Generalitat de Catalunya                                                                                        

              Departament d’Ensenyament

              Institut S’Agulla                         

DEPT. DIDÀCTIC

?

MATÈRIA

OPTATIVA: APRENDRE a APRENDRE i FEM UN TREBALL

CURS

1R d’ESO

PROFESSOR/A

NÚRIA REICHARDT, M. JOSÉ REINA i MARIBEL TORRUELLA

NIVELL/GRUP

A, B, C i D

TRIMESTRE

1r i 2n quatrimestre

LLIBRE

NO

PROCEDIMENT DE QUALIFICACIÓ

Qüestionari Metacognitiu (10%), Fitxes de Lectura, Compleció del Portafolis, Exposicions Orals, etc. (60%) i participació i treball a l'aula, assistència i puntualitat i actitud (30%)

PROCEDIMENT DE RECUPERACIÓ

Treball de recuperació: treball sobre un llibre triat per l’alumne

Prova escrita al setembre: Qüestionari Metacognitiu

SESSIONS

ÀMBIT

U. DIDÀCTICA

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

CRITERIS COMPETENCIALS

CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. Formació d‘usuaris

- Conèixer les normes d’utilització de la biblioteca de l’escola i els serveis que la biblioteca ofereix als seus usuaris.

- Dominar l’espai de la biblioteca de l’escola, les seves àrees o seccions i comprendre la utilitat dels rètols per a orientar-se en la localització dels materials.

- Endinsar-se en el món de la biblioteconomia i adquirir una base elemental de l’organització d’una biblioteca per tal d’obtenir el màxim rendiment possible dels recursos que ofereix.

- Adonar-se de la importància de l’ordre i la precisió a la biblioteca per tal de poder trobar un llibre amb rapidesa.

- Conèixer la varietat de materials informatius disponible en una biblioteca: documents impresos, àudio, àudio visual, multimèdia i electrònics, i les seves principals característiques.

- Comprendre l’estructura de la CDU com a sistema de classificació dels documents en una biblioteca.

- Reconèixer els elements que identifiquen els documents: títol, autor, editorial, data de publicació...

- Normes d’ús i funcionament a la Biblioteca

-  Servei de préstec i horaris d'obertura de la biblioteca.

- La classificació decimal CDU: el codi internacional de les biblioteques.

- La signatura dels llibres de la biblioteca.

- El número de registre i el segell del centre.

- El catàleg

- Les activitats que es poden fer a la biblioteca: llegir i consultar

- Documents que hi ha a la Biblioteca: llibres de lectura i llibres de consulta

- Plànol de la Biblioteca

- Classificació de les lectures: per llengües i per gèneres. Per adults i per a joves

- Classificació de les consultes: diccionaris i enciclopèdies i monografies

- Altres documents: vídeos, DVDs, revistes, Treballs de Recerca, Internet, etc.

- L’ordre dels llibres. Si no estan ordenats, no pots trobar-los. Capsa de Llibres per Guardar.

- Repartició per a ordenar i esporgar les lectures: català (Maribel), castellano (Reina) i English (Núria): Llibres per Modificar, Llibres per Eliminar, Llibres per Enregistrar i Llibres per tornar.

- L’ordre alfabètic dels llibres és especialment important en els Llibres de Lectura.

- Espai destinat exclusivament al professorat: la taula del professor, l’ordinador del professor on es troba el programa Pergam, l’armari del material amb material fungible i diversos catàlegs...

- Ornamentació de la Biblioteca.

- Visita a la Biblioteca Comarcal de Blanes

- Respecte per les normes de la biblioteca

- Respecte pels materials i mobiliari de la biblioteca.

- Silenci i ordre.

- Assistència i puntualitat.

- Competències Comunicativa Lingüística i Audiovisuals

- Tractament de la Informació i Competència Digital

- Competència d'Aprendre a Aprendre

- Millora les competències de recerca de la informació

- Aconseguir un ambient de reflexió i aprenentatge

- Fer de bibliotecaris (guardar un llibre al seu lloc exacte, localitzar un llibre per la signatura, ordenar, esporgar...)

- Complimentar el dossier  individual amb la normativa, els horaris, el dossier, el CDU, el plànol, l’esquema dels diferents tipus de documents

- Fer rètols per a ornamentar

- Respectar les normes de la biblioteca, els materials i el mobiliari

- Aconseguir la predisposició a l’ordre

- Arribar puntualitat i assistir-hi sempre a classe

- Adonar-se que la biblioteca comarcal (i totes) funcionen de la mateixa manera

2. Lectura

- Gaudir del plaer per la lectura.

 • Curt: The Fantastic Flying Books. ¿Y tú adónde has volado? ¿Con qué libro has viajado muy muy lejos?
 • Aquest estiu he llegit
 • pàgina web de la Biblioteca, blogs, etc.
 • Slogans sobre Hàbits lectors
 • Lectura en Veu Alta: El racisme explicat a la meva filla de Tahar BEN JELLOUN
 • Lectura silenciosa.
 • Lectura dramatitzada
 • Tria de lectures
 • Revistes i diaris
 • Parelles de lectura
 • Participació dels pares en la lectura dels seus fills
 • Poesia: tria de poemes i preparació de recitar
 • Club de Lectura
 • Sant Jordi
 • Programa El gust per la lectura i concurs de lectura en veu alta. Secundària Obligatòria (1r i 2n) [Àlbum il·lustrat] Frabrizio Silei i Maurizio A.C. Quarello. L'autobús de La Rosa. Barbara Fiore Editora, 2012 [Narrativa] R. J. Palacios. Wonder. Editorial La Campana, 2012[Narrativa] Pedrolo. Mecanoscrit del segon origen. Edicions 62, 2009.
 • L'autor i la seva obra:autors a les aules i en veu alta
 • Els llibres de lectura: llibres en català i en castellà. Altres llengües.
 • Els llibres de lectura: poesia, prosa (novel·la), teatre i còmic.
 • Servei de préstec i carnets de lector.
 • Les fitxes bibliogràfiques.
 • Els llibres de consulta: llibres de referència i monografies.
 • El diccionari general de la llengua.
 • Tipologia de diccionaris: generals o normatius, sinònims i antònims, bilingües, ideològics i enciclopèdics.
 • Tipologia d’enciclopèdies: Generals (alfabètiques i temàtiques) i especialitzades.
 • Internet.
 • Altres obres de referència: atlas, anuaris, directoris i guies.
 • Els llibres document: monografies.
 • L’índex d’un llibre.
 • Les revistes: informació general i/o especialitzada.
 • L’hàbit lector.

- Competències Comunicativa Lingüística i Audiovisuals

- Tractament de la Informació i Competència Digital

- Competència d'Aprendre a Aprendre

- Millorar les competències de lectura, i escriptura, cerca, tractament i ús de la informació.

- Aconseguir un ambient de reflexió i aprenentatge

-

- Llegir en veu alta (dicció, puntuació...)

- Triar una lectura i llegir-la en silenci

- Complimentar tantes fitxes de Lectura com llibres llegits

- Saber fer fitxes bibliogràfiques

- Fer resums dels arguments

- Donar opinió oral i escrita sobre les lectures

- Participar a la pàgina web de l’IES S’Agulla (participació en blogs, portafolis de lectura...) fent recomanacions de llibres

- Complimentar el Portafolis de Lectura

3. Recerca ‘informació

- Saber utilitzar el catàleg per consultes senzilles: autors, títol i paraules clau per matèries.

- Saber interpretar les indicacions dels registres bibliogràfics que permeten identificar un document i consultar la seva disponibilitat.

- Saber identificar la signatura topogràfica com l’element per localitzar un document en la biblioteca.

- Descobrir la biblioteca escolar com un espai de recursos on poder trobar tot tipus d’informació en diferents tipus de suport.

- Descobrir la biblioteca escolar com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees.

- Formar-se com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d’informació.

- Saber diferenciar entre obres de referència i monografies.

- Conèixer i saber utilitzar obres de referència: diccionaris, enciclopèdies, atlas, anuaris, directoris i guies.

- Conèixer les característiques de la informació disponible a la www.

-Identificar les tecnologies de la informació i la comunicació com a eines per utilitzar la informació.

- Aplicar uns valors i actituds determinats en l’ús de la informació i de la tecnologia.

 • Recerca d’informació i Competència Informacional
 • Cercadors de la xarxa, Pàgines web i Diccionaris i enciclopèdies a la zarza
 • dades bibliogràfiques:Nom de la pàgina web i Títol de la pàgina web
 • Fer activitats del dossier Como buscar información en Internet.
 • Tècniques d'Estudi: la importància de la lectura prèviament a la síntesi. El resum
 • Reconeixement de les parts d’un article de diccionari i interpretació de les abreviatures més usuals.
 • Ús del diccionari per precisar el significat d’un mot dins d’un context.
 • Ús de les enciclopèdies com a font de coneixement.
 • Síntesi de biografies amb l’ajut de les enciclopèdies.
 • Síntesi de temes diversos amb l’ajut d’Internet.
 • Extractes de la informació donada per les revistes
 • Pulcritud de la llibreta.
 • Autonomia en el maneig dels recursos informatius.
 • Valoració de l’ús de la informació com un mitjà per aprendre nous coneixements.
 • Valoració del que es pot conèixer en qualsevol moment si es disposa dels recursos adequats.
 • Accés als instruments de l’aprenentatge, a la informació i a la lectura.
 • Actitud oberta en un món on el maneig dels recursos informatius té una importància creixent.

- Competències Comunicativa Lingüística i Audiovisuals

- Tractament de la Informació i Competència Digital

- Competència d'Aprendre a Aprendre

- La millora de les competències de lectura, escriptura, cerca, tractament i ús de la informació

- Autonomia per la construcció del propi coneixement amb l’ús de diverses fonts d’informació

- Ambient de reflexió i aprenentatge

- Motivació per continuar l’aprenentatge al llarg de tota la vida que propiciï la formació com a persona autònoma i crítica

Lectura i resum de continguts del diccionari (vocabulari, rius del món, història sagrada...)

- Recerca d’informació en enciclopèdies i elaboració de biografies (Ghandi i altres)

- Recerca d’informació en llibres de consulta i elaboració de descripcions d’obres d’art (pintures, poesia...)

- Recerca d’informació a Internet i elaboració de descripcions d’obres d’art (monuments megalítics...)

4. Elaboració de treballs

- Identificar les fonts d’informació més adequades per a l’elaboració d’un treball i identificar la sobreabundància d’informació com una dificultat per establir la seva veracitat.

- Comparar diferents fonts d’informació respecte d’un mateix tema  i seleccionar correctament el més adequat segons la necessitat d’informació plantejada.

- Conèixer l’organització interna ( índex, menús...) dels documents impresos, àudio, àudio visuals, multimèdia i electrònics i saber utilitzar-los.

- Seleccionar la informació rellevant trobada i emmagatzemar-la prenent notes o resums.

- Sintetitzar i integrar la informació trobada procedent de fonts diverses.

- Reelaborar en llenguatge propi els coneixements que s’han après i expressar-los correctament – oralment i/o per escrit –.

- Formular conclusions.

- Citar correctament les fonts d’informació consultades segons les peculiaritats de cada tipologia documental.

- Comparar el resultat amb els objectius inicials i reflexionar críticament sobre el procés realitzat.

- Valorar la utilització de la informació com un mitjà per aprendre nous coneixements.

 • Fitxes bibliogràfiques tant de llibres de Lectura com de Llibres de Consulta.
 • Fitxes de Lectura (català-blau, castellano-lil·la,English-groc i Français-taronja)
 • Elaboració i exposició de murals
 • Biografies
 • Guió per a l'elaboració de treballs
 • ILEC: Tallers de Lectura
 • Treballs sobre les lectures
 • Treballs per àrees

- Competències Comunicativa Lingüística i Audiovisuals

- Tractament de la Informació i Competència Digital

- Competència d'Aprendre a Aprendre

- La millora de les competències de lectura, escriptura, cerca, tractament i ús de la informació

- Autonomia per la construcció del propi coneixement amb l’ús de diverses fonts d’informació

- Ambient de reflexió i aprenentatge

- Motivació per continuar l’aprenentatge al llarg de tota la vida que propiciï la formació com a persona autònoma i crítica

- Exposició oral dels treballs elaborats i opinió personal (llibres de lectura, biografies, ...)

CODI:

Elaborat:

VERSIÓ: 0.0

Revisat: Cap departament de

DATA:

Aprovat: coordinador pedagògic

Pàgina   de

Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès