Смолінська загальноосвітня школа №1 I – III ступенів

Навчання повинне бути цікавим,

яскравим, емоційно – образним. «Нудні

уроки тільки й можуть, що викликати

неповагу до викладача і до того, що

викладається».

(Ж. Ж. Руссо)

Проектна діяльність

у початкових класах

Підготувала:

 вчитель початкових класів

Сахно Н. О.

2015

Використання проектної технології в початкових класах  - нині одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетентності: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проекту.

 Використання методу проектів у початковій школі має на меті:

створення умов для залучення всіх учнів класу до процесу пізнання;

• формування у школярів як спеціальних, так і загальнонавчальних, розвивальних умінь і навичок;

• надання кожному учню (навіть не дуже успішному в навчанні) можливості розмірковувати з приводу того, що він знає і думає;

• вироблення життєвих цінностей;

• створення атмосфери співробітництва, взаємодії;

• розвиток комунікативних якостей;

• створення комфортних умов навчання, які б давали кожному учневі відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, захищеності, значимості.

Що ж дає впровадження методу проектів для дітей 7—10 років? Саме у молодшому шкільному віці закладаються ціннісні установки, особистісні якості й ставлення до навколишнього світу.

  Метод проекту може застосовуватися у початкових класах на будь якому уроці. Та найбільший ефект має він при застосуванні на уроках природознавства.

Урок природознавства:
- це урок, де дитина вчиться відкривати для себе чудовий світ природи, вчиться бачити красу навколо себе;
- це урок, на якому дитина вчиться висловлювати свою думку, складати повідомлення, розповідь, вчиться міркувати;
це урок, на якому дитина вчиться спостерігати, відкривати нове, досліджувати.

На таких уроках учні :
- сприймають, усвідомлюють й осмислюють мету проведення досліду;
- висувають гіпотези, передбачення, які допомагають досягти мети про ведення досліду;
- встановлюють умови, необхідні для проведення його;
- визначають,які матеріали, обладнання і прилади необхідні;
- складають план проведення досліду;
- роблять висновки.

Підручник для 3 класу також пропонує нам ряд досліджень:
- Вивчаючи значення води, її особливості та таємниці – «Вода – розчинник»;
- Вивчаючи повітря,- «Властивості повітря»;
- Вивчаючи тему «Шкіра»,- «Властивості шкіри».
Виконуючи практичні роботи, досліди, діти вчаться застосовувати свої знання на практиці для розв’язання життєвих і особистісних проблем, а ми, вчителі,реалізуємо особистісно орієнтований підхід у навчанні, що сприяє інтелектуальному, моральному та фізичному розвитку дитини, застосовуючи метод проектів.
Всі ці види робіт у Програмі визначені як «Міні-проекти».
Отже,результатом цієї дослідницької діяльності і є проектна діяльність.
Основоположником методу проектів є американський педагог І.Х.Кілпатрик, який вважав, що основу шкільних програм повинна складати дослідна діяльність дитини,побудована на її інтересах. Цікаво те, що у проекті беруть участь і трудяться всі учні, хоч і кожен по своєму.
   Діяльність в малих групах дає зрозуміти, що для досягнення мети потрібна скоординована робота всіх.

  Що ж таке проект?
Проект – це сукупність комплексних дій, спрямованих на розв’язання конкретної проблеми в певному місці за певний період часу. Тому проекти бувають короткотривалі і довготривалі, на підготовку яких ми витрачаємо 3 дні, тиждень, або місяць – два; ігрові, пізнавальні,культурологічні та інформаційні. Хто працював над проектами, той знає, скільки часу, сил, терпіння, бажання, вмінь і знань потрібно для підготовки та їх захисту.
Чому сьогодні ми знову говоримо про проекти? А тому, що у 3 класі ми будемо вивчати новий предмет, який називається «Я у світі». Цей навчальний предмет реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, його патріотичне і громадянське виховання.
Метою предмета є особистісний розвиток учня, формування його соціальної і життєвої компетентностей на основі поетапного засвоєння соціального досвіду, який охоплює загальнолюдські, загальнокультурні і національні цінності, громадянську активність, толерантне ставлення до традицій і різних точок зору.
Предмет «Я у світі» охоплює такі теми: «Людина», «Людина серед людей», «Людина в суспільстві», «Людина у світі». Червоною ниткою через усі теми проходять компоненти «Я – сім’я – школа – рідний край – Україна – світ».
У дидактико-методичній систематизації навчального матеріалу особливо важливе значення надається зв’язку його з життям, організації самостійної та пошукової діяльності учнів, що дає можливість розвивати навички дослідницької роботи. А ми знаємо, що результатом дослідницької діяльності і є проектна діяльність.
Хто розглядав підручник, за яким ми будемо працювати,той бачив, що у ньому є робота над проектами і чітко описана методика підготовки до них:
на с.89 – що таке проект,план роботи, і правила успішної роботи над проектом. Все це зібрано і на форзаці підручника (див. Додаток1);
на с.104 – проект, який треба буде підготувати – «Славетні українці», про людей, чиї імена з гордістю і повагою згадуються співвітчизниками;
с.130 – «Винаходи людства». Є речі,які стали історичними, хто і коли їх винайшов, як і чому так назвав – ось про це цей проект;
с.132 – «Славетні українці минулого». Талановиті люди, які своєю працею змогли розкрити свої таланти, чия праця стала творчістю. Вони є гордістю нашої країни, складають її славу. Ось про це в цьому проектів.
Кожен з нас, вчителів, буде працювати по-своєму, але мета і завдання проекту - будуть однаковими.
Методика роботи над проектом така:
- Обираємо тему проекту;
- Визначаємо його термін виконання;
- Що буде результатом нашого проекту;
- Чого ми повинні навчитися;
- Що повинні дізнатися;
- Що потрібно для виконання проекту;
- До кого звернутися;
- Які книги чи інші джерела інформації використати
- Добираємо малюнки, фотографії.
Після цього – розпочинаємо перевірку підготовки проекту. З’ясовуємо, хто з учнів що вже підготував, який матеріал має, відбираю головне, корегую, щоб учень мав конкретний і правильний виступ для презентації і захисту свого питання. Презентуємо і захищаємо свій проект у класі, запрошуючи учнів початкових класів, адміністрацію школи і обов’язково батьків, які безпосередньо допомагали своїм дітям у підготовці цього проекту. І завершальним етапом роботи над проектом – є оцінювання діяльності.
   Переконана, що школа, вчитель і вихователь можуть і повинні впливати на особистість, спрямовуючи її на розвиток життєвої компетентності вже у початковій школі.

      Видатний педагог В.О.Сухомлинський підкреслив, що «Інтерес до навчання є тільки там, де є натхнення народжене від успіху». Дитині потрібні практико-орієнтовані знання та способи практичної діяльності, які забезпечують успішну життєдіяльність.
Застосування методу проектів дозволяє нам, вчителям, здійснювати щільний взаємозв’язок навчальної та позакласної діяльності, що сприяє розвитку творчої самостійності учнів.
Зрозуміло, що метод проектів є інноваційною педагогічною методикою і потребує великої підготовки як з боку вчителя, бо це ще маленькі діти, так із сторони батьків та дітей. Але діти люблять працювати над проектами, залучаючи до роботи батьків, рідних. У брошурі «Проектна діяльність в початковій школі» (бібліотечка газети «Початкова освіта») подано ряд розробок проектів, які можна використати у своїй роботі. Це і практичні «Цибуля та її лікувальні можливості», «Веселка настрою», «Диво-таємниці води чарівниці», «Сосна», «Рослини рідного краю», «Білочка» (фотоматеріали цього проекту додаються). Проект допомагає розвивати в дитини інтерес до навколишнього, зацікавлення спонукає використовувати пошукові методи, використовувати додаткову інформацію,інформаційні технології.
Досвід роботи переконує, що сучасну практику людства неможливо уявити без проектування. Проект – результативна дія, яка формує багато життєвих компетенцій.

 Діти бачать результат своєї роботи, встановлюють зв’язок із життєвим досвідом, розвиваються вміння ставити мету й здійснювати саморегуляцію діяльності, створюються умови, за яких учні самостійно отримують необхідні знання з різних джерел, вчаться користуватися здобутими знаннями для розв’язання пізнавальних і практичних завдань, дістають комунікативні вміння. Всіці знання та вміння необхідні учням для швидкої та безболісної адаптації до середньої школи.  

Використані джерела
1. Державний стандарт початкової загальної освіти. Початкова школа. – 2006р. - №2.
2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій.-Х.:Основа, 2010.
3. Грицюк О.І. Практичне використання інтерактивних методів навчання на уроках у початковій школі. Початкове навчання та виховання.-2011 №27.
4. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.-К.:АСК,2005.
5. Н.О.Додусенко, І.В.Нетужилова. Проектна діяльність у початковій школі. Харків. Видавнича група «Основа» 2010.
6. Т.Башинська. Проектувальна діяльність основа взаємодії учителя та учня. Початкова школа 2003. №6,7.
7. О.Доненко. Створюємо колективний проект. Завуч. 2003.№29.
8. Н.Котелянець. Проектний метод навчання молодших школярів. Рідна школа, 2001. №10.
9. К.Мелашенко. Технологія проектного навчання. Завуч. 2006. №12.
10. Н.Петровська, Т.Воропай. Проектна технологія: сутність, досвід використання, перспектива. Початкове навчання та виховання 2009. №9.
11. Г.Сазоненко. Педагогічні технології. - К.: Шкільний світ. 2009.
12. В.Телячук, О.Лесіна. Інноваційні технології в початковій школі.-Харків. Видавнича група «Основа». 2008.
13. О.В. Тагліна, Г.Ж.Іванова. Я у світі .Х..Ранок.2013


Додаток 1
Наш проект
Як буде називатися наш проект?

Яку проблему ми хочемо вирішити?

Що буде головним результатом нашого проекту?

Якою буде емблема проекту?

Чого ми повинні навчитися?

Що ми повинні дізнатися?

Що нам потрібно для виконання проекту?

Чия допомога нам буде потрібна?

Які книги або інші джерела інформації нам можуть допомогти?


План роботи над проетом
1.Визначте , до якого числа треба виконати проект.
2.Оберіть дії, які вам потрібно виконати, визначте порядок їх виконання.
• знайти інформацію в бібліотеці або у мережі Інтернет,
• дібрати фотографії, репродукції,
• виконати малюнки,
• з’ясувати, хто що знайшов,
• відібрати головне,
• оформити результати,
• підготувати презентацію проекту,
• підготувати і провести захист проекту.
3.Підготуйте проект .
4.Захистіть проект
5.Оцініть свою роботу