APSTIPRINĀTA

2019.gada 5.oktobrī

LOF Tehniskā komisija

OCAD programmas aprites kārtība

1.  LOF ir noslēdzis abonēšanas līgumu ar Šveices firmu OCAD par jaunākās “OCAD” programmatūras  abonēšanu uz vienu gadu. Atbildīgais = LOF TK.

2.  Orientēšanās karšu autori (ODB biedri), kas gatavo kartes Latvijā IOF vai LOF sacensībām, var pieteikties strādāt ar jaunāko “OCAD”.

3.  Pieteikumi jāadresē LOF TK (e-pasts kartes@lof.lv), norādot:

a)        zīmētāja ODB numuru;

b)        sacensības kurām tiek gatavota karte;

c)        sacensību rīkotāju (klubu);

d)        vēlamo abonēšanas laiku (ņemot vērā 6.punktu).

4.  Pieteikumu izvērtēšanu veiks LOF TK locekļi, kuru darbības joma ir sacensību kartes.

5.  Izvērtējot pieteikumus, tiek ņemts vērā kartē paredzēto sacensību nozīmīgums šādā secībā:

a)         IOF sacensības Latvijā;

b)        Latvijas čempionāti;

c)        WRE sacensības;

d)        LK posmi.

6.  Tiesības strādāt ar jaunāko “OCAD” var tikt piešķirtas uz 7-14 dienām (abonēšanas laiks).

7.  Pēc abonēšanas laika beigām programma jāatgriež LOF TK pārstāvim vai nākošajam autoram, atbilstoši LOF TK pārstāvja norādījumiem. Jaunākais “OCAD” var tikt atgriezts priekšlaicīgi.

8.  Šo noteikumu neievērošanas vai pārkāpšanas gadījumos, informācija par pārkāpumu tiks iesniegta izskatīšanai LOF Valdē.