Regulamin Rodzinnej sztafety rowerowej

organizowanej 7 października 2023 r.  

1. Cele wyścigu:

 • popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce,
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
 • kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez rowerowych w Polsce.

2. Organizatorzy:

 • Parafia pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie, ul. Mrozka 2
 • Sklep rowerowy Peleton, ul. Lwowska 72, 22-100 Chełm
 • Grupa rowerowa GKK Peleton Okszów
 • Miasto Chełm
 • Gmina Chełm

3. Termin i miejsce zawodów:

1. Wyścig sztafetowy (drużynowy) pod nazwą „Rodzinna sztafeta rowerowa” odbędzie się dnia 7 października 2023 r.(sobota)

2. Godzina startu: 13:10

3. Miejsce zawodów: teren parku przy kościele pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie, ul. Mrozka 2

4. Warunki uczestnictwa

Uczestnikami rodzinnej sztafety rowerowej są drużyny, które dokonają zgłoszenia w dniu wyścigu w biurze zawodów w godz. 12.00-12.45.

Uczestnik jest zobowiązany do:

 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
 • stosowania się do poleceń służb porządkowych Organizatora
 • jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, na w pełni sprawnym rowerze
 • kulturalnego zachowywania się
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.
 • zawodnik ma obowiązek jechać z numerem startowymi na kierownicy. Numery muszą być dobrze widoczne i nie mogą być modyfikowane.

Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie.

        5. Program zawodów.

Każda edycja przeprowadzona jest według następującego programu ramowego:

PROGRAM:

12.00 -  rejestracja w biurze zawodów

12.45-   zakończenie przyjmowania zgłaszeń i rejestracji uczestników w biurze zawodów

13.00-   rozpoczęcie imprezy

        13.10 -   starty kolejno kategorii wiekowych (od najmłodszych do najstarszych)

-  po zakończeniu ostatniego wyścigu – dekoracja wszystkich uczestników i zwycięzców

15.00 -  zakończenie wyścigu

6. Dystanse.

 • Długość trasy będzie zależna od warunków atmosferycznych panujących w dniu zawodów.
 • Zawody rozgrywane będą na oznakowanej pętli. Ilość okrążeń będzie podawana 5 min

przed startem.

 • Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora

7. Sposób i zasady rozgrywania zawodów

 • Zawodnicy zgłaszają się do zawodów jako drużyna rodzinna
 • Drużyna rodzinna składa się z mamy (w zastępstwie może być matka chrzestna, ciocia) i dziecka
 • Drużyny są przydzielane do rywalizacji w grupach chłopców i dziewczynek z podziałem na grupy wiekowe:

        Dziewczynki 7 –8 lat rok ur. 2016–2015 (kl. I i II)

        Chłopcy 7 –8 lat; rok ur. 2016–2015 (kl. I i II)

        Dziewczynki 9 – 10 lat; rok ur. 2014–2013 (kl. III i IV)

        Chłopcy 9 – 10 lat; rok ur. 2014–2013 (kl. III i IV)

        Dziewczynki; 11–12 lat, rok ur.2012–2011 (kl. V i VI)

        Chłopcy; 11 – 12 lat, rok ur. 2012–2011 (kl. V i VI)

 • Drużyny ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ta, drużyna, której drugi zawodnik przyjedzie jako pierwszy w swojej grupie wiekowej
 • Jako pierwszy zawodnik startuje zawsze mama, jako drugi dziecko
 • Strefa zmian jest na linii startu/mety, gdy mama zakończy swój wyścig, dopiero wtedy może ruszać do rywalizacji dziecko
 • Zawodnicy muszą przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikom szybszemu wyprzedzenia ich na trasie wyścigu.

 8. Świadczenia dla zawodników.

Po zgłoszeniu zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą każdej edycji
 • numer startowy

9. Nagrody dla uczestników:

 • pierwsze trzy zwycięskie drużyny otrzymu nagrody rzeczowe
 • każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal

10. Postanowienia i informacje końcowe:

 • Za zgłoszonego zawodnika uważa się tego, który:

        - złożył informację, że akceptuje regulamin zawodów

        - wyraża zgodę, lub nie w sprawach związanych z Rodo

 • Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
 • Zawodnicy mają obowiązek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach.
 • Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia NNW.
 • Nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za wytłumaczenie.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje główny organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w biurze zawodów).
 •  Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu imprezy oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

ORGANIZATORZY

MATERIAŁY DO POBRANIA:

- zgoda na udział dziecka w zawodach

- informacja o akceptacji regulaminu

- informacja na temat Rodo

-Informacja dla osoby udzielającej zgody na przetwarzanie danych osobowych itd. (do wglądu uczestnika)

- zgoda na udział dziecka w zawodach

        Wyrażam zgodę na udział dziecka …………………………………… w wyścigu pn: „Rodzinna sztafeta rowerowa” w dniu 7 października 2023 r. odbywającym się w parku w pobliżu kościoła pw. Chrystusa Odkupiciela (Chełm, ul. Mrozka 2). Dla celów organizacyjnych podaję rok urodzenia dziecka…………………………………                                                 

……………                                                        ……………………..

(Miejscowość, data)                                                        (podpis rodzica/opiekuna)

- informacja o akceptacji regulaminu

        Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin “Rodzinnej sztafety rowerowej” oraz jako jej uczestnik zobowiązuję się go przestrzegać.

Stwierdzam jednocześnie, że u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które mogą utrudniać lub uniemożliwić jego udział w zawodach. Jednocześnie zobowiązuję się także do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w trakcie drogi na miejsce zawodów oraz powrotu do domu.        

…………………………                                                 …………………………………..

(Miejscowość, data)                                                        (podpis rodzica/opiekuna)

*Niepotrzebne skreślic - dotyczy osób niepełnoletnich

- informacja na temat Rodo

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (RODO) przez Parafię Chrystusa Odkupiciela  w Chełmie w celu organizacji „Rodzinnej sztafety rowerowej”. Ponadto oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, jego wielokrotne przetwarzanie i umieszczanie zdjęć i filmów zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas trwania wyścigu w mediach: internecie, prasie, telewizji, stronie internetowej i facebooku prowadzonych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb „Rodzinnej sztafety rowerowej”. Administratorem danych osobowych jest Parafia Chrystusa Odkupiciela  w Chełmie.

……………………………..                                        …………………………………..

(Miejscowość, data)                                                        (podpis rodzica/opiekuna)

-Informacja dla osoby udzielającej zgody na przetwarzanie danych osobowych itd. (do wglądu uczestnika)

Informacja dla osoby udzielającej zgody na przetwarzanie danych osobowych i wrażliwych w związku z ich przetwarzaniem w przez Parafię Chrystusa Odkupiciela w Chełmie reprezentowanej przez ks. Ireneusza Posturzyńskiego, proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie, ul. Mrozka 2, 22-100 Chełm

Zgodnie z art.13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016) informujemy, że

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji „Rodzinnej sztafety rowerowej” jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Odkupiciela reprezentowaną przez ks. Ireneusza Posturzyńskiego, proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Odkupiciela, ul. Mrozka 2, 22-100 Chełm
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji „Rodzinnej sztafety” — na podstawie Art. 6 lub Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz aktów prawnych szczególnych na podstawie, których organizowana jest „Rodzinna sztafeta rowerowa”.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa.
 • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie.

Każda zainteresowana osoba posiada prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r- RODO.
 • Dane osobowe Pani/Pana w prawnie uzasadnionych przypadkach będą przekazane do państw UE i państw trzecich po spełnieniu wymogów odpowiednich zabezpieczeń przekazanych danych osobowych Art. 46.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami ustawowymi jest obligatoryjne w pozostałych przypadkach jest dobrowolne lecz może skutkować brakiem możliwości — publikacji wizerunku .

Harmonogram Rodzinnej sztafety rowerowej

g. 12.00 zapisy

g. 13.00 oficjalne rozpoczęcie

g. 13.10 wyścigi wg. następującego porządku

Dziewczynki 7 –8 lat rok ur. 2016–2015 (kl. I i II) + mama

Chłopcy 7 –8 lat; rok ur. 2016–2015 (kl. I i II) + mama

Dziewczynki 9 – 10 lat; rok ur. 2014–2013 (kl. III i IV) + mama

Chłopcy 9 – 10 lat; rok ur. 2014–2013 (kl. III i IV) + mama

Dziewczynki; 11–12 lat, rok ur.2012–2011 (kl. V i VI) + mama

Chłopcy; 11 – 12 lat, rok ur. 2012–2011 (kl. V i VI) + mama