Published using Google Docs
Dutch | Algemene Leveringsvoorwaarden - Taxi Butler
Updated automatically every 5 minutes

Algemene Voorwaarden | Taxi Butler

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van “Taxi Butlers”. Taxi Butlers zijn hardware apparaten die eigendom zijn van Tooost B.V. (“Tooost”); Postbus 76543, 1070 HC Amsterdam, Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden Taxi Butler, die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden, zijn van toepassing op het gebruik van de Taxi Butler (“Voorwaarden”).

Door (registreren voor en) gebruik van de Taxi Butler aanvaardt U dat een Overeenkomst ontstaat en dat U gebonden bent aan alle Voorwaarden die in deze Overeenkomst opgenomen zijn evenals wijzigingen en aanvullingen hiervan. De meest recente versie www.taxibutler.com/legal is steeds van toepassing.

DEFINITIES

In deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende betekenissen, tenzij de context anderszins vereist:

Taxi Butler

De Taxi Butler is een hardwareapparaat dat gebruikt kan worden door bepaalde dienstverlenende ondernemingen, inbegrepen, maar niet beperkt tot, hotels, bars, vergadercentra om het mogelijk te maken om een taxidienst van een taxichauffeur te bestellen.

Verstrekker

Taxi Butlers worden verstrekt door Tooost of door een partij die met Tooost een overeenkomst tot verstrekken van Taxi Butlers is aangegaan (de “Verstrekker”).

TaxiBedrijf

De Verstrekker zal in een overeenkomst (de “Gebruiksovereenkomst”) met de gebruiker (de “TaxiBedrijf”) neerleggen aan welke voorwaarden het gebruik van de Taxi Butler dient te voldoen. Deze Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Gebruiksovereenkomst.

Passagier betekent de persoon die gebruik maakt van de taxidienst die via de Taxi Butler besteld is.

Locatie de verantwoordelijke persoon van een locatie die handelt uit naam van de Passagier wanneer die een taxi wenst. Door de Besteldiensten via de Taxi Butler te verschaffen, handelt TaxiBedrijf als intermediair tussen de Passagier en de taxichauffeur voor het afsluiten van een overeenkomst voor de levering van een taxidienst. Verstrekker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het (wan)gedrag en de handelingen of nalatigheden van de taxichauffeur of de Passagier.

Dienst

Een Taxi Butler kan worden gebruikt om een taxidienst te bestellen (de “Dienst”).

Registratie en Gebruik

De Verstrekker garandeert dat TaxiBedrijf voldoet aan alle vereisten die (lokale) regelgeving stelt aan partijen die een (taxi) onderneming drijven. 
TaxiBedrijf zal zich online registreren op www.taxibutler.com/registration (de “Registratie”). TaxiBedrijf garandeert dat hij bij de Registratie de volledige en correcte informatie zal verschaffen en dat hij deze informatie actueel zal houden (de “Registratiegegevens”).

U zult geen onbehoorlijk gedrag vertonen, waaronder verstaan wordt:

(a)        proberen om toegang te verkrijgen tot  het account van een andere gebruiker of dit account proberen te verstoren, of de Taxi Butler zonder toestemming proberen te openen of een poging te doen om het beveiligingssysteem binnen te dringen;

(b)        op welke manier dan ook gegevens verkrijgen of proberen te verkrijgen, uitgezonderd wanneer TaxiBedrijf de bedoeling heeft om deze gegevens te verschaffen of deze gegevens aan U beschikbaar stelt;

(c)        direct of indirect een derde kosten in rekening brengen voor het gebruik van Taxi Butler;

(d)        de Taxi Butler gebruiken op een onrechtmatige manier, met schending van één van deze Voorwaarden of op een manier die de Taxi Butler verstoort, schaadt, aantast of minder efficiënt maakt;

(e)        de Taxi Butler aan een derde doorverkopen of weggeven.

Betaling

De Passagier moet de taxichauffeur aan het eind van de rit voor een taxidienst betalen.

TaxiBedrijf betaalt per maand de Verstrekker voor de huur van de Taxi Butler.

Duur

De duur van de Gebruiksovereenkomst is één jaar, en gaat in op de datum waarop Registratie plaats vindt (de “Contractsduur”).

TaxiBedrijf mag (maar is niet verplicht) de Overeenkomst met Locatie beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving gericht aan Locatie geregistreerde e-mailadres met inachtneming van een termijn van minstens 7 dagen.

Beëindiging

Verstrekker kan de Dienst te allen tijde beëindigen door schriftelijke kennisgeving aan TaxiBedrijf, met een opzegtermijn van 1 maand.

TaxiBedrijf kan de Dienst tegen het einde van de Contractsduur schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Als TaxiBedrijf niet tijdig opzegt, wordt de Contractsduur geacht automatisch te zijn verlengd voor de periode van 1 jaar of meer als TaxiBedrijf een meerjarig contract heeft bij Verstrekker.

Verstrekker mag de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als:

  1. TaxiBedrijf de Gebruiksovereenkomst of de Algemene Voorwaarden niet naleeft of Verstrekker daartoe redelijke vermoedens heeft;
  2. TaxiBedrijf in surseance van betaling verkeert, een faillissementsprocedure tegen TaxiBedrijf is ingesteld, of als de financiële positie van TaxiBedrijf dusdanig is dat betalingen aan haar crediteuren niet meer kan voldoen;
  3. er een wijziging in de samenstelling of zeggenschap in de onderneming van TaxiBedrijf plaatsvindt;
  4. TaxiBedrijf de belangen van Tooost BV schaadt (zoals: Taxi Butlers gebruiken op een manier die misleidend, beledigend, of schadelijk is, of een recht van een derde schendt).

TaxiBedrijf mag Overeenkomst met Locatie te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder dat kennisgeving van ingebrekestelling vereist is beëindigen, onderbreken of beperken indien:

Locatie mag de Overeenkomst te allen tijde beëindigen en Uw gebruikersaccount sluiten door de aanwijzingen te volgen van TaxiBedrijf

Na afloop van de bruikleenovereenkomst of na opzegging hiervan door TaxiBedrijf, dient Locatie of TaxiBedrijf of Verstrekker de Taxi Butler binnen 2 weken te retourneren aan volgend retouradres :

Tooost BV, Postbus 76543, 1070 HC Amsterdam.
Indien U de Taxi Butler na 2 weken nog niet geretourneerd heeft, ontvangt U een herinneringsbrief. Indien U hier niet binnen de gestelde termijn op reageert, zal er bij U in rekening brengen voor €250,- exclusief BTW.

Bij niet nakoming van de bepalingen van deze bruikleenovereenkomst, behoudt Tooost BV zich alle rechtsmiddelen voor ter terugvordering van de Taxi Butler, dan wel ter verkrijging van vervangende schadevergoeding.

Eigendomsrechten
Auteursrechten en overige intellectuele, industriële en/of andere soorten eigendomsrechten in de Taxi Butlers, handelsmerken, afbeeldingen, logo’s of namen die hierin omvat zijn, en in kopieën die hiervan gemaakt worden, zijn eigendom van Tooost BV en/of haar leveranciers. Alle rechten die niet specifiek in deze Algemene Voorwaarden verleend zijn, zijn voorbehouden aan Tooost BV en/of haar leveranciers.

Garantiebeperking

Verstrekker garandeert de juistheid en/of volledigheid van de Dienst of functionaliteiten van derden niet. Verstrekker heeft het recht de functionaliteiten van derden te stoppen wanneer voortzetting van deze diensten redelijkerwijs niet van Verstrekker kan worden verwacht.

Verstrekker verschaft de Besteldiensten en wijst hierbij alle andere garanties, verplichtingen en voorwaarden, zowel expliciet, impliciet als wettelijk, af met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (mogelijke) garanties, verplichtingen of voorwaarden voor bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel, of betrouwbaarheid of beschikbaarheid, of correctheid of volledigheid van antwoorden, resultaten, vakkundige uitvoering, gebrek aan virussen en goed huisvaderschap, dit alles met betrekking tot de Besteldiensten. Dezelfde afwijzing van garanties, verplichtingen en voorwaarden is van toepassing op het verschaffen of nalaten te verschaffen van ondersteuning of andere diensten, informatie, software en verbonden content via de Besteldiensten. Tevens bestaat er geen garantie op of voorwaarde van bezit, ongestoord genot of niet-inbreuk met betrekking tot de Besteldiensten.

Aansprakelijkheid

Verstrekker is niet aansprakelijk voor enige schade die TaxiBedrijf of derden als gevolg van het gebruik van de Dienst mochten lijden. TaxiBedrijf is aansprakelijk voor claims van derden met betrekking tot het gebruik van de Dienst. TaxiBedrijf is aansprakelijk voor schade (zoals (niet limitatief): verlies, beschadiging of diefstal) aan de Bruikleen Butlers, tenzij TaxiBedrijf naar genoegen van Verstrekker kan aantonen dat die schade het gevolg is van normaal gebruik.

U bent aansprakelijk voor claims ten gevolge van een schending door U van deze Voorwaarden.

Privacy

Verstrekker zal geen andere persoonlijke gegevens met betrekking tot het gebruik van de Taxi Butler verwerken dan de Registratiegegevens van TaxiBedrijf. Zie voor verdere informatie ook het privacy beleid van de Verstrekker (zoals dat is weergegeven op haar website).

Strijdigheid
Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd is met een bepaling uit de Gebruiksovereenkomst, dan bepaalt de Gebruiksovereenkomst welke bepaling voorrang heeft.

Links naar websites van derden 

Verstrekker is niet aansprakelijk voor de content van websites, diensten of functionaliteiten van derden, links die opgenomen zijn in websites of diensten van derden, of veranderingen of updates van websites of diensten van derden. Waar Verstrekker links en/of toegang verschaft tot websites, diensten en/of functionaliteiten van derden, is dit alleen voor Uw gemak, en de opname van links of toegang impliceert geen aansprakelijkheid van Verstrekker voor de website, dienst of functionaliteit van de derde.

Rechten van derden

Derden hebben krachtens toepasselijke wetgeving geen rechten met betrekking tot de rechten van derden om te vertrouwen op bepalingen van deze Voorwaarden of deze uit te voeren, maar dit heeft geen gevolgen voor bestaande rechten of rechtsmiddelen van een derde of rechten of rechtsmiddelen die naast deze wetgeving van toepassing zijn.

Onverminderd van kracht blijven

Bepalingen in deze Voorwaarden die door hun aard ook na beëindiging van deze overeenkomst voor de Diensten rechtswerking behouden, zullen onverminderd van kracht blijven.

Officiële taal

De versie in de Engelse taal van deze Voorwaarden is de definitieve versie. In geval van onverenigbaarheid tussen de vertaalde voorwaarden en de voorwaarden in de Engelse taal, prevaleert de Engelse versie.

Geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Geen samenwerkingsrelatie of agentschap
Niets in deze Overeenkomst is bedoeld als, of zal geacht worden om, een samenwerkingsrelatie of joint venture tussen partijen te vestigen, een partij als agent van de andere partij aan te wijzen, of een partij toestemming te geven om verplichtingen aan te gaan voor of uit naam van de andere partij.

Toepasselijk recht en rechtsgebied
Deze Voorwaarden en geschillen in verband met deze Voorwaarden of het gebruik van de Besteldiensten of andersoortig gebruik, zijn onderworpen aan het Nederlands recht, of (ii) het recht van de staat van New York als u woonachtig of gevestigd bent in de Verenigde Staten.

Alle geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden zullen beslecht worden door de gerechten in Amsterdam, Nederland, en die uitsluitende rechtsbevoegdheid met betrekking tot deze geschillen zullen hebben.