CONSELLERÍA DE EDUCACIÓNE ORDEACIÓN UNIVERSITARIA Ceip. Plurilingüe Condesa de Fenosa

Tif. 988.32 1060. Fax. 988 32 59 69 E-mail: ceip.condesafenosaGDedu.Xuntaes Rúa Coruña no 24. - 32.300. - O BARCO DE VALDEORRAS

Matrícula de alumnos/as para o curso 2017/18

1.- Datos do alumno:

Apelidos: Nome:

Data de nacemento: Lugar:

Concello: Provincia: ─────────────────────────────────────

==

2.- Datos familiares:

Pai: Apelidos e nome: D.N.I. Estudios: Profesión: Lugar de traballo:

Nai: Apelidos e nome: D.N.I. Estudios: Profesión: Lugar de traballo: Enderezo familiar: Rúa: Número: Localidade: Teléfonos: Nai: - Pai: Fixo: Urxencias: Outros :

3.- Outros aspectos a ter em conta: o Vai asistir ás clases de: Relixión ou Actividades Alternativas:

e Ten algunha alerxia coñecida? :

O Hai algún aspecto médico ou psico-pedagóxico a ter en conta?:

- O Barco de Valdeorras a 22 de xuño de 2017

OPAI/ NAI