de la Biblioteca per el curs 2009 – 2010 i les propostes que es van fer, són les que l’Equip Directiu va acceptar i que passaran a formar part dels diferents documents del centre. Aquestes van ser: