JAAMAN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry                                                            

Sääntömääräinen kevätkokous                                 PÖYTÄKIRJA

Aika:         23.04.2015   klo 18.00

Paikka:         Jaaman kylätalo

Läsnä:         19 henkilöä, osallistujalista liitteenä

 1. Kokouksen avaus

Kylätoimikunnan puheenjohtaja Juhani Tiainen avasi kokouksen klo 18.10

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja

 2 ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tiainen sekä pykälien 5 ja 6  käsittelyn ajaksi Merja Vaittinen,  sihteeriksi Aija Boehm-Tiainen, pöytäkirjantarkastajiksi Merja ja Pertti Vaittinen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 1. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2014

Juhani Tiainen esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen.

Merja Vaittinen luki vuoden 2014 toimintakertomuksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon.

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus kylätoimikunnalle.

 1. Vahvistetaan vuoden 2015 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

Timo Paakkunainen esitteli vuoden 2015 toimintasuunnitelman, sekä tulo- ja menoarvion. Taloudellinen ja toiminnallinen lähtötilanne ja tavoitteet käytiin läpi. Yhdistyksen taloudellinen tilanne heikko, ja tärkeänä tehtävänä on talouden kohentaminen.

Palvelun tuottajat (sähkö, vakuutukset yms.) kilpailutettu ja kuluja saatu pienemmiksi. Markkinointiin panostetaan. Pyritään järjestämään monipuolista toimintaa kyläläisille.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin esityksen mukaan.

Liittymis- ja jäsenmaksujen käsittely siirrettiin kohdassa 10 olevan yhdistyksen sääntömuutos-pykälän jälkeen.

 1. Kylätoimikunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet vuodelle 2015 on valittu ylimääräisessä kokouksessa aiemmin, joten tätä ei käsitellä nyt, ellei kokous toisin päätä.

Pykälää ei käsitelty.

 1. Valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

Toiminnantarkastajiksi valittiin Jouko Hirvonen ja Jouko Päivinen sekä varatoiminnantarkastajiksi Minna Putkuri ja Pasi Tarkiainen.

 1.  Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ehdotettiin myös mahdollisuutta ainaisjäseneksi. Asiaa mietitään ja käsitellään  myöhemmin. 

Henkilöjäsenyys 10 eur/vuosi

Perhejäsenyys 20 eur/vuosi

Kannattajajäsenyys 20eur/vuosi

Kunniajäsenyys 0 eur

Asiaa käsitellään tarvittaessa uudestaan syyskokouksessa.

Ainaisjäsenyys käsitellään myös syyskokouksessa.

 1.  Muut asiat

 1.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.35

_____________________________                __________________________

Juhani Tiainen                        Aija Boehm-Tiainen

Puheenjohtaja                                 Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

_____________________________                __________________________

Merja Vaittinen                        Pertti Vaittinen