iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1948 / május / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1948. május

Összeállította: Hegedüs Nikolett Mónika (2018)

1948 májusában Mindszenty József bíboros érsek felszenteli a Központi Papnevelő Intézet restaurált épületét és megünneplik a szeminárium fennállásának 300. évfordulóját. Továbbá nem áll ki az egyházi iskolák államosítása mellett de az MKP PB mégis határozatot hoz erről s ebből kifolyólag Papp Kálmán győri püspök felszólítja egyházmegyéje katolikus szervezeteit, hogy tiltakozzanak az intézkedés ellen, ám MKP PB ismét tárgyal róla. Az egyházi iskolák államosításának ügyének rendezésére a kormány miniszteriális bizottságot alakít melynek elnöke Ortutay Gyula miniszter.

Közben kihirdetik a Magyar Dolgozók Pártja programtervezetét valamint a Magyar Radikális Párt és a Polgári Demokrata Párt megalakítja a Polgári Radikális Pártszövetséget.

A miniszter sajtótájékoztatón ismerteti az egyházi iskolák államosításáról készített törvénytervezetet, amelyet a kormány már elfogadott majd levélben tárgyalásra hívja Mindszenty József bíborost és a magyarországi egyházak képviselőit az iskolák ügyében.

Öt kisgazda politikus keresi fel Mindszenty József bíboros érseket, hogy rábírják a földreformot, a köztársaságot és az államosításokat elismerő nyilatkozat megtételére.

 Az evangélikus és a református egyház tárgyalásokat kezd a Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszterrel. A továbbiakban Budapesten megrendezik az I. Országos Úttörő Konferenciát; a megnyitón előadást tart Ortutay Gyula majd a későbbiekben közli Mindszenty József bíboros érsekkel az állami vezetés hat pontba foglalt kívánságait. Ennek hatására az esti órákban közvetített rádiószózatában XII. Pius pápa kiáll Mindszenty József bíboros mellett, és állhatatos helytállásra inti a magyar katolikus egyházat.

Megalakul a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt. (KÖZÉRT) valamint megkezdi működését az Országos Mentőszolgálat. A kormány hivatalosan is feloszlatja a Budapesti Áru- és Értéktőzsdét, és állami tulajdonba veszi a Szabadság téri épületben megtestesülő vagyonát. Május végén a kormány rendeletet ad ki az Ipartestületek Országos Központjának megszüntetéséről melynek feladatait és ügykörét a Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) látja el.

85 ezer hívő vesz részt a Makón megrendezett Maros-menti Mária-napon, rá pár napra az úrnapi körmenetet ismét megtartják a budai Várban. Május végén megrendezik a nemzetközi eucharisztikus kongresszus 10. évfordulós emlék ünnepséget Budapesten, melyen negyed millióan vesznek részt.

Csehszlovákokkal folytatott lakosságcsere továbbra is változatlan, eközben Edvard Benes megtagadta az új szovjet típusú alkotmány aláírását. Szovjet hadifogságban lévő Werth Henrik v. vezér ezredest a budapesti Népbíróság még májusban halálra ítéli.

Szovjetúnioból újra megkezdődik a magyar hadifoglyok hazaszállítása. Május elején lép életbe az áprilisban elfogadott román népköztársasági alkotmány. Május közepén kirobban az (első) arab-izraeli háború. A palesztinai brit mandátum lejártával Ben Gurion kihirdeti Izrael zsidó állam megalakulását, melyet a Szovjetúnió ismeri el elsőként.

 Luigi Einaudi, Olaszország második köztársasági elnöke hivatalba lép s az Olasz Köztársaság címer vált az ország jelképévé.

Hágában összeül az Európa-kongresszus és kezdeményezik az Európa Tanács létrehozását.

A hónap végén Csehszlovákiában a kommunista vezetésű Nemzeti Front győz. Választásokat tartanak Dél-Koreában, melyre külön köztársasági kormány alakul.

Johnson E.L. felfedezte az 5038 Overbeeket amely egy marsközeli kisbolygó.

Napi események

május elejétől: Újra megkezdődik a magyar hadifoglyok hazaszállítása a Szovjetunióból.

május 1. Életbe lép az áprilisban elfogadott román nép köztársasági alkotmány.

május 3-5. A lakosságcseréről folytatott újabb pozsonyi tárgyalásokon a csehszlovák fél ismét beleegyezik a vagyoni kvóta és a paritás elvének betartásába, érdemi változás azonban ezt követően sem történik.

Az Olasz Köztársaság címere vált Olaszország jelképévé.

május 6. Mindszenty József bíboros érsek felszenteli a Központi Papnevelő Intézet restaurált épületét; megünneplik a szeminárium fennállásának 300. évfordulóját.

május 7. Megalakul a Községi Élelmiszerkereskedelmi Rt. (KÖZÉRT).

Az MKP PB határozatot hoz az iskolákat államosító törvény tervezetéről.

Rákosi Mátyás Czapik Gyula egri érseknek írott levelében kifejti, hogy az evangélikus és a református egyház köztársaság melletti állás foglalása után elengedhetetlen volna egy hasonló tartalmú nyilatkozat a katolikus egyház részéről is.

A Hágában Winston Churchill elnökletével, 750 résztvevővel összeülő Európa-kongresszus az egységmozgalmak összefogása céljából kezdeményezi az Európa Tanács létrehozását.

május 9. Közzéteszik a létrehozandó egységes munkáspárt, a Magyar Dolgozók Pártja programtervezetét.

Csehszlovákia szovjet mintára készült és elfogadott új alkotmánya törvényesíti a „dolgozó nép hatalmát”. Az alaptörvény aláírását Edvard Beneš köztársasági elnök megtagadja.

május 10. Megkezdi működését az Országos Mentőszolgálat.

Választásokat tartanak Dél-Koreában; külön dél-koreai köztársasági kormány alakul.

május 11. A katolikus püspöki kar pásztorlevelet ad ki az egyházi iskolák védelmében; Mindszenty József bíboros kilátásba helyezi mindazok kiközösítését, akik támogatják az egyházi iskolák államosítását.

A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlése elfogadja Ravasz László püspök és Lázár Andor főgondnok lemondását. A Konvent és a Zsinat élére Révész Imrét, a Tiszántúli Egyházkerület püspökét választják.

A Magyar Radikális Párt és a Polgári Demokrata Párt megalakítja a Polgári Radikális Pártszövetséget.

május 12. Papp Kálmán győri püspök levélben szólítja fel egyházmegyéje katolikus szervezeteit, hogy tiltakozzanak az egyházi iskolák tervezett államosítása ellen.

Hivatalba lép Olaszország második köztársasági elnöke, Luigi Einaudi.

május 13. Az MKP PB ismét az iskolák államosításáról szóló törvény tervezetét tárgyalja.

május 14. A palesztinai brit mandátum lejártával Ben Gurion kihirdeti Izrael zsidó állam megalakulását, amivel végleg eldől a zsidó nemzeti állam helye. A Szovjetunió elsőként ismeri el.

A kormány miniszteriális bizottságot alakít az egyházi ügyek, elsősorban az egyházi iskolák államosításával kapcsolatos vita rendezésére; a bizottság elnöke Ortutay Gyula miniszter.

május 15. Kirobban az (első) arab-izraeli háború.

Ortutay Gyula sajtótájékoztatón ismerteti az egyházi iskolák államosításáról készített törvénytervezetet, amelyet a kormány már elfogadott.

május 17. Henry Wallace v. amerikai kereskedelmi miniszter, a Haladó Párt elnökjelöltje hozzá intézett levelére válaszolva Sztálin kifejti, hogy a kommunizmus és a kapitalizmus „együttélése … és a szovjet–amerikai ellentétek rendezése nemcsak lehetséges, de az általános béke érdekében kétségkívül szükséges is”.

május 19. Ortutay Gyula levélben tárgyalásra hívja Mindszenty József bíborost és a magyarországi egyházak képviselőit az iskolák ügyében.

Öt kisgazda politikus keresi fel Mindszenty József bíboros érseket, hogy rábírják a földreformot, a köztársaságot és az államosításokat elismerő nyilatkozat megtételére.

május 20. Az MKP KV elfogadja a református egyházzal kötendő megegyezés tervezetét.

május 21. Az evangélikus egyház tárgyalásokat kezd a kormánnyal.

május 22. A budapesti Népbíróság halálra ítéli a szovjet hadifogságban lévő Werth Henrik v. vezér ezredest.

A református egyház tárgyalásokat kezd a kormánnyal.

május 22–23. A Makón rendezett Maros-menti Mária-napon 85 ezer hívő vesz részt.

Karl Barth svájci teológus Péter János kérésére megírja „A magyar református keresztyénekhez” c. levelét, amelyben támogatja Bereczky Albert jelölését a püspöki méltóságra.

május 24. Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter a protestáns egyházfőkkel tárgyal az iskolák ügyéről. Budapesten megrendezik az I. Országos Úttörő Konferenciát; a megnyitón előadást tart Ortutay Gyula.

május 25. Kihirdetik az MNB új alapszabályát, amelyet az 1948: XXXII. tc. melléklete tartalmaz.

A kormány hivatalosan is feloszlatja a Budapesti Áru- és Értéktőzsdét, annak a Szabadság téri épületben megtestesülő vagyonát pedig állami tulajdonba veszi.

Az úttörőmozgalom főtitkára, Szendrő Sándor „a serdülő ifjúság két nagy szervezetének: az úttörőmozgalomnak és a cserkészetnek az egyesítéséről” beszél.  A mozgalom országos elnökévé Szávai Nándort, főtitkár-helyettessé Kurucz Istvánt és Szirmai Évát választják.

május 26. A Himnusz, a Hatikva és az Internacionálé eléneklésével befejeződik a Pesti Izraelita Hitközség új képviselőtestületének alakuló ülése; elnök Stöckler Lajos.

Kivégzik Müller Antal lakatossegédet, v. nyilas pártszolgálatost.

május 27. Az úrnapi körmenetet a háború óta első ízben tartják ismét a budai Várban.

május 28. Ortutay Gyula közli Mindszenty József bíboros érsekkel az állami vezetés hat pontba foglalt kívánságait.

A kormány rendeletet ad ki az Ipartestületek Országos Központjának megszüntetéséről. Feladatait és ügykörét a továbbiakban a Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) látja el.

május 29. Az SzN hírül adja, hogy a kormány az előző napon megállapodott a protestáns egyházakkal a tulajdonukban lévő iskolák állami tulajdonba vételéről, noha a megállapodást még nem írták alá.

A Sport csarnokban tartott gyűlésen Révai József Mindszenty József bíborost nevezi a kormány és a katolikus egyház közötti megegyezés legfőbb akadályának.

A katolikus püspöki konferencia nevében Mindszenty József Ortutay Gyula kultuszminiszternek írott válaszlevelében három feltételhez köti a kormánnyal folytatandó tárgyalásokat: vegyék le a napirendről az egyházi iskolák államosítását; vagyonuk visszaadásával állítsák vissza a feloszlatott katolikus egyesületeket; engedélyezzék országos katolikus napilap megjelenését.

Lengyel-bolgár barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírása.

május 30. Az 1938-ban Budapesten tartott nemzetközi eucharisztikus kongresszus 10. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepségen Budapesten mintegy negyedmillióan vesznek részt. Az esti órákban közvetített rádiószózatában XII. Pius pápa kiáll Mindszenty József bíboros mellett, és állhatatos helytállásra inti a magyar katolikus egyházat.

Csehszlovákiában a kommunista vezetésű Nemzeti Front 89,2%-kal győz a magyarok és a németek kizárásával rendezett szovjet típusú parlamenti választásokon; a front Csehországban 90,4%-os, Szlovákiában 85,9%-os eredményt ér el.

május 31. Johnson E.L. nevéhez köthető az 5038 Overbeek marsközeli kisbolygó felfedezése


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére


05 |vissza a lap tetejére

Szerda

Naponta több száz amerikai katona érkezik Olaszországba szabadságukat tölteni. A magyar posta a május 9-i motorkerékpár-verseny alkalmából postabélyegzőt bocsát ki. Pozsonyban kivégezték Wiszlichenyit, volt SS századost és zsidóügyi szakértőt. Az amerikai titkosszolgálat gyanúba keveredett az osztrák náci összeesküvőkkel kapcsolatban. Spanyolországba katonai teherautók érkeznek Amerikából. Görögországban az ideiglenes belügyminiszter tömegesen végeztet ki hazafias eszméket valló görögöket. Angliában filmet forgattak Shakespeare, Hamlet című drámájából, melynek főszerepét Lawrence Oliver játssza. Általános vasutas sztrájk várható az Egyesült Államokban és Kanadában is. Moszkva legszebb részén épül az egyetem új épülete. A Magyar Népi szövetség népművelési tervet dolgoz ki Romániában. Az Amerikai Egyesült Államokban majdnem kétszáz író, művész, tudós és egyházi férfi közös nyilatkozatot fogalmaz meg a kommunizmust és egyéb haladó szellemű szervezetek törvényen kívül helyezését szorgalmazó törvényjavaslat ellen.

(Czeglédi Ádám összefoglalója / 2015. tavasz - forrás: MTI hírarchívum)


06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére


19 |vissza a lap tetejére

szerda

Kronológia

Ortutay Gyula levélben tárgyalásra hívja Mindszenty József bíborost és a magyarországi egyházak képviselőit az iskolák ügyében.

Öt kisgazda politikus keresi fel Mindszenty József bíboros érseket, hogy rábírják a földreformot, a köztársaságot és az államosításokat elismerő nyilatkozat megtételére.

     

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Szabad nép)

Sztálin szerint a világbékéhez nem lehetőség hanem feltétel a Szovjetunió és USA nézeteltéréseinek rendezése. Sztálin nyilatkozatára az USA válaszában egyértelműsítette, hogy a témában érdekelt államoknak is részt kell venniük a tárgyalásokban.

A szovjet nép Nikoláj Mihailovics Svernik, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnökének 60-dik születésnapját ünnepli. A munkáspárt scarboroughi kongresszusán kiderült, hogy a munkások nem fognak államosítani. A Pó völgyéiben több, mint százezer mezőgazdasági munkás sztrájkol a földbirtokosokkal fennálló szerződések feltételeinek megjavítására. Az amerikai imperialisták minden igyekezetükkel azon vannak, hogy hátráltassák az új zsidó államot, hiszen azok a szovjetekhez húznak. Általános sztrájk kezdődöt Délkoreában az amerikai megszálló hatóságok ellenőrzése alatt megtartott választások meghamisítása miatt.

A világháborút követő első sakkvilágbajnokságon a Szovjetunió bebizonyította, hogy a sakkba fektetett energiájuk megtérült s így méltán viselhetik a sakknagyhatalom címet.

Hazánk több európai országgal folytat külkereskedelmi tárgyalásokat melyekben vagy újabbakat kötnek vagy a korábbiakat hosszabbítják meg. Lengyel- és Magyarország kiegészíti egymást készáru, nyersanyag- ellátás, félgyártmányok és beruházási cikkek terén. Ez hozzájárul mindkét ország gazdasági újjáépítéséhez és az élet színvonal felemeléséhez.

Ítélet született a Hulfer és Lever-gyári visszaélések ügyében, közokirat hamisításért valamint a margarin feketén forgalomba hozatalával kapcsolatban melyben Hollós Istvánt 15 év, Boros Ferencet 4 év valamint Kraholocz Ferencnét 2 évi fegyházra ítélték.

Az MKP pestmegyei bizottsága több embert, köztük Érd lakosságát kizárja a MKP pártból sikkasztás miatt. A Horthy rendszer népellenes iskolapolitikájának felszámolása megkezdődött, megteremtődtek az általános iskolák. Vasmunkások álltak a pedagógus szakszervezet mellé az egyéni szabadságért folyó küzdelemben, mert Mindszenty prímás megtiltotta a katolikus iskolák pedagógusainak, hogy részt vegyenek az egyházi iskolák államosítását tárgyaló ülésen. A résztvevőket kiközösítéssel fenyegette. Megérkeztek az ötödik és hatodik hadi fogoly vonat Debrecenbe, pünkösdkor, több mint 3000 emberrel. Széll János beszédében elhangzott hogy egy demokratikus, új Magyarország várja a hazatérőket. Kemény Gábor a felszabadulás utáni demokratikus Magyarország nevelési kérdéseinek egyik legjelentősebb irányítója pünkösd vasárnapján elhunyt. A magyar demokrácia elhatározza az iskolaügy demokratikus egységesítését.

A vasárnapi hivatalos lapban megjelent a lakásügyi kódex; amely áttekinthetően összefoglalja a lakásügyekkel kapcsolatos valamennyi kérdés szabályozását. Felnyitják a budapesti Regent-ház óvóhelyeit, a romtalanítását 300 munkás végzi. A lábatlani gyárban épül Közép-Európa legnagyobb cementégető kemencéje, amely az államosított Salgótarjáni Kőszénbánya Rt, lábatlani telepén folyik.

 Miskolcon Szikra-napoki könyvfesztivált tartanak melynek célja, hogy rámutasson hogy az emberek szeretnek olvasni. Városligetben 180ezer m2 tarják meg a centenáris Nemzetközi Vásárt mely június 11-én nyílik meg. Negyed millió dolgozót várnak pünkösdi két napos ünnepre. félmillió pohár sör, egy vagon virsli, másfél millió adag fagylalttal készülnek. Harminchatodik, de a felszabadulás óta első kongresszusát tartotta az EMOSz, az élelmiszeripari munkásság szakszervezete Pünkösdkor az Újvárosháza tanácstermében a munkásképzésről, a versenyről és a szociális gondoskodásról tárgyalt. A keddi polcokon megjelent az újkrumpli, a hét végére a zöldségek árai csökkennek, viszont a hús (disznó) drága maradt.

Hazánk teniszcsapata méltán ünnepelte meg a pünkösdöt, hiszen 4:1 arányú győzelmet vívtak ki Párizsban. Eldőlt a 48-as országos férfikari verseny, az első díjat megosztották budapesti „Acélhang“ és a Vasas Központ között.
        Budapesten kedden este 21kor a hőmérséklet 11fok.  Várható időjárás: élénk szél, többfelé záporeső, erős éjszakai lehülés, egy-két helyen gyenge talajmenti fagy. A nappali hőmérséklet alig változik.

Hegedüs Nikolett Mónika gyűjtése (2018)


20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források