2in1-globe-earth-and-constellations-8910-0-1417083604000.jpg

Svenska - Pedagogisk Planering och Utvärdering:

Skriva - Beskrivande text

VT18

Pedagog: Barbro Anthony

Syfte:

Skriva en beskrivande text med tydlig struktur, tydligt språk..

Använda några typiska särdrag för faktatexter, t.ex. diagram, kartor, närbilder,

Återkoppla på andras, samt bearbeta egen text

Söka information, använda källkritik

Förmågor/Kunskapskrav

 • Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll och… fungerande struktur samt …  språklig variation.

 • Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med … säkerhet.

 • Elevens sammanställningar av information innehåller beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.

 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ...fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

 • Eleven kan ge ... omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett  ... fungerande   sätt.

 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då  resonemang om informationens användbarhet.

Begrepp

-syfte

-struktur

-layout

-rubrik

-underrubrik

-klassifikation

-inledningsmening

-stödord

--adjektiv

-källkritik

Bedömning:

Din lärare kommer att läsa din text för att se om du har skrivit:

Struktur:

Rubrik

Klassifikation

Underrubriker

Styckeindelning

Inledningsmening

Särdrag (tabell, karta etc)

Språkliga drag:

Verb i rätt tempus (presens)

Ämnesspecifika ord

Egna formuleringar = SKRIV INTE AV EN TEXT, du måste formulera meningarna själv. Detta gör du genom att endast använda stödord när du antecknar.

Språkregler:

Punkt, stor bokstav

Stavning, (inkl särskrivning och talspråk)

Satsradning (för många satser i en mening)

 Sv: Kunskapskrav, Skriva (Förmågor):

Jag skriver olika slags texter med innehåll och… fungerande struktur samt …  språklig variation.

  begripligt…

 i huvudsak

   viss…

rubrik

styckeindelning

...relativt tydligt

relativt väl …

förhållandevis god

rubrik

inledningsmeningar

styckeindelning

Jag använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med … säkerhet.

viss

Vet hur man skall använda versaler och skiljetecken, men glömmer ofta. Kan stava de flesta enkla ord.

  … relativt   god

Använder versaler och skiljetecken på ett tydligt sätt.

Få stavfel.

Sv: Kunskapskrav, Fakta/ informationssökning och användning (Förmågor):

Jag söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval av källor och för då  resonemang om informationens användbarhet.         

enkla ...        

hittar tydlig information

egna slutsatser, med någon förklaring, exempel eller perspektiv

(eftersom, till exempel, å ena sidan, å andra sidan)

utvecklade ...

hittar tydlig information och detaljer

egna slutsatser, inkl.  förklaring, exempel och perspektiv

(eftersom, till exempel, å ena sidan, å andra sidan)

        

Mina sammanställningar av information innehåller beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.

...enkla viss...

Mer information, egna formuleringar, några ämnesspecifika ord                        

utvecklade ...relativt god...

Mycket information, egna formuleringar och flera ämnesspecifika ord

förklarar riktigt krångliga ämnesspecifika ord                         

Förslag på källor:

Sandvikenergi

10fakta

So-rummet

http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/vattenskolan/vattenskolan-start/vattnets-vag/

Källkritik: Svara på dessa 4 frågor och dra en slutsats om källans användbarhet. Använd svaren i din motivation.

Vem har gjort webbsidan/ skrivit texten?

Vad är syftet med webbsidan/ texten?

Hur gammal är informationen/finns det datum?

Stämmer informationen med andra källors information?


baking.jpeg

Svenska - Pedagogisk Planering och Utvärdering:

Skriva - Instruerande text

HT17

Pedagoger: Barbro Anthony

make-the-bed-clipart-images-pictures-becuo-TlTjdN-clipart.png

Syfte:

Skriva en instruerande text med tydlig struktur och språkliga drag.

Förmågor/Kunskapskrav

 • Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll och… fungerande struktur samt …  språklig variation.
 • Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med … säkerhet.

Begrepp

 - imperativ

 - arbetsgång

 - material

 - ingredienser

Bedömning:

Din lärare kommer att läsa din text för att se om du har skrivit:

Struktur:

Rubrik

Material

Arbetsgång

Språkliga drag:

Verb i imperativ

Ämnesspecifika ord

Språkregler:

Punkt, stor bokstav

Stavning, (inkl särskrivning och talspråk)

 Sv: Kunskapskrav, Skriva (Förmågor):

➜➜➜

➜➜➜

➜➜➜

Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll och… fungerande struktur samt …  språklig variation.

  -kan följas första gången

   den läses, glömt något steg

   eller material

  -rubrik,material och/eller

   arbetsgång, kort text

  -några ämnespecifika ord,

  -några verb i imperativ

 

begripligt… i huvudsak

   viss…

...relativt tydligt

relativt väl …

förhållandevis god

  -lätt att följa ,alla nödvändiga

   steg och material

  -rubrik, material och

   numrerad arbetsgång, kort text

  -flera ämnesspecifika ord

  -flera verb i imperativ

...tydlig…

...väl…

  -lätt att följa,alla nödvändiga

   steg och material i ordning

  -rubrik, material och

   numrerad arbetsgång,

   utförlig text

  -många ämnesspecifika ord

  -de flesta verb i imperativ

  -varierat språk (få

   upprepningar)

Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med … säkerhet.

viss

  -Vet hur man skall använda

   versaler och skiljetecken,

   men glömmer ofta.

  - Kan stava de flesta enkla

   ord.

  … relativt   god

  -Använder versaler och

   skiljetecken på ett tydligt

   sätt.

   -Få stavfel.

...god…

  -Använder versaler och

   skiljetecken på ett tydligt

   sätt.

  - Få stavfel.

Arbetsgång:

 1. Du kommer att läsa och analysera flera exempel på instruerande texter i helklass med lärare.
 2. Du kommer att skriva en gemensam text med klasskamrater, lärare skriver på skärmen.
 3. Du kommer att skriva en instruerande text tillsammans med en klasskamrat, i delat dokument och läsa upp den för klassen.
 4. Du kommer att skriva en egen instruerande text.

Svenska - Pedagogisk Planering och Utvärdering:

Skriva - Återberättande text

HT17 v. 35-37

Pedagog: Barbro Anthony

Syfte:

Förmågor/Kunskapskrav

Begrepp

Skriva en återberättande text med tydlig struktur och tydligt språk.

Skriva och berätta om något som har hänt.

 • Eleven kan skriva olika slags texter med innehåll och… fungerande struktur samt …  språklig variation.

 • Eleven använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med … säkerhet.

 • Elevens sammanställningar av information innehåller beskrivningar, egna formuleringar och ...användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.

-syfte

-struktur

-rubrik

-inledning

-avslutning

-verb

-presens

-preteritum

-sambandsord

-kronologisk ordning

-återkoppling

-bearbeta

-2 stars and a wish

Rita en bild som gör att man kan förstå din text bättre!

 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ...fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Återkoppla på andras, samt bearbeta egen text

 • Eleven kan ge ... omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett  ... fungerande   sätt.

Bedömning:

Din lärare kommer att läsa din text för att se om du har skrivit:

Struktur:

 1. Rubrik
 2. Inledning som talar om vad, var, vem, när och varför.
 3. Händelser
 1. stycken
 2. kronologisk ordning
 1. Avslutning med kommentar
 2. Bild som förtydligar texten
 3. Kamratbedömning, samt bearbetning

Språkliga drag:

-Verb i rätt tempus (preteritum)

-Sambandsord för tid

-Ämnesspecifika ord

Språkregler:

-Punkt, versaler (stor bokstav)

-Stavning, (inkl särskrivning och talspråk)

-Styckeindelning

 Sv: Kunskapskrav, Skriva (Förmågor):

⇾⇾⇾

⇾⇾⇾

⇾⇾⇾

Jag skriver olika slags texter med innehåll och… fungerande struktur samt …  språklig variation.

  -rubrik

 

  -enkel, endast något svar

   på vad, var, när, vem eller

   varför. (svårt att veta vad

   texten kommer att handla

   om)

  -1-2 händelser,

   inledda med  sambandsord,

 

   händelser i oordning/

   1-2 sambandsord för tid/

   ordning

   få ämnesspecifika ord,

   tveksam användning men

   försöker

  -avslutande kommentar

   otydlig, (visar inte att

   texten är slut eller vad man

   tyckte)

  -få detaljer och beskrivningar

  -diagram/ bild (bedöms

   separat)

begripligt...i huvudsak… viss…

 -rubrik  

  -ganska tydlig och utförlig,

   inledning, har med de flesta

   svar på vad, var, när, vem

   eller varför.  (man vet vad

   texten skall handla om)

 -3 händelser, inledda med

   sambandsord,

  -händelser i ordning

   3 olika sambandsord för tid/

   ordning, använda på ett

   ganska tydligt sätt

   flera ämnesspecifika ord,

   strävar efter fler och nya 

   begrepp

  -avslutande kommentar

   tydlig, (visar att texten är

   slut) Kort kommentar

   om vad man tyckte.

 

  -några detaljer och

   beskrivningar som gör

   texten mer intressant att

   läsa

  -diagram/ bild (bedöms

   separat

...relativt tydligt… relativt väl … förhållandevis god

 -rubrik  

  -tydlig och utförlig,

   inledning, har med samtliga 

   svar på vad, var, när, vem

   eller varför. (man vet vad

   texten skall handla om och

   blir nyfiken på att läsa

   vidare!)

  -4+händelser, inledda med

   sambandsord,använda på

   ett tydligt och

   varierat sätt,

   

  -händelser i tydlig  

   kronologisk progression

   4 + sambandsord för tid/

   ordning, använda på ett

   tydligt och varierat  sätt,

   

   Många ämnesspecifika ord,

   säker användning,  

   strävar efter fler och nya 

   begrepp,

  -avslutande kommentar

   tydlig, (visar att  texten är

   slut) Utvecklad

   kommentar och utvärdering

  -flera detaljer och

   beskrivningar, som lyfter

   texten

  -diagram/ bild (bedöms

   separat)

...tydlig… väl...god...

Jag använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med … säkerhet.

Vet oftast hur man skall använda versaler och skiljetecken, men glömmer ofta. Kan stava de flesta ord, men missar på en del vanliga ord, använder talspråk, särskrivningar

… viss…

 

Använder versaler och skiljetecken på ett tydligt sätt, men missar ibland. Få stavfel, mest på ovanliga ord.

… relativt   god…

Använder versaler och skiljetecken på ett tydligt sätt. Få stavfel.

...god...

Checklista: Min text innehåller:

 1. Rubrik
 2. Inledning (vad, var, vem, när, varför)
 3. Minst 2 stycken/händelser
 4. Avslutning (Vad, åsikt)
 5. Bild

Du skall skriva minst 2 händelser, i varsitt stycke.  

Du skall använda sambandsord för tid/ ordning när du skriver. (T.ex. först, efter det, till slut)

Du skall kommentera händelserna i en avslutning. Säg vad du tyckte.


Svenska - Pedagogisk Planering och Utvärdering:

Läsa skönlitteratur

HT17 pågående

Pedagog: Barbro Anthony

Murphy-Cat-and-Mouse-Reading.jpg

Syfte:

läsa och analysera skönlitteratur

från olika tider och skilda delar av världen för att skapa förståelse för omvärlden.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse så att eleven kan leva sig in i och förstå andra människors situation.

Förmågor/Kunskapskrav

 • Läsa: Eleven kan läsa skönlitteratur genom att använda lässtrategier.

 • Förstå: Genom att göra sammanfattningar och kommentera centrala delar med koppling till sammanhanget visar eleven läsförståelse.

 • Resonera/Värdera: Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Begrepp

Första och tredje person

Metafor/liknelse

miljö

komplikation

upplösning

avslutning

dilemma

personbeskrivningar

miljöbeskrivningar

dialog

gestaltning

Bedömning:

 Förmågor/ kunskapskrav:

⇾⇾⇾

⇾⇾⇾

⇾⇾⇾

Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med … -genom att använda lässtrategier på ett ...sätt.

  -använder några strategier

   (2-3), då och då,

  -läser ofta vidare utan att ha

   förstått helt och hållet.

... flyt

... i huvudsak fungerade ...

  -använder flera strategier

   (4-5), när de behövs, eller

   när det passar,

  -men skippar svåra passager

   ibland, får ändå ut det

   mesta av texten

...gott flyt...

...ändamålsenligt ...        

  -använder de flesta

   strategierna (6+)

   regelbundet, för att förstå

   texten till fullo, 

  -tänker medan

   jag läser för att använda

   strategierna

..mycket gott flyt..

.ändamålsenligt och effektivt….

-Genom att göra… sammanfattningar av olika texters innehåll och -kommentera centrala delar med … koppling till sammanhanget visar jag läsförståelse.

  -blandar ofta ihop viktiga

   saker med detaljer

...enkla, kronologiska sammanfattningar  

viss koppling...grundläggande läsförståelse.        

  -skriver oftast bara det

   viktigaste, utan för många

   detaljer

  -skriver för korta eller för långa

   sammanfattningar

utvecklade sammanfattningar

 … relativt god koppling

...god läsförståelse

  -skriver de viktigaste

   huvuddragen, utan att blanda

   in detaljer.

  -Visar syftet med, och innehållet

   i texten.

 

   -Tydlig kronologisk ordning

...välutvecklade …

god koppling ...mycket god ...

Jag kan utifrån egna erfarenheter tolka och föraunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk

-samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

 

  -säger/skriver vad du

   tycker och varför.

..enkla och till viss del underbyggda resonemang

… enkel beskrivning

 

  -säger/skriver vad du tycker,

  förklara varför och

  -utvecklar

  ytterligare med bredd 

  (perspektiv, å andra sidan)

  eller djup (detta leder till,

  ytterligare)

...utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang

… utvecklad beskrivning        

 -säger/skriver vad du tycker,

  förklara varför och

  -utvecklar ytterligare med

   bredd (perspektiv, å andra

   sidan) och djup (detta leder till,

   ytterligare)

  -drar slutsats, generaliserar

   (Alltså, sammanfattningsvis)

… välutvecklade och väl… välutvecklat ...

Ditt klasslistenummer: ________   Namn: ____________________________________________

Vi kommer att läsa en bok tillsammans. Efter varje läsning kommer du att få tid att göra några uppgifter. Detta för att träna din analysförmåga samt att göra dig uppmärksam på olika språkliga

och strukturella drag i berättande texter. Jag vill också se vilka strategier du använder. En del kapitel gör vi tillsammans, och andra gör du självständigt, eller i par. Det är okej att lämna något tomt, du kanske kommer på svaret senare och kan fylla i det då.

Uppgifter:

Fyll i så gott du kan. Alla behöver inte vara ifyllda.

Förutspå (Spågumman) (L): Det här tror jag kommer att hända.

Red ut oklarheter, ord och begrepp. (Detektiven) (L): (skriv upp svåra ord och begrepp här, sök på Google bilder och skriv en egen förklaring).

Ställ frågor (Reportern) (L):

1. svaret finns på raderna,

2. svaret finns mellan raderna (inferera),

3. svaret finns bortom raderna (tolka, koppla, det gör vi alla på olika sätt)

Sammanfatta (Cowboyen) (L): Välj ut 5 av de allra viktigaste orden och skriv en mening om varje till en sammanhängande text. Först...Sedan...Till sist…

Kopplingar (Elektrikern) (R):

1. text till dig själv,

2. text till annan bok eller film,

3. text till världen

Bilder i huvudet (Konstnären) (F): Ta dig tid att blunda och göra bilder (eller filmer) i huvudet.

Citat-tanke (R): Skriv av ett citat (mening eller två) ur texten, sätt ut citattecken, och skriv de tankar du får (fick) när du läser (läste) det.

Känna igen en berättande text (språk/struktur) (personbeskrivningar, miljöbeskrivningar, berättarkurvan, gestaltande beskrivningar, dialog, metaforer och liknelser mm.