ESTRUCTURA PER A L'ANÀLISI DE FILMS

Analitzar l'estructura de la pel·lícula

Després de veure la pel·lícula completa, per a facilitar el treball posterior és convenient començar per l'esquema argumental. El 1r pas és preguntar-nos per les primeres impressions rebudes, comentar el relat, descobrir la línia narrativa, els personatges principals i quin paper juguen. A continuació et proposem activitats concretes:

 • Enumera i reflexiona sobre les idees principals.
 • Fes un mapa conceptual, o un gràfic, en el qual es reflectisca el contingut temàtic de la pel·lícula. Normalment pot haver-hi diverses històries paral·leles que conflueixen en certs moments. Es comprenen millor si es fa el gràfic.
 • Tria (si és possible mitjançant debat amb el teu grup), la idea central que se'ns pretén transmetre en el film
 • Expressa com han influït, reforçant o limitant, els elements tècnics (enquadraments, plànols, música...), per a presentar millor o pitjor la idea central.
 • Explica si la pel·lícula t'ha influït personalment en alguna cosa? T'ha ensenyat alguna cosa?
 • Creus que la pel·lícula té a veure amb algun contingut dels teus estudis o de la teua vida familiar o privada?
 • Et veus reflectit en algun personatge de la pel·lícula?
 •  En tots els casos raona i explica la resposta.

Analitzar els personatges principals

 • Descriu a cadascun dels personatges principals i explica el paper que juguen en la història. Investiga sobre la trajectòria dels actors que els interpreten per a explicar quines característiques aporten al personatge.
 • Analitza els personatges des de les seues relacions. És a dir, fes una breu semblança o perfil de les actituds de cada personatge. Comparant-los amb personatges coneguts, notícies d'actualitat o situacions que la teua conegues.
 • Totes aquestes activitats es poden plasmar en un mural, un PPT o en un resum amb vistes a recopilar material per al dossier final sobre la pel·lícula.

Analitzar la música

La música és un altre element que es converteix en còmplice de la narrativa literària i visual. La música acompanya tota la pel·lícula, fent-se protagonista tant en els crèdits inicials com en l'acompanyament del personatge principal, presentant-lo o acomiadant-lo. Ací tens algunes activitats a realitzar:

 • Escolta la banda sonora de la pel·lícula.
 • Identifica els motius musicals claus en la pel·lícula.
 • Analitza els moments musicals en relació amb els estats d'ànim i actituds dels personatges, en la configuració de les escenes de suspens, etc.
 • Identifica els diversos sons de la pel·lícula en relació amb la valoració que s'ha realitzat dels personatges.
 • Comenta les músiques d'inici i del final de la pel·lícula.

Analitzar els valors

 • Explica casos coneguts en els quals es mostren els valors transmesos en la pel·lícula. Redacta un text per al dossier final.
 • Analitza els conceptes clau exposats en la pel·lícula.
 • Recopila notícies de periòdics que tinguen a veure amb el tema, els subtemes, les accions i els personatges.
 • Posa exemples de la vida real on estiguen reflectits els valors vehiculats en el film.
 • Realitza un mural, PPT o dossier amb totes les dades obtingudes.

Avaluació

 • En l'aprenentatge experiencial s'aplica l'avaluació contínua i si seguim el procés complet d'aprenentatge, l'avaluació consistirà en el mateix tipus d'activitats:
 • valorar la teua participació en els debats,
 • apreciar l'adquisició de coneixements, tant a curt com a llarg termini,
 • considerar la teua motivació i el teu interès personal per l'anàlisi de la imatge cinematogràfica.
 • Altres activitats concretes per a comprovar els coneixements adquirits i per a la teua autoavaluació:
  - Murals,
  - Redaccions,
  - Recerca de dades,
  - Investigació de fets a través del cinema, etc,
 • Elaboració del dossier final, en la qual consten tots els passos seguits, la recopilació de les activitats i sobretot, la valoració personal i/o en grup del desenvolupament del procés. Es pot afegir la presentació i defensa individual i/o en grup davant tota la classe del treball realitzat.

ESTRUCTURA DE ANÁLISIS DE FILMS

Analizar la estructura de la película

Después de ver la película completa, para facilitar el trabajo posterior es conveniente comenzar por el esquema argumental. El 1º paso es preguntarnos por las primeras impresiones recibidas, comentar el relato, descubrir la línea narrativa, los personajes principales y qué papel juegan. A continuación te proponemos actividades concretas:

 • Enumera y reflexiona sobre las ideas principales.
 • Haz un mapa conceptual, o un gráfico, en el que se refleje el contenido temático de la película. Normalmente puede haber varias historias paralelas que confluyen en ciertos momentos. Se comprenden mejor si se hace el gráfico.
 • Elige (si es posible mediante debate con tu grupo), la idea central que se nos pretende transmitir en el film
 • Expresa cómo han influido, reforzando o limitando, los elementos técnicos (encuadres, planos, música...), para presentar mejor o peor la idea central.
 • Explica si te ha influido personalmente en algo la película. ¿Te ha enseñado algo?
 • ¿Crees que la película tiene que ver la con algún contenido de los estudios o de tu vida familiar o privada?
 • ¿Te ves reflejado en algún personaje de la película?
 •  En todos los casos, razona y explica la respuesta.

Analizar los personajes principales

 • Describe a cada uno de los personajes principales y explica el papel que juegan en la historia. Investiga sobre la trayectoria de los actores que los interpretan para explicar qué características aportan al personaje.
 • Analiza los personajes desde sus relaciones. Es decir, haz una breve semblanza o perfil de las actitudes de cada personaje. Comparándolos con personajes conocidos, noticias de actualidad o situaciones que tu conozcas. Todo lo realizado se puede plasmar en un mural o en un resumen con vistas al dossier final sobre la película.

Analizar la música

La música es otro elemento que se convierte en cómplice de la narrativa literaria y visual. La música acompaña toda la película, haciéndose protagonista tanto en los créditos iniciales como en el acompañamiento del personaje principal, presentándolo o despidiéndolo. Aquí tienes algunas actividades a realizar:

 • Escucha la banda sonora de la película.
 • Identifica los motivos musicales claves en la película.
 • Analiza los momentos musicales en relación con los estados de ánimo y actitudes de los personajes, en la configuración de las escenas de suspense, etc.
 • Identifica los diversos sonidos de la película en relación con la valoración que se ha realizado de los personajes.
 • Comenta las músicas de inicio y del final de la película.

Analizar los valores

 • Cuenta casos conocidos en los que se muestren los valores transmitidos en la película. Redacta un texto para el dossier final.
 • Analiza los conceptos clave expuestos en la película.
 • Recorta noticias de periódicos que tengan que ver con el tema, los subtemas, las acciones y los personajes.
 • Pon ejemplos de la vida real donde estén reflejados los valores vehiculados en el film.
 • Realiza un mural, PPT o dossier con todos los datos obtenidos.

Evaluación

 • En el aprendizaje experiencial se aplica la evaluación continua y si seguimos el proceso completo de aprendizaje, la evaluación consistirá en el mismo tipo de actividades:
 • valorar tu participación en los debates,
 • apreciar la adquisición de conocimientos, tanto a corto como a largo plazo,
 • considerar la motivación y el interés personal por el análisis de la imagen cinematográfica.
 • Otras actividades concretas para comprobar los conocimientos adquiridos y para tu evaluación:
 • Murales,
 • Redacciones,
 • Búsqueda de datos,
 • Investigación de hechos a través del cine, etc,
 • Elaboración del dossier final, en la que consten todos los pasos seguidos, la recopilación de las actividades y sobre todo, la valoración personal y/o en grupo del desarrollo del proceso. Se puede añadir la presentación y defensa individual y/o en grupo ante toda la clase del trabajo realizado.