NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Logo-Escola-Vitae-General-Blanc.png

TÍTOL 3: ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN

Organigrama General Escoles Vitae

Les Escoles Vitae estan formades per un conjunt de centres que imparteixen Cicles Formatius presencials i semipresencials de caràcter esportiu.

Alhora disposen d’una central organitzada en varis departaments que donen servei i coordinen els diferents centres (annex “Organigrama Escoles Vitae”).

Els centres son:

Direcció

0.   Direcció

 

Corresponen als Directors les funcions de:

  1. Elaborar Pla Estratègic
  2. Elaborar pressupostos de l’empresa
  3. Coordinar les àrees de l’empresa

  1. Direcció General Docent

Corresponen a la Direcció General Docent les funcions de:

  1. Oferir uns estàndars objectius de qualitat de l’escola
  2. Optimitzar l’escola
  3. Supervisar el funcionament del conjunt d’Escoles Vitae de forma digital i presencial
  4. Elaborar la documentació oficial per a la gestió i organització dels centres
  5. Vetllar pel compliment dels objectius contemplats en el projecte educatiu
  6. Gestionar i administrar el conjunt d’Escoles Vitae

Equip Directiu de Centre

L'equip directiu és l'òrgan executiu de govern del centre i està format pel director de centre i el/la coordinador/a pedagògic/a els quals han de treballar coordinadament en l'exercici de les seves funcions.

2.   Director de Centre

El director o directora del centre representa en el centre l'administració que n'és titular i li corresponen les funcions que li atribueixen la Llei d'educació i la resta de l'ordenament jurídic.

El director ha de vetllar per l'aplicació del projecte educatiu per al període en el que exerceixi com a tal i precisa els indicadors que han de servir de referència per a la seva avaluació d'acord amb els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu.

El director o directora té funcions de representació, funcions de lideratge pedagògic i de lideratge de la comunitat escolar i funcions de gestió. Aquestes funcions s'exerceixen en el marc de l'ordenament jurídic vigent, del projecte educatiu del centre aprovat.

Corresponen al director o directora les funcions de representació següents:

a) Representar el centre.

c) Presidir els actes acadèmics del centre.

Corresponen al director o directora les funcions de direcció i lideratge pedagògics següents:

b) Vetllar perquè s'aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.

c) Assegurar l'aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d'inclusió, i també de tots els altres plantejaments educatius del projecte educatiu del centre.

d) Garantir que el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de comunicació en les activitats del centre, d'acord amb el que disposen el projecte lingüístic del centre.

e) Establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu.

h) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre i dirigir l'aplicació de la programació general anual.

i) Impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu i, eventualment, dels acords de coresponsabilitat.

j) Participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre personal destinat al centre, amb l'observació, si escau, de la pràctica docent a l'aula.

Corresponen al director o directora les funcions següents amb relació a la comunitat escolar:

a) Vetllar per la formulació i pel compliment de la carta de compromís educatiu del centre.

b) Garantir el compliment de les normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries corresponents.

d) Establir canals de relació amb alumnes i les seves famílies.

Corresponen al director o directora les funcions relatives a l'organització i la gestió del centre següents:

a) Impulsar l'elaboració i l'aprovació de les normes d'organització i funcionament del centre i dirigir-ne l'aplicació.

c) Emetre la documentació oficial de caràcter acadèmic establerta per la normativa vigent.

d) Visar les certificacions.

e) Assegurar la custòdia de la documentació acadèmica i administrativa pel secretari o secretària del centre.

f) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments d'acord amb el pressupost aprovat.

g) Contractar béns i serveis i actuar com a òrgan de contractació.

h) Dirigir i gestionar el personal del centre per garantir que compleix les seves funcions, la qual cosa comporta, si escau, l'observació de la pràctica docent a l'aula.

El director o directora té qualsevol altra funció que li assigni l'ordenament i totes les relatives al govern del centre no assignades a cap altre òrgan.

El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, té la consideració d'autoritat pública i gaudeix de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari. El director o directora, en l'exercici de les seves funcions, és autoritat competent per a defensar l'interès superior de l'infant.

3.   Coordinador de Coordinadors Pedagògics

Les funcions del coordinador/a de coordinadors pedagògics/ques són:

a) Donar suport al Coordinador Pedagògic de centre

b) Supervisar el registre dels indicadors docents

c) Coordinar i supervisar les tasques relacionades amb l’FCT

e) Coordinar el funcionament dels tíquets de manteniment i logística

g) Formar l’equip de coordinadors pedagògics en la utilització de la plataforma virtual QBID així com la Normativa de l’FCT

k) Supervisar i controlar la informació penjada a les xarxes socials.

l) Supervisar les xarxes socials activades per activitats d’ensenyament- aprenentatge.

4. Coordinador/a pedagògic/a 

Les funcions del coordinador/a pedagògic/a son:

a) Donar suport al professorat ( Aula Oberta)

b) Supervisar la utilització de la plataforma educativa, Clickedu (apunts, assistències, calendari, missatgeria, ítems, notes)

c) Introduir a la plataforma educativa , Clickedu l’estructura dels cursos ( horaris, matèries....) realitzada pel director.

d) Revisar programacions de cada matèria comprovant que compleix la metodologia IMAGINA.

e) Coordinar, supervisar i avaluar la FCT

f) Controlar el material docent (logística)

g) Formar l’equip docent del centre en la utilització de la plataforma virtual així com de l’FCT

h) Fer el seguiment del Pla d’Acció Tutorial

i) Registrar indicadors de docència

j) Garantir l’ordre en l’arxiu dels docents

k) Gernerar contingut i administrar les xarxes socials i controlar les xarxes socials actives al centre per desenvolupar activitats d’ensenyament-aprenentatge

l) Impartir docència de matèries pròpies

El o la coordinador/a pedagògic/a substituirà el director o directora en cas d'absència, malaltia o vacant.