ПРОЕКТ

Вноситься

Кабінетом Міністрів України

ЮА. ЯЦЕНЮК

“         ”                         2016 р.

Закон України

Про внесення змін до Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” щодо встановлення правових засад обліку та реалізації лісоматеріалів з метою дотримання вимог Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом  

___________________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2—3, ст. 34; 2014 р., № 6—7, ст. 80; 2015 р., № 31, ст. 291) такі зміни:

1. У статті 1:

1) доповнити статтю після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“єдина державна система електронного обліку деревини — це загальнодержавна інформаційна система, яка містить дані щодо  заготовлених та реалізованих лісоматеріалів підприємствами — постійними лісокористувачами;”.

У зв’язку з цим абзаци другий — п’ятий вважати відповідно абзацами третім — шостим;

2) в абзаці п’ятому слово і цифри “код 4407” замінити словом і цифрами “коди 4406, 4407, 4408”.

 

 2. Статтю 2 викласти в такій редакції:

“Стаття 2. Засади реалізації  необроблених лісоматеріалів

Реалізація лісоматеріалів, не оброблених підприємствами — постійними лісокористувачами, за винятком дров паливних, деревини для забезпечення державного замовлення, потреб національної безпеки та оборони, подолання наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих; деревини, використання якої передбачено колективними договорами; деревини для індивідуального ремонту та будівництва згідно з поданими заявами (для фізичних осіб); деревини для задоволення потреб соціальної сфери (бюджетних установ, утримання яких здійснюється за рахунок бюджетних коштів), здійснюється через аукціонні торги.

Реалізація лісоматеріалів, не оброблених підприємствами — постійними лісокористувачами, здійснюється:

на аукціонних торгах для резидентів України;

на аукціонних торгах для нерезидентів України.

На аукціонні торги для нерезидентів України підприємства — постійні лісокористувачі виставляють нереалізований обсяг лісоматеріалів, не оброблених на аукціонних торгах для резидентів України.

Вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється.

Порядок реалізації необроблених лісоматеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.”.

3. Статтю 21 виключити.

4. Статтю 3 викласти в такій редакції:

“Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів в митному режимі експорту

Реалізація суб’єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів за межі митної території України в митному режимі експорту допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видається на підставі даних єдиної державної системи електронного обліку деревини центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, або його територіальними органами і підтверджує законність походження лісоматеріалів  та виготовлених з них пиломатеріалів.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, забезпечує ведення електронного переліку виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів  та виготовлених з них пиломатеріалів.

Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Положення про єдину державну систему електронного обліку деревини затверджується Кабінетом Міністрів України.”.

ІІ. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова

Верховної Ради України