αὐτή ἐστι ἡ Ἧρα. ἡ Ἥρα θεά ἐστι. ἡ Ἥρα καλὴ θεά ἐστι. οὗτός ἐστι ὁ Ζεύς. ὁ Ζεὺς θεός ἐστι. ὁ Ζεὺς ἰσχυρὸς θεός ἐστι. ὁ Ζεὺς ὁ ἀδελφὸς τῆς Ἥρας ἐστι. ὁ Ζεὺς ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οἰκεῖ. ἡ Ἥρα ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οἰκεῖ. ὁ Ζεὺς καὶ ἡ Ἥρα ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οἰκοῦσι.

ἁλλὰ ὁ Ζεὺς καὶ ἡ Ἥρα οὐκ εἶσι νῦν ἐν τῷ Ὀλύμπῳ. αὐτοὶ εἰς Βενικάσσιμ ἀναβαίνουσι. ὁ Ζεὺς καὶ ἡ Ἥρα ἐν τῷ διδασκαλείῳ εἶσιν.

ἡ Ἧρα εἰς τὴν αὐλὴν εἰσβαίνει καὶ ἐπὶ τῆς ἕδρας καθίζει.

ὁ δὲ Ζεύς εἰς τὴν αὐλὴν εἰσβαίνει καὶ ἐπὶ τῆς Ἥρας καθίζει!

ἡ Ἧρα λέγει· «ὦ Ζεῦ, ἀνίστη! ἐπὶ τῆς ἕδρας κάθιζε!»

ὁ Ζεὺς ἀνίστησι καὶ ἐπὶ τῆς τραπέζης καθίζει.

ἡ Ἧρα λέγει· «οὐδαμῶς, ὦ Ζεῦ! ἐπὶ τῆς ἕδρας κάθιζε οὐκ ἐπὶ τῆς τραπέζης!

ὁ Ζεύς λέγει· «μάλιστα, ἐπὶ τῆς ἕδρας» καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάθιζει.

ὁ Ἧρα λέγει· «οὐδαμῶς, ὦ Ζεῦ! ἐπὶ τῆς ἕδρας κάθιζε οὐκ ἐπὶ τῆς γῆς!» καὶ πρὸς τὴν τράπεζαν βαίνει.

ὁ Ζεὺς τὴν τράπεζαν βλέπει καὶ λέγει· «μάλιστα, ἐπὶ τῆς ἕδρας» καὶ ἐπὶ τοῦ βιβλἰου κάθιζει.

ἡ Ἧρα λέγει· «ὁ Ζεὺς μάλιστα μώρος ἐστίν».


αὐτή ἐστι ἡ Ἧρα. ἡ Ἥρα θεά ἐστι. ἡ Ἥρα καλὴ θεά ἐστι. οὗτός ἐστι ὁ Ζεύς. ὅ Ζεὺς θεός ἐστι. ὁ Ζεὺς ἰσχυρὸς θεός ἐστι. ὁ Ζεὺς ὁ ἀδελφὸς τῆς Ἥρας ἐστι. ὁ Ζεὺς ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οἰκεῖ. ἡ Ἥρα ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οἰκεῖ. ὁ Ζεὺς καὶ ἡ Ἥρα ἐν τῷ Ὀλύμπῳ οἰκοῦσι.

ἁλλὰ ὁ Ζεὺς καὶ ἡ Ἥρα οὐκ εἶσι νῦν ἐν τῷ Ὀλύμπῳ. αὐτοὶ εἰς Βενικάσσιμ ἀναβαίνουσι. ὁ Ζεὺς καὶ ἡ Ἥρα ἐν τῷ διδασκαλείῳ εἶσιν.

ἡ Ἧρα εἰς τὴν αὐλήν εἰσβαίνει καὶ λέγει· «ὦ Ζευ, ἄνοιγε τὸ θυρίδιον».

ἀλλὰ ὁ Ζεὺς τὴν θύραν ἄνοιγε.

ἡ Ἥρα λέγει· «οὐδαμῶς, ὦ Ζευ! τὸ θυρίδιον ἄνοιγε, τοῦτο ἡ θύρα ἐστι»

ὁ Ζεὺς βλέπει τὸ θυρίδιον καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καθίζει.

ἡ Ἥρα λέγει· «τί ποιεῖς, ὦ Ζεῦ; ἄνοιγε τὸ θυρίδιον!»

ὁ Ζεὺς ἀνίστησι καὶ τὴν θύραν κλείει.

ἡ Ἥρα λέγει· «ὦ Ζεῦ, τὸ θυρίδιον ἄνοιγε, παρακαλῶ!»

ὁ Ζεὺς τὸν πάπυρον καὶ τὸν κάλαμον λαμβάνει καὶ γράφει.

ἡ Ἡρα λέγει· «τί νῦν γρἀφεις, ὦ Ζεῦ;»

ὁ Ζεὺς ἐν τῷ παπύρῳ τὸ ὄνομα τῆς θεᾶς γράφει. ἡ Ἡρα τὸν πάπυρον λαμβάνει καὶ ἀναγίγνωσκει.

ὁ Ζεὺς τὸ θυρίδιον ἀνοίγει καὶ ἐκ τῆς αὐλῆς ἐκβαίνει.

ἡ Ἥρα λέγει· «ὁ Ζεὺς μάλιστα μώρος ἐστίν».