Hæyædle og Velbyrdige Hr. Stift befalingsmand!

 

 

5 – 1766

Da det allernaadigst har behaget Hans Kongelige Mayts., at ville have bevilget, at Instrumental og vocal Musique, som, ved Hans Mayts. Hr. Faders, Salig og Høylovlig Ihuekommelse, Kong Friderich den 5tes Dødelige afgang, har været forbudden, maae nu igien ved bryllupper og Samqvemme bruges og lade sig høre, naar vedkommende det forlanger;

Saa skulle Jeg Hr. Stift befalingsmand sligt til behagelig eftterretning og bekiendtgiørelse, saavel udi Bergen, som paa Landet udi Deres Amt, herved tienstligst have tilkiendegivet, og tillige anmodet, at Amtmanden udi det Nordre Bergenhuusiske Amt deraf maatte gives Communication, for saadant vedkommende at lade kundgiøre. Jeg forbliver med ald Estime –

                                                                                             Hæyædle Velbyrdige

                                                                                             Hr. Stift befalingsmands                                                                                                                     tienstberedvillige

                                                                                             Tiener

                                                                                             O. Thott

Cancelliet den 11te Octobris 1766

til Stifttbefalingsmand Scheel for Bergens Stift.

 

Kjelde: Stiftamtmannen i Bergen, Brev frå Danske kanselli 1759-1766, løpenr. 447, legg 4