Siedlce 20.01.2017

Regulamin  VIII Triathlon Siedlecki  13 sierpnia 2017

I. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY

Kontakt:

http://triathlon.leniwce.pl
leniwce@leniwce.pl

Biuro zawodów: tereny rekreacyjne nad siedleckim zalewem.

Sędzia główny zawodów: Mirosław Krasuski tel. 695-160-941
Kierownik zawodów : Paweł Zapałowski tel. 607-399-959

II. TERMIN, DYSTANSE, TRASY

Zawody odbędą się w niedzielę 13 sierpnia 2017 roku na n/w dystansach:

 1. Mini MTB 1 < 12 lat (rocznik 2006 i młodsze):
 1. Pływanie: 100 m (zalew, jedna pętla, głębokość ok. 1 - 1,5 m)
 2. Rower: 1,3 km (jedna  pętla 1,3 m, trasa parkowa, dowolny rower - zalecany MTB)
 3. Bieg: 500 m (jedna pętla, nawierzchnia naturalna twarda, trawiasta, kostka)
 1. Mini MTB 2 12-13 lat (roczniki 2005-2004):
 1. Pływanie: 100 m (zalew, jedna pętla, głębokość ok. 1 - 1,5 m)
 2. Rower: 1,3 km (jedna  pętla 1,3 m, trasa parkowa, dowolny rower - zalecany MTB)
 3. Bieg: 500 m (jedna pętla, nawierzchnia naturalna twarda, trawiasta, kostka)

 1. Mini  MTB 3 14-15 lat (roczniki 2003-2002):
 1. Pływanie: 200 m (zalew, jedna pętla, głębokość ok. 1 - 1,5 m)
 2. Rower: 2,6 km (dwie  pętle x 1,3 m, trasa parkowa, dowolny rower - zalecany MTB)
 3. Bieg: 1 000 m (dwie pętle, nawierzchnia naturalna twarda, trawiasta, kostka)
 1. Mini MTB 4 16-17 lat:  (roczniki 2001-2000) -  zawodnicy 16-17 lat mogą wystartować na dystansie Mini MTB 4  lub na dystansie Sprint
 1. Pływanie: 200 m (zalew, jedna pętla, głębokość ok. 1 - 1,5 m)
 2. Rower: 2,6 km (dwie  pętle x 1,3 m, trasa parkowa, dowolny rower - zalecany MTB)
 3. Bieg: 1 000 m (dwie pętle, nawierzchnia naturalna twarda, trawiasta, kostka)

 1. Sprint:
 1. Pływanie: 750 m (zalew, jedna pętla, głębokość ok. 1,5-2,5 m)
 2. Rower: 20 km (2- pętle, trasa asfaltowa, dobra nawierzchnia)
 3. Bieg: 5 km (3 pętle 1,66 km , nawierzchnia naturalna twarda i trawiasta, miejscami utwardzona lub kostka brukowa)

Trasa biegowa będzie posiadała oznaczenia co 1 km na dystansie Sprint. Limit czasu pokonania trasy to: 45 minut dla tras krótkich i 2 godziny dla trasy SPRINT.

Podczas pływania obowiązkowy czepek dostarczony przez organizatora.

Na trasie rowerowej obowiązkowy poprawnie zapięty kask rowerowy.

Pomiar czasu SPRINT: elektroniczny, oparty o chipy, pomiar każdej dyscypliny osobno.

  
III. KATEGORIE, KLASYFIKACJE, NAGRODY

 

 1. K16: kobiet w wieku 16-24 na trasie SPRINT
 2. M16: mężczyzn w wieku 16-24 na trasie SPRINT
 3. K25: kobiet w wieku 24-34 na trasie SPRINT
 4. M25: mężczyzn w wieku 24-34 na trasie SPRINT
 5. K35: kobiet w wieku 35-49 na trasie SPRINT
 6. M35: mężczyzn w wieku 35-49 na trasie SPRINT
 7. K50: kobiet w wieku 50+ na trasie SPRINT
 8. M50: mężczyzn w wieku 50+ na trasie SPRINT
 9. K Mini MTB 1: generalna dziewcząt na trasie MINI 1
 10. M Mini MTB 1: generalna chłopców na trasie MINI 1
 11. K Mini MTB 2: generalna dziewcząt na trasie MINI 2
 12.  M Mini MTB 2: generalna chłopców na trasie MINI 2
 13.  M Mini MTB 3: generalna dziewcząt na trasie MINI 3
 14.  M Mini MTB 3: generalna chłopców na trasie MINI 3
 15.  M Mini MTB 4: generalna dziewcząt na trasie MINI 4
 16.  M Mini MTB 4: generalna chłopców na trasie MINI 4

Na trasie SPRINT do startu dopuszczeni są zawodnicy w wieku co najmniej 16 lat.

Na trasie Mini MTB 1/2/3/4  – od 10 rż do 17 roku życia włącznie. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Dekoracja na trasie MTB 1/2/3/4 odbędzie się niezależnie od ilości osób sklasyfikowanych, nie ma minimalnego limitu zawodników.

 Przy większej liczbie zgłoszeń organizator przewiduje możliwość wprowadzenia dodatkowych kategorii wiekowych. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dekoracji w danej kategorii, gdy w danej kategorii nie zostanie sklasyfikowanych co najmniej 5 osób, nie dotyczy Mini MTB 1//2/3/4

Organizator przewiduje puchary i nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych zawodniczek i zawodników we wszystkich kategoriach. Organizator w miarę możliwości przedstawi pulę nagród na stronie internetowej imprezy przed zawodami.

  

IV. WARUNKI  UCZESTNICTWA

 1. W zawodach na dystansie SPRINT dopuszcza się udział osób od 16 roku życia, które przedstawią w biurze zawodów dokument tożsamości ze zdjęciem oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania triathlonu lub sportów wytrzymałościowych z datą wystawienia nie starszą niż 6 miesięcy (lub podpiszą w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność i braku przeciwwskazań do startu w zawodach). W przypadku zawodników niepełnoletnich dodatkowo wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna ustawowego na udział w zawodach, przy czym rodzic lub opiekun zgodę tą musi podpisać osobiście w biurze zawodów - dotyczy to zawodników na obu trasach MINI i SPRINT
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione przez uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startujący w VIII Triathlonie Siedleckim robią to na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.
 3. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej.
 4. Zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację niniejszych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
 5. Złożenie oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz o stanie zdrowia, pozwalającym na start w zawodach.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawodnika podanych w zgłoszeniu, a także na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodnika informacji dotyczących zawodów. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji zawodów. 
 7. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zawodnik udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach, poprzez emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych oraz wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 8. Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód opłaty startowej.
 9. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie ich trwania, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia organizatora w celu uniknięcia rozpoczęcia poszukiwań.
 10. W przypadkach szczególnych, biorąc pod uwagę zdrowie zawodników, służby medyczne organizatora mają prawo wycofać zawodnika z rywalizacji.

V. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej zawodów zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. Dozwolone będą także zgłoszenia w biurze zawodów w dniu zawodów – organizator zastrzega możliwość odmowy rejestracji w przypadku przekroczenia limitu liczby uczestników. Limit liczby zawodników: 200 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy startowej zawodnika, który nie dokonał opłaty startowej w ciągu tygodnia od momentu rejestracji.

VI. WPISOWE I OPŁATY

 1. 50,00 PLN płatne na konto stowarzyszenia do dnia 01.05.2017 roku
 2. 70,00 PLN płatne na konto stowarzyszenia po 01.05.2017 do dnia 15.06. 2017 roku
 3. 100,00 PLN płatne na konto stowarzyszenia po 15.06 2017 roku do 01.08. 2017
 4. 150,00 PLN płatne gotówką w dniu zawodów w biurze

Młodzież startującą na krótkiej trasie obowiązuje wpisowe w wysokości 10,00 PLN płatne na konto Stowarzyszenia do dnia 01 sierpnia 2017 roku lub gotówką 20,00 PLN w biurze zawodów .

O wysokości opłaty decyduje data zlecenia realizacji przelewu wpisowego na koncie Stowarzyszenia.

Dane do przelewu :

Lukas Bank 53 1940 1076 3052 2789 0000 0000
Leniwce.pl, ul. Batorego 1/12, 08-110 Siedlce
tytułem: 
opłata startowa VIII Triathlon Siedlecki, imię, nazwisko zawodnika

Wpisowe nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne imprezy stowarzyszenia Leniwce.pl, ani także przeniesieniu na poczet startu innego zawodnika. Zawodnicy, którzy dokonają opłaty startowej w niepełnej wysokości, powinni uiścić brakującą kwotę niezwłocznie. Do czasu dokonania opłaty w pełnej wysokości dany zawodnik figuruje na liście jako nieopłacony, co oznacza w szczególności, że jego miejsce na liście startowej może zająć inny zawodnik, który dokona wpłaty w regulaminowej wysokości.

O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego na rachunek bankowy organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

Prawo bezpłatnego startu przysługuje osobom zwolnionym z opłaty startowej. Decyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje organizator.

Organizator przewiduje możliwość zakupu koszulki okolicznościowej. Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie zawodów http://triathlon.leniwce.pl/ 

VII. WYNIKI

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej imprezy nie później niż do dnia 1 września 2017 roku.

Wstępne wyniki będą dostępne na bieżąco w biurze zawodów w trakcie trwania zawodów. Wszelkie uwagi i protesty dotyczące wyników należy zgłaszać w dniu zawodów w formie pisemnej w czasie do pół godziny od zakończenia zawodów przez ostatniego zawodnika (lub do 10 minut przed planowanym czasem dekoracji). Po tym czasie wyniki zostaną uznane za oficjalne i wszelkie protesty zgłoszone po tym czasie uznaje się za bezzasadne.

Wszelkie uwagi i protesty dotyczące wyników należy zgłaszać w dniu zawodów w biurze w formie pisemnej .

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji wyników. 

VIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników VIII Triathlonu Siedleckiego będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników VIII Triathlonu Siedleckiego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w VII Triathlonu Siedleckiego obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w VII Triathlonu Siedleckiego. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji zawodów.

IX.UWAGI KOŃCOWE

 1. Ostateczne zamknięcie internetowej rejestracji zawodników nastąpi 01 sierpnia 2017 roku o godz. 23:59 lub w momencie przekroczenia limitu liczby zawodników.
 2. Odbiór pakietów w dniu 13 sierpnia 2017 roku w godzinach 11:00-13:50. Organizator zastrzega prawo do przekazania nieodebranych do godziny 13:50 pakietów startowych osobom, chcącym dokonać rejestracji w dniu zawodów.
 3. Zawodnikom, którzy dokonają opłaty startowej po 10 lipca 2017 roku, organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń startowych.
 4. W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: pamiątkowy medal, numery startowe na rower i na koszulkę do biegu, elektroniczny pomiar czasu, wodę i mini-bufet regeneracyjny na mecie.
 5. Zawodnicy będą ubezpieczeni od następstw NW.
 6. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną.
 7. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w  wodzie.
 8. Do zawodów dopuszczeni są zawodnicy dysponujący dowolnym typem roweru.
 9. Zawody odbywają się w formule z dozwolonym draftingiem ( rowery czasowe i szosowe z lemondką muszą posiadać zabezpieczenie żeby nie wystawała ona poza kierownicę). Wszystkie wystające do przodu części (rogi kierownicy, przystawki czasowe itp.) muszą być zabezpieczone na wypadek kolizji.
 10. Kask rowerowy jest obowiązkowy w rowerowej części zawodów ( zapięty przed podjęciem roweru w strefie zmian , rozpięty i zdejmowany po odstawieniu roweru po zakończeniu etapu rowerowego ).
 11. W strefie zmian zabroniona jest jazda na rowerze.
 12. Podczas jazdy rowerem oraz biegu zawodników obowiązuje koszulka lub dowolny strój zakrywający tułów (jednoczęściowy strój startowy, top, itp.), w czasie biegu z przypiętym z przodu w widocznym miejscu numerem startowym.
 13. Podczas pływania dozwolone są pianki triathlonowe.
 14. Organizator zastrzega prawo do dodatkowej weryfikacji zgodności tożsamości osoby posługującej się danym numerem startowym z danymi osoby zgłoszonej pod danym numerem startowym. W przypadku wykrycia przypadku startu osoby wcześniej nie zgłoszonej  lub innej osoby niż zgłoszona pod danym numerem, zawodnik ulega automatycznej dyskwalifikacji skutkującej dodatkowo odebraniem prawa do jakichkolwiek świadczeń przewidzianych dla zawodników. Organizator zastrzega w takich przypadkach prawo do zgłoszenia do organów ścigania podejrzenia popełnienia oszustwa i/lub wyłudzenia nienależnych świadczeń.
 15. Na teren Zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas trwania triathlonu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie
 16. Wszystkie sprawy sporne rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 17. Odbiór wszystkich nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 18. Sędziowie mogą stosować upomnienia, kary czasowe oraz dyskwalifikację w przypadku naruszeń postanowień regulaminu lub niesportowe zachowanie w trakcie zawodów. Szczegóły zostaną podane na odprawie technicznej.
 19. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy
 20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 21. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator

Stowarzyszenie „Leniwce.pl”
ul. Stefana Batorego 1/12        08-110 Siedlce
tel. 695160941    adres e-mail;
leniwce@leniwce.pl     NIP - 821 252 84 02      Regon – 141366890

LUKAS Bank: 53 1940 1076 3052 2789 0000 0000