Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2016r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016r.

Ferie zimowe

13-26 lutego 2017r.

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwietnia 2017r.

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum

19-21 kwietnia 2017r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 czerwca 2017r.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia2017r.

Dodatkowe dni wolne zarządzane przez dyrektora szkoły:

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych, a także obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału w tych zajęciach.

Okres

Od 01.09.2016r. do 31.01.2017r.

Od 01.02.2017r. do 23.06.2017r.

Powiadomienie rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

do 22 grudnia 2016r.

do 19 maja 2017r.

Poinformowanie uczniów /rodziców o ocenach śródrocznych/rocznych

do 20 stycznia 2017r.

do 9 czerwca 2017r.

Wystawienie ocen

do 27 stycznia 2017r.

do 16 czerwca 2017r.

Rada klasyfikacyjna

30 stycznia 2017r.

19 czerwca 2017r.

Rada plenarna

01 luty 2017r.

23 czerwca 2017r.

Zebrania z rodzicami

7 września 2016r., godz. 17:00

16 listopada 2016r., godz. 17:00

08 luty 2017r. godz. 17:00

15 marca 2017r. (kl. III)

26 kwietnia 2017r. godz. 17:00

dni otwarte szkoły w godz. 17:00 – 18:00

26 października 2016r.

14 grudnia 2016r.

18 stycznia 2017r.

15 marca 2017r.

17 maja 2017r.