Institut Universitari de Lingüística Aplicada

Laboratori de Tecnologies Lingüístiques

Universitat Pompeu Fabra

assignatures.de.yzaguirre@gmail.com

Anàlisi Lingüística i Corpus

Professors: Lluís de Yzaguirre i Maura, Alba Coll i Amor Montané

Guia docent

versió provisional núm 0.2

Continguts de l'assignatura

Teoria

Pràctiques

Habilitats i competències

a) familiarització amb el seu etiquetari o

b) ús d'expressions regulars (corpus no enriquits)

Consulteu la bibliografia en el document bibliografia hipertextual d'"Anàlisi Lingüística i Corpus"

Avaluació

L'avaluació és continuada i té com a requisit indispensable l'assistència als Seminaris i la realització del treball pràctic que s'hi encarrega. L'assistència al Grup Gran no és obligatòria, però s'exigirà atenció i participació als estudiants que hi assisteixin i se n'obligarà a marxar els qui distreguin altres estudiants de manera reiterada.

L'avaluació està basada en tres components, que són

El primer component és obligatori i no recuperable (al juliol). L'estudiant que deixi d'assistir a dos seminaris o deixi de coavaluar-ne dos quedarà exclòs de l'avaluació continuada (ergo, haurà de repetir l'assignatura el curs vinent). Cal arribar a un mínim de 3 sobre 6 en aquest component per aprovar l'assignatura, encara que amb els altres dos components s'ultrapassi el cinc. Els altres dos components de l'avaluació són recuperables (al juliol). Tot això supeditat a la normativa oficial que es recull al final. La recuperació es farà al juliol.

L'estudiant podrà optar per ser avaluat en tots tres components o només en un o dos, almenys el dels seminaris; si ho fa només en un, cal que la seva aportació sigui (quasi) perfecta per arribar a 5 sobre 6, que és l'aprovat; si ho fa en dos, pot arribar a un 9 com a màxim; si ho fa en tots tres, el seu sostre de qualificació és el 10 amb opció a matrícula. Doncs, aquesta proposta d'avaluació està dissenyada pensant en un prototip d'estudiant que treballarà en dues de les tres línies proposades. En el cas dels estudiants que treballin en les tres línies i sumin una nota superior a 10, la nota final serà de 10 i l'excedent servirà per discriminar la persona mereixedora de la matrícula d'honor.

Els estudiants que vulguin aprofundir en la matèria en la línia Bolonya participant de projectes de l'IULA tenen diverses opcions, sempre avaluables com a increment de nota [ço que implica que l'aprovat s'obté per la via convencional]. Els estudiants que tinguin altres inquietuds d'aquest estil, poden demanar hora per tal que analitzem conjuntament si hi ha alguna possibilitat de trobar-los encaix en algun projecte real que s'ajusti a les seves motivacions. Aquestes vies requereixen molt de temps per endavant i, doncs, quedarà tancada al final de la segona setmana del trimestre.

Si les circumstàncies ho permeten, es faran dues activitats voluntàries, avaluables com a increment de nota, condicionades a un nombre mínim d'inscrits i a disponibilitat d'espai. La primera serà una demostració d'eines lexicomètriques del segle XX. La segona serà un seminari de programació en PERL.

Els sis punts que s'obtenen amb els seminaris es basen en l'avaluació dels professors i en la coavaluació, que es fa entre els propis estudiants. Un sorteig emparella al final de cada seminari els assistents, que s'han d'enviar el treball fet durant el seminari. Cada assistent avalua el treball del company seguint una pauta detallada que se li proporcionarà. El resultat d'aquesta coavaluació serà públic, la persona coavaluada la podrà recórrer i finalment serà ponderada pels professors per harmonitzar el pes de l'avaluació amb els objectius de l'assignatura. Es pretén que, en avaluar el treball dels companys, cada estudiant pugui reflexionar autocríticament sobre els seus propis assoliments.

Els tres punts que s'obtenen amb els exàmens (tipus test) sobre les lectures són a raó de cinc dècimes per lectura amb un mínim de tres lectures i un màxim de sis, que s'aniran distribuint al llarg del trimestre, fins a la darrera setmana lectiva; en el cas de la recuperació (de juliol), es farà un sol examen amb totes les lectures i l'estudiant respondrà les que haurà treballat.

Els tres punts del projecte personal de corpus exigeixen haver recopilat, codificat, homogeneïtzat i estandarditzat els textos, haver-ne extret llistats alfabètics, freqüencials i de concordances i documentar tot el procés en un text explicatiu de la finalitat que es persegueix i les hipòtesis que es voldrien obtenir (la durada del curs no permet passar d'un simulacre). Els estudiants disposaran del mes de març per fer aquest treball.

Aquest sistema d'avaluació és molt complicat, però no pas per masoquisme o sadisme dels professors, sinó per donar curs a la flexibilitat de la metodologia Bolonya; això implica que a) mai serà plenament equitatiu i b) tot es pot negociar i millorar durant el trimestre.

NOTA OFICIAL (cal actualitzar-ne les dates)

Atenció estudiants! Com ja sabeu, aquest curs acadèmic s’aplica un nou marc d’avaluació, que manté el nombre total de convocatòries de què disposeu per superar les assignatures segons la normativa de permanència (4 en total) i que ofereix la possibilitat d'una recuperació de l'assignatura dins la mateixa convocatòria de manera que augmenten les possibilitats de superar-la sense exhaurir convocatòries.

Ara que ja podeu fer la renúncia a l’avaluació del primer trimestre (fins al 5 de desembre de 2012), és molt important que sigueu conscients de què significa renunciar a l’avaluació d’una assignatura a partir d’aquest moment:

  • L’antic procés d’anul·lació de convocatòria ha quedat substituït per una “renúncia a l’avaluació”. Un estudiant que renuncia a l’avaluació ha de repetir l’assignatura i no pot anar a la recuperació.
  • Si un estudiant suspèn una assignatura pot recuperar-la al juliol sense que corri cap convocatòria. Comproveu al pla docent de les assignatures quines activitats d’avaluació són recuperables.
  • No presentar-se a l’examen d’una assignatura pot implicar no poder-se presentar a la recuperació. Cada assignatura té un tractament concret sobre les activitats recuperables i no recuperables. Consulteu el pla docent de l’assignatura i parleu amb el professor de grup gran per resoldre dubtes sobre la recuperació.
  • Recordeu que teniu disponible un apartat específic de preguntes i respostes sobre l’avaluació i la recuperació, a la web de la Facultat: http://.../examens/

deYzaguirre, Coll & Montané: guia docent d'Anàlisi Lingüística i corpus 1/6