Regulamin uczestnictwa w Działaniu

FESTIVAL INSPIRE THE FUTURE 2017

w ramach Projektu  „WIOSKA BULLERBYN”

 1. Działanie FESTIVAL INSPIRE THE FUTURE (dalej w tekście: Działanie), jest realizowane przez Fundację Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych z siedzibą w Wilczej Górze, ul. Nieziemska 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000292425, NIP 1231134020, w Niepublicznej Placówce Oświatowo-Wychowawczej  “Wioska Bullerbyn” (dalej w tekście: Placówka) oraz pod opieką merytoryczną Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej “Bullerbyn”, w ramach wieloletniego projektu Wioska Bullerbyn przy współpracy z EUDEC oraz organizacjami społecznymi zaangażowanymi w rozwijanie edukacji demokratycznej w Polsce. Pełna lista organizatorów znajduje się na stronie internetowej działania.
 1. Działanie jest dedykowane osobom zainteresowanym edukacją demokratyczną w tym dzieciom, rodzicom i wychowawcom oraz sympatykom edukacji demokratycznej.
 2. Dzieci uczestniczące w Działaniu są Wychowankami Placówki Wioska Bullerbyn i wraz ze swoimi przedstawicielami ustawowymi są Podopiecznymi Fundacji Bullerbyn.
 3. Fundacja zapewnia Podopiecznym organizację warunków do uczestniczenia w formule OPEN SPACE na terenie Placówki oraz nawiązała współpracę z Fundacją Stacja Badawcza w tym zakresie.
 4. Działanie realizowane jest 28/05/2017 w g. 10:00 - 20:00.
 5. Miejsce realizacji Działania: 05-555 Świętochów, ul. Warszawska 14.
 6. Dojazd i powrót transportem własnym.
 7. Wyżywienie we własnym zakresie, jak również możliwe do zakupienia z oferty zewnętrznych dostawców, którzy będą obecni na terenie realizacji Działania.
 8. OPEN SPACE
 1. podczas EUDEC korzystamy z metody “otwartej przestrzeni” polegającej na organizacji warsztatów prowadzonych przez samych uczestników; tematy warsztatów ustalane są na bieżąco; można poprowadzić warsztat albo dołączyć do zaproponowanego warsztatu przez innego uczestnika,
 2. zasada “two feet” - oznacza, że jeśli uczestnik przyjdzie na warsztat, który go nie zainteresował, to może z niego wyjść bez konieczności wyjaśnień,
 3. warsztat na OPEN SPACE może liczyć od 2 do 30 uczestników,
 4. jeśli uczestnik chce poprowadzić warsztat, pisze na karteczce niezbędne informacje i zamieszcza ją na tablicy OPEN SPACE,
 5. jeśli na jedną sesję uczestnik potrzebuje więcej czasu niż przewiduje harmonogram dnia, to jest to także możliwe, upewniwszy się, że informacja na tablicy precyzyjnie określa czas trwania warsztatu oraz decyzję czy można dołączyć do niego w trakcie,
 6. można przeprowadzić dowolną liczbę warsztatów, mogą się one powtarzać jak również stanowić serię warsztatów,
 7. należy zacząć warsztat od krótkiego omówienia tematu, aby ludzie mogli się zorientować, czy to aby na pewno to, czego oczekiwali.
 1. Rzeczy znalezione przechowywane są przez okres 2 miesięcy od daty zakończenia działania. Po tym terminie rzeczy znalezione będą przekazane osobom potrzebującym.
 2. Fundacja nie odpowiada za uszkodzenie i zaginięcie sprzętu elektronicznego przywiezionego przez Podopiecznych.
 3. Fundacja zapewnia opiekę medyczną na terenie Placówki.
 4. W przypadku poważnego rozstroju zdrowia Podopiecznego kierowany od jest do najbliższe działającej placówki medycznej realizującej ostry dyżur, a w przypadku zagrożenia życia podejmowane są procedury ratownicze.
 5. Podopieczny zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w miejscu pobytu; do stosowania się do zaleceń kadry oraz do przestrzegania zasad wynikających z dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie Podopiecznych.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do zakończenia uczestnictwa Wychowanka w Działaniu, w przypadku, gdy podopieczny narusza prawo lub podstawowe zasady bezpieczeństwa i dbałości o zdrowie swoje i innych osób, przy czym nie przysługuje zwrot kosztów z tego tytułu.
 7. Wszystkie straty materialne spowodowane przez Podopiecznych pokrywane są przez nich lub ich opiekunów prawnych przed zakończeniem działania.
 8. Opłata za uczestnictwo w Działaniu:
 1. wynosi 50 zł do 11 maja 2017r., po potwierdzeniu rezerwacji wysyłanym pocztą elektroniczną na adres figurujący w ww. zgłoszeniu, należy uiścić na konto Fundacji nr 51 1440 1390 0000 0000 1757 5732
 2. w okresie 12-25 maja 85 zł dorosły i dziecko (13-17 lat) oraz  50 zł dziecko 3-12 lat, należy wpłacić za pośrednictwen PayU dostępnym na http://eudec.pl/oplaty/a następnie wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 3. dzieci poniżej 3 r.ż. uczestniczą w Działaniu nieodpłatnie.
 1. Kwestie rezygnacji z uczestnictwa w Działaniu i inne kwestie organizacyjne nie ujęte w niniejszym Regulaminie są przedmiotem Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Projekcie Wioska Bullerbyn (dalej OWU), dostępnych na stronie internetowej Fundacji www.bullerbyn.pl.
 2. Rezygnacje i odstąpienie od uczestnictwa w Działaniu:
 1. zasady rezygnacji i odstąpienia od uczestnictwa w Działaniu zawarte są w OWU (pkt.5) przy czym płatność obejmuje jednorazowo pełną kwotę udziału.
 2. koszty manipulacyjne dotyczące  pkt. 5.2.2 OWU wynoszą 20 zł.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Podopiecznych Fundacji biorących udział w Działaniu, a w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu umowa pomiędzy Fundacją a Podopiecznym może być rozwiązana przez Fundację ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku nie przysługuje zwrot kosztów.
 1. Zawarcie Umowy o przystąpieniu do Działania następuje poprzez złożenie przez osobę fizyczną (w formularzu zgłoszeniowym) oświadczeń woli o stosowaniu postanowień OWU oraz o zapoznaniu się z Regulaminem oraz poprzez dokonanie opłaty.
 2. Fundacja odpowiada za zorganizowanie Działania zgodnie z warunkami zawartej Umowy oraz z obowiązującymi przepisami. Fundacja zastrzega sobie, w przypadkach niezależnych od jej woli, prawo do dokonania zmian w wykonaniu poszczególnych postanowień zawartej umowy, o ile nie zmieniają one charakteru projektu.

www.eudec.pl; e-mail: eudec17pl@gmail.com; tel. 517 216 734