Nom:  

ADEQUACIÓ

El resum és objectiu. Reculls les idees principals i no superes les 100 paraules..

Presenta algun problema: potser és subjectiu, omets alguna idea principal i no s’ajusta al nombre exigit

S’hi detecten diferents problemes.

COHÈRENCIA

Interpretes bé les idees. Mantens l’ordre en què apareixen.

Hi afegeixes alguna valoració teva o bé no segueixes l’ordre.

La informació no és del tot rellevant o presenta algun problema en l’ordre de les idees.

COHESIÓ

Les idees i les frases estan ben relacionades.

Les idees i les frases estan ben relacionades, però hi ha algun problema en l’ús dels lligams.

Hi ha problemes en l’ús dels mecanismes de cohesió al llarg del text.

CORRECCIÓ

2 punts (0-1 error)

1 punt (2 errors)

0 punts (+3 errors)