Rajah di bawah menunjukkan 2 ekor lembu yang di ternak oleh Ahmad.

Lembu A

Lembu B

a)        Tuliskan satu pemerhatian berdasarkan gambar yang di berikan

        …………………………………………………………………………………………………….

b)        Tuliskan satu inferans berdasarkan pemerhatian yang di buat.

        …………………………………………………………………………………………………….