ἀλώπηξ εἰς οἰκίαν ὑποκριτοῦ ἦλθε· ἕκαστα τῶν αὐτοῦ σκευῶν εὗρε καὶ ἐσκόπει τὴν κεφαλὴν μορμολυκείου (ἡ κεφαλὴ εὐφυῶς κατεσκευαζετο).

ἀνάλαβε τὴν κεφαλὴν ταῖς χερσὶν καὶ ἔφη “ὦ οἵα κεφαλή, καὶ ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει.”

ὁ μῦθος ἐστι πρὸς ἄνδρας μεγαλοπρεπεῖς μὲν τῷ σώματι, κατὰ δὲ ψυχὴν ἀλογίστους.

Tragic_comic_masks_-_roman_mosaic.jpg

ἀλώπηξ εἰς οἰκίαν ὑποκριτοῦ ἦλθε· ἕκαστα τῶν αὐτοῦ σκευῶν εὗρε καὶ ἐσκόπει τὴν κεφαλὴν μορμολυκείου (ἡ κεφαλὴ εὐφυῶς κατεσκευαζετο).

ἀνάλαβε τὴν κεφαλὴν ταῖς χερσὶν καὶ ἔφη “ὦ οἵα κεφαλή, καὶ ἐγκέφαλον οὐκ ἔχει.”

ὁ μῦθος ἐστι πρὸς ἄνδρας μεγαλοπρεπεῖς μὲν τῷ σώματι, κατὰ δὲ ψυχὴν ἀλογίστους.

διερευνάω ~ σκοπέω

σκευή = ὁ κόσμος τοῦ ὑποκριτοῦ

κεφαλὴ μορμολυκείου =

τραγῴδου πρόσωπον

εὐφυῶς = καλῶς

ἔφη = εἶπε, ἔλεγε

μεγαλοπρεπής = λαμπρός

ἀλόγιστος = κακόφρων