LIÊN ĐOÁN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH SPKT TP. HCM

Số: 52 /KH-CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8 năm 2016

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức  hoạt động Tết Trung thu và Khen thưởng con CBVC đợt 2 năm 2016

Kính gửi: Các công đoàn bộ phận

Ban Chấp hành Công đoàn Trường; Ban Nữ công Công đoàn Trường lập kế hoạch tổ chức tặng quà Tết Trung thu và Khen thưởng con CBVC đợt 2 năm 2016 với các nội dung như sau:

I.  Khen thưởng con Cán bộ viên chức (CBVC) Trường:

  1. Tổ chức khen thưởng cho các cháu con CBVC Trường đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi cả năm học 2015 – 2016 (đợt 2 – dành cho các cháu từ cấp III trở lên).
  2. Phát Thưởng cho các cháu con CBVC thi đỗ vào đại học, cao đẳng hệ chính qui của các trường công lập năm học 2015 – 2016.
  3. Phát thưởng cho các cháu học sinh giỏi toàn cấp  III (liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi lớp 10, 11,12 )
  1. Tặng quà Tết Trung thu 2016: 

Các Công đoàn bộ phận lập danh sách ký nhận của các cháu sinh từ năm 2002 đến nay theo mẫu đính kèm, gửi email theo địa chỉ hieudt@hcmute.edu.vn trước ngày 08/9/2016 để làm cơ sở nhận tiền mua quà trung thu cho các cháu tại đơn vị mình. Thời gian nhận tiền vào sáng ngày 12/9/2016 tại Văn Phòng Công đoàn.

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU        TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

        Chủ tịch

                          Đã ký

                          Nguyễn Nam Thắng