Published using Google Docs
algemene voorwaarden BOVAG Autowasbedrijven
Updated automatically every 5 minutes

Algemene voorwaarden BOVAG Autowasbedrijven

Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door het (vracht) autowasbedrijf schriftelijk bevestigd.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

(vracht)autowasbedrijf: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen.

cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het (vracht)autowasbedrijf.

  1. Uitleg gebruik

Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de (vracht)autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.

  1. Instructies

Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het (vracht) autowasbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven.

  1. Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden

Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de (vracht)autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen:

  1. Wasresultaat

Bij extreme vervuiling is het (vracht) autowasbedrijf gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.

  1. Klachten

In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van het (vracht)autowasbedrijf aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het (vracht)autowasbedrijf gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door het (vracht)autowasbedrijf te kiezen programma.

  1. Schade

  1. Weigeren van klanten

Het (vracht)autowasbedrijf kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

  1. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de cliënt die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier schade) worden door het (vracht)autowasbedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan het (vracht) autowasbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de cliënt nakomen, de cliënt een optimale service verlenen, hem tijdig voorzien van actuele was- informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cliënt bij (vracht) autowasbedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd.