ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Τά ἐπόμενα πού θα καταγραφῶσι στήν πορεία εἶναι προϊών προαπελθούσας ἀντιρρητικῆς σχολιογραφίας μου.

Ἀφιερωμένα πρός ὅσους/ες τοῦτες τίς μεταΚολυμπαρίστικες καί Νεομεσαιωνικές θεοσκότεινες ἡμέρες μᾶς ἐγκωμιάζουσι (σχεδόν ἁγιοποιῶσιν καί λατρεύωσι μέχρι ἀηδίας) τόν καί μᾶλλον νεοφανήν 13ον (!) Ἀπόστολον (!;) τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας.

Κατά τόν Παπικόν Μεσαίωνα ὁ 13ος Ἀπόστολος τοῦ Δυτικοῦ φραγκοπαπιστικοῦ ψευδοΧριστιανισμοῦ ἦτο ὁ περίφημος ἀρχαιοέλλην Σταγειρίτης καί μέγας Φιλόσοφος Ἀριστοτέλης.

Σήμερα ὁ καί «13ος Ἀπόστολος» τῶν νεορθοδόξων Συγκρητιστῶν «Ῥωμηῶν» εἶναι ὁ δόλιος πατέρας τοῦ Ἡμερολογιακοῦ Σχίσματος, ὁ κύριος εἰσαγωγέας, ὁ εἰσηγητής καί μέγας κατηχητής, τῶν παντοειδῶν ἐωσφορικῶν δογμάτων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στήν Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία.

Ἐξαιρετικά ἀφιερώμενες οἱ κριτικές σκέψεις μας, πρός τούς:  τον Δευτερεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Θεόδωρον Μεϊμάρη, τόν Μητροπολίτη Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, τόν Μητροπολίτην Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον, τόν Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσόστομον, τόν Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέα, τούς μητροπολίτες Κυκκῶτες, τόν Ἀρχιμανδρίτη Σωφρόνιον Μιχαηλίδη, τόν κ. Παναγιώτη Ἀνδρειόπουλον, τόν κ. Σταύρο Ὀλύμπιον, τίς Μασσωνικές Στοές, καί σέ ὅσους ἄλλους ἐγκωμιάζωσι ἀνόνητα καί σέ ὑπέρμετρον βαθμόν τήν ἀμφιλεγόμενη προσωπικότητα τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ πατριάρχου Μελέτιου Μεταξάκη.

Ἀκολουθεῖ κάπως ἐλαφρῶς διορθωμένον, ἕνα ἀπόσπασμα ἐκ τινός παρελθοντικοῦ σχολιασμοῦ, οἱ ἀντιρρήσεις μου κατά τοῦ Κανονολόγου Καθηγητοῦ κ. Θεοδώρου Γιάγκου.

ΕΝ ΤΕΛΕΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΤΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ; ΜΑΣΣΩΝΟΣ Ἤ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ;

Ἕνας ἐκ τῶν μεγίστων φθοροποιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἦτο καί εἶναι, ὁ Μασσῶνος οἰκουμενικός Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ ὁποίος, τῷ ὄντι ἔχει ἀπόλυτον δίκαιον ὁ κ. Θεόδωρος Γιάγκου: ὅτι εἶναι ἀτεκμηρείωτος ὁ ἰσχυρισμός, ὅπου δῆθεν κατά το «Πανορθόδοξον Συνέδριο» (1923) πρῶτος ὁ Μεταξάκης ἐχρησιμοποίησε σέ Συνοδικό Κείμενο τόν ὅρο «Ἐκκλησία». Δέν ἦτο σαφῶς καί ἀντικειμενικά ὁ πρῶτος, ἀλλ΄ ὅμως πρώτευσε καί ἀρίστευσε (sic) σέ ἄλλα ἄπειρα δυσσεβήματα καί χειρώτερα διαβολοειδῆ καμώματα…! Ὁ Λουθηροκαλβίνος πατριάρχης Μεταξάκης, κ. Γιάγκου, διέφθειρεν ἤ ὄχι, τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας ἐπιβάλλοντάς Της πραξικοπηματικά καί ὁλοκληρωτικά, τό Νέο Ἡμερολόγιον ὡς [ἄλλος ἕνας] φασίζων πατριάρχης, [τουτέστιν] το Νεοεποχήτικον Σχίσμα, μέ το ὁποῖον καί ἐδιαίρεσεν ἄχρι τῆς σήμερον τούς ἀπανταχοῦ Χριστιανούς σέ Νεοημερολογῖτες καί Παλαιοημερολογῖτες;

Ποιᾶ ἡ ἐπιστημονική ἄποψίς σας [τοῦ κ. Γιάγκου] διά την τελευταία στιγμή (πρό Κολυμπαρίου) τῆς μόλις πρόσφατης ἀπόσυρσις ἐκ τῆς θεματολογίας τοῦ μείζωνος ζητήματος τοῦ σύγχρονου μεταξάκειου Ἡμερολογιακοῦ Σχίσματος; 

Ὁ [ὄντως] νεωτεριστής πατριάρχης Μ. Μεταξάκης κύριε Γιάγκου, δέν ἦτο [ἐκεῖνος] ὁ κρητάναξ καί [πρώην] μητροπολίτης Κιτιεύς ἐνῶ ἔπειτα καί ὁ μοιχεπιβάτης τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ ἐν Ἑλλάδι θρόνου, ἐλέω Βενιζελισμοῦ και τῶν σύν αὐτῷ; Ἀλλά καί [ὡς γνωστόν] ὁ μετέπειτα καθηρημένος καί πρώην Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν; Καί πᾶλιν ἔπειτα ἀπ΄το μετέπειτα, ὁ εἰς διπλοῦν καί τριπλοῦν (ὡς Ἀλεξανδρείας) μοιχεπιβάτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου -ἐξ Ἀμερικῆς και Ἀγγλίας ὀρμώμενος- τῆς Κων/Πόλεως πατριάρχης ὅ ὑπό τοῦ Πολιτειοκρατισμοῦ ἐπιβαλλόμενος διά τῆς βίας; Τοῦτον τον μασονόπληκτον (καί πατέρας τοῦ Νεορθόδοξου Ἑλληνικοῦ Οἰκουμενισμοῦ) καί ταλαίπωρον ἐκκλησιαστικόν ἄνδρα βρήκατε νά ὑπερασπιστεῖτε; Ἄραγέ γιά ποῖον ὑπέρτατον λόγον;

Κατά τήν περίοδον τῆς Ἀγγλοκρατίας στήν Κύπρο, ὁ Μεταξάκης ἦτο Μητροπολίτης Κιτίου καί Λεμεσοῦ, ὡς γνωστόν. Ἀναφέρει ἐνδεικτικά ὁ κιτιεύς ἱστορικός π. Σωφρόνιος Μιχαηλίδης:

Ὅταν ὅμως ἔγινεν ἀντι-Κανονικῶς καί διά τοῦ Βενιζέλου («Βενιζελοπρόβλητος» ἀντί για Θεοπρόβλητος) Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί μετέπειτα, ὡς καθηρημένος ἀρχιεπίσκοπος γέγονε («σύν Ἀγγλοαμερικανῷ καί χείρᾳ κίνει») καί Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, θυμήθηκε ὁ ἀθεόφοβος καί θεοπάλαβος κληρικός, νά συλλειτουργεῖ καί νά συμπροσεύχεται μαζί με τους Λουθηροκαλβίνους σέ Ἀμερική καί Ἀγγλία, καθῶς μᾶς τά καταγράφει, καταγγελτικῶς, εἰς τόν πρόλογόν του ὁ μακαριστός θεολόγος Διονύσιος Μπατιστάτος ὅ καί δημοσιεύσας σέ εἰδικόν τομίδιον τά περιώνυμα Πατριαρχικά Πρακτικά τοῦ «Πανορθόδοξου Συνεδρίου» (1923) τῆς κατάμαυρης πραξικοπηματικῆς καί σχισματικοαἱρετικῆς συμφορᾶς.

Διά το ἴδιον ἀκριβῶς ζήτημα, τοῦ παράνομου [καί σφετεριστοῦ τῶν πατριαρχικῶν θρόνων] Μεταξάκη, κύριε Γιάγκου, περί τῶν ἀντι-Κανονικῶν συμπροσευχῶν του, ὑφίστατο μία ἀκόμη ἱστορική καί γραπτή, Κανονική καταγγελία, ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Κανονολόγου καί ὁσίου Γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωρόπουλου («Τά Δύο Ἄκρα», σελ. 89).

Ἐν κατακλείδι καί συγκριτικῶς: εἰς τήν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τοῦ Οἱκουμενικοῦ Πατριαρχείου, εἰς τόν βίο τοῦ οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχου Μελετίου Β΄ (Μεταξάκη) γίνεται καθαρή ἀναφορά, ὅτι ὁ ἀντι-Κανονικός πατριάρχης Κων/Πόλεως ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΕ (ἄνευ Οἰκουμενικῆς καί Πανορθοδόξου Συνοδικῆς διαγνώμης) τήν ἱερωσύνη (sic) τῶν Ἀγγλικανῶν!...

Tί [ἀκριβῶς] στράβωσε κατά τήν πατριαρχική καί ἀρχιεπισκοπική καριέρα τοῦ [ἐν λόγῳ] ἀνδρός; Ποιᾶ Μασσωνική Στοᾶ ἤ καί ποιος πανοῦργος διάβολος τοῦ (ἐ)γύρισε τά μυαλά;

 Ἀπρόσμενα καί ὅλως παραδόξως, οἱ ἐν Κύπρῳ αἱρετικώτατοι προσηλυτιστές [Ἀγγλοαμερικανοί] Λουθηροκαλβίνοι (σύμφωνα μέ τίς ἱστορικές πηγές περί τοῦ βίου τοῦ Μεταξάκη) ἀνεγνωρίσθησαν εἰς την πορεία, ὡς ἔχωντες ἱερωσύνη; Ἀπό πού την ἔλαβαν; Ἀπό τόν θεομάχο [καί σχισματικοαιρετικόν] πατριάρχην Μ. Μεταξάκη!! Κύριε ἐλέησον!!!

Δηλαδή, γιά νά θέσουμε καί ἕνα καλό καταλεικτικόν ἐρώτημα: εἶναι ἤ ὄχι, διαγαλαξιακῶς φανερώτατον, ἡ μεγίστη αἱρετίζουσα ἀπόκλισις [καθῶς] καί ἡ μείζωνα ἀντίφασις ἐν τοῖς [ἐκκλησιαστικοῖς] σημεῖοις, ἐκ τῶν σωρηδόν [πολυποίκιλων] κακόδοξων ἐνεργειῶν του; (Δηλαδή ἀπό τῆς ἀρχικῆς Ἁγιοταφιτικῆς πορείας του, καί ἔπειτα ὡς Μητροπολίτης Κιτίου, καί μετέπειτα σέ ἀρχιεπίσκοπον καί πατριάρχην.)

Πῶς [ἀκριβῶς] ἐξηγεῖται, ἐπιστημονικῶς, ἀλλά καί Κανονικῶς, τό φαινόμενο τοῦτο; Ἦταν Ὁμολογητής Κιτιεύς, ἤ, μήπως [γέγονε εἰς τήν πορεία] Μασσώνος καί Ἀρχιοἰκουμενιστής Νεοφαναριώτης; Εἶναι Προφήτης, ἤ μᾶλλον ψευδοπροφήτης; Ἦταν Ὀρθόδοξος ἤ [μᾶλλον] ἑτερόδοξος; Ἐξομώτης ἤ ἀποστάτης; Ποιμήν ἤ ἀρχιΛυκοποιμήν; Αἱρετικός ἤ Αἱρεσιάρχης; Ἰούδας ἤ Βησσαρίων; Βαρλαάμ ἤ Καλέκας;

Διαλέγετε καί παίρνετε…

Τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη