Zahhak, Ang Pinuno ng Merkado (Basa sa mitolohiya ng Persia)

Sa darating na panahon, meyron isang kompanya na gumaga ng halos lahat na produkto sa mundo. Ito ay pangalan na Xerxes Industries.Ang pinaka-pinuno ng Xerxes Industries ay si Mardash, isang mayaman at mabait na pinuno. Siya ay matulungin sa mga empleado niya at sa mga parokyano ng kompanya niya. Meyron siya isang anak at ang kapalit niya sa pagiging pinuno, si Zahhak. Si Zahhak ay tinuturuan ni Mardash para maging mabait sa mga tauhan sa ilalim niya; ngunit, meyron isang miyembro ng lupon sa Xerxes Industries, si Ahriman, na ikinumbinse si Zahhak para tulungan siya itangal si Mardash sa pwesto niya para ipalit ni Zahhak siya.Tinulungan ni Zahhak si Ahriman gumawa ng skandalo para ilayas si Mardash sa pwesto niya sa paggiging pinuno sa kompanya; umalis si Mardash at nawalan na ng balita tungkol siya. Pinagpatuloy ni Zahhak ang magandang ugali niya sa mga empleado at sa mambibili, ngunit, umarkila si Ahriman ng dalawang tao para patnubayan si Zahhak. Ang ginawa ng dalawang bagong empleado ay pinapataas ang presyo ng mga paninda ng kompanya niya kay Zahhak, tinatangalan ng trabaho ang maraming empleado at pinapabaya ang mga mamimili nila. Tinuturo nila ng mga masamang ugali si Zahhak, at hindi niya malaman na hindi tama ang mga ginagawa niya.

Ngunit, dahil isang malaking kompanya ang Xerxes Industries, walang magawa ang mga tao sa ginagawa ni Zahhak at ang dalawang mambubutang niya. Tinatangalan niya ng negosyo rin ang mga ibang kompanya at nawawalan sila ng pera.

May nakuha na balita si Zahhak, na meyron isang mapaglunggati na empleado sa sariling komapanya niya, ang pangalan niya ay Feryadoun sinasabi na ang tao nito ay pwede makapalit kay Zahhak sa paggiging pinuno.

Lumipas ang maraming taon, at nawawalan ng suporta na si Zahhak sa kompanya niya. Nakilala rin niya si Feryadoun, isang bata na tagaprograma. Nakahanap ng magandang paraan si Feryadoun para makakuha nila ulit ang suporta at pera ng Xerxes Industries. Dahil dito, at sa mga iba pang aksyon ni Feryadoun para sa kompanya niya, tumaas siya sa posisyion, hanggat tinanggal si Zahhak sa pagka-pinuno niya at inilipat siya kay Feryadoun.

(http://juniorigroup56.blogspot.com/2014/12/zahhak-ang-pinuno-ng-merkado-basa-sa.html)

Sanaysay

                             Wala nang Iba Maliban sa Kanya

Ang Aklat ng Shamati-Aking narinig sa Parashat Yitro, 1, Pebrero 6, 1941.Naisulat, "wala nang iba maliban sa Kanya." Ibig sabihin na wala ng ibang lakas sa mundo na mayrong kakayahang gumawa ng kahit anong bagay laban sa Kanya. At ano man ang makita ng tao, na mayrong mga bagay sa mundo na hindi kumilala sa Lalong Mataas na Sambahayan, ang dahilan ay ito ang kanyang kagustuhan.At ito ay itinuring na pagwawasto, tinatawag "tumanggi ang kaliwa at pinagsasama ng kanan," ibig sabihin na iyong tinanggihan ng kaliwa ay isinaalang-alang na pagwawasto. Ito ay nangangahulugan na mayrong mga bagay sa mundo, na sa simula pa lang, ay nagbalak na ilihis ang tao mula sa wastong daan, at sa ganoon siya ay itinakwil buhat sa Kabanalan.At ang pakinabang galing sa mga pagtatanggi ay sa pamamagitan nila ang tao ay makatanggap ng pangangailangan at buong hangarin para sa Lumikha na tulungan siya, dahil nakita niya na kung hindi, siya ay mawala. Hindi lang sa hindi siya uunlad sa kanyang gawain, kundi nakita niya na siya ay umurong, ibig sabihin, nagkulang siya ng lakas para sumunod sa Torah at Mitzvot, kahit sa Lo Lishma (hindi sa Kanyang Pangalan). Na sa pamamagitan lamang ng totoong pangingibabaw sa mga pagsubok, higit pa sa katwiran, maaari siyang sumunod ng Torah at Mitzvot. Pero hindi palaging mayron siyang lakas para manaig higit pa sa katwiran; kundi siya ay pilit na lumihis, huwag sanang itulot ng Maykapal, mula sa daan ng Lumikha, kahit buhat sa Lo Lishma.At siya, na palaging nakadama na ang basag ay mas marami kaysa buo, ibig sabihin na mayrong mas maraming pagbaba kaysa pag-akyat, at hindi niya nakita ang katapusan sa mga kalagayang ito, at siya ay mananatili magpakaylan man sa labas ng Kabanalan, dahil nakita niya na mahirap para sa kanya ang sumunod kahit katiting man lamang, maliban lang sa pamamagitan ng pangingibabaw sa pagsubok higit pa sa katwiran. Pero wala siyang kakayahan palagi na pumaibabaw sa pagsubok. At ano ang magiging wakas?Pagkatapos siya ay dumating sa desisyon na walang taong maaring makatulong sa kanya kundi ang Lumikha Lamang. Ito ang nagbunsod sa kanyang gumawa ng taos-pusong kahilingan na ang Lumikha ay bubukas ng kanyang mga mata at puso at totohanang dalhin siya mas malapit sa walang hanggang debosyon sa Maykapal. Sa ganoon kanyang naintindihan, na ang lahat na mga pagtatanggi na kanyang naranasan ay nanggaling sa Lumikha.

Ibig sabihin na hindi dahil sa siya ay may kasalanan, na wala siyang kakayahang pumaibabaw sa pagsubok. Bagkus, para sa mga taong totoong may gustong lumapit sa Lumikha, at kung gayon hindi sila lumagay sa kaunti, ibig sabihin manatili gaya ng mga batang walang kamuwang-muwang, sa dahilang iyon siya ay bibigyan ng tulong mula sa Itaas, kung gayon wala siyang kakayahang magsabi na salamat sa Maykapal, mayron akong Torah at Mitzvot at mga mabuting gawa, at ano pa ang aking kailangan?At tanging kung ang tao ay mayrong tunay na hangarin saka na siya makatanggap ng tulong buhat sa Itaas. At palaging ipinakita sa kanya paano siya nagkamali sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Gaya ng: papadalhan siya ng mga pag-iisip at mga pananaw na laban sa kanyang gawain. Ito ay para makita niya na hindi siya kapareho sa Maykapal. At gustuhin man niyang pumaibabaw sa pagsubok, palagi niyang makita paano siya pumalayo ng palayo sa kabanalan kaysa iba, na nakadama na sila ay kapareho ng Lumikha.Pero siya, sa kabilang dako, ay palaging may reklamo at hiling, at hindi niya mapangatwiranan ang pag-uugali ng Lumikha, at paano Siya umasal sa kanya. Ito ay naging sanhi ng kanyang pighati. Bakit hindi siya kapareho ng Lumikha? Sa wakas, nawawari niya na wala siyang bahagi sa kabanalan kahit anuman.Kahit na paminsan-minsan siya ay makatanggap ng pagkakapukaw buhat sa Itaas, na sa saglit ay bumuhay muli sa kanya, pero hindi magtagal siya ay mahulog sa lugar ng kaimbihan. Gayon pa man, ito ang maging dahilan na mamalayan niya na ang Maykapal lamang ang maaaring makatulong at tunay na magdala sa kanyang mas malapit Nito.Ang tao ay kailangang palaging sumubok at kumapit sa Lumikha; na ang lahat ng kanyang mga pag-iisip ay maging tungkol sa Kanya. Ibig sabihin, na kahit na kung siya ay nasa pinakamasamang kalagayan, kung saan ay wala nang ibang mas mahigit na pagbaba, dapat na siya ay hindi aalis sa Kanyang lugar, gaya ng mayrong ibang awtoridad na pumigil sa kanya sa pagpasok sa kabanalan, at siyang maaaring magdala ng pakinabang o pinsala.Kaya, siya ay hindi kailangang mag-isip na mayrong lakas ng Sitra Achra (Ibang Bahagi), na hindi nagtulot ng tao na gumawa ng mga mabuting gawain at sundin ang mga pamaraan ng Maykapal. Bagkus, lahat ay ginawa ng Lumikha.Sabi ni Baal Shem Tov na ang taong magsabing mayrong ibang lakas sa mundo, gaya ng Klipot (balat), ang taong iyon ay nasa kalagayan ng "naglingkod ng ibang diyus-diyosan." Hindi kailangang ang pag-iisip ng heresiya ang siyang paglabag, kundi kung siya ay mag-isip na mayrong iba pang awtoridad at lakas maliban sa Lumikha, sa ganoong paraan siya nagkamit ng kasalanan.

Bilang karagdagan, ang magsabi na ang tao ay mayrong kanyang sariling awtoridad, ibig sabihin, sabi niya na kahapon siya mismo ay walang gustong sumunod sa mga pamaraan ng Maykapal, iyon din ay itinuring na nagkamit ng salang heresiya. Ibig sabihin na hindi siya naniniwala na ang Lumikha lamang ang pangulo sa mundo.

Pero kung nagkamit siya ng kasalanan, talagang kailangan niyang ikakalungkot ito at magsisisi dahil sa pagkamit nito. Pero dito din, kailangan nating ilagay ang pighati at lungkot sa wastong pagkakasunod-sunod: saan niya inilagay ang dahilan sa kasalanan, dahil iyon ang punto na dapat ikakalungkot.Pagkatapos, siya ay dapat maging puno ng pagsisisi at sabihin: "Aking nakamit ang kasalanang iyon dahil itinapon ako ng Lumikha buhat sa kabanalan papunta sa lugar ng karumihan, sa hugasan, sa lugar ng basura." Ang ibig sabihin na ang Lumikha ay nagbigay sa kanya ng hangarin at pagnanais na aliwin ang kanyang sarili at huminga ng hangin sa lugar ng masamang amoy.(At baka masabi mo na isinulat ito sa mga aklat, na kung minsan ang tao ay nagsakatawang-tao gaya ng baboy. Kailangang linawin natin ang kahulugan, na gaya ng sabi niya, ang tao ay makatanggap ng hangarin at pagnanais na maging masaya mula sa mga bagay na itinuring na niyang basura, pero ngayon gusto niyang makatanggap ng pagkain galing sa kanila.)May kapareho, kung ang tao ay makadama na ngayon siya ay nasa kalagayan ng pag-akyat, at makadama ng kung anong magandang lasa sa gawain, kailangang hindi niya sabihin: "Ngayon ako ay nasa kalagayang na aking maintindihan na may halaga ang pagsamba ng Lumikha." Sa halip, kailangan niyang malaman na ngayon siya ay pinaburan ng Lumikha, kaya dinala siya ng Lumikha na mas malapit Nito, at sa dahilang ito siya ngayon ay makadama ng magandang lasa sa gawain. At kailangan siyang mag-ingat na hinding-hindi aalis sa lugar ng Kabanalan, at sabihing mayrong iba na namamahala mailban sa Lumikha.(Pero nangangahulugan ito na ang bagay na binigyan ng pabor ng Lumikha, o ang salungat, ay hindi depende sa tao mismo, kundi sa Lumikha lamang. At ang tao, kasama ang kanyang panlabas na pag-iisip, ay di-maaaring makaunawa bakit ngayon ay pinaburan siya ng Maykapal at maya-maya hindi.)Kapareho din, nang siya ay nagsisisi na hindi siya hinatak ng Lumikha palapit Nito, kailangan din niyang mag-ingat na ito ay hindi nagtutukoy sa kanyang sarili, ibig sabihin na siya ay malayo sa Lumikha. Ito ay dahil sa siya ay maging tagatanggap para sa kanyang sariling pakinabang, at ang tumanggap ay naging hiwalay. Sa halip, kailangan niyang pagsisihan ang pagkakatapon ng Shechina (Kabanalan), nangangahulugan na siya ay nagdulot ng kalungkutan ng Kabanalan.Kailangang isipin na ito ay parang isang maliit na organo ng tao na sumakit. Ang sakit ay datapwa't nadama sa una pa lang sa isipan at sa puso. Ang puso at ang isipan, na siyang kabuuan ng tao. At talaga, ang pakiramdam ng isang organo ay hindi maging katulad ng pakiramdam ng buong tangkad ng tao, kung saan karamihan ng sakit ay nadama.Kapareho din ng sakit na madama ng tao kung siya ay malayo sa Lumikha. Sa kadahilanang ang tao ay isang organo ng Banal na Shechina, dahil sa ang Banal naShechina ay ang karaniwang kaluluwa ng Israel, kung kaya, ang pakiramdam ng isang organo ay hindi maging katulad ng pakiramdam ng sakit na pangkalahatan. Ibig sabihin na mayrong kalungkutan sa Shechina kung ang mga organo ay nahiwalay sa kanya, at hindi niya mapakain ang kanyang mga organo.At kailangang sabihin natin na ito ang sinabi ng ating mga dalubhasa: "Kung ang tao ay magsisisi, ano ang sabi ng Shechina? 'Ito ay mas magaan pa sa aking ulo.'"). Sa pamamagitan ng hindi pag-ugnay ng kalungkutan sa pagkalayo sa sarili, ang tao ay nailigtas sa pagkahulog sa bitag ng hangaring tumanggap para sa sarili, na siyang tinuturing na pagkahiwalay sa kabanalan.Iyon din ay mailapat nang madama ng tao ang ano mang pagkamalapit sa kabanalan, nang madama niya ang kaligayahan sa  pagkaroon ng pabor sa Lumikha. Pagkatapos, gayon din, kailangang sabihin ng tao na ang kaligayahan sa una pa lang ay dahil ngayon ay may kaligayahan sa Itaas, sa loob ng Banal na Shechina, sa kakayahang dalhin ang kanyang pribadong organo malapit sa kanya, at hindi na niya palayasin pa ang pribadong organo.At mahango ng tao ang kaligayahan mula sa ipinagkaloob na gantimpalang bigyang-kasiyahan ang Shechina. Ito ay may unawaan sa kalkulasyong nasa itaas na kung mayrong ligaya sa bahagi, iyon ay bahagi lamang ng kaligayahan ng buo. Sa pamamagitan ng mga kalkulasyong ito mawala ang kanyang pagiging isang indibidwal at umiwas na mabitag ng Sitra Achra, na siyang ang hangaring tumanggap para sa sariling kapakanan.Kahit na ang hangaring tumanggap ay kailangan, dahil ito ang kabuuan ng tao, dahil ang ano mang bagay na umiral sa tao maliban sa hangaring tumanggap ay hindi maging bahagi ng nilalang, kundi maipatungkol sa Lumikha, pero ang hangaring tumanggap ng kaligayahan ay kailangang itama sa pagiging upang magbigay.Masabi na ang kasiyahan at kaligayahan na kinuha ng hangaring tumanggap ay dapat kasama ang intensyon na mayrong kasiyahan sa Itaas kung ang mga nilalang ay makadama ng kaligayahan, dahil ito ang layunin ng paglikha—para mabigyan ng kabutihan ang Kanyang mga nilalang.Sa dahilang ito, ang tao ay kailangang maghanap ng payo gaya ng kung paano makapagbigay ng kasiyahan sa Itaas. At talaga, kung makatanggap siya ng kaligayahan, ang kasiyahan ay nadadama sa Itaas. Kung kaya, siya ay magnais na palaging nasa

palasyo ng Hari, at magkaroon ng kakayahang maglaro sa mga kayamanan ng Hari. At iyon ay talagang makapagdulot ng kasiyahan sa Itaas. Masasabi na ang kanyang buong pagnanais ay kailangang para lamang sa Lumikha.

 Mitolohiya sa Africa

Ang Kikuyus isang malaking tribo. Ang makipag-usap ng isang magandang Bantu wika at nanirahan sa mga bangin ng Bundok sa Kenya at nakapaligid na distrito para sa isang Vew mahabang panahon. Ang unang Kikuyu ay tinawag Kikuyu at nanirahan sa isang nayon na tinatawag na Kikuyu, na kung saan ay pa rin doon. Ang salitang kuyu nangangahulugang 'isang igos', at Kikuyu ay isang puno ng igos, isang pagkamayabong simbolo sa Africa pati na rin sa Asya. Kikuyu may siyam na anak na babae, na naging ancestral ina ng siyam na pangunahing clans ng bansa Kikuyu. Ang Kikuyu salita para sa Diyos ay Ngai, na nangangahulugan na ang pinuno. Kaya sa panahon ng paglikha, ayaw-ayaw ng Diyos ang kanyang mga kaloob sa lahat ng mga bansa sa lupa. Upang ang Kikuyus ibinigay niya ang kaalaman sa, at ang mga kasangkapan para sa, agrikultura, kung saan ang Kikuyus ay palaging daig. Hawak ng Diyos ang pag-ulan at ang mga kulog, na kung saan siya naghahatul kapag kinakailangan. Ang bawat tao ay may isang espiritu, ngoma, na kung saan pagkatapos ng kamatayan ay nagiging isang kaluluwa. Ang ngoma ng isang pinatay na tao hahabulin ang kaniyang mga mamamatay-tao hanggang sa huli ay may na dumating sa labas ng pagtatago at bigyan ang kanyang sarili hanggang sa ang mga pulis, na kung saan ay mas mahusay kaysa sa pagiging pinagmumultuhan sa pamamagitan ng isang mapaghiganti, mga espiritu. Libing ang mga matanda ay naisakatuparan , dahil ang kanilang mga espiritu ay nangatakot; ang mga espiritu ng mga mas mababang mga kasapi ng lipunan ay mas mapanganib. Ang ilang mga puno ay may nakatira sa pamamagitan ng espiritu na kung saan ay maaaring magkaroon ng na paggalang may mga alay na pagkain.
Ngai humantol mga taong hindi panatilihin ang kanilang panunumpa sinumpaan sa kaniyang pangalan, sa pamamagitan ng nakamamanghang ito na may kidlat. Tila na ang mga tao rin ay naniniwala na karakter ng isang tao ay nagpasya sa pamamagitan ng Diyos, upang ang kanyang buhay, masyadong. Ang Kikuyus may isang malakas na pakiramdam ng arian ay sila'y magsilayo sa kahit anong sa palagay nila ay hindi mabuti. Sa panahon ng 1920s nagkaroon ng propeta, Thiga wa Wairumbi, na nakatanggap ng mga direktang mensahe mula sa Diyos para sa kaniyang bayan.

Sanaysay

South Africa – lupain ng sikat ng araw, seagulls, ang Big 5, Table Mountain, awardwinning alak at sagana sa mababait na tao. Ang poster ng bata para sa pagkakaiba-iba, South Africa ay nagbangon sa itaas ng matindi hamon at ilang beses na seryosong darker, paglabag sa pamamagitan ng isang maluwalhating, effervescent atmasugid na bersyon ng kanyang dating sarili.

Ito ay aptly likha 'Rainbow bansa ' ng pambansang icon, Arsobispo Desmond Tutu, inilalarawan ng ' bagong South Africa ', katatapos lamang ng apartheid, matapos ang unang paraan ng demokratikong halalan sa likod nang noong 1994. Kulturaat lugar iba 't iba nang dumating sila, isang bahaghari bansa nagbigay South Africans ang matagal awaited pagkakataon upang tanggapin ang kanilang mga pagkakaiba at gaya ng mga hadlang sa pagitan ng mga tao, na nagkakaisa.

Sa isang walang uliran 11 opisyal na wika, ang bansa ay isang kagiliw-giliw na halong tono ng balat, paniniwala sa relihiyon, etnisidad at wika ng ina, lahat ng nagtatrabaho at namumuhay ng magkasama. Ngunit ang pagbabago ay hindi laging madali na tulad sa tingin, at ang pagbabago na naranasan ng South Africa sa nakalipas na 2 dekada ay tiyak hindi na ang pinakamadaling.

Ngunit habang lumilitaw ang isang bagong henerasyon – katatapos lamang apartheid sanggol lahat malalaki up – dahil nakaranas ng lubhang kakaiba simula sa buhay kaysa sa kanilang counterparts sa elder, South Africa ay simula upang makitaang iba pang mga pagbabago ay kasing kapana-panabik at dinamikong bilang mga tao ang kanilang sarili.

Palaging may masakit na paalala ng kalagim-lagim era ng apartheid – ngunit angbagong at umuusbong na henerasyon ay gumagamit ng nakaraan bilang paalalana palaging sumulong, palaging nagtutulungan at na patuloy sa pagsisikap upangmuling itayo ang kanilang bahaghari bansa at gumawa ito kanilang sariling.

Sa anumang isang panahon sa South Africa ay mo maranasan ang kaluwalhatian ng mga lumiligid na ubasan ng bansa ng alak, panoorin ang isang tradisyunal na gumboot na pagsasayaw ng mga palabas, iyong mukha ipininta ni Aprikana, sample na may ilan ng ang finest na lokal na kuneho chow cuisine (kalahating tinapay sariwang white kinababaunan at puno ng mga tubo ng mainit Indian Curry), ang iyong mga kamay at paa na nakukulayan ng henna ng Indian na babae , kumain ng melktert (gatas maasim) sa tannies (tiya), dumalo sa isang pagtatanghal ng baka samga boere (mga magsasaka) at tapusin ang araw ng isang tradisyon – isang lekker (masarap) braai (BBQ).

Bawat solong South African anuman ang lahi, kultura, relihiyon, edad, katayuan sa lipunan, pinansiyal na katayuan o lokasyon ay pinagsama-sama sa pamamagitan ng braai. Sa isang maganda maaraw araw, sa pagbuhos ng ulan, sa hangin, yelong ulan o niyebe – anumang araw o gabi ng linggo mo magagawang upang mahanap ang isang bungkos ng mga South Africans nakasiksik sa isang braai, yelo malamig na beer sa kamay, nagsasaya sa kanilang mga kaibigan at pamilya.Mga araw na South African na mga anak ay nagdala up sa mga aralin kung paanobraai, gumawa ng melktert at mahalin ang kanilang mga kapitbahay-lumagda ng isang tunay na noon ay ilagay nila para sa kabutihan.