Published using Google Docs
คู่มือ ClassStart.org
Updated automatically every 5 minutes

Help.ClassStart.org

คู่มือการใช้งาน ClassStart

แพลตฟอร์มการจัดการการเรียนรู้

(Thailand Learning Management System)

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด

สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)

Email: support@ClassStart.org

Line: @ClassStart


ประวัติความเป็นมา        7

ภาพรวมความสามารถของ ClassStart        8

สำหรับผู้สอน        8

สำหรับผู้เรียน        18

ระบบสำหรับสมาชิก        24

การสมัครสมาชิก        24

การยืนยันการสมัครสมาชิก        26

การเข้าระบบใช้งาน        27

การขอรหัสผ่านใหม่        27

การแก้ไขข้อมูลสมาชิก        29

การเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่        31

การแก้ไขรูปประจำตัว        34

การแก้ไขข้อมูลสถานศึกษา        36

ระบบสำหรับผู้สอน        39

วิชา        39

จุดเด่น        39

การสร้างวิชา        39

การแก้ไขวิชา        41

การเข้าดูวิชาที่สอน        43

การสำเนาวิชาที่สอน        45

การปิดวิชา        47

การยกเลิกการปิดวิชา        50

การอนุมัติผู้เรียนเข้าวิชา        53

การอนุมัติผู้เรียนเข้าวิชา        53

การเพิ่มผู้เรียนในวิชา        54

การลบผู้เรียนออกจากวิชา        59

การกำหนดให้ผู้เรียนพักการเรียน/ดรอปเรียน        62

เอกสารการสอน        65

จุดเด่น        65

การเพิ่มเอกสารการสอน        66

การแก้ไขเอกสารการสอน        69

การลบเอกสารการสอน        71

การเพิ่มไฟล์แนบในเอกสารการสอน        75

การลบไฟล์แนบในเอกสารการสอน        77

การเพิ่มวิดีโอ YouTube ในเอกสารการสอน        80

แผนการเรียนรู้        84

การสร้างแผนการเรียนรู้        85

การเพิ่มบันทึกหลังการสอนในแผนการเรียนรู้        88

การแก้ไขแผนการเรียนรู้        91

การลบแผนการเรียนรู้        94

การเพิ่มไฟล์แนบในเแผนการเรียนรู้        97

การลบไฟล์แนบในแผนการเรียนรู้        99

แบบฝึกหัด        101

จุดเด่น        102

การสร้างแบบฝึกหัดใหม่        103

การสร้างแบบฝึกหัดเดี่ยว        103

การสร้างแบบฝึกหัดกลุ่ม        105

การแก้ไขแบบฝึกหัด        108

การเพิ่มไฟล์แนบในแบบฝึกหัด        112

การลบไฟล์แนบในแบบฝึกหัด        113

การลบแบบฝึกหัด        116

การตรวจให้คะแนนแบบฝึกหัด        120

การตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนที่ยังไม่ส่งแบบฝึกหัด        124

คะแนนเก็บ (ชิ้นงานที่ไม่ได้ส่งผ่านระบบ)        127

จุดเด่น        127

การสร้างคะแนนเก็บ        127

การสร้างคะแนนเก็บภายนอกแบบเดี่ยว        127

การสร้างคะแนนเก็บภายนอกแบบกลุ่ม        130

การแก้ไขคะแนนเก็บ        132

การให้คะแนนเก็บ        136

ข่าวประกาศ        139

การเพิ่มข่าวประกาศ        140

การแก้ไขข่าวประกาศ        143

การลบข่าวประกาศ        146

การอ่านข่าวประกาศ        149

บันทึกการเรียนรู้        152

จุดเด่น        152

การเพิ่มบันทึกการเรียนรู้ของวิชา        152

การเพิ่มไฟล์แนบในบันทึกการเรียนรู้ของวิชา        154

การแก้ไขบันทึกการเรียนรู้ของวิชา        155

การเข้าไปอ่านบันทึกการเรียนรู้ของวิชา        158

การแสดงความเห็นในบันทึกการเรียนรู้ของวิชา        159

การแนบไฟล์ในความคิดเห็นของบันทึกการเรียนรู้        160

สนทนา (Chat)        161

จุดเด่น        161

การคุยสนทนาแบบรวม        161

การคุยสนทนาแบบเฉพาะบุคคล        163

กระทู้ถามตอบ        167

การสร้างกระทู้ถามตอบใหม่        167

การเพิ่มไฟล์แนบในกระทู้ถามตอบ        169

การเพิ่มความเห็นในกระทู้ถามตอบ        172

การเพิ่มไฟล์แนบในความเห็นของกระทู้ถามตอบ        176

กลุ่มผู้เรียน        178

จุดเด่น        178

การเพิ่มกลุ่มผู้เรียน        179

การเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบเปลี่ยนกลุ่มได้ตามชิ้นงาน        179

การเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม        185

การแก้ไขกลุ่มผู้เรียน        188

การแก้ไขกลุ่มผู้เรียนแบบตามชิ้นงาน        189

การแก้ไขกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม        193

การลบกลุ่มผู้เรียน        195

การลบกลุ่มผู้เรียนแบบตามชิ้นงาน        196

การลบกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม        200

การเพิ่มสมาชิกในกลุ่มผู้เรียน        204

การเพิ่มสมาชิกในกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มตามชิ้นงาน        204

การเพิ่มสมาชิกในกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม        208

การลบสมาชิกออกจากกลุ่มผู้เรียน        210

การลบสมาชิกออกจากกลุ่มผู้เรียนแบบตามชิ้นงาน        211

การลบสมาขิกออกจากกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม        214

การแก้ไขหัวหน้ากลุ่ม        216

การแก้ไขหัวหน้ากลุ่มแบบตามชิ้นงาน        217

การแก้ไขหัวหน้ากลุ่มแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม        221

ผู้ร่วมสอน        223

จุดเด่น        223

การเพิ่มผู้ร่วมสอน        224

การลบผู้ร่วมสอน        227

แบบทดสอบ (Quiz)        229

จุดเด่น        229

การสร้างแบบทดสอบ        230

การแก้ไขแบบทดสอบ        237

การแก้ไขโจทย์คำถาม        240

การแก้ไขตัวเลือก (Choices) พร้อมเฉลย        245

การลบแบบทดสอบ        250

การลบโจทย์คำถาม        254

การลบตัวเลือก (Choices)        258

การเปิดสอบแบบทดสอบ        263

ระบบลงเวลาเรียน        266

จุดเด่น        266

การสร้างใบลงเวลาเรียน        268

การลงเวลาเรียน        270

ระบบใบนับการมีส่วนร่วม        273

จุดเด่น        273

การสร้างใบนับการมีส่วนร่วม        274

การแก้ไขใบนับการมีส่วนร่วม        276

การให้คะแนนการมีส่วนร่วม        279

การเข้าดูรายการการมีส่วนร่วม        283

การดาวน์โหลดข้อมูล        286

จุดเด่น        286

การดาวน์โหลดคะแนนทั้งหมด        287

การดาวน์โหลดใบลงเวลาเรียนทั้งหมด        290

ระบบสำหรับผู้เรียน        293

การขอเข้าร่วมวิชาเรียน        294

แผนการเรียนรู้        296

การเข้าไปอ่านแผนการเรียนรู้ของวิชา        296

เอกสารการสอน        298

การเข้าไปอ่านเอกสารการสอนของวิชาเรียน        299

ข่าวประกาศ        301

การอ่านข่าวประกาศ        301

บันทึกการเรียนรู้        304

การเพิ่มบันทึกการเรียนรู้        304

การเพิ่มไฟล์แนบในบันทึกการเรียนรู้        306

การแก้ไขบันทึกการเรียนรู้        306

การเข้าไปอ่านบันทึกการเรียนรู้ของวิชาเรียน        309

การแสดงความคิดเห็นในบันทึกการเรียนรู้        310

การแนบไฟล์ในความคิดเห็นของบันทึกการเรียนรู้        312

สนทนา (Chat)        312

การคุยสนทนา        312

กระทู้ถามตอบ        315

การสร้างกระทู้ถามตอบใหม่        315

การเพิ่มไฟล์แนบในกระทู้ถามตอบ        317

การเพิ่มความเห็นในกระทู้ถามตอบ        320

การเพิ่มไฟล์แนบในความเห็นของกระทู้ถามตอบ        324

กลุ่มผู้เรียน        326

การแก้ไขกลุ่มผู้เรียน        327

การเพิ่มสมาชิกในกลุ่มผู้เรียน        330

การลบสมาชิกออกจากกลุ่มผู้เรียน        334

แบบฝึกหัด        338

การส่งคำตอบแบบฝึกหัด        338

การส่งแบบฝึกหัดงานเดี่ยว        339

การส่งแบบฝึกหัดงานกลุ่ม        341

การแก้ไขคำตอบแบบฝึกหัด        345

การเพิ่มไฟล์แนบในคำตอบแบบฝึกหัด        349

การลบไฟล์แนบในคำตอบแบบฝึกหัด        352

แบบทดสอบ (Quiz)        356

การทำแบบทดสอบ        356

ระบบลงเวลาเรียน        360

การลงเวลาเรียน        360

ระบบใบนับการมีส่วนร่วม        364

การกรอกคะแนนในใบนับการมีส่วนร่วม        365

การดูคะแนนของตนเอง        368

การเขียนเนื้อหาแบบ Markdown        370

การเขียนหัวข้อ (Headers)        372

การใส่ลิงก์เว็บเพจ (Link)        373

การทำข้อความเป็นตัวหนา (Bold)        376

การทำข้อเความเป็นตัวเอียง (Italics)        378

การใส่สัญลักษณ์รายการ (Bullet)        380

การใส่รายการเรียงลำดับเลข        382

การกำหนดข้อความให้ขึ้นบรรทัดใหม่        384

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ระดับวิชา        388

พฤติกรรมในการเรียน        390

จำนวนชั่วโมงในการเข้าใช้ ClassStart        390

จำนวนการเข้าวิชาเรียน        390

จำนวนบันทึกการเรียนรู้        391

จำนวนครั้งในการลงเวลาเรียน        391

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        393

คะแนนสอบปรนัย        394

คะแนนอัตนัย        395

คะแนนเก็บ        396


ประวัติความเป็นมา

ClassStart.org เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) ผู้เรียนผู้สอนสามารถใช้งานได้ง่ายเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาจากทั่วทุกมุมโลกเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องติดตั้งและดูแลเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่ายเอง มีทั้งระบบการวางแผนและจัดการชั้นเรียน เอกสารการสอน การจัดการแบบฝึกหัด การติดต่อสื่อสาร การทดสอบและการประเมินผล พร้อมให้ผู้เรียนผู้สอนใช้งานได้เองทันที

ClassStart.org พัฒนาขึ้นโดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ GotoKnow.org มากว่า 14 ปี สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ClassStart.org ให้บริการฟรี! แก่ผู้เรียนผู้สอนทั่วประเทศ (ห้ามใช้เพื่อการค้าในทุกกรณี) มาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 และ ณ ปัจจุบันนี้ มีสมาชิก 582,507 คน และชั้นเรียน 59,138 รายการ จากสถานศึกษาทั่วไทยจำนวน 4,302 แห่ง (ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2564)

ดาวน์โหลด ClassStart Andriod App ได้แล้ววันนี้ที่ (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.classstart.classstart)


ภาพรวมความสามารถของ ClassStart

เมื่อสมัครเป็นสมาชิก ClassStart.org แล้วทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะสามารถเริ่มใช้งานระบบต่างๆ ได้ทันที

สำหรับผู้สอน

 1. สร้างวิชาได้ไม่จำกัด และมีผู้ร่วมสอนได้

 1. แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ร่วมสอนได้เท่าที่ต้องการ

 1. ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน

 1. อัปโหลดเอกสารการสอน

 1. ให้แบบฝึกหัดได้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม


 1. ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์

 1. ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์

 


 1. บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ

 1. สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสนทนา

 1. สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านกระทู้ถามตอบ

 1. ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

 1. ประมวลผลคะแนนรวมทั้งเทอมเป็นไฟล์ Excel

 1. สำเนาวิชาทั้งแผนการเรียนรู้ เอกสารการสอน แบบฝึกหัด (อัตนัย) และแบบทดสอบ (ปรนัย) เพื่อสร้างเป็นวิชาใหม่


สำหรับผู้เรียน

 1. เข้าดูเอกสารการสอน

 1. อ่านข่าวประกาศ

 1. ทำแบบฝึกหัด

 1. ทำข้อสอบ

 1. ดูคะแนนเก็บทั้งคะแนนแบบฝึกหัด (อัตนัย) คะแนนแบบทดสอบ (ปรนัย) คะแนนเก็บ และรายการลงเวลาเรียน

 1. สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสนทนา

 1. สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านกระทู้ถามตอบ

 1. ลงเวลาเรียนออนไลน์

 1. เขียนบันทึกการเรียนรู้


ระบบสำหรับสมาชิก

 1. การสมัครสมาชิก

 1. คลิกเมนู “เข้าระบบ”

 1. คลิกเมนู “สมัครสมาชิก”

 1. กรอกข้อมูลในหน้าสมัครสมาชิก จากนั้นคลิกปุ่ม “เก็บข้อมูล”

 1. ทำการยืนยันการสมัครสมาชิก และทำการคัดลอก (Copy) รหัสที่ระบบแจ้งไปให้ เพื่อนำไปใส่ในระบบสำหรับยืนยันอีเมล

 1. การยืนยันการสมัครสมาชิก

 1. เข้าไปยังอีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก จากนั้นเปิดอีเมลที่ระบบแจ้งยืนยันการสมัครสมาชิก และทำการคัดลอก (Copy) รหัสที่ระบบแจ้งไปให้ เพื่อจะนำไปใส่ในระบบสำหรับยืนยันอีเมล

 1. นำรหัสที่คัดลอกจากอีเมลมาใส่ในช่อง “โค้ดยืนยัน” จากนั้นคลิกปุ่ม “ยืนยันอีเมล”


 1. เข้าใช้งานระบบโดยการกรอก “อีเมล” และ “พาสเวิร์ด” ที่สร้างขึ้นตอนสมัครสมาชิก


 1. การเข้าระบบใช้งาน

 1. เข้าเว็บไซต์ ClassStart.org แล้วกรอก “อีเมล” และ “พาสเวิร์ด” จากนั้นคลิกปุ่ม “เข้าระบบ”

 1. การขอรหัสผ่านใหม่

 1. คลิกเลือกเมนู “ลืมพาสเวิร์ด?” ที่อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์

 1. กรอก “อีเมล” หลังจากนั้นคลิกปุ่ม “ส่งอีเมลวิธีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดมาให้ฉัน”

 1. เปิดอีเมลที่ระบบส่งไปให้ จากนั้นคลิกที่ลิงค์ “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

 1. กรอกรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดใหม่ จากนั้นคลิกปุ่ม “เปลี่ยนพาสเวิร์ด”

 1. การแก้ไขข้อมูลสมาชิก

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “ข้อมูลของฉัน”

        

 1. คลิกปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไขข้อมูลของฉัน”

 1. กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

 1. การเปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “ข้อมูลของฉัน”

 1. คลิกปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “เปลี่ยนพาสเวิร์ด”

 1. กรอกพาสเวิร์ดปัจจุบันและพาสเวิร์ดใหม่ จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”


 1. การแก้ไขรูปประจำตัว

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “ข้อมูลของฉัน”

 1. คลิกปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไขรูปถ่ายประจำตัว”


 1. คลิกปุ่ม “เลือกรูปถ่าย” จากนั้นเลือกไฟล์รูปที่ต้องการ

 1. การแก้ไขข้อมูลสถานศึกษา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “สถานศึกษาของฉัน”

        

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูลสถานศึกษา

        

 1. แก้ไขข้อมูลสถานศึกษา จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

        


ระบบสำหรับผู้สอน 

 1. วิชา

จุดเด่น

 1. การสร้างวิชา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อสร้างวิชาที่สอน

 1. กรอกข้อมูลของวิชาที่สอน จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง”

 1. การแก้ไขวิชา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะทำการแก้ไข

 1. เลือกเมนู “ข้อมูลวิชา”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไขวิชา

 1. ทำการแก้ไขข้อมูลวิชา จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

 1. การเข้าดูวิชาที่สอน

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. ระบบจะทำการแสดงวิชาที่สอนทั้งหมดมาให้

หมายเหตุ: ผู้สอนไม่สามารถลบวิชาที่สอนได้ แต่สามารถปิดวิชาและเปิดขึ้นมาอีกครั้งได้

 1. การสำเนาวิชาที่สอน

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะทำสำเนา

 1. เลือกเมนู “สำเนาวิชา”

 1. พิมพ์ชื่อวิชาใหม่ และเลือกรายการที่จะสำเนา ไม่ว่าจะเป็นแผนการเรียนรู้ เอกสารการสอน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ จากนั้นคลิกปุ่ม “สำเนาวิชา”

หมายเหตุ: วิชาใหม่จะใช้งานไม่ได้ทันทีหลังจากคลิกปุ่มสำเนาวิชา เพราะระบบจะใช้เวลาประมวลผลในการสำเนาวิชาใหม่ เมื่อระบบประมวลผลเสร็จแล้ววิชาใหม่จะปรากฎในหน้าวิชาที่สอนโดยอัตโนมัติในภายหลัง

 1. การปิดวิชา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะปิด

 1. เลือกเมนู “ข้อมูลวิชา”

 1. คลิกปุ่ม

 1. ติ๊กรายการ “ปิดวิชา” จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ระบบก็จะทำการปิดวิชานั้นทันที

 1. การยกเลิกการปิดวิชา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกเมนู “วิชาที่ปิดอยู่”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะยกเลิกการปิด

        

 1. เลือกเมนู “ข้อมูลวิชา”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อเข้าไปยกเลิกการปิดวิชา

 1. คลิกเอาเครื่องหมายถูกออกจากรายการ “ปิดวิชา” จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ระบบก็จะทำการยกเลิกการปิดวิชานั้นทันที

 1. การอนุมัติผู้เรียนเข้าวิชา

 1. การอนุมัติผู้เรียนเข้าวิชา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “รายการรออนุมัติเข้าวิชา”

 1. คลิกรายชื่อผู้เรียนที่ขอเข้าร่วมวิชา จากนั้นเลือกเมนู “อนุมัติ” เพื่ออนุมัติผู้เรียนเข้าวิชา

 1. การเพิ่มผู้เรียนในวิชา

การเพิ่มผู้เรียนในวิชาสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. การเพิ่มผู้เรียนโดยการบอกหมายเลขของวิชา (Class ID)
 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะเพิ่มผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนมาขอเข้าร่วม

 1. นำหมายเลขประจำวิชา (Class Code) ไปบอกผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปขอเข้าร่วมวิชา

 1. การเพิ่มผู้เรียนโดยตรงจากผู้สอน
 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะเพิ่มผู้เรียน

 1. เลือกเมนู “ผู้เรียน”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อทำการเพิ่มผู้เรียน

 1. กรอก “อีเมล” ของผู้เรียน  จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่ม”  โดยผู้เรียนจะต้องใช้อีเมลนั้นสมัครเป็นสมาชิกใน ClassStart ไว้ก่อนแล้ว  ทั้งนี้ การเพิ่มผู้เรียนโดยตรงจากผู้สอน จะต้องรอให้ผู้เรียนตอบรับเข้าเรียนก่อน จึงจะสามารถเข้าเรียนในวิชานั้นได้

                        

 1. การลบผู้เรียนออกจากวิชา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

                

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะลบผู้เรียนออก

 1. เลือกเมนู “ผู้เรียน”

 1. เลือกรายชื่อผู้เรียนที่ต้องการจะลบออก

 1. คลิกปุ่ม  

 1. คลิกปุ่ม “ยกเลิกผู้เรียน”

 1. (NEW)  การกำหนดให้ผู้เรียนพักการเรียน/ดรอปเรียน

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

                

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะให้ผู้เรียนพักการเรียน/ดรอปเรียน

 1. เลือกเมนู “ผู้เรียน”

 1. เลือกรายชื่อผู้เรียนที่ต้องการจะให้พักการเรียน/ดรอปเรียน

 1. คลิกปุ่ม  

 1. คลิกปุ่ม “Deactivate Student” เพื่อพักการเรียน/ดรอปเรียนของผู้เรียนรายนั้น

 1. เอกสารการสอน

ClassStart.org มีระบบเอกสารการสอนที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถวางแผนการเรียนการสอนได้อย่างมีลำดับขั้นตอน ผู้สอนสามารถให้เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนไว้ก่อนล่วงหน้าทั้งหมดในรูปแบบสื่ออันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ ไฟล์รูป และวิดีโอคลิป ซึ่งจะเป็นการสร้างผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งด้วยศักยภาพของสื่อสาธารณะทางสังคมในโลกอินเทอร์เน็ต (Social media) ที่ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่เนื้อหาความรู้ได้อย่างสะดวก ระบบเอกสารการสอนสำหรับชั้นเรียนของ ClassStart.org สามารถรองรับสื่อเหล่านี้ได้ถูกประเภทอย่างสมบูรณ์แบบทำให้ผู้เรียนสามารถได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบันเท่าทันผู้เรียนในประเทศชั้นนำของโลกได้

นอกจากนี้ หากผู้สอนสามารถผลิตไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอของการสอนได้ก่อนล่วงหน้าและนำมาเผยแพร่ไว้ในชั้นเรียนของผู้สอนใน ClassStart.org ไว้ก่อนจะทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาการสอนได้ทั้งก่อนและหลังการเข้าชั้นเรียน ทำให้ผู้สอนสามารถใช้ชั่วโมงในชั้นเรียนเน้นไปที่การพูดคุยซักถามปัญหาข้อสงสัยในเนื้อหาหรือทำกิจกรรมเสริมการเรียนในชั้นเรียนได้มากยิ่งขึ้น

จุดเด่น

 1. การเพิ่มเอกสารการสอน

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะเพิ่มเอกสารการสอน

 1. เลือกเมนู “เอกสารการสอน”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มเอกสารการสอน

 1. กรอกรายละเอียดของเอกสารการสอน จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง”

 1. การแก้ไขเอกสารการสอน

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะแก้ไขเอกสารการสอน

 1. เลือกเมนู “เอกสารการสอน”

 1. เลือกเอกสารการสอนที่ต้องการจะแก้ไข

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อทำการแก้ไขเอกสารการสอน

 1. แก้ไขเอกสารการสอน จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

 1. การลบเอกสารการสอน

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะลบเอกสารการสอน

 1. เลือกเมนู “เอกสารการสอน”

 1. เลือกเอกสารการสอนที่ต้องการจะลบ

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อเข้าไปลบเอกสารการสอน

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อทำการลบเอกสารการสอน

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในเอกสารการสอน

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบในเอกสารการสอน

 1. เลือกเมนู “เอกสารการสอน”

 1. เลือกเอกสารการสอนที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ

 1. คลิกปุ่ม “เพิ่มไฟล์แนบ” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นไฟล์ก็จะปรากฏขึ้นมาในระบบ

 1. การลบไฟล์แนบในเอกสารการสอน

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะลบไฟล์แนบในเอกสารการสอน

 1. เลือกเมนู “เอกสารการสอน”

 1. เลือกเอกสารการสอนที่ต้องการจะลบไฟล์แนบ

 1. คลิกปุ่ม ของไฟล์แนบที่ต้องการจะลบ

 1. การเพิ่มวิดีโอ YouTube ในเอกสารการสอน

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะเพิ่มวิดีโอจาก YouTube ในเอกสารการสอน

 1. เลือกเมนู “เอกสารการสอน”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มวิดีโอจาก YouTube ในเอกสารการสอน

 1. กรอก “หัวข้อ” ของเอกสารการสอน  และในส่วนของ “เนื้อหา” ที่จะทำการใส่วิดีโอจาก YouTube นั้น  ให้เข้าไปยังเว็บไซต์ https://www.youtube.com

 1. เลือกวิดีโอ YouTube ที่ต้องการจะเพิ่มในเอกสารการสอน จากนั้นเลือกเมนู  “แชร์” หรือ “Share”

 1. เลือกเมนู “ฝัง” หรือ “Embedded” 

                        

 1. คัดลอก Code จาก YouTube เพื่อนำไปใส่ในเว็บไซต์ ClassStart

                        

 1. นำ Code ที่คัดลอกจาก YouTube มาวางในเว็บไซต์ ClassStart แล้วกดปุ่ม “สร้าง” จากนั้นระบบก็จะแสดงวิดีโอที่มาจาก YouTube ขึ้นมาให้

 1. แผนการเรียนรู้

 1. การสร้างแผนการเรียนรู้

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะสร้างแผนการเรียนรู้

 1. เลือกเมนู “แผนการเรียนรู้”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อสร้างแผนการเรียนรู้

 1. กรอกรายละเอียดของแผนการเรียนรู้ จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง”

 1. การเพิ่มบันทึกหลังการสอนในแผนการเรียนรู้

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะเพิ่มบันทึกหลังการสอนในแผนการเรียนรู้

 1. เลือกเมนู “แผนการเรียนรู้”

 1. เลือกแผนการเรียนรู้ที่ต้องการจะเพิ่มบันทึกหลังการสอน

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อทำการเพิ่มบันทึกหลังการสอนในแผนการเรียนรู้

 1. เพิ่มบันทึกหลังการสอนในแผนการเรียนรู้ จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

 1. การแก้ไขแผนการเรียนรู้

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะแก้ไขแผนการเรียนรู้

 1. เลือกเมนู “แผนการเรียนรู้”

 1. เลือกแผนการเรียนรู้ที่ต้องการจะแก้ไข

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อทำการแก้ไขแผนการเรียนรู้

 1. แก้ไขแผนการเรียนรู้ จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

 1. การลบแผนการเรียนรู้

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะลบแผนการเรียนรู้

 1. เลือกเมนู “แผนการเรียนรู้”

 1. เลือกแผนการเรียนรู้ที่ต้องการจะลบ

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อเข้าไปลบแผนการเรียนรู้

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อทำการลบแผนการเรียนรู้

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในเแผนการเรียนรู้

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบในแผนการเรียนรู้

 1. เลือกเมนู “แผนการเรียนรู้”

 1. เลือกแผนการเรียนรู้ที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ

 1. คลิกปุ่ม “เพิ่มไฟล์แนบ” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นไฟล์ก็จะปรากฏขึ้นมาในระบบ

 1. การลบไฟล์แนบในแผนการเรียนรู้

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะลบไฟล์แนบในแผนการเรียนรู้

 1. เลือกเมนู “แผนการเรียนรู้”

 1. เลือกแผนการเรียนรู้ที่ต้องการจะลบไฟล์แนบ

 1. คลิกปุ่ม ของไฟล์แนบที่ต้องการจะลบ

                        

 1. แบบฝึกหัด

ภาระงานพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สอน คือ การตรวจการบ้านหรือแบบฝึกหัดที่เป็นทั้งแบบงานเดี่ยวและงานกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบฝึกหัดในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน กรณีศึกษาหรือแม้แต่การทำโครงงานที่มีการส่งงานเป็นระยะๆ

การมีเทคโนโลยีอย่าง ClassStart.org เข้ามาเอื้ออำนวยการประเมินผลแบบฝึกหัดจะทำให้เป็นการลดภาระงานส่วนนี้แก่ผู้สอนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการตรวจประเมินผลแบบฝึกหัดผ่าน ClassStart.org ในรูปแบบของแบบฝึกหัดแบบไร้กระดาษ (Paperless assignments) สามารถทำได้สะดวกรวดเร็ว ตรวจได้ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ จึงเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับของคะแนนแก่ผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

โดยการให้โจทย์แบบฝึกหัดนั้นผู้เขียนสามารถกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่นได้ทั้งวันเวลาเริ่มและวันเวลาสิ้นสุดการทำแบบฝึกหัด และผู้สอนสามารถแนบไฟล์ประกอบสำหรับการทำแบบฝึกหัดได้อีกด้วย ส่วนผู้เรียนจะมีเวลาทำแบบฝึกหัดนั้นๆ ตามกำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดเวลาไปแล้วจะไม่สามารถส่งงานทางระบบได้ ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบสวนตัวได้เป็นอย่างดี โดยการส่งงานสามารถส่งได้ทั้งในรูปแบบของข้อความหรือไฟล์แนบได้ทุกประเภท

จุดเด่น

 1. การสร้างแบบฝึกหัดใหม่

 1. การสร้างแบบฝึกหัดเดี่ยว

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะสร้างแบบฝึกหัด

 1. เลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มแบบฝึกหัดใหม่

 1. กรอกรายละเอียดของแบบฝึกหัด กำหนดคะแนนเต็ม วันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และเลือกประเภทแบบฝึกหัดเป็น “งานเดี่ยว” จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง”

 1. การสร้างแบบฝึกหัดกลุ่ม

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะสร้างแบบฝึกหัด

 1. เลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มแบบฝึกหัดใหม่

 1. กรอกรายละเอียดของแบบฝึกหัด กำหนดคะแนนเต็ม เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด และเลือกประเภทแบบฝึกหัดเป็น “งานกลุ่ม ” พร้อมทั้งเลือกประเภทกลุ่มผู้เรียน คือ “กลุ่มถาวร” หรือ “กลุ่มเฉพาะงาน” กรณีที่กำหนดเป็นกลุ่มเฉพาะงาน ให้ทำการกรอกจำนวนผู้เรียนในกลุ่มด้วย จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง”

หมายเหตุ:

 1. ผู้สอนจะต้องจัดกลุ่มผู้เรียนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถสร้างแบบฝึกหัดแบบงานกลุ่มได้
 2. แบบฝึกหัดประเภทกลุ่มนั้นผู้เรียนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเท่านั้นที่สามารถส่งคำตอบแบบฝึกหัดได้ และคะแนนของแบบฝึกหัดงานกลุ่มนั้น ผู้เรียนจะได้คะแนนเท่ากันทุกคนในกลุ่ม

 1. การแก้ไขแบบฝึกหัด

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะแก้ไขแบบฝึกหัด

 1. เลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะแก้ไข

 1. คลิกปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไข”

 1. แก้ไขข้อมูลของแบบฝึกหัด จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในแบบฝึกหัด

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบในแบบฝึกหัด

 1. เลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ

 1. คลิกปุ่ม “เพิ่มไฟล์แนบ” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ

 1. การลบไฟล์แนบในแบบฝึกหัด

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะลบไฟล์แนบในแบบฝึกหัด

 1. เลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะลบไฟล์แนบ

 1. คลิกปุ่ม ของไฟล์แนบที่ต้องการจะลบ

                

 1. การลบแบบฝึกหัด

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะลบแบบฝึกหัด

 1. เลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะลบ

 1. คลิกปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไข”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อลบแบบฝึกหัดนั้น

                        

 1. การตรวจให้คะแนนแบบฝึกหัด

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะตรวจให้คะแนนแบบฝึกหัด

 1. เลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะตรวจให้คะแนน

 1. คลิกปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “ดูรายการคำตอบ”

 1. เปิดดูคำตอบโดยการคลิกที่รายชื่อผู้เรียน

 1. ตรวจคำตอบของผู้เรียน จากนั้นให้คะแนนแบบฝึกหัด โดยคลิกที่ปุ่ม “ให้คะแนน”


 1. ใส่คะแนนและคำอธิบายการให้คะแนน (ถ้ามี) จากนั้นคลิกปุ่ม “ปรับปรุงขัอมูล”

 1. การตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนที่ยังไม่ส่งแบบฝึกหัด

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนที่ยังไม่ส่งแบบฝึกหัด

 1. เลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนที่ยังไม่ส่ง

 1. คลิกปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “ดูรายการคำตอบ”

 1. เลือกเมนู “ผู้เรียนที่ไม่ได้ส่งคำตอบ” ทั้งนี้ สามารถเลือกดูรายชื่อผู้เรียนที่ส่งคำตอบแล้ว หรือดูรายชื่อผู้เรียนทั้งหมดได้ด้วยเช่นกัน

 1. คะแนนเก็บ (ชิ้นงานที่ไม่ได้ส่งผ่านระบบ)

จุดเด่น

 1. การสร้างคะแนนเก็บ

การสร้างคะแนนเก็บภายนอกแบบเดี่ยว

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะสร้างคะแนนเก็บ

 1. เลือกเมนู “คะแนนเก็บ”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อสร้างคะแนนเก็บ

 1. กรอกรายละเอียดของคะแนนเก็บ และเลือกประเภทคะแนนเก็บเป็น “งานเดี่ยว ” จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง” 

การสร้างคะแนนเก็บภายนอกแบบกลุ่ม

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะสร้างคะแนนเก็บ

 1. เลือกเมนู “คะแนนเก็บ”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อสร้างคะแนนเก็บ

 1. กรอกรายละเอียดคะแนนเก็บ และเลือกประเภทคะแนนเก็บเป็น  “งานกลุ่ม ” พร้อมทั้งเลือกประเภทกลุ่มผู้เรียน คือ “กลุ่มถาวร” หรือ “กลุ่มเฉพาะงาน” กรณีที่กำหนดเป็นกลุ่มเฉพาะงาน ให้ทำการกรอกจำนวนผู้เรียนในกลุ่มด้วย จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง” 

 1. การแก้ไขคะแนนเก็บ

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะแก้ไขคะแนนเก็บ

 1. เลือกเมนู “คะแนนเก็บ”

 1. เลือกรายการคะแนนเก็บที่ต้องการจะแก้ไข


 1. คลิกปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไข”

 1. แก้ไขข้อมูลคะแนนเก็บ จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

 1. การให้คะแนนเก็บ

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะให้คะแนนเก็บ

 1. เลือกเมนู “คะแนนเก็บ”

 1. เลือกรายการคะแนนเก็บที่ต้องการจะให้คะแนน

 1. คลิกปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “ให้คะแนน”

 1. ใส่คะแนนเก็บของผู้เรียนแต่ละคนในกรณีที่เป็นประเภทงานเดี่ยว หรือใส่คะแนนเก็บของผู้เรียนแต่ละกลุ่มในกรณีที่เป็นประเภทงานกลุ่ม (การใส่คะแนนเก็บในแต่ละครั้ง ระบบจะบันทึกข้อมูลให้โดยทันที)

 1. ข่าวประกาศ

ด้วยระบบข่าวประกาศสำหรับชั้นเรียน ผู้สอนสามารถประกาศข้อความแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนได้อย่างสะดวกโดยสามารถเลือกวันเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการแสดงข่าวประกาศนั้นๆ ได้ และเลือกส่งข่าวนี้ผ่านทางอีเมลแก่ผู้เรียนทุกคนได้อีกด้วย ทำให้ผู้เรียนไม่พลาดข่าวสารข้อความสำคัญที่ผู้สอนต้องการสื่อสารไปถึงแม้จะเร่งด่วนเพียงใดก็ตาม

 1. การเพิ่มข่าวประกาศ

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะเพิ่มข่าวประกาศ

 1. เลือกเมนู “ข่าวประกาศ”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มข่าวประกาศ

 1. กรอกรายละเอียดของข่าวประกาศ พร้อมกับกำหนดวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง”

 1. การแก้ไขข่าวประกาศ

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะเพิ่มข่าวประกาศ

 1. เลือกเมนู “ข่าวประกาศ”

 1. เลือกข่าวประกาศที่ต้องการจะแก้ไข


 1. คลิกปุ่ม  เพื่อแก้ไขข่าวประกาศ

        

 1. แก้ไขข้อมูลข่าวประกาศ จากนั้นคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

 1. การลบข่าวประกาศ

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะลบข่าวประกาศ

 1. เลือกเมนู “ข่าวประกาศ”

 1. เลือกข่าวประกาศที่ต้องการจะลบ


 1. คลิกปุ่ม  จากนั้นคลิกปุ่ม  เพื่อลบข่าวประกาศ

 

 1. การอ่านข่าวประกาศ

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะอ่านข่าวประกาศ

 1. เลือกเมนู “ข่าวประกาศ”

 1. เลือกข่าวประกาศที่ต้องการจะอ่าน


 1. บันทึกการเรียนรู้

บันทีกการเรียนรู้ (Reflective journal) เป็นการบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในรูปแบบการถ่ายทอดที่เป็นตัวของตัวเอง กลวิธีนี้กำลังเพิ่มความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น  เนื่องจากการฝึกถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมีความสำคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าเนื้อหาที่ได้รับจากการเรียนรู้ อีกทั้งการถ่ายทอดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอันจะทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำเนื้อหาและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ClassStart.org อำนวยให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเขียนบันทึกการเรียนรู้ได้ โดยบันทึกที่เขียนไปแล้วสามารถแก้ไขหรือลบออกได้ และเลือกแสดงเป็นบันทึกส่วนตัวซึ่งผู้อื่นจะไม่สามารถอ่านได้ หรือแสดงเป็นบันทึกสำหรับชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้สามารถคลิกปุ่มถูกใจบันทึกที่ชอบได้อีกด้วยซึ่งเป็นการสร้างกำลังใจแก่ผู้เขียนได้เป็นอย่างดี

ผู้สอนสามารถใช้ระบบนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้สอนอาจจะกำหนดกับผู้เรียนในหัวข้อที่ผู้เรียนจะต้องเขียนบันทึกหลังจากการเรียน เช่น ทบทวนประเด็นที่ได้รับจากการเรียนรู้ ประเด็นที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นต้น  อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้สอนสามารถวางแผนการสอนเพื่อซ่อมเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย

จุดเด่น

 1. การเพิ่มบันทึกการเรียนรู้ของวิชา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “บันทึกการเรียนรู้”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มบันทึกการเรียนรู้

 1. พิมพ์เนื้อหาบันทึกการเรียนรู้ แล้วเลือกวิชาที่ต้องการจะเพิ่มบันทึกการเรียนรู้นั้น หรืออาจเก็บเป็นบันทึกส่วนตัวโดยไม่ปรากฏในรายวิชา จากนั้นคลิกปุ่ม “เก็บข้อมูล”

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในบันทึกการเรียนรู้ของวิชา

 1. เมื่อทำการเพิ่มบันทึกการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “เพิ่มไฟล์แนบ” จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ

                

 1. การแก้ไขบันทึกการเรียนรู้ของวิชา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะแก้ไขบันทึกการเรียนรู้

 1. เลือกเมนู “บันทึกการเรียนรู้”

 1. คลิกปุ่ม “แก้ไข” ของบันทึกการเรียนรู้ที่ต้องการจะแก้ไข

 1. แก้ไขบันทึกการเรียนรู้ จากนั้นคลิกปุ่ม “เก็บข้อมูล”

 1. การเข้าไปอ่านบันทึกการเรียนรู้ของวิชา

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะอ่านบันทึกการเรียนรู้ จากนั้นเลือกเมนู “บันทึกการเรียนรู้”

 1. จากนั้นระบบจะทำการแสดงบันทึกการเรียนรู้ทั้งหมดของวิชานั้นมาให้

 1. การแสดงความเห็นในบันทึกการเรียนรู้ของวิชา

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ของวิชา จากนั้นคลิกปุ่ม “ความเห็น” ของบันทึกการเรียนรู้ที่ต้องการจะแสดงความคิดเห็น

 1. แสดงความคิดเห็นของบันทึกการเรียนรู้นั้น จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่มความเห็นใหม่”

 1. การแนบไฟล์ในความคิดเห็นของบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ของวิชา จากนั้นคลิกปุ่ม “ความเห็น” ของบันทึกการเรียนรู้ที่ต้องการจะแนบไฟล์ในความคิดเห็น

 1. คลิกปุ่ม “เลือกไฟล์” แล้วเลือกไฟล์แนบที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่มความเห็นใหม่”

 1. สนทนา (Chat)

จุดเด่น

 1. การคุยสนทนาแบบรวม

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะคุยสนทนาแบบรวม

 1. เลือกเมนู “สนทนา”

 1. พิมพ์ข้อความสนทนา จากนั้นคลิกปุ่ม

 1. การคุยสนทนาแบบเฉพาะบุคคล

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะคุยสนทนาเฉพาะบุคคล

 1. เลือกเมนู “ผู้เรียน”

 1. เลือกผู้เรียนที่ต้องการจะคุยสนทนา

 1. คลิกที่ชื่อผู้เรียน

        

 1. คลิกปุ่ม “สนทนา” เพื่อเข้าไปยังหน้าสนทนาเฉพาะบุคคล

                        

 1. พิมพ์ข้อความสนทนา จากนั้นคลิกปุ่ม

                

 1. กระทู้ถามตอบ

หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น ผู้สอนจะมีหน้าที่คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมที่จะเรียนเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ระบบเว็บบอร์ดสำหรับชั้นเรียนใน ClassStart.org สามารถเข้ามาช่วยเหลือผู้สอนให้สามารถการดำเนินการลักษณะนี้ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขึ้นกับเวลาและสถานที่ โดยผู้สอนจะสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีแก่ผู้เรียนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งในและนอกชั้นเรียนอันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น

ผู้เรียนหรือผู้สอนสามารถเป็นผู้ตั้งต้นข้อสนทนาได้ หากผู้สอนเป็นผู้สร้างข้อสนทนา ผู้สอนจะสามารถส่งอีเมลแจ้งตรงไปยังผู้เรียนทุกคนได้อีกด้วยทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้รับข้อมูลนี้ทุกคน นอกจากนี้ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนจะสามารถตอบกลับข้อสนทนานั้นๆ ได้ อีกทั้งการสนทนายังสามารถแนบไฟล์ประกอบได้อีกด้วย และหากข้อสนทนาไม่เหมาะสมหรือผู้สอนเห็นควรแก่การปิดข้อสนทนาก็สามารถทำการปิดข้อสนทนานั้นๆ ได้เอง แต่ผู้เรียนจะไม่สามารถทำการปิดข้อสนทนาใดๆ ได้

 1. การสร้างกระทู้ถามตอบใหม่

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะสร้างกระทู้ถามตอบ

 1. เลือกเมนู “กระทู้ถามตอบ”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อสร้างกระทู้ถามตอบ

 1. กรอกรายละเอียดของกระทู้ จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง”

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในกระทู้ถามตอบ

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบในกระทู้ถามตอบ

 1. เลือกเมนู “กระทู้ถามตอบ”

 1. คลิกปุ่ม  

 1. กรอกรายละเอียดของกระทู้  คลิกปุ่ม “เพิ่มไฟล์แนบ” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง”

 1. การเพิ่มความเห็นในกระทู้ถามตอบ

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะเพิ่มความเห็นในกระทู้ถามตอบ

 1. เลือกเมนู “กระทู้ถามตอบ”

 1. เลือกกระทู้ที่ต้องการจะแสดงความเห็น

 1. พิมพ์ความเห็นในช่องข้อความ จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่มความเห็นใหม่”

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในความเห็นของกระทู้ถามตอบ

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบในความเห็นของกระทู้ถามตอบ

 1. เลือกเมนู “กระทู้ถามตอบ”

 1. เลือกกระทู้ที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบในความเห็น

 1. พิมพ์ความเห็นในช่องข้อความ และคลิกปุ่ม “เพิ่มไฟล์แนบ” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “เพิ่มความเห็นใหม่”

 1. กลุ่มผู้เรียน

ด้วยระบบกลุ่มผู้เรียนในชั้นเรียนของ ClassStart.org ผู้สอนสามารถกำหนดกลุ่มผู้เรียน ตัวแทนกลุ่มและสมาชิกของกลุ่มได้เพื่อเอื้อต่อการให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาหรือทำโครงงาน (Cooperative learning) และผู้เรียนสามารถส่งแบบฝึกหัดหรือการบ้านของกลุ่มได้ โดยผู้สอนจะให้คะแนนเป็นกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากันทุกคน ระบบนี้ยังคงได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของผู้เรียนทางออนไลน์ อันจะเป็นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงงานและพัฒนาทักษะการสื่อสารการคิดเชิงเคราะห์และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

จุดเด่น


 1. การเพิ่มกลุ่มผู้เรียน

 1. การเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบเปลี่ยนกลุ่มได้ตามชิ้นงาน

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะสร้างกลุ่มผู้เรียนแบบตามชิ้นงาน

 1. เลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มแบบฝึกหัดใหม่

 1. สร้างแบบฝึกหัดกลุ่มผู้เรียนตามชิ้นงาน โดยกรอกรายละเอียดของแบบฝึกหัด กำหนดคะแนนเต็ม เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

 1. เลือกประเภทแบบฝึกหัดเป็น “งานกลุ่ม ” แล้วเลือกประเภทกลุ่มผู้เรียนเป็น “กลุ่มเฉพาะงาน”

 1. กรอกจำนวนผู้เรียนในกลุ่ม จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง”

 1. คลิกปุ่ม   จากนั้นเลือกเมนู  “รายการกลุ่มผู้เรียน”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบตามชิ้นงาน


 1. พิมพ์ชื่อกลุ่ม และเพิ่มรายชื่อหัวหน้ากลุ่ม จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง”

หมายเหตุ: หัวหน้ากลุ่มจะเป็นผู้ส่งคำตอบแบบฝึกหัดประเภทกลุ่มแทนสมาชิกคนอื่นในกลุ่มนั้นๆ

 1. คลิกปุ่ม   จากนั้นเลือกเมนู  “เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มผู้เรียน”

 1. เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม โดยการเลือกรายชื่อในช่อง “ผู้เรียน” จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง”

 1. การเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะสร้างกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม

 1. เลือกเมนู “กลุ่มผู้เรียน”

 1. คลิกปุ่ม  เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม

 1. พิมพ์ชื่อกลุ่ม และเพิ่มรายชื่อหัวหน้ากลุ่ม จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง”

หมายเหตุ: หัวหน้ากลุ่มจะเป็นผู้ส่งคำตอบแบบฝึกหัดประเภทกลุ่มแทนสมาชิกคนอื่นในกลุ่มนั้นๆ

 1. คลิกปุ่ม   จากนั้นเลือกเมนู  “เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มผู้เรียน”

 1. เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม โดยการเลือกรายชื่อในช่อง “ผู้เรียน” จากนั้นคลิกปุ่ม “สร้าง”

 1. การแก้ไขกลุ่มผู้เรียน

 1. การแก้ไขกลุ่มผู้เรียนแบบตามชิ้นงาน

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะแก้ไขกลุ่มผู้เรียนแบบตามชิ้นงาน