ES  JOAN  ALCOVER        Programació  general anual 2016-2017


Còpia de logo_a21_ies_signatura_correu_230x55.png

Institut d'Educació Secundària  JOAN ALCOVER

www.iesjoanalcover.cat    Telèfon  971 290200 institut@iesjoanalcover.cat

IES  JOAN  ALCOVER

PROGRAMACIÓ

GENERAL

ANUAL

Curs 2016 - 2017


SUMARI

1.   Diagnòstic inicial ……………………………………………….……………………. 1

2.   Actuacions per al curs 2016-17 ………………………………………….………… 3

3.   Organització i funcionament …………………………………...………..…………. 5

3.1.   Dades generals alumnat

3.2.   Distribució d’aules i d’espais

3.3.   Criteris pedagògics per a l’elaboració del grups

3.4.   Desdoblaments i suports (hores per setmana)

3.5.   Recuperacions

3.6.   Criteris per a l’elaboració dels horaris

3.7.   Tutories

3.8.   Reunions de la cap d’estudis amb la junta de delegats

3.9.   Dates dels exàmens d’assignatures pendents

3.10. Sessions d’avaluació (dates)

3.11. Activitats final de trimestre (dates)

3.12. Calendari anual i horari general del centre

4.   Desenvolupament dels programes institucionals i plans del centre ………. 16

4.1.   Projectes educatius

4.1.1. PIE

4.1.2. PMAR

4.1.3. Nous projectes Lomce

4.1.4. Matèries impartides en llengua estrangera

4.1.5. Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut

4.1.6. TEI

4.2.   Pla d’acció tutorial

4.3.   Coordinació

4.4.   Modificacions als projectes institucionals

5.   Programació anual de gestió  …………………………………………………. 41

5.1.   Necessitats materials i d’infraestructura del centre

5.2.   Gestió econòmica

5.3.   Gestió administrativa

5.4.   Pressupost curs 2016-17

6.    Programa d’activitats complementàries i extraescolars …………………… 42

7.    Annexos  …………………………………………………………………………46

7.1. Programacions didàctiques dels departaments

7.2. Pla de convivència

7.3. Projecte lingüístic

7.4. Acta d’aprovació de la PGA pel Consell Escolar


1.  DIAGNÒSTIC INICIAL

Començam el curs 2016-17 amb la implantació de la LOMCE a tots els cursos.

La primera consideració és la locura de tancar el curs el 6 de setembre i començar el nou dia 7 setembre amb tots els aspectes burocràtics, de matrícula, organització i adaptació a la nova llei. El claustre de professors ha manifestat el seu descontent amb la urgència com shan dorganitzar les noves assignatures, els objectius, les temporalitzacions i els recursos.

Dit això, hem de destacar la participació de tot el claustre de professors en la formació programada per al Projecte a21, que ha començat els dies 7, 8, 9 i 12 de setembre en la seva fase inicial, i seguirà al llarg del curs en una segona i tercera fase. Estam a l’espera que el Centre de Professors de Palma ens acrediti les hores de formació realitzades pel claustre.

Incidents en el començament de curs:

A causa del mal estat del pati i preocupat per les lesions que puguin sofrir els alumnes, el departament d’Educació Física ha elaborat un informe sobre l’estat de les instal·lacions esportives a l’IES Joan Alcover que reflecteix aquest problema.

2.  ACTUACIONS PER AL CURS 2016-17

Dins el projecte a21, tota comunitat educativa del Joan Alcover té un correu corporatiu, espai il·limitat al nigul, i material d’ofimàtica comú per a tothom.

Continuarem utilitzant el correu electrònic amb el professorat. Aquest mètode ha agilitzat molt la comunicació a tots els nivells. Seguirem utilitzant el calendari de la sala de professors i de la nostra web. A més, es permet a altres membres de la comunitat educativa (cap de Departament d’Orientació, coordinadora d’extraescolars, cap d’Estudis i auxiliar de Secretaria) accés al calendari de la web. Això farà que la seva actualització sigui molt més ràpida.

Els  projectors s’aniran substituint progressivament per tv, molt més econòmics i amb més resolució. També s’anirà adaptant la xarxa wifi a les necessitats del centre.

Es comença el programa de Tutoria entre Iguals (TEI), immers en la campanya contra l’assetjament escolar, aprovat pel Claustre.

Continuam participant, per segon any, en el programa de centres promotors de la salut, coordinat per la Conselleria de Salut.

Tenim la possibilitat de participar en dos intercanvis escolars  (com cada any, pendent del nombre d’alumnes perquè es puguin dur a terme): un, amb l’institut Virgilo, de Roma, per als alumnes de 4t ESO; i un altre, amb la ciutat de Bamberg, per a alumnes d’alemany de 1r de batxillerat.

Seguim amb el sistema de guàrdies d’esplai que es posà en marxa fa tres anys i que sembla més efectiu. Es fa per zones i rotant: un professor, a l’entrada del centre; un altre: vigilant bar, banys de la planta baixa i escala; un altre, vigilant pati i el passadís de sortida del pati i dos professors dins el pati. El més de juny, en saber l’augment d’un grup de 1r d’ESO es decidí augmentar un professor de guàrdia dins el pati.

Hi ha tres objectius marcats per aquest curs:

  1. Respecte de les infraestructures: mantenir la wifi, electricitat i climatització

  1. Implantació i seguiment del projecte a21a través del LIP (Laboratori d’Innovació pedagògica), les CCPs i el claustre de professors

  1. Establir uns criteris pedagògics per confeccionar els horaris, consensuats i raonats, abans de final de curs.

3.  ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

3.1. DADES GENERALS ALUMNAT


ESOnúm.grupsord.nesetotalABAB1r3571875

2n260960×××3r36012


724t249657


*AGRUPAMENTS FLEXIBLES DEL PIE

PIE a 2n ESO


LLCLLEMATA1818 14B181714AB171822Re777BatxilleratPrimer


nese


Segon


nese


1r grupsalumnes2n grupsalumnesHumanístic i social1,551


4


1,533


2


Científic i tecnològic1,547


10


1,540


2


FPBgrupsalumnesnese1r117102n2105


3.2. DISTRIBUCIÓ D’AULES I D’ESPAIS

1r Pis


A12Música

S3BA13S3AA14S1AA15S3DA16S1BA17S2AA18S2BA19Tecnol.


         


A11S1CA10


SuportA9Suport


2n Pis


A21B1BA22S4AA23S4BA24B1AA25B2AA26B1CA27B2BSalaProfessorsBibliotecaA28

B2CA29


3r Pis


Aula de PlàsticaLab.FísicaA31

FPB1Aula InformàticaLab.QuímicaA33

FPB2Lab.CNAula Idiomes


3.3. CRITERIS PEDAGÒGICS PER A L’ELABORACIÓ DEL GRUPS

Alguns grups d’ESO s’han elaborat en funció de les assignatures  específiques i troncals.

A 1r d’ESO, per fer la repartició dels alumnes per grup tenim en compte diferents criteris pedagògics i que poden tenir una incidència en la composició final i cohesió del grup: centre de procedència, heterogeneïtats de notes, alumnes amb necessitats, repetidors, nins/nines, incompatibilitats al grup...

En els cursos allà a on tenim en compte les matèries a l’hora de confeccionar els grups sempre tenim en consideració altres factors a fi que resti un grup cohesionat i compensat.

1r ESO: Enguany, a 1r d’ESO no hi ha cap assignatura específica.

Tots els alumnes d’aquest curs fan Música i 1 hora de projecte de Geografia-Història i Biologia-Geologia (Conèixer el nostre entorn) i 1 hora de projecte de Llengua Castellana i Llengua Catalana (Taller d’Expressió oral i escrita).

2n ESO:         

S2A – Alemany, Educació Plàstica, Valors Ètics

S2B – Alemany, Educació Plàstica, Valors Ètics/Religió

3r ESO. Els alumnes han triat una assignatura específica: Alemany/ Educació Plàstica/ Música.

Els departaments de Física i Química i de Biologia compten amb 1hora més per departament per pràctiques de laboratori.

S3A – Educació Plàstica/ Alemany, Valors Ètics, Tecnologia en anglès

S3B – Música/ Alemany, Valors Ètics/ Religió, Tecnologia en anglès

S3P – PMAR

4t ESO

S4A – Biologia, Física i Química; Tecnologa, Iniciativa per a l’Activitat Emprenedora + TIC/ Alemany /Educació Plàstica,  Valors Ètics

Matemàtiques (aplicades)/ Matemàtiques (acadèmiques)/ Matemàtiques (acadèmiques en anglès)

S4B – Biologia , Física i Química; LLatí, Economia +Valors Ètics /Religió

Matemàtiques (acadèmiques)/ Matemàtiques (acadèmiques en anglès)

Els grups de batxillerat s’han elaborat en funció de les assignatures de modalitat:

Les assignatures troncals són de 4 hores.

1BAT:

B1A – Matemàtiques 1, Física i Química, Biologia

B1B – Matemàtiques 1, Física i Química, Dibuix Tècnic; Història del Món    Contemporani, LLatí, Grec

B1C – Història del Món Contemporani, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials 1, Economia

 Els alumnes han triat dues específiques que es divideixen en dos grups:

Esp 1:  Alemany, Cultura Científica, TIC, Cultura Audiovisual

Esp 2: Anatomia Aplicada, Tecnologia Industrial, TIC, Cultura Audiovisual, Religió

A 2n de batxillerat tenen l’opció de cursar 4 assignatures troncals (Matemàtiques, Química, Biologia/Dibuix Tècnic i Física), o bé 3 troncals i una específica:

2BAT:         

B2A – Matemàtiques 2, Química, Biologia/Dibuix Tècnic 2, Física

B2B – Matemàtiques 2, Química, Dibuix Tècnic 2; Llatí 2, Grec 2, Geografia/Història de l’Art

B2C – Economia de l’Empresa, Matemàtiques Aplicades  a les Ciències Socials 2, Geografia/ H. Art

Esp: Alemany, Física, Psicologia, Imatge i So  


3.4. DESDOBLAMENTS I SUPORTS (hores per setmana)


DEPARTAMENTS1S2S3S4B1B2TOTALFísica i Química


2


215Ciències Naturals3

2

16Anglès33Ed. Física0Tecnologia2


2


4Ll. Espanyola (*)
4*4Ll. Catalana (*)
4*+26Matemàtiques (*)
4*
4Ciències Socials

Música


TOTAL31860532


(*) Aquests suports formen part dels agrupaments flexibles (PIE).

(**) Aquests agrupaments es formen a partir de les hores de desdoblament que ens donen

SUPORTS

A 1r d’ESO hi ha suports a:

Matemàtiques (4h)

Català (3h)

Castellà (3h)

Geografia i Història (2h)

Biologia i Geologia (3h)          TOTAL: 15h

A 2n d’ESO hi ha suports a:

Matemàtiques (4h)

Català (3h)

Castellà (3h)                     TOTAL: 10h

De 1r a 4t d’ESO tots els grups tenen dos professors a l’hora d’Anglès.

3.5. RECUPERACIONS

1. Hores de recuperació dels departaments

Pendents de batxillerat: els Departaments realitzaran un examen parcial el mes de febrer i un altre per maig.

Pendents de secundària: hi haurà un examen per avaluació d'aquelles assignatures que els alumnes no cursen enguany.

2. Horari de les classes de recuperació


AssignaturaCursProfessorDiaHoraAula


Enguany, per falta de recursos humans ens és impossible oferir hores de recuperacions per a alumnes pendents, cosa que ens preocupa, ja que aquestes hores són molt profitoses per als nostres alumnes.

3.6. CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS

3.7. TUTORIES

1. Tutories d’alumnes


CursTutorHora de visitaCurstutorHora de visitaS1ACatalina ManresaDC 8.55B1AMiquel SerraDL 12.00S1BÀngels MuniesaDL 9.50B1BGemma CapdevilaDC 11.05


S1C

Patricia Perelló

DJ 12.00

B1C

Agustina Vilaret

DV 9.50


S2BCarme LliterasDV 12.00B2AMargalida LlompartDV 8.55S3AJosep SerraDC 9.50B2BMaria SánchezDC 12.00S3BJoan RamonDV 11.05B2CM.José BlasDV 11.05S3PRosa FontDV 9.50S4ABàrbara TomàsDC 9.50S4BAntoni AlomarDC 8.55FPB1Pilar RigoDC 9.50FPB2Isabel OluchaDV 8.552. Reunions de tutors


CursDiaHora1r ESODivendres9.502n ESODivendres9.503r ESODilluns9.504t ESODijous12.551r batxilleratDimarts12.002n batxilleratDimarts14.05FPB1-2Dimarts9.50


3. Reunions dels tutors amb els pares


Curs i grupDiaHora1r ESO A29 setembre19.301r ESO B29 setembre 19.30


1r ESO C

29 setembre

19.30


2n ESO A29 setembre 19.302n ESO B29 setembre  19.303r ESO A28 setembre19.303r ESO B28 setembre19.303r ESO P28 setembre19.304t ESO A28 setembre19.304t ESO B28 setembre19.30FPB129 setembre19.30FPB229 setembre19.301r batxillerat A28 setembre 19.301r batxillerat B28 setembre19.301r batxillerat C28 setembre19.302n batxillerat A29 setembre19.302n batxillerat B29 setembre19.302n batxillerat C29 setembre19.30


3.8. REUNIONS DE LA CAP D’ESTUDIS AMB LA JUNTA DE DELEGATS


DiaHoraS'aniran convocant segons les necessitats i demandes, encara que s’estableix una mensual10.45


3.9. DATES DELS EXÀMENS D’ASSIGNATURES PENDENTS


Curs1r examen2n examen3r examenESO16 de novembre   22 de febrer14 de juny1r batxillerat18 i 19  de gener5 i 6 d'abril__


3.10. SESSIONS D’AVALUACIÓ (DATES)


AvaluacionsESOBatxilleratFPBInicial(1r ESO)


19 i 20 d'octubre(1r BATX)


27 d’octubre__Primera23, 24, 30 novembre i

1 desembre23, 24, 30 novembre i

1 desembre23 novembreSegona8, 9, 15 i 16, de març8, 9, 15 i 16, de març8 de marçTercera20, 21 i 22 de juny29 de maig (2n BATX) *pendent de confirmar


20, 21 i 22 de juny (1r BATX)FPB2: 10 abril

FPB1: 20 de juny


3.11. ACTIVITATS FINAL DE TRIMESTRE (DATES)


TrimestreDiesPrimer22 de desembreSegon11 i 12 d’abrilTercer22 de juny


Observacions: Les activitats de final de trimestre es programaran oportunament.

Les activitats complementàries i extraescolars tenen un apartat més endavant.

3.12.  CALENDARI ANUAL I HORARI GENERAL DEL CENTRE

1. Dies no lectius elegits pel Consell Escolar del centre

2. Horari general del centre

dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

8.00-8.55

8.55-9.50

9.50-10

ESPLAI

11.05-12.00

12.00-12.55

12.55-13.50

ESPLAI

14.05-15.00

El pati del nostre centre no reuneix les dimensions mínimes per tenir els alumnes de 1r i 2n d’ESO plegats (669m2). Tot i així, aquests alumnes romanen al pati durant els esplais. És per aquesta raó que els alumnes de 3r i 4t d’ESO, de Batxillerat i FPB surten a la plaça de l’Institut Balear durant el temps d’esplai,  sempre amb el consentiment signat dels pares.

Cal recordar que durant el curs 2008-09 es va provar de no deixar sortir cap alumne i que quedassin pels passadissos del centre, sense poder accedir al pati. Aquesta decisió, presa per l’Equip Directiu d’aquell moment, es va haver de tornar enrere al curs següent per  la quantitat d’incidents ocasionats per la falta d’espai, llum, renou i aire fresc.

4. DESENVOLUPAMENT DELS PROGRAMES INSTITUCIONALS I PLANS DEL CENTRE

4.1 PROJECTES EDUCATIUS

4.1.1. PIES

El PIE que ens proposam desenvolupar el proper curs, en línies generals, seguirà els mateixos criteris que els cursos anteriors, ja que globalment n'estam satisfets.

A. Objectius

B. Mesures adoptades

B.1. Mesures amb famílies i alumnes

a) Activitats d’acollida de l’alumnat com també les reunions amb les famílies ja previstes al Pla d’Acció Tutorial.

Es dissenyaran mesures d’acollida específica per els alumnes que acaben d’incorporar-se a la nostra comunitat, que inclouran necessàriament una entrevista amb la família, a ésser possible conjunta entre la tutora i la professora d’atenció a la diversitat, i activitats de dinàmica de grups facilitadores de la integració de l’alumne/a a l’aula.

Aquestes entrevistes individuals inicials, també es realitzaran amb els alumnes inclosos en el Programa d'atenció a la diversitat per tal de recaptar tota la informació necessària per realitzar els informes individuals. (Persones responsables: professor tutor i departament d'orientació).

b) Suport lingüístic

En cursos anteriors, els alumnes del centre tenien dificultats, fonamentalment, en llengua catalana i el programa d'acollida s'havia elaborat tenint-ho en compte.

Darrerament, emperò, el nostre alumnat (excepte el nouvingut) ja no té tantes dificultats en la nostra llengua. De tota manera, el que hem pogut constatar en un nombre considerable d'alumnes és una dificultat en les llengües en general. El programa d'acollida s'ha elaborat tenint en compte aquest fet, el nombre d’alumnes (no excessiu) i els recursos personals de què disposa el Centre.

Així doncs, els suports a 1r i a 2n d’ESO serviran per reforçar aquestes mancances.

L’hora de projecte a 1r i a 2n d’ESO també servirà per reforçar l’expressió oral d’aquests alumnes nouvinguts, així com també el desdoblament a 2n d’ESO.

c) Suport a alumnes amb altres necessitats educatives

L’horari dels professors del Departament d'Orientació coincidirà la majoria d’hores amb els les matèries de matemàtiques, català, castellà, geografia i història i biologia i geologia de 1r i 2n d’ESO. L’objectiu és facilitar el suport als alumnes amb mancances significatives en l’aprenentatge d’aquestes assignatures instrumentals.

Els alumnes de NEE i NESE queden integrats dins els agrupaments flexibles i els suports establerts dins les respectives assignatures.

Els alumnes de NEE i els de NESE amb el perfil adient s’inclouen dins el Programa de PMAR a 3r.

B.2. Mesures organitzatives i curriculars

a) Realització d’activitats d’acollida amb el professorat nou i afavoriment de la creació d’equips docents, en relació amb els processos de globalització, interdisciplinarietat i amb l’acció tutorial.

b) Organització singular de 1r i de 2n d’ESO:

Disminució del nombre de docents que imparteixen docència a cada grup, sempre que sigui possible.

Mantenir, sempre que sigui possible, el mateix grup d’alumnes a 1r i 2n.

c) Es prioritzen les actuacions que afavoreixen el domini de les habilitats bàsiques, per això és tan important l’adequació del currículum que faran els departaments didàctics seleccionant els continguts rellevants per a la consecució dels objectius de l’etapa.

Cal tenir present que alguns continguts poden ser reforçats, introduïts o ampliats a través de les matèries optatives, en què el nivell de motivació inicial serà, segurament, superior.

B.3. Mesures de la funció tutorial

a) Com ja es fa, es procurarà, sempre que sigui possible, que el tutor/a sigui el professor/a amb més hores de docència al grup, i que als grups de PMAR siguin professors del Departament d'Orientació.

b) A 1r i a 2n d’ESO i a PMAR es mantindrà sempre que es pugui el mateix tutor.

c) Les funcions tutorials són tan àmplies que no es poden desenvolupar si no són compartides i planificades per tot l’Equip Docent.

La coordinació de les Juntes de Tutors ja està prevista en el PAT mitjançant reunions quinzenals per nivells amb la cap d’Estudis, l’orientadora i/o la coordinadora del primer cicle.

La coordinació dels Equips Docents es realitzarà mitjançant una reunió mínima trimestral a part de la d’avaluació dins l’horari no lectiu, sota la coordinació de la cap d’Estudis i l’assessorament del Departament d’Orientació.

Pel que fa a l’alumnat amb NEE, es convocaran, a principi de curs, reunions amb els Equips Docents dels grups d’aquests alumnes, per tal d’explicar-los les característiques dels mateixos i preveure mesures organitzatives, curriculars (ACI/ reforç educatiu) i convivencials.

d) S'intentarà implicar a l'alumnat en la resolució de conflictes mitjançant activitats de dinàmica de grup a l’aula i la utilització del Servei de Mediació Escolar que fa anys que funciona al centre.

B.4. Es mantenen les mesures referides a l'agrupament d'alumnes

a) Flexibilització d’agrupaments a les àrees de Llengua Castellana, Llengua Catalana, Matemàtiques i Anglès. Per mor de les retallades, aquesta flexibilització només es podrà mantenir a 2n d’ESO (en cursos anteriors s'estenia de 1r fins a 3r).

b) Distribució horària coherent en l’atenció a la diversitat i els agrupaments. (Previsió de la coordinació dels Equips Docents, dels professors que imparteixen la mateixa àrea dins els agrupaments flexibles i dels professors de suport).

c) Organització d'activitats de reforçament i d'anticipació.

Agrupant els alumnes per nivells de rendiment i disminuint la ràtio dels grups a les àrees instrumentals abans esmentades, facilitem les adaptacions curriculars.

Així i tot també es preveu, com a mesura extraordinària, l’atenció individual o en grups reduïts a alumnes amb necessitats educatives especials que segueixin adaptacions significatives dels currículum o bé presenten una descompensació curricular de dos o més anys.

B.5. Mesures convivencials ja iniciades en el centre

a) A tutoria s’introduiran activitats preventives de resolució de conflictes.

La tasca del tutor i la coordinació i el seguiment de l’Equip Docent són essencials per aconseguir un ambient relaxat i de treball dins l’aula.

És convenient consensuar les normes d’aula amb l’Equip Docent i el grup d’alumnes potenciant estratègies d’autoregulació del grup (assemblea, comissió de disciplina, contractes).

b) Pla de guàrdies de pati, passadissos i espais comuns.

c) Potenciar activitats extraescolars que afavoreixin el sentiment de pertinença dels alumnes al centre com per exemple projectes de treball (tema comú), sortides, festes, campanyes d’imatge (conservació i reciclatge dels materials, neteja i embelliment de l’edifici, etc.).

B.6. Mesures de formació permanent

Promoure la formació permanent de professorat en relació al PIE: Formació sobre Acció Tutorial (convivència, comunicació, habilitats socials, motivació…), creació d’equips educatius, actualització didàctica dels departaments, etc.

B.7. Mesures de relació i cooperació amb els serveis educatius i socials externs

El departament d’Orientació continuarà coordinant les intervencions amb els serveis externs (serveis socials…) relacionades amb els programes de prevenció de l’absentisme i detecció de l’alumnat de risc, com també de seguiment de l’alumnat de NEE.

C. Seguiment i avaluació del PIE

L’Equip Directiu elaborarà un informe d’avaluació del PIE que presentarà al claustre i al Consell Escolar per a la seva validació, tenint presents els indicadors següents:

D. Organització dels recursos materials i humans

Les intervencions es concentraran en els primer nivells d’ESO. Tanmateix, els aspectes de prevenció (absentisme, conflictes, fracàs escolar) estaran presents a tots els nivells.

El Departament d’Orientació col·laborarà amb l’avaluació inicial i la formació dels grups per determinar tan aviat com sigui possible les necessitat de l’alumnat de NEE i de NESE.

Als agrupaments flexibles, després de l’avaluació inicial de cada una de les àrees, l’alumnat del dos grups de referència quedarà distribuït en tres. Depenent del nivell curricular dels alumnes, s’organitzaran diferents nivells que poden ésser distints segons l’àrea.

4.1.2 - PMAR

El Programa de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment (PMAR) es contempla com a mesura extraordinària per a l’alumnat que difícilment assolirà els objectius mínims de l’etapa sense un canvi metodològic important com és la globalització de les àrees en àmbits.

Els alumnes que aquest curs acabin el PMAR s’incorporaran al curs de 4t ESO, a Formació Bàsica o al món laboral. Davant la incertesa de com aquests alumnes podran accedir a un 4t dESO ordinari, el centre ha dedicat les hores de lliure disposició per donar suport als dos àmbits. S’avaluarà aquesta decisió en les sessions d’avaluació.

4.1.3. Projectes a partir de la LOMCE

Aquests projectes afecten als grups de 1r  i de 2n d’ESO.

1r  d’ESO:

1. Taller de llengua oral (1h setmanal)

Atenent al paper rellevant que tenen la comprensió i l’expressió oral en el conjunt de competències comunicatives dels individus en el món actual, el Centre considera que és necessari augmentar-ne la pràctica a l’aula.

Continguts que es treballaran, tenint en compte l’adaptació al grup-classe:

L’enfocament serà eminentment pràctic i comunicatiu i s’hi fomentarà l’aprenentatge cooperatiu.

B. Coneixement del nostre entorn (2h setmanals)

Els alumnes de 1r d’ESO dirigits pels professors de Biologia i Geologia i Geografia i Història realitzaran un projecte experimental que versarà sobre el coneixement d’un espai geogràfic proper, com pot ésser la badia de Palma, la serra de Tramuntana, etc.

L’objectiu d’aquest projecte és conèixer de primera mà el lloc on es viu des del punt de vista de les matèries que s’estudien a ambdues assignatures: geografia, geologia, flora i fauna, economia, història, ecologia…

S’utilitzarà una metodologia que prioritzi l’aprenentatge actiu on els alumnes cerquin les dades i les informacions, treballin en grup, aprenguin a interpretar diferents gràfics i mapes, utilitzin les TIC i exposin oralment i per escrit les conclusions obtingudes.

Es pretén, en definitiva, que els alumnes vagin construint el seu propi coneixement, desenvolupant les capacitats de recerca i de síntesi, i l’habilitat de treballar en equip.

2n d’ESO

Projecte d’expressió oral i escrita (2h)

Es pretén millorar la competència tant en expressió oral com en l’escrita. Millorar-ne la correcció i fluïdesa. Adquirir un llenguatge més ric i més precís tant en llengua oral com en llengua escrita.

Per aconseguir-ho, es treballarà en grups reduïts per produir textos orals i també escrits i treballar lectures dramatitzades que proporcionin una millora de la lectura en veu alta, la dicció i adquisició de llenguatge nou.

4.1.4. Matèries en llengua estrangera

Conscients de la importància que els alumnes siguin capaços de cursar assignatures en una llengua estrangera en el marc comú d'educació que s'està desenvolupant a Europa, continuarem formant els nostres alumnes en alumnes en llengua estrangera (anglès)

        1r ESO: EPV, Educació Física, Valors Ètics

2n ESO: La part d’informàtica de Tecnologia, Valors Ètics

        3r ESO: Tecnologia (de manera voluntària), Valors Ètics

        4t ESO: Matemàtiques acadèmiques (de manera voluntària), Valors Ètics

4.1.5. Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut

El centre participarà en aquest programa, coordinats per l’orientadora Maria Antònia Socías del departament d’orientació. Els eixos bàsics d’actuació seran:

1. L’alimentació saludable i la vida activa

2. El benestar i salut emocional. Aquest programa va lligat a la conscienciació d’alimentació responsable i saludable que es vol dur a terme juntament amb la gestió del bar del centre, tal i com ja s’ha dit al diagnòstic inicial.

4.1.6 -TEI

Aquest curs donam inici al programa “Tutoria entre Iguals” consistent en que alumnes voluntaris de 3r d’ESO tutoritzaran els alumnes nouvinguts de 1r d’ESO.

Objectius:

4.2. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Objectius del Pla d'Acció Tutorial.

Activitats:

El Pla d’acció Tutorial (PAT) es concreta anualment per nivells, en objectius i activitats a desenvolupar pels tutors i professorat, relatives a:

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL- 1r E.S.O.

PRIMERA AVALUACIÓ.

OBJECTIUS

ACTIVITATS


SetembreRecepció alumnes. Normes generals.


Qüestionari inicial


Dinàmica grup


El nostre centreTutor-Tutora


Tutor-Tutora


Tutor-TutorOctubreNormes d’aula


Preparació elecció delegats.


Elecció delegat o delegada


Preparació consell escolar


Junta d’avaluació Inicial.
Reunió pares i mares


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


Equip Docent
Tutor-TutoraNovembreProjecte HarwardTutor-TutoraDesembrePreavaluació – Tutoria Individualitzada


(Comentari resultats avaluació, revisió del treball, l’agenda …)Tutor-Tutora


SEGONA AVALUACIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSDesembrePost-avaluació i activitats final trimestre.Tutor-TutoraGenerTutoria individualitzada


Prevenció: activitats a confirmarTutor-TutorFebrerReunió Equip Docent


Tutoria individualitzadaEquip Docent


Tutor-TutoraMarçTutoria individualitzada:


Preparació ambientació d’aules.


Preavaluació


Preparació activitats final trimestreTutor-Tutora


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


TERCERA AVALUACIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSMarçPost-avaluacióTutor-TutoraAbrilTutoria individualitzada.Activitats final trimestreTutor-TutoraTutor-TutoraMaigReunió Equip DocentQüestionari avaluació tutoriaEquip DocentTutor-TutoraJunyPreavaluacióActivitats final trimestreTutor-TutoraTutor-Tutora


PLA D’ACCIÓ TUTORIAL- 2n d’ E.S.O.

PRIMERA AVALUACIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSSetembreRecepció alumnes.


Normes generals


Qüestionari inicial


Joc dinàmica grup


Normes d’aulaTutor-TutoraOctubreDrets i deures


Normes de convivència


Preparació elecció delegats.


Elecció delegat o delegada


Preparació Consell Escolar


Reunió Equip Docent


Reunió pares i maresTutor-TutoraEquip Docent


Tutor-TutoraNovembreCom és el nostre grup.


Tutoria individualitzada


(Comentari resultats dels primers exàmens, revisió del treball, l’agenda …)


Tècniques de treball intelectual


Tutoria individualitzadaTutor-TutoraDesembre1.      setmana


Preavaluació – Tutoria Individualitzada


(Comentari resultats avaluació, revisió del treball, l’agenda …)Tutor-Tutora


SEGONA AVALUACIÓ

OBJECTIUS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSDesembrePost-avaluació i activitats final trimestre.Tutor-TutoraGenerTutoria individualitzada


Prevenció: activitats a confirmarTutor-TutoraFebrerTutoria individualitzada


Prevenció de drogues


Reunió Equip Docent


Prevenció de drogues


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


Equip Docent


Tutor-TutoraMarç


Tutoria individualitzada

Preparar ambientació d’aules.


Preavaluació


Preparació activitats final trimestre


Tutor-Tutora

Tutor-Tutora

Tutor-Tutora


TERCERA AVALUACIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSMarçPost-avaluació


Educació sexualTutor-TutoraAbrilTutoria individualitzada.


Activitats final trimestre:


Ambientació d’aules...


PAP: Jocs de lògicaTutor-TutoraTutor-TutoraMaigPAP: Inducció


PAP: Deducció.


PAP: Raonament.


Reunió Equip Docent


POAP: Informació del Sistema. Educatiu. Itineraris i optatives.


Qüestionari avaluació tutoria/


Avaluació tutoriaTutor-TutoraTutor-TutoraTutor-TutoraEquip DocentTutor-TutoraTutor-TutoraJunyPreavaluació


Activitats final trimestreTutor-TutoraTutor-Tutora


PLA D’ACCIÓ TUTORIAL- 3r d’ESO

PRIMERA AVALUACIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSSetembreRecepció alumnes.


Normes generals


Qüestionari inicial


Joc dinàmica grup:


El nostre centre. Normes d’aulaTutor-Tutora


OctubreDrets i deures


Normes de convivència


Preparació elecció delegats.


Elecció delegat o delegada


Elecció Consell Escola


TTI: Planificació del temps d’estudi.
Tutoria individualitzada.
Reunió Equip Docent/


Reunió pares i mare/Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora

Tutor-Tutora/


Equip Docent


Tutor-TutoraNovembreAprendre a Pensar


Aprendre a pensar


Aprendre a pensar


Tutoria individualitzadaTutor-Tutora.


Tutor-Tutora.


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora..DesembrePrimers Auxilis per a Gent Jove


Preavaluació.


Tutoria individualitzadaIniciatives Institut


Tutor-Tutora

SEGONA AVALUACIÓ

OBJECTIUS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSDesembrePost-avaluació i activitats final trimestre.


Tutor-TutoraGenerTutoria individualitzada


Resolució de conflictes


Habilitats Socials / Aprendre a pensar.


Habilitats Socials / Aprendre a pensar.Tutor-Tutora


Hàbits saludables


Tutor-Tutora


Tutor-TutoraFebrerHabilitats Socials


Tutoria individualitzada


Habilitats Socials / Aprendre a pensar.


Habilitats Socials / Aprendre a pensar. Reunió Equip DocentIniciatives Instituts


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


Equip DocentMarçTutoria individualitzada:


Preparar ambientació d’aules.


Preavaluació


Preparació activitats final trimestre.Tutor-TutoraTERCERA AVALUACIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSMarçPost-avaluació


Salut afectiva i sexual per a jovesTutor-Tutora


Hàbits SaludablesAbrilTutoria individualitzada

Activitats final trimestre:


Ambientació d’aules...


Tutoria individualitzadaTutor-Tutora


Tutor-Tutora


Tutor-TutoraMaigPOAP: Qüestionari i perfil d’interessos/ Reunió Equip Docent


POAP: Informació del Sistema Educatiu.


POAP: Itineraris i optatives.


POAP: Incorporació al món laboral. Adreces d’interès.


Qüestionari avaluació tutoriaTutor-Tutor


Equip docent


Tutor-Tutora/


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


Tutor-TutoraJunyTutoria individualitzada/


Preavaluació


Activitats final trimestreTutor-Tutora


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


PLA D’ACCIÓ TUTORIAL- 4t d’ESO

PRIMERA AVALUACIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS


ºACTIVITATSPROFESSIONALSSetembreRecepció alumnes. Normes generals


Qüestionari inicial


Joc dinàmica grup: “Què saps de…”Tutor-Tutora
Tutor-Tutora


OctubreDrets i deures


Mou-te en drets


Normes de convivència


Preparació elecció delegats.


Elecció delegat o delegada


Preparació Consell Escolar


TTI: Condicions psíquiques de l’estudi.


Tutoria individualitzada


Reunió Equips docents.


Reunió pares i maresTutor-Tutora


Pau i solidart


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora/


Equip docentNovembreTTI: Condicions psíquiques de l’estudi.


Taller de prevenció de VIH i sida


Tutoria individualitzada


TTI: Com estudiar.


TTI: Els exàmensTutor-Tutora


Iniciatives Instituts


Tutor-Tutora.


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora.DesembrePreavaluació


Tutoria individualitzada


Tècniques i hàbits d’estudiTutor-Tutora


SMOE


SEGONA AVALUACIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSDesembrePost-avaluació i activitats final trimestre.


Tutor-TutoraGenerPOAP: Presentació i qüestionari inicial.


Drogues a l’àmbit de la diversió


POAP: Autoconcepte, valors i actituds.


POAP: Interessos professionalsTutor-Tutora


Hàbits saludables


Tutor-TutoraFebrerHàbits alimentaris


POAP: El Sistema Educatiu. Itineraris Acadèmics.


Reunió Equips Docents


POAP: La Formació ProfessionalOAP: El BatxillerTutor-Tutora/


Equips Docents


Tutor-TutoraMarçPOAP: Elaboració del propi itinerari acadèmic i presa de decisions.
Preavaluació
I desprès de la ESO?Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


SMO –Dinàmica Ed.


TERCERA AVALUACIÓ

OBJECTIUS

ACTIVITATS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSMarçPost-avaluacióTutor-TutoraAbrilTutoria individualitzada
Activitats final trimestre:

Ambientació d’aules


Tutoria individualitzada


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


Tutor-TutoraMaigPOAP: Oferta educativa curs 2006-2007. Reunió Equips Docents

POAP: Orientació ocupacional i recursos laborals. Adreces d’interès.


POAP: Optatives Batxillerat.


Tutoria individualitzada.


Qüestionari avaluació tutoria


Tutor-Tutora


Equip Docent

Tutor-Tutora


D. Didàctics


Tutor-Tutora


Tutor-TutoraJunyTutoria individualitzada/


Preavaluació

Activitats final trimestreTutor-Tutora


Tutor-Tutora


Tutor-Tutora


PLA D’ACCIÓ TUTORIAL-FPB

PRIMERA AVALUACIÓ  FPB

OBJECTIUS

ACTIVITATS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSSetembreRecepció alumnes – Qüestionari personal.


Presentació del programa.


Elecció de temes a tractar a tutoria.Tutor
OctubrePreparació elecció delegat/a


Elecció delegat/a


Elecció Consell Escolar


Sessió estructurada: Motivació


Entrevistes individuals amb els alumnes i les famílies.NovembrePrograma Habilitats Socials i Autocontrol: Habilitats no verbals / Escolta activa


Mantenir conversacions


Fer compliments/ Donar les gràcies.


Debat sobre un tema elegit

DesembrePreavaluació.


Tutoria individualitzada
SEGONA AVALUACIÓ – FPB

OBJECTIUS

ACTIVITATS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSDesembrePost-avaluació i activitats final trimestreTutorGenerDemanar permís/ Compartir/ Ajudar


Defensar els propis drets / Respondre a bromes


Debat sobre un tema elegitTutorFebrerEvitar problemes / Negociació


Reconèixer els propis sentiments


Expressió dels sentiments / Comprensió dels sentiments


Debat sobre un tema elegitTutorMarçPre-avaluació


Respondre a la ira / Enfrontar-se a l’enfadoTutor


TERCERA AVALUACIÓ – FPB

OBJECTIUS

ACTIVITATS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSMarçPostavaluació


Resoldre les porsTutorAbrilExpressió de sentiments positius.


Activitats final trimestre


Qüestionari avaluació tutoria / Pre-avaluMaigAvaluació i Consell Orientador.


Post-avaluació
Tutories individualitzades
JunyTutories individualitzadesPLA D’ACCIÓ TUTORIAL- PRIMER DE BATXILLERAT

PRIMERA AVALUACIÓ 1r BAT

OBJECTIUS

ACTIVITATS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSSetembreRecepció alumnes.


Qüestionari personal


Tutoria individualitzadTutor- Tutora


OctubreDrets i deures


Normes d’aula


Preparació elecció delegat/a


Elecció delegat/a


Elecció Consell Escolar


TTI: Presa d’apunts.Tutor-TutoraNovembreDebat tema d’interès


Debat tema d’interès
Tutoria individualitzada


Preavaluació.Tutor-TutoraDesembreAvaluació
Tutoria individualitzad
Activitats finnal trimestre


Tutor-Tutora


SEGONA AVALUACIÓ – 1r BAT

OBJECTIUS

ACTIVITATS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSDesembrePost-avaluació i activitats final trimestre.Tutor/aGenerTutories Individualitzada


Taller Informatiu de Prevenció del Consum d’Alcohol


POAP: Cicles Formatius de Grau Superior i Accés a la Universitat.


Guia Formació ProfessionalTutor/a


Hàbits Saludables


Tutor/aFebrerTutories Individualitzada


POAP: Estudis universitaris i accés a la Universitat.


Guia Universitària.


Tutoria IndividualitzadaTutor- TutorMarçPOAP: Consell Orientador del Programa informatitzat “Orienta”


Pre-avaluacióTutor-Tutora


TERCERA AVALUACIÓ – 1r BAT

OBJECTIUS

ACTIVITATS


TEMPORALITZACIÓACTIVITATSPROFESSIONALSMarçPost-avaluacióTutor-TutoraAbrilTutoria individualitzada


Activitats final trimestre:


Ambientació d’aules...


Tutoria individualitzadaMaigPOAP: Consell Orientador del Programa informatitzat “Orienta


POAP: Optatives de 2n .


POAP: Informació del món Laboral
POAP: Elaboració del propi itinerari acadèmic i presa de decisions.
Qüestionari avaluació tutoriaDepartaments didàcticsTutor- TutoJunyTutoria individualitzada

Preavaluació


Activitats final trimestre


PLA D’ACCIÓ TUTORIAL- SEGON DE BATXILLERAT

Activitats previstes:

POAP : Desenvolupat pels tutors/es en col·laboració de la Cap d’Estudis i l’Orientadora que inclourà bàsicament sessions de:

a) del test estandaritzat POPA (programa de orientación profesional autoaplicado), Enric Corominas, Manuel Àlvarez y Rafael Disquerra, o

b) o vull ser...què puc fer? “Activitat realitzada pel SMO- Dinàmica Educativa, o

c) Materials penjats al curs ‘ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL’ disponible per als alumnes a l’aula virtual.

4.3. COORDINACIÓ

4.3.1. Coordinació amb l'Equip Directiu

Setmanalment es realitza una reunió amb tot l'Equip Directiu a la qual assisteixen la cap de Departament d'Orientació i la cap del Departament d'Activitats Extraescolars. La reunió té lloc els divendres de 11.05 a 12.00 h.

4.3.2. Coordinació amb els tutors i tutores

Està previst mantenir reunions quinzenals de coordinació del Pla d’Acció Tutorial amb els tutors i tutores d’ESO i de batxillerat, conjuntament amb la coordinadora del Primer Cicle o les cap d'Estudis i l’orientadora.

Els tutors podran aprofitar aquestes reunions per intercanviar experiències i materials (formació), com també exposar demandes pròpies o dels equips docents relacionades amb el seu grup d’alumnes.

4.3.3. Coordinació amb els Departaments

La Coordinació amb els Departaments Didàctics es realitzarà mitjançant:

4.3.4. Coordinació dels equips docents

L’horari de coordinació dels equips docents és els divendres de 14.05 a 15.00 h. El tutor/a és l’encarregat de convocar el professorat que imparteix classe al seu grup, així com la professora de suport en el cas que al grup hi hagi alumnes amb nee.

A part de les sessions d’avaluació, es preveu que els equips docents es reuneixin una vegada cada trimestre per facilitar el seguiment de l’alumnat i coordinar la tasca educativa.

A les juntes de la segona avaluació, caldrà que els equips docents iniciïn el procés de selecció de l’alumnat que convé que el proper curs s’incorpori als Programes de PMAR o d’iniciació professional.

4.3.5. Coordinació amb l'Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica i els Serveis Socials

L’orientadora mantindrà com a mínim dues reunions durant el curs amb el/la psicopedagog/a de l’EOEP sector, si és possible al voltant del període d’escolarització, amb l’objectiu de recaptar tota la informació necessària dels alumnes amb necessitats educatives especials o en situació de desavantatge social o educativa que s’hagin d’incorporar a l’IES.

Amb els Serveis Socials es mantindran contactes necessaris per poder treballar conjuntament, i d’acord amb la normativa vigent, la prevenció de l’absentisme i l’abandonament escolar. Les professores de suport, PT, AL i d'àmbit cientificotecnològic col·laboraran amb el tutor/a en el seguiment de l’alumnat absentista.

Amb l’USMIJ es mantindran reunions sempre que sigui necessari i així es convoquin per qualsevol de les parts implicades.

4.3.6.  Coordinació amb altres serveis del sector

S’intentarà establir una comunicació amb els orientadors i orientadores dels centres de secundària més propers per intercanviar materials, informacions, etc.

També es considera mantenir la coordinació amb altres institucions i serveis del sector que ens poden proporcionar recursos tant personals com materials i facilitar la nostra intervenció: Consell de Mallorca, Ajuntament, INFOJOVE, IMFOF, etc.

L’avaluació de la Programació d’activitats del Departament d’Orientació es farà tenint en compte els distints aspectes que l’integren i en relació amb els tres àmbits d’intervenció

De forma sistemàtica s’anirà realitzant el seguiment dels diversos programes per ajustar cada vegada més la programació del Departament a la realitat del Centre i les seves necessitats.

Trimestralment es valoraran les activitats planificades i desenvolupades.

La valoració de la Programació es farà conjuntament amb totes les persones implicades, especialment el professorat de suport als àmbits i les professores de suport a l’alumnat amb n.e.e. i compensació educativa.

El Pla sols estableixi línies generals i actuacions que són prou flexibles perquè es puguin modificar al llarg del curs en funció de les diferents propostes del professorat i/o l’equip directiu.

4.4. MODIFICACIONS ALS PROJECTES INSTITUCIONALS

data d’elaboració

darrera revisió

PEC

2001

2014, 2015, 2016

PC ESO

1996

2014

PC Batx

1998

2014

PLC

1997

2014

PConvivència

2007

2015, 2016

5. PROGRAMACIÓ ANUAL DE GESTIÓ

5.1  NECESSITATS MATERIALS I D’INFRAESTRUCTURA DEL CENTRE

5.1.1. Immoble

L'edifici, per la seva antiguitat, pateix un seguit de mancances en les instal·lacions. A més a més, el manteniment del sistema de climatització deficient que instal.là l’IBISEC és insostenible amb el pressupost reduït del centre. És necessària una actuació immediata per poder garantir la calefacció en els mesos de fred.

L’estat del nostre pati, també aula d’educació física, és lamentable; s’adjunta l’informe fet pel departament d’educació física exposant les mancances.

A més a més, esperam que l’IBISEC es faci càrrec del manteniment i neteja de las teulades sol·licitat fa dos cursos escolars.

A causa de les restriccions econòmiques, l'objectiu principal serà mantenir les instal·lacions en el millor estat possible.

5.1.2. Mobiliari

Per necessitats d'augment de nivells hem sol·licitat un augment de pupitres i cadires.

5.1.3. Equipament didàctic

Mantenir els suports audiovisuals a totes les aules i dotar els departaments dels recursos que necessitin.

5.2. GESTIÓ ECONÒMICA

Establir la màxima col·laboració amb l’AMIPA per tal de mantenir els diferents programes d’activitats que durant l’any es duen a terme (esports, psicòleg, celebracions especials, etc.).

Continuar amb la racionalització de les despeses de material de reprografia.

Continuar amb la racionalització de les despeses de subministraments, com ara l’enllumenat, serveis i neteja, etc.

5.3. GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Continuar amb la reorganització i renovació de les oficines.

Actualitzar els equips informàtics del centre.

Facilitar l'accés a Gestib a les famílies.

Consolidar el projecte a21.

5.4.  PRESSUPOST CURS 2016-17

Dotar els departaments del material didàctic que necessitin per tal de millorar la tasca docent.

Millorar les condicions ambientals del centre.

Continuar amb el manteniment de les instal·lacions de l’edifici.

Invertir en el manteniment de les noves tecnologies per tal de millorar la tasca educativa.

6. PROGRAMACIÓ INICIAL DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Podem distingir dos tipus d’activitats:

1. Activitats de centre:

2. Les activitats desenvolupades tradicionalment pels departaments:

Departament d’orientació

1r ESO

jocs de comunicació/ tallers diversos / coneix la UIB

2n ESO

jocs de comunicació/ tallers diversos / conferències formatives / educació sexual

3r ESO

tallers i xerrades

4t ESO

tallers interculturals i xerrades

1r Batx

Motivació universitària UIB / Material ‘Jo vull ser...què puc fer’

2n Batx

xerrades accès UIB

Departament de Llengua catalana i Literatura

1r ESO

sortida teatre

2n ESO

setmana del llibre en català / exposicions

LU

ruta literària

CA (cultura audiovisual), IS (imatge i so)

activitats creatives/ participació concursos/ visita cadena de ràdio

Tots

Sant Jordi

Tots

concurs de narrativa

Tots

narracions breus

Departament de llengua i literatura castellana

Tots

Donades les actuals circumstàncies de crisi, es programaran preferencialment activitats que resultin de franc o de preu econòmic (exposicions, activitats de La Caixa, etc)

No obstant això, aquest Departament projecta, com en altres anys, l’assistència a  espectacles –cinema i teatre- relacionats amb la programació i/o les lectures.

Departament de Biologia

1r ESO

exposicions/ visita observatori astronòmic de Costitx / visita al museu de Sóller i jardí botànic /

3r ESO

visita al banc de sang i teixits

4 ESO

visita al museu de Sóller ‘Les roques que parlen’ / UIB, demobab

1r batx

visita museu de Sóller i jardí botànic / UIB / demolab

Departament de Física i Química

4t ESO

miniolimpíades de física i quiímica

1r Batx

visita demolab/ UIB / viatge científic-cultural a BCN amb altres departaments

2n Batx

participació olimpíada de física

participació olimpíada de quiímica

Departament de Educació física

ESO (sense especificar)

xerrades / rutes de senderisme/ rutes litoral o de muntanya / acampades, etc

Batx (sense especificar)

xerades/ rutes de senderisme/ rutes litoral o de muntanya / acampades, etc

Departament de Matemàtiques i Economia

1r, 2n, 3r, 4t, 1r Batx, 2 Batx

- Prova Cangur per a alumnes de 1r i 2n d’ESO a l’institut, i,  3r i 4t d’ESO,  1r i 2n de Batxillerat al llocs habituals

- Dia escolar de les Matemàtiques

1r, 2n ESO

- Festa de les Matemàtiques

2n Batx

- Olimpíada  Matemàtica per a alumnes de 2n Batxillerat

Departament de Llengües clàssiques

3r ESO, 1r i 2n Batx

teatre clàssic

participació en el Maremagnum

Departaments de Filosofia i Geografia i Història

Tots

S'aprofitaran les possibles exposicions que organitzin els diferents museus, centres culturals de Palma i institucions.

4t ESO

intercanvi cultural amb l’institut Virgili de Roma

1r Batx

participació en el viatge científic-culatural a BCN

Departament de Tecnologia

3r ESO

visita Son Reus /

4t ESO

visita Son Espases / visita palau de congressos / cotxes solars

1r Batx

viatge científico-cultural a BCN organitzat amb altres departaments

Departament de religió

Tots

Visita al Museu bíblic        

Visita a Ca n’Alcover

VIsita Fira del Llibre                

Catedral

Museu Diocesà

Palma nadalenca

7. ANNEXOS

7.1. ANNEX 1:  Programacions

7.2. ANNEX 2:  Pla de convivència

7.3. ANNEX 3: Pla lingüístic

7.4. ANNEX 4: Acta Consell Escolar


Página  de