Pieni tutkielma puolueiden positioista HS:n vaalikonedatan pohjalta
Updated automatically every 5 minutes

Puolueiden positiot Helsingin sanomien vaalikoneessa


Data ja tekijänoikeudet

Tämä analyysi on tehty Helsingin Sanomien eduskuntavaalien 2015 vaalikonedatan pohjalta.

Haettu 25.3.2016 osoitteesta: http://www.hs.fi/politiikka/a1305929269692

Alkuperäinen lisenssi: Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin

Analyysin lisenssi: Creative Commons 4.0 Nimeä - Ei kaupallinen - Jaa samoin

Analyysin on tehnyt Heikki Sairanen.

Faktorianalyysin idea

Faktorianalyysin idea on etsiä tuntemattomia taustalla olevia muuttujia. Esimerkiksi tässä tapauksessa idea on selittää vaalikoneen ehdokkaiden usein kymmenien vastausten jakaumia muutamilla muuttujilla. Tällaiset muuttujat on usein mahdollista tunnistaa aiemmin tunnistetuiksi abstrakteiksi käsitteiksi kuten “vasemmisto-oikeisto” -akseliksi tai akseleille voidaan antaa nimet. On hyvä kuitenkin ymmärtää, että prosessissa on mukana enemmän kuin tujaus taitelijan vapautta raa’an laskennan ohessa. Joku toinen antaisi akseleille eri nimet kuin tämän analyysin tehnyt ja niin sille ei voi mitään. Se on ominaisuus ei bugi.

Menetelmä

1. Haettu data ehdokkaiden vaalikonevastauksista edsukuntavaaleissa 2015 osoitteesta http://www.hs.fi/politiikka/a1305929269692

2. Ajettiin R:llä faktorianalyysi (Thompsonin pisteillä, rotaationa varimax).

3. Arvioin että kymmenen faktoria tuo riittävän määrän myös uusia akseleita mukaan verrattuna selitettyyn varianssiin. Käytännössä viimeiset faktorit selittävät aika pieniä määriä varianssia jo nyt. Faktorianalyysi on tehty koko aineistolla eikä siitä ole karsittu esimerkiksi pienpuolueita.

4. Kävin läpi kunkin faktorin ja kiinnitin huomiota erityisesti viiteen suurimmin latautuneeseen kysymykseen. Annoin nimet akseleille.

5. Loin graafit joista näkyy nykyisten eduskuntapuolueiden vastausten jakuma kullakin akselilla

Faktorien läpikäynti

Osiossa käydään läpi, mitä faktorien sisällä pääpiirteissään on.

Kuvaajien lukemiseen löydät ohjeet osooitteesta:

http://flowingdata.com/2008/02/15/how-to-read-and-use-a-box-and-whisker-plot/

Faktori 1: Vasemmisto - oikeisto

Akseli kuvaa hyvin perinteistä vasemmisto-oikeisto akselia. Palveluiden yksityistäminen ja ulkoistaminen, verojen vastustaminen ja palveluiden leikkamainen näkyvät tässä oikeistolaisina asioina.

Tämä on huomattavan merkittävä akseli ja yksin selittää noin 22,7 % varianssista vastauksissa.

Vihreät ovat akselilla SDP:n ja Perussuomalaisten välissä, vaikkakin ehdokkaiden vastauksissao n kohtuullisesti jakaumaa. Muissa puolueissa vasemmistoliitto ja kokoomus ovat melko yhdenmukaisia paikkansa suhteen.

Faktori 2: Ympäristöliberaalius - Ympäristövastainen konservatismi

Akseli kuvaa suhtautumista ympäristöasioihin ja asenteisiin esimerkiksi pakolaisiin. Tämä akseli on voimakkaasti vihreiden määrittelemä ja vastapuolella on (vaikakkin paljon hajanaisemmin) perussuomalaiset.

Akseli selittää noin 9,3 % varianssista ja on siis kohtuullisen selitysvoimainen.

Akselissa on merkillistä se, miten tiivisti vihreät ehdokkaat pakkautuvat sillä tiiviksi nipuksi melko lähelle vasempaa laitaa. Vihreitä lähinnä ovat vasemmistoliitto ja RKP, mutta niilläkin on merkittävä määrä ehdokkaita, jotka ovat varsin kaukana vihreistä. Vaikka perussuomalaiset ovat varsin vahvasti toisella puolella akselia, on heidän sisällään merkittävää eroa. Päällekäisyys vihreiden kanssa on kuitenkin lähes olematonta.

On huomattavaa, että vanhat puolueet ovat vasemmistoliitto ja RKP:tä lukuunottamatta tällä akselilla lähes identtisiä.

Faktori 3: Lokaali - Globaali

 

Akseli kuvaa jonkinlaista globaalin ja lokaalin toimijaa. Globaali pitää EU:ta hyvänä juttuna ja veisi Suomea Natoon. Tarkoitan globaalilla tässä tavallaan suurempiin hallintorakenteisiin uskovaa ihmistä ja lokaalilla pienempiin asioihin ja nykyisiin organisaatioihin kiinnittyvää. Globaali tukee siis myös kuntien yhdistämistä, haluaa siirtää valtaa kunnilta isommille tahoille.

Akseli selittää 7,2 % varianssista.

Kaikilla puolueilla on kohtuullisesti varianssia tällä akselilla. Kokoomus on vihreitä vähän globaalimpi, mikä selittynee Nato-kannalla. Vastapoolit tässä ovat perussuomalaiset, mutta myös keskusta, joka on merkille pantavan tiivisti vastannut tähän. Päällekäisyyttä vihreiden kanssa on sillä varsin rajatusti.

Faktori 4: Altruistinen holhoaminen - Itsekäs libertarismi

Akseli kuvaa vähän monimutkaisesti ainakin muutamaa intuitiviisesti erillistä asiaa. Toisaalta akseliin myönteisesti vaikuttaa ravintoloiden aukiolojen vapauttaminen,pakkoruotsin poistoa ja taksien vapauttamista, mutta sitten siihen vaikuttaa negatiivisesti pakolaiskeskuksien hyväksyminen omaan kotikuntaan. Laitoin siksi tähän mukaan “itsekäs” ja “alruismi” -sanat kuvaamaan sitä, että libertarismi näyttää tiivistyvän aika voimakkaasti nimenomaan vain kantasuomalaisiin kohdistuviin vapauksiin. Tulkinnasta voi olla eri mieltä syystä.

Olisi helppo kuvitella joku itsekäs libertaristi puhumassa “kukkahattutädeistä” vastapoolinaan.

Akseli selittää 4,5 % varianssista eli vieläkin kohtuullisesti.

Akseli näyttää erottelevan melko selkeästi perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit toisistaan. Perussuomalaiset haluavat vapauksia, mutta kristillisdemokraatit eivät. Vihreät asettuvat lähemmäs perussuomalaisia.

Faktori 5: “Meillä on unelma” - “Rajat kiinni”

Vaikka vaalien aikaan ei käytetty näitä termejä, on tätä akselia helppo ajatella “Meillä on unelma”-tyyppisenä puolena ja sitten sen vastapoolina “Rajat kiinni”-henkisenä maahanmuuton vastustuksena. Akseliin kiinnittyy kuitenkin myös muita asioita kuten koulukuri (suosittua Rajat kiinni -puolella) ja fossiilisista polttoaineiden polttamisesta 2025 mennessä luopuminen (suosittua “Meillä on unlema”-puolella).

Akseli selittää noin 3,0 % varianssista.

RKP ja perussuomalaiset ovat tässä toistensa suurimmat vastapoolit. Varianssia on kuitenkin kaikilla puolueilla aika paljon.

Olisi helppo kuvitella, että tämän akselin painoarvo on saattanut nousta pakolaistilanteen vuoksi.

Faktori 6: Paha LGBT - Hyvä LGBT

Akseli kuvaa hyvin selvästi asennetta homo- ja lesboparien avioliitto- ja adoptio-oikeuteen. Akselille on kuitenkin liittynyt heikommin esimerkiksi liberaalimpaa alkoholilainsäädäntöä, kriittisyyttä perinteisiä arvoja (koti, uskonto ja isänmaa) ja EU-myönteisyyttä.

Akseli selittää 2,8 % varianssista eli se alkaa olla jo aika merkityksetön ja mukana saattaa olla paljon kohinaa.

Vihreät eivät ehkä hieman yllättävästi ole tässä aivan eniten “liberaalimmalla” puolella, mutta tämä johtunee vähän vähemmän vaikuttavista kysymyksistä. Eniten akselilla erottuvat Kristillisdemokraatit, perussuomalaiset ja keskustalaiset, joista kaikista merkittävä osa on huomattavan paljon vasemmalla.

Faktori 7: Rikkaiden vapauttaja - rikkaiden verottaja

Akseli sisältää myönteisyyttä hyvin anstaitsevien palkkaverotuksen kiristämistä kohtana ja sitä kohtaan, että varallisuutta omaavilta ihmisten varallsuutta voitaisi käyttää hoivapalveluiden kustantamiseen. Jonkinlaisesta taloudellista populismista ei täysin ole kyse kuitenkaan, koska mukana on myös myönteisyyttä kiristää velvoitteita ottaa työpaikka vastaan ja kielteisyyttä ravintoloiden aukioloja kohtaan.

RKP erottuu tässä hieman negatiiviselle puolelle kokoomuksen tapaan. On mahdollista, että tämä on jonkinlainen nyansseja vasemmisto-oikeisto -akseliin tuova asteikko tai ihan vain kohinaa.

Vihreät tuntuvat olevan tällä akselilla aika hajallaan.

Selitysvoima on vain 1,7 %.

Faktori 8: Puolustusvoimien vastustajat - puolustusvoimien puolustajat

Akselia on hieman vaikea tulkita. Mukana on ainakin jonkinlaista puolustusvoimien pönkittämistä ja perinteisiä arvoja, mutta myös EU:n pitämistä ja huolta valtionvelasta. Ja toisaalta negatiivisuutta rahoitusveroa kohtaan.

On mahdollista, että tämä on jonkinlainen vasemmistoliittoa hieman erotteleva asia, mutta aika heikko sellainen. Todennäköisemmin kyseessä on vain kohina.

Akselin selitysvoima on heikko. Se selittää 1,3 % varianssista.

Faktori 9: “Ei yksityistetä, ulkoisteta eikä veroteta” - “Yksityistämisellä, ulkoistamisella ja eroilla hyvinvointivaltio”

Jälleen kysymyksessä on vaikea tulkintainen intuitiivisesti paria asia keskenään sotkeva akseli. Kyseessä on mielenkiintoinen sekotus vasemmisto-oikeisto -jakoa rikkovasta politiikasta. Toisaalta positiivisemman numeron saavat tässä haluavat ulkoistaa ja yksityistää, mutta hyväksyvät myös verotuksen kiristyksiä. Mielenkiintoisesti vasemmisto-oikeisto -akselilla vastapooleiksi joutuvat vasemmistoliitto ja kokoomus ovat tässä hyvin keskellä. Vihreissä on jonkin verran enemmän joustoa vasemmalle kuten perussuomalaisissa, kd:ssä ja keskustassa.

Akselin selitysvoima on kuitenkin vain noin 1,2 %´, joten voi olla, että tämä on vain merkillistä kohinaa.

Faktori 10: Vapautta ja kukoistusta - Kuria ja järjestystä

Akseli poimii mukaansa perinteisiä arvoja ja koulukurin arvostusta. Mukana on myös halua lisätä töiden vastaanottopakkoa.

Akseli ei oikein erottele puolueita. Sen selitysvoima on pieni ja se selittää varianssista vain 1,1 %.

Ehdokkaiden vastausten mediaanien vertailu

Alle on piirretty puolueiden ehdokkaiden vastausten mediaanien paikkoja muutamilla mielenkiintoisilla akseleilla.

Liite 1: Selitetty varianssi

Liite 2: Raa’at muistiinpanot akseleista

Alla on käyty läpi kukin akseli ja tehty huomioita niiden sisällöstä. Mukana on myös 5 eniten faktoriin liittyvää kysymystä ja niiden loadingin arvo. Suurempi tarkoittaa, että kysymys on merkityksellisempi faktorin kannalta. Negativiinen puolestaan tarkoittaa, että köysymys vaikuttaa käänettynä.

Faktori 1: Perinteinen vasemmisto - oikeisto (suurempi luku on oikeampi), palveluiden yksityistäminen ja ulkoistaminen ja verojen vastustaminen oikeistolaista

ja palveluiden leikkamainen oikeistolaisia asioita

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi. (0.7874)

Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan. (0.7702)

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja,

veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto. (-0.7553)

Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin. (0.7330)

Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää. (0.7050)

Faktori 2: Ympäristöliberaalius - Ympäristövastainen konservatismi (+ perussuomalaisuus, -vihreys), vihreyttä kuvaa myönteinen suhde ympäristöasioihin ja pakolaisiin ja penseämpi suhde

ydinvoimaan, "perinteisiin" arvoihin ja puolustusvoimien lisärahoitukseen

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. (0.7523)

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista. (-0.7185)

Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa. (0.5065)

Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä. (-0.4574)

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä. (-0.4223)

Faktori 3: Lokaali - Globaali (+ globaali, -lokaali), globaalit tykkäävät laajemmista organisaatioista (EU, Nato), haluavat vähentää kuntia, lokaalit haluavat

pitää koko Suomen asuttuna.

Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla. (0.6002)

EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa. (0.5882)

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin. (-0.5447)

Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa. (-0.5000)

Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon. (0.3963)

Faktori 4:  "Altruistinen holhoaminen" - "Itsekäs libertarismi", Kantasuomalaisiin kohdistuva libertarismi, alkoholi ja taksit vapaiksi mutta nihkeä suhde pakolaiskeskuksiin

Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin. (0.5878)

Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua. (0.5352)

Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä. (0.4725)

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä. (-0.3033)

Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin. (-0.2945)

Faktori 5: "Meillä on unelma" - "Rajat kiinni", Maahanmuuton vastustaminen (myös koulukuria, kivihiilen puolustamista)

EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt tarveharkintaa eli työlupien saantia rajoitetaan.

Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa. (0.6211)

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä. (-0.3463)

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia. (0.2511)

Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua. (0.2419)

 

Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä. (-0.2178)

Faktori 6: Paha LGBT - Hyvä LGBT, LGBT-oikeudet, vapaampi alkoholipolitiikka, penseä suhde "perinteisiin" arvoihin

Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. (0.6019)

Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin. (0.3496)

 

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle. (-0.3479)

EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa. (0.2679)

Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä. (0.1582)

Faktori 7: "Rikkaiden vapauttajat" - "Rikkaiden verottaja". Alkaa olla jo aika paljon kohinaa.

Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää. (0.3574)

Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi. (0.2808)

Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää. (0.1862)

Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin. (-0.1759)

Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla. (0.1649)

Faktori 8: "Puolustusvoimien vastustajat - Puolustusvoimien puolustajat", myönteinen suhde puolustusvoimiin, perinteisiin arvoihin, EU:hun ja huoli valtionvelasta

Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa. (0.3484)

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle. (0.2694)

EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa. (0.1879)

Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin. (0.1511)

Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon. (-0.1507)

Faktori 9: "Ei yksityistetä, ulkoisteta eikä veroteta" - "Yksitämisellä, ulkoistamisella ja veroilla hyvinvointivaltio", hieman merkkejä sellaisesta uudistavasta

asenteesta hyvinvointivaltioon

Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan. (0.2810)

Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto. (0.2438)

Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi. (0.2424)

Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin. (-0.2093)

Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle. (-0.1821)

Faktori 10: "Vapautta ja kukoistusta" - "Kuria ja järjestystä"

Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia. (0.3120)

Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää. (0.2645)

Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle. (0.2393)

Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa. (0.1666)

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. (0.0994)