ἐν ταῖς Θηβαῖς ἐβασίλευον ὁ Λάιος καὶ ἡ Ἰοκάστη· τέκνον μὲν ἔσχον ἀλλὰ ὁ χρησμὸς δεινοὺς λόγους αὐτοῖς εἶπε· «τὸ παιδίον τὸν πατέρα ἀποκτείνει καὶ τὴν μητέρα γαμεῖ». ὁ Λάιος φοβούμενος τὸν χρησμόν, πρῶτον τοὺς ποδὰς τοῦ παιδίου τρυπᾶν ἐκέλευσε ὥστε βαίνειν καλῶς ἀδύνατον αὐτῷ εἶναι· μετὰ τοῦτο ὁ βασιλεὺς λείπειν τὸ παιδίον ἐν τῷ λόφῳ ἐκέλευσε· τὸ δὲ τέκνον τῷ ποιμένι παρέσχε καὶ ἐκέλευσε τὸ παιδίον ἀποφέρειν καὶ  ἐν τῷ λόφῳ λείπειν.pitia.jpg

Oedipus_Phorbas_Chaudet_Louvre_N15538.jpg

ὁ ποίμην τὸ παιδίον εἰς τοὺς λόφους ἤνεγκε ἀλλὰ αὐτὸν ἀποκτείνειν οὐκ ἐδύνατο. ἐν τῷ λόφῳ φίλον τίνα ηὗρε καὶ τὸ πρόβλημα αὐτῷ εἶπε. ὁ φίλος ἐν τῇ Κορίνθῳ ᾦκει· ἐκεῖ οἱ βασιλεῖς δυστυχεῖς ἦσαν διότι τέκνα ἔχειν ἀδύνατον αὐτοῖς ἐστι. ὁ ποίμην τὸ παιδίον τῷ φίλῳ πάρεσχε καὶ οὗτος εἰς τὴν Κόρινθον τὸ παιδίον ἔφερε. οἱ βασιλεῖς μάλα ἔχαιρον καὶ τὸ παιδίον ὥσπερ τέκνον τρέφειν ἐκέλευσαν.

ἐν τῇ Κορίνθῳ τὸ παιδίον μεγαλύνει ὥσπερ τέκνον τῶν βασιλέων. ἐν τῇ ἑορτῇ ἄνθρωπός τις πολλὰ ἔπινε καὶ ἔμυθε· ὁ ἄνθρωπος, μέθυσος ὦν, πολεμεῖν ἤθελε καὶ πολλὰ αἰσχρὰ τῷ τέκνῳ τῶν βασιλέων εἶπε· ὁ Οἰδίπους μάλα ὤργισε καὶ τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς ἑορτῆς ἔκβάλλειν ἤθελε· ὁ ἄνθρωπος αὐτῷ εἶπε·«σύ οὐκ εἶ τὸ τέκνον τῶν βασιλέων». πάντες ἐν τῇ ἑορτῇ ἐσίγησαν καὶ ὁ Οἰδίπους ἐκ τῆς ἑορτῆς τάχεως ἐξέβαινε.juego-cotabo.jpg

οὐδεὶς τὴν ἀλήθειαν αὐτῷ λέγειν ἤθελε· γιγνώσκειν ἐθέλων ὁ Οἰδίπους πρὸς Δελφοὺς ἔβαινε. ἐκεῖ τὸν χρησμὸν πᾶλιν ἤκουσε· «τὸ παιδίον τὸν πατέρα ἀποκτείνει καὶ τὴν μητέρα γαμεῖ». δυστυχὴς ὤν ὁ Οἰδίπους πρὸς τὴν Κόρινθον βαίνειν οὐκ ἤθελε· τὸν πατέρα ἀποκτείνειν καὶ τὴν μητέρα γαμεῖν οὐκ ἤθελε.

ἐν τῇ ὁδῷ ἄνθρωπον ηὗρε· ὁ ἄνθρωπος ἰσχυρὸς ἦν καὶ μέλαν ἱμάτιον ἔφερε. οὗτος ὁ ἄνθρωπος ὁ Λάιος ἦν ἀλλὰ ὁ Οἰδίπους αὐτὸν ἠγνόει· ὁ ἄνθρωπος αὐτὸν εἶδε καὶ αἰσχρὰ εἶπε· ὁ Οἱδίπους μάλα ὤργισε καὶ αὐτὸν ἔβλαψε· οἱ ἄνθρωποι ἐπολέμησαν καὶ ὁ Οἰδίπους τὸν Λάιον ἀπέκτεινε.

ὁ Οἰδίπους εἰς τὰς Θήβας ἦλθε· ἀπὸ τοῦ χρησμοῦ φεύγων πρὸς τὴν Κόρινθον βαίνειν οὐκ ἤθελε· ἐν ταῖς Θηβαῖς δείνον καὶ φανταστικὸν ζῷον ἦν· ἡ Σφίγξ. ἡ Σφίγξ εἶχε πρόσωπον μὲν τῆς γυναικός, τὸ στέρνον τε καὶ τοὺς πόδας καὶ τὴν οὐρὰν τοῦ λέοντος, τὰ δὲ πτερὰ τοῦ ὄρνιθος. Edipo_esfinge2.jpg

τοὺς ἀνθρώπους ἤσθιε ἡ Σφίγξ εἰ τὸ αἴνιγμα οὐκ ἔλυσαν. τὸ αἴνιγμα ἦν· «τί μὲν πρωὶ  τεττάρας πόδας, μεσημβρίας δὲ δύο πόδας καὶ νυκτὸς τρεῖς πόδας ἔχει;». ὁ Οἰδίπους τὸ αἴνιγμα ἔλυσε καὶ τὸ ζῷον ἀπὸ τοῦ λόφου ἔρριψε καὶ ἀπέθανε.

ἐν ταῖς Θηβαῖς ὁ δῆμος τὸν Οἰδίπουν ἔχαιρον καὶ βασιλεὺς ἐγένετο. τὴν Ἰοκάστην ἔγαμει καὶ τέτταρα τέκνα ἔσχον.

ἀλλὰ ἡ νόσος πολλοὺς ἀνθρώπους ἀπέκτεινε καὶ ὁ βασιλεὺς τὸν ἄγγελον πρὸς Δέλφους ἔπεμψε. ὁ χρησμὸς πᾶλιν εἶπε· «τὸ παιδίον τὸν πατέρα ἀποκτείνει καὶ τὴν μητέρα γαμεῖ». ὁ Οἰδίπους οὐδὲν κατελάμβανε καὶ τὸν μάντιν τὸν Τειρέσιας ἠρώτησε. ὁ Τειρέσιας πρῶτον φόβον ἔσχε καὶ οὐδὲν ἔλεγε. ὁ Οἰδίπους πᾶλιν ἠρώτησε καὶ ὁ μάντις τὴν ἀλήθειαν εἶπε· «σὺ, ὦ βασιλεῦ, τὸν πατέρα ἀπέκτεινες καὶ τὴν μητέρα ἐγαμεῖς. σὺ, ὦ βασιλεῦ, εἶ τὸ αἴτιον τῆς νόσου».

ἡ Ἰοκάστη φόβον ἔχουσα ἑαυτὴν ἀπέκτεινε· ὁ Οἰδίπους τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξέβαλε καὶ τυφλὸς ἐγίνετο.