Uppsats 2 uppgift elev BG15 och BET15

Du ska utifrån en frågeställning inom temat “Normer, jämlikhet och uniformer” göra en undersökning och skriva en vetenskaplig uppsats. Du ska utgå från någon av de sju diskrimineringsgrunderna och en uniformerad myndighet. Även mångfaldsfrågor och jämställdhetsfrågor kan fungera.

För varför se dokumentet “Uppsats 2 introduktion elev BG och BET”

Form

Viktiga hålltider

Tidsplan

Samhällskunskap

Svenska

Psykologi

Vecka 45

Genomgång av problemformulering samt disposition av vetenskapligt arbete.

→ Eleverna gör egna problemformuleringar

Handledning →  godkänd frågeställning → leta källor och påbörja inläsning

Gå igenom malltext

Diskuterar syfte struktur och språkliga drag i en vetenskaplig text, fotnoter

(Konsekvent)

Informationssökning

Mediateket?

Skriva inledning

Vecka 46

Genomgång källkritik

Anteckningar, omstrukturering, visualisering av underlag/ lässtrategier

Fredag 18/11 ska inledningen ska i huvudsak vara klar

Vecka 47

Arbete med uppsatsen och handledning

Arbete med uppsatsen och handledning

Fredag 25/11 avhandlingen ska vara påbörjad

Vecka 48

Arbete med uppsatsen och handledning

Gemensamt skrivande av diskussion

Fredag 2/12 ska avhandlingen vara (nästan) klar

Vecka 49

Arbete med uppsatsen och handledning

Arbete med uppsatsen och handledning

Fredag 9/12 senast kl 23.00  ska rapporten  vara inskickad till Urkund

Vecka 50

Förbereda opposition

Opposition

Genomgång av opponering samt utdelning av schema.

Vecka 51

Korrigering och förbättring av uppsatsen utifrån oppositionen.

Kunskapskrav samhällskunskap

E

C

A

Eleven kan analysera
komplexa samhällsfrågor och identifiera orsaker och
konsekvenser. I analysen
använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med ** omdömen.

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet och enkla omdömen


* med säkerhet

** nyanserade omdömen

Eleven diskuterar *
orsakerna samt politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser av olika lösningar på samhällsfrågor.

* översiktligt

* utförligt

*utförligt och nyanserat

Eleven kan ge * argument för sina ståndpunkter och värderar med **omdömen andras ståndpunkter.

* enkla  

** enkla

* välgrundade

** enkla

*välgrundade och nyanserade ** nyanserade

I arbetet med samhällsfrågor kan * eleven söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra ** reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.

* med viss säkerhet

** enkla

* med viss säkerhet

** välgrundade

* med säkerhet

** välgrundade och nyanserade

Eleven kan *, och på ett
strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulerar ** sig i förhållande till källorna

Vetenskaplig rapport med opposition

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

** självständigt

* med säkerhet  

** självständigt

Kunskapskrav kommunikation

För den som väljer en frågeställning som handlar om kommunikation kan fler kunskapskrav från kommunikation komma ifråga.

KOMMUNIKATION

PEDKOU0

E

C

A

Eleven söker * och bearbetar information från olika källor samt värderar den med ** omdömen.

* med viss säkerhet

** enkla

* med viss säkerhet

** nyanserade

* med säkerhet

** nyanserade

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.

Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, en presentation i ett bestämt syfte.

Utifrån planeringen genomför  eleven presentationen * med handledare **.

 

*i samråd

* efter samråd

* efter samråd
** samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar.

I presentationen interagerar eleven, samt kommunicerar *.

* med viss säkerhet.

* med viss säkerhet

* med säkerhet

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han * den egna förmågan och situationens krav.

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

*med säkerhet

Kunskapskrav svenska

Skriva

Elever kan* samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande*

Texterna är* anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet.

Språket är* varierat och innehåller goda formuleringar.

med viss säkerhet

och har tydligt urskiljbar disposition.

till viss del

med viss säkerhet

väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa.

Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.

klart och

med säkerhet

väldisponerade. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa.

Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.

träffsäkert, klart och