УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 5 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

                                                                       

12.03.2016                                                                                                                           №85

Про Програму висвітлення діяльності

 міської ради, її виконавчих органів,

посадових осіб та депутатів на офіційному

 сайті міської ради  та у засобах масової

 інформації у 2016 році

                 Керуючись Законами України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“,  міська рада прийняла рішення:

                                                               ВИРІШИЛА:

              1.Затвердити Програму висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів на офіційному сайті, засобах масової інформації у 2016 році (додається).

             2.Розробити технічне завдання на виготовлення офіційного сайту Бершадської міської ради, скласти договір з виконавцем і виділити необхідні кошти.

            3.Після введення у експлуатацію нової версії сайту, заархівувати та перевести на додатковий субдомен http://old.radabershad.gov.ua  як застарілу версію діючий сайт Бершадської міської ради створений на CMS Jomla.

           4.Призначити відповідального за роботу і інформаційне наповнення офіційного сайту міської ради.

           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності  міської ради (голова комісії О.Нечитайло).

             Міський голова                                                        М. Кольченко

 

 Додаток 1

                                                                                 Затверджено

                                                                 рішенням сесії Бершадської міської    ради 7 скликання

                                                                від 12.03.2016

ПРОГРАМА

висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів,

посадових осіб та депутатів на офіційному сайті міської ради  та у засобах масової інформації у 2016 році

1. Загальна частина

2.1. Метою Програми є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через залучення засобів масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію і свободу слова.

2.2. Основними завданнями Програми є:

2.2.1. Інформування мешканців міста про діяльність міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів. 1.1. Програма висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів на офіційному сайті міської ради та у засобах масової інформації у 2016 році (надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи регулювання відносин щодо співпраці органів місцевого самоврядування м.Бершаді з теле- і радіомовними організаціями, друкованими засобами масової інформації, інформаційними агентствами, іншими засобами масової інформації та суб’єктами господарювання з питань висвітлення її діяльності (надалі – засоби масової інформації).

1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про інформацію“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні“, “Про телебачення і радіомовлення“, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації“.

1.3. Програма поширює свою дію на висвітлення діяльності Бершадської міської ради, виконавчого комітету, депутатів, Бершадського міського голови, виконавчих органів і посадових осіб міської ради, органів самоорганізації населення (надалі – міська рада, її виконавчі органи, посадові особи та депутати).

2. Мета і завдання Програми

2.2.2. Організація процесу висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації.

2.2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.

2.2.4. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з територіальною громадою міста.

2.2.5. Забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків мешканців міста з питань місцевого значення.

3. Предмет та основні засади висвітлення діяльності міської ради на офіційному сайті та у засобах масової інформації

3.1. Предметом висвітлення виступає діяльність Бершадської міської ради, депутатів,  міського голови, виконавчих органів і посадових осіб ради, органів самоорганізації населення.

3.2. Пріоритетними темами для висвітлення діяльності визнаються:

3.2.1. Прийняті міською радою,  міським головою, виконавчим комітетом нормативні акти, програмні документи та інші рішення.

3.2.2. Роз’яснення рішень міської ради, постійних та інших комісій ради, міського голови і виконавчих органів, їх наслідків для мешканців міста та механізмів реалізації.

3.2.3. Роз’яснення прав та обов’язків мешканців в їх адміністративних відносинах з органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, міськими закладами освіти, охорони здоров’я тощо.

3.2.4. Інформування про діяльність міського голови, його заступника, виконавчих органів і посадових осіб міської ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті міста.

3.2.5. Інформування про діяльність міської ради, постійних і тимчасових комісій, секретаря ради, депутатів ради, оприлюднення їх офіційної позиції та надання коментарів стосовно важливих тем у житті міста.

3.2.6. Інформування про підготовку, перебіг та результати сесій і пленарних засідань міської ради, висновки та рекомендації постійних комісій тощо.

3.2.7. Інформування про культурне життя міста, зокрема анонси та перебіг культурних подій, що відбуваються за підтримки міської ради.

3.2.8. Інформування про перебіг громадських слухань, круглих столів, семінарів, конференцій та інших публічних заходів, які організовує міська рада чи які здійснюються за її підтримки.

3.2.9. Інформування про реалізацію соціально-культурних проектів, які здійснюються за сприянням міської ради.

3.2.10. Інформування про здійснення важливих інфраструктурних проектів у місті та їх значення для повсякденного життя міста і кожного його мешканця.

3.2.11. Щорічні плани і звіти про діяльність міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

3.2.12. Інформування про офіційні візити депутатів та посадових осіб міської ради, участь у семінарах, конференціях, форумах.

3.2.13. Інформування про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами державної влади, важливі події загальнодержавного та місцевого значення, що мають відношення до проблем громади міста.

3.3. Інформація у рамках виконання Програми повинна подаватись державною мовою .

3.4. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів здійснюється, як правило на офіційному сайті міської ради та у місцевих засобах масової інформації, забезпечуючи при цьому інформування найбільш широкого кола мешканців міста.

4. Механізм висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих

органів та посадових осіб на офіційному сайті та  у засобах масової інформації

4.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Бершаді на 2016 рік у сумі  20000   грн.

4.2. Реалізація завдань Програми покладається на фінансово-господарський відділ міської ради.

4.3. Участь у виконанні заходів з висвітлення діяльності міської ради є відкритою для теле- і радіомовних організацій, друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств, інших засобів масової інформації та суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері висвітлення.

         4.4. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів відбувається через укладення відповідно договорів із засобами масової інформації та суб’єктами господарювання про надання послуг з висвітлення.

        4.5. У договорі про надання послуг з висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів вказуються:

4.5.1. Сторони договору.

4.5.2. Предмет договору.

4.5.3. Обсяг, форми і методи висвітлення.

4.5.4. Права та обов’язки сторін.

4.5.5. Порядок розрахунків.

4.5.6. Умови, що впливають на зміну або припинення договірних відносин, та відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору.

4.5.7. Інші суттєві умови, які випливають зі специфіки відносин щодо висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів (порядок спростування інформації тощо).

4.6. Фінансування Програми здійснюється через перерахування кошів на розрахункові рахунки засобів масової інформації та суб’єктів господарювання, відкриті у банках, що створені і діють на території України відповідно до положень чинного законодавства України, за умови підписання актів прийому-передачі наданих послуг.

5. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

5.1. Налагодження ефективної системи інформування громади про роботу міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів.

5.2. Запровадження постійного діалогу міської влади з громадою міста з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення.

5.3. Підвищення результативності виконання міською владою своїх завдань та збільшення відповідальності у її представників перед громадою міста.

5.4. Створення об’єктивної суспільної думки стосовно органів місцевого самоврядування і підвищення рівня довіри громади до них на основі отримання повної та всебічної інформації про їх діяльність.

6. Прикінцеві положення

6.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Бершаді на 2016 рік.

  1. Контроль за виконанням Програми здійснюють  заступник міського голови і постійна комісія з питань планування, бюджету, соціально-економічного розвитку та з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності Бершадської міської ради.

    6.3. Інформація про прийняття Програми та хід її виконання публікується на сайті Бершадської міської ради www.http://radabershad.gov.ua

                                                                         Додаток 1 до Програми

ПЕРЕЛІК

заходів з висвітлення діяльності міської ради, її

виконавчих органів та посадових осіб у 2016 році

№ з/п

Назва заходу

Обсяг,

тис. грн.

Виконання робіт по створенню веб-ресурсу (офіційного сайту) міської ради.

7,5

Оплата трансляцій інформаційних повідомлень про діяльність міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб в аудіовізуальних засобах масової інформації

1

Оплата за розміщення публікацій у друкованих засобах масової інформації про діяльність міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб,  депутатів.

1

Придбання технічних засобів для візуального відтворення фото та відеоматеріалів про діяльність міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, депутатів.

10,5

Загальна сума видатків (впродовж року):

20

Секретар міської ради                                                       О.Рижавська