Duurzame mobiliteit in Verkiezingsprogramma’s 2017

CDA: “Om te kunnen werken, recreëren en ontmoeten moeten we ons kunnen verplaatsen. De infrastructuur in Nederland biedt ons de mogelijkheid om te verplaatsen via weg, spoor en water. Na jaren van minder files is het filespook weer terug; met de aantrekkende economie zien we dat het verkeer op veel plaatsen vast loopt. Als je op een doordeweekse dag naar je werk of op een zondagmiddag naar familie of vrienden wilt gaan, is de kans groot dat je er veel langer over doet dan gezien het aantal kilometers nodig is. Daarom zijn extra investeringen nodig; niet alleen in de randstad maar ook in de regio. Naast extra investeringen gaan wij ons komende jaren inzetten voor slimme mobiliteit. In de nabije toekomst wordt het mogelijk zijn om vijf minuten voor vertrek te bepalen hoe we naar onze plaats van bestemming reizen. We kiezen een combinatie van vervoersvormen die daarbij het beste past. Slim reizen is dus flexibel, effectief en duurzaam. Daarom moeten innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit volop benut worden. Veelzijdige mobiliteit is cruciaal bij de verdere ontwikkeling van de Mainports Schiphol en de Rotterdamse haven. Daar zijn grote kansen om de mobiliteit daar verder te verbeteren. Zo kan de binnenvaart een waardevolle bijdrage leveren aan de verschuiving van vrachtverkeer naar het water.”

 

Over elektrische mobiliteit staat er niets in het verkiezingsprogramma. Behalve dat Slim reizen … duurzaam is.

ChristenUnie: 

Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm.

 

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. De groeiende mobiliteit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid. De ChristenUnie wil de milieubelasting door het verkeer verkleinen en gericht investeren in de sterke punten van verschillende vormen van vervoer. Het verkeer wordt slimmer, schoner en zuiniger .

Beter benutten wegen door beter beprijzen. Door slim beprijzen van het gebruik van de auto, bijvoorbeeld met behulp van een congestieheffing of door een cordonheffing voor personenauto’s rond de grote steden, kan de file- en milieudruk fors omlaag.

Strenge milieunormen voor nieuwe auto’s, uiteindelijk richting emissieloze auto’s die bijvoorbeeld rijden op elektriciteit of waterstof.

120 km/u is hard zat. De verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur wordt teruggedraaid vanwege negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid en het milieu.

Zuinige autobanden worden verplicht (Label A), met een redelijke invoeringstermijn.

 

Hoopvol Realistisch is de titel van het verkiezingsprogramma van Christen Unie en dat programma toch ook wel behoorlijk concreet.

D66:  

 

Wij willen dat er vanaf 2025 (in de hele EU) alleen nog emissieloze voertuigen bijkomen. De markt moet betaalbare auto’s ontwikkelen, maar de overheid moet ervoor zorgen dat de randvoorwaarden voor snelle groei van elektrisch en ander schoon verkeer aanwezig zijn, bijvoorbeeld door het snel uitbreiden van laadpalen en snellaadpunten. De (lokale) overheid neemt daarin actief de leiding en met provincies werkt het rijk aan oplossingen langs snelwegen. Daarbij zorgt de overheid ervoor dat bij alle overheidsgebouwen voldoende laadpalen zijn geplaatst.

Een ambitieus programma waarin D66 gelijk haar verkiezingsprogramma voor het Europees Parlement integreert. Hoe de D66 er voor gaat zorgen dat de lokale actief leiding gaat nemen wordt uit het programma niet duidelijk.

GroenLinks: 

We ijveren ervoor, ook op Europees niveau, dat alle nieuwe voertuigen zo snel mogelijk elektrisch worden: scooters en bromfietsen uiterlijk vanaf 2020, personen- en bestelauto’s, bussen en kleine distributietrucks uiterlijk vanaf 2025. Elektrische auto’s worden fiscaal goedkoper, auto’s met een verbrandingsmotor worden duurder. Er komt een landelijk dekkend netwerk van laadpalen en snellaadstations.

Welk gedeelte de overheid en welk gedeelte de markt voor haar rekening gaat nemen en hoe het een en ander georganiseerd gaat worden, wordt uit het programma van GroenLinks niet duidelijk.

PvdA:

De PvdA gelooft dat zowel burgers als de overheid een grote rol hebben in de energietransitie, daarom hebben we in het verleden voorgesteld om vanaf 2025 alle nieuwe auto’s elektrisch te laten zijn en zijn we op het moment bezig met nieuw beleid om actieve burgers verder te ondersteunen bij de aanschaf en het gebruik van een elektrische auto.

 

De PvdA was in het afgelopen periode natuurlijk kampioen van de elektrische mobiliteit met Tweede Kamerlid Jan Vos. Zij zijn van plan om kampioen te blijven getuige het volgende fragment.

We blijven volledig elektrisch rijden krachtig stimuleren.

 

Partij voor de Dieren (PvdD): 

Volledig elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden worden fiscaal aantrekkelijker. In 2025 worden er geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren meer verkocht.

Hoe de fiscaliteit geregeld wordt is niet duidelijk wel is de PvdD concreet hoe zij het zal gaan financieren.

Automobilisten die weinig kilometers of buiten de spits rijden gaan minder belasting betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing geldt voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar wordt fors geïnvesteerd in beter openbaar vervoer zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto. De nieuwe beprijzing gaat gepaard met strikte privacywaarborgen. Er komt een investeringsfonds voor het ontwikkelen van duurzame mobiliteit van personen en goederen op grote schaal. Innovatie en het uitrollen van een gemeenschappelijke infrastructuur wordt betaald uit onder meer de opbrengsten van de kilometerbeprijzing voor de auto.

Ze hebben bij de PvdD niet alleen over het dierenwelzijn nagedacht

PVV: 

De Partij voor de Vrijheid is natuurlijk voorstander van een zo schoon mogelijke leefomgeving. Vervoer per auto of openbaar vervoer, dat maken de mensen zelf wel uit. Goede infrastructuur is van levensbelang voor een gezonde economie. De Partij voor de Vrijheid is dan ook dolblij met elke meter asfalt die wordt aangelegd. De benzineprijs moet naar beneden, (PVV Partijstandpunten, 2016).

 

Uit partijprogramma: Halvering motorrijtuigenbelasting 

De halvering van de motorruituigenbelasting wordt belasting wordt onderandere betaald door geen geld meer te betalen aan windmolens, innovatie te besteden.

In het verleden volgde PVV de VVD bij de stemmingen over elektrische mobiliteit.

De PVV vindt het blijbaar nog niet patriotisch om zelf duurzame energie in Nederland te winnen met windmolens.

 

SGP:

Schonere vormen van vervoer zijn van harte welkom en de overheid kan daar een handje bij helpen. Denk aan elektrisch rijden en rijden op aardgas, waterstof, groen gas of een (andere) duurzame biobrandstof.

Er moet extra geld worden uitgetrokken voor proefprojecten met synthetische, niet fossiele brandstoffen en voor proeven waarbij lokale groene stroom gebruikt wordt voor het opladen van elektrische auto’s.

 

SP: 

 

We maken de komende periode een begin met het betalen van bezit naar het betalen voor gebruik van de auto. We kijken daarbij nauwkeurig naar alle voor- en nadelen voor alle delen van het land en elke soort van weggebruiker.

We stellen ons tot doel in 2035 volledig emissievrij te rijden. Dit doen we door de overstap naar volledig (duurzaam opgewekt) elektrisch rijden te stimuleren, met fiscale maatregelen, voldoende oplaad- punten en goede informatie aan de autobezitter over de voordelen.

In feite een niet erg ambiteus EV beleid. In zekere zin is het beleid dat zij voorstaan niet erg gewijzigd van wat er nu al als beleid staat.

VVD:

Traditioneel is mobiliteit – het beëindigen van files en ‘doorrijden’- een belangrijk onderdeel van het verkiezingsprogramma van de VVD. Duurzame en elektrische mobiliteit maakt hier een kleiner onderdeel vanuit.

Er verandert veel op de weg. De vraag is niet of, maar wanneer schonere en zelfsturende auto's een groot deel van ons straatbeeld bepalen. De VVD wil die ontwikkeling stimuleren door Europees afspraken te maken over uitstoot en standaarden. Het is vervolgens aan fabrikanten om betaalbare auto's te ontwikkelen die mensen ook echt willen kopen. Een elektrische auto wordt pas een serieus alternatief als je snel kan laden en verder kan rijden.

Voor de rest komen de liberalen de (toekomstige) elektrische rijder niet verder tegemoet. Tenzij je als Tesla rijder zo’n kekke gepersonaliseerde kentekenplaat wil met daarop bijvoorbeeld ‘Zero Emission’. Wie wil dat nou niet?

 

50PLUS: 

In de komende jaren zal de zelfrijdende auto snel oprukken. Het verschil tussen openbaar en eigen vervoer zal daardoor vervagen. Dat heeft grote voordelen voor ouderen en mindermobiele reizigers. Alle besluiten moeten op deze ontwikkeling inspelen.

Ook de 50 plussers in Nederland zijn van deze tijd en kijken ook graag in de toekomst waar het mobiliteit aan gaat.

Vervoer moet zo onafhankelijk mogelijk worden van fossiele brandstoffen.

 

Hoe dit gerealiseerd gaat worden wordt niet omschreven door Krol en zijn collega’s.