Help.ClassStart.org

คู่มือการใช้งาน ClassStart.org

ระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Learning Management System)

พัฒนาและดูแลระบบโดย

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ (UsableLabs.org)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

support@classstart.org

โดยความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) 


สารบัญ


ประวัติความเป็นมา

ความสามารถสำหรับสมาชิก

การสมัครสมาชิก

การยืนยันการสมัครสมาชิก

การเข้าระบบใช้งาน

การขอรหัสผ่านใหม่

การแก้ไขข้อมูลสมาชิก

การเปลี่ยน Password ใหม่

การแก้ไขรูปประจำตัว

บันทึกการเรียนรู้

การเพิ่มบันทึกการเรียนรู้

การเพิ่มไฟล์แนบในบันทึกการเรียนรู้

การแก้ไขบันทึกการเรียนรู้

การอ่านบันทึกการเรียนรู้

ความสามารถสำหรับผู้สอน

การเพิ่มผู้เรียน

การเพิ่มผู้เรียนโดยการบอกที่อยู่ (URL)

การเพิ่มผู้เรียนโดยตรงจากผู้สอน

การอนุมัติผู้เรียนเข้าชั้นเรียน

ชั้นเรียน

การสร้างชั้นเรียน

การแก้ไขชั้นเรียน

การเข้าดูชั้นเรียนที่สอน

การสำเนาชั้นเรียนที่สอน

ทำการเลือกเมนู “ชั้นเรียนของฉัน”

ทำการเลือกเมนู “สอน” ระบบก็จะทำการแสดงชื่อชั้นเรียนทั้งหมดมาให้

ข่าวประกาศ

การเพิ่มข่าวประกาศ

การแก้ไขข่าวประกาศ

การลบข่าวประกาศ

การอ่านข่าวประกาศ

เอกสารการสอน

การเพิ่มเอกสารการสอน

การแก้ไขเอกสารการสอน

การเพิ่มไฟล์แนบในเอกสารการสอน

การลบไฟล์แนบในเอกสารการสอน

แบบฝึกหัด

การสร้างแบบฝึกหัดใหม่

การสร้างแบบฝึกหัดเดี่ยว

การสร้างแบบฝึกหัดกลุ่ม

การแก้ไขแบบฝึกหัด

การเพิ่มไฟล์แนบในแบบฝึกหัด

การลบไฟล์แนบในแบบฝึกหัด

การปิดแบบฝึกหัด

การตรวจให้คะแนนแบบฝึกหัด

การตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนที่ยังไม่ส่งแบบฝึกหัด

คะแนนเก็บภายนอก (ชิ้นงานที่ไม่ได้ส่งผ่านระบบ)

การสร้างคะแนนเก็บภายนอก

การสร้างคะแนนเก็บภายนอกแบบเดี่ยว

การสร้างคะแนนเก็บภายนอกแบบกลุ่ม

การแก้ไขคะแนนเก็บภายนอก

การให้คะแนนเก็บภายนอก

บันทึกการเรียนรู้

การเพิ่มบันทึกการเรียนรู้

การเพิ่มไฟล์แนบในบันทึกการเรียนรู้

การแก้ไขบันทึกการเรียนรู้

การเข้าไปอ่านบันทึกการเรียนรู้ของชั้นเรียน

การแสดงความคิดเห็นในบันทึกการเรียนรู้

การแนบไฟล์ในความคิดเห็นของบันทึกการเรียนรู้

สนทนา (แชท)

การคุยสนทนาแบบรวม

การคุยสนทนาแบบเฉพาะบุคคล

เว็บบอร์ด

การสร้างกระทู้ในเว็บบอร์ดใหม่

การเพิ่มไฟล์แนบในกระทู้ของเว็บบอร์ด

การเพิ่มความเห็นในกระทู้ของเว็บบอร์ด

การเพิ่มไฟล์แนบในความเห็นของกระทู้ในเว็บบอร์ด

การประมวลผลคะแนนทั้งหมด

กลุ่มผู้เรียน

การเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบเปลี่ยนกลุ่มได้ตามชิ้นงาน

การเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม

การแก้ไขกลุ่มผู้เรียน

การลบกลุ่มผู้เรียน

การเพิ่มสมาชิกในกลุ่มผู้เรียน

การลบสมาชิกออกจากกลุ่มผู้เรียน

การแก้ไขตัวแทนกลุ่ม

ผู้ร่วมสอน

การเพิ่มผู้ร่วมสอน

การลบผู้ร่วมสอน

แบบทดสอบ (Quiz)

การสร้างแบบทดสอบ

การแก้ไขแบบทดสอบ

การแก้ไขตัวเลือก (Choices)

การลบแบบทดสอบ

การลบตัวเลือก (Choices)

ความสามารถสำหรับผู้เรียน

การเข้าร่วมชั้นเรียน

การอ่านข่าวประกาศ

บันทึกการเรียนรู้

การเพิ่มบันทึกการเรียนรู้

การเพิ่มไฟล์แนบในบันทึกการเรียนรู้

การแก้ไขบันทึกการเรียนรู้

การเข้าไปอ่านบันทึกการเรียนรู้ของชั้นเรียน

การแสดงความคิดเห็นในบันทึกการเรียนรู้

การแนบไฟล์ในความคิดเห็นของบันทึกการเรียนรู้

สนทนา (Chat)

การคุยสนทนาแบบรวม

การคุยสนทนาแบบเฉพาะบุคคล

เว็บบอร์ด

การสร้างกระทู้ในเว็บบอร์ดใหม่

การเพิ่มไฟล์แนบในกระทู้ของเว็บบอร์ด

การเพิ่มความเห็นในกระทู้ของเว็บบอร์ด

การเพิ่มไฟล์แนบในความเห็นของกระทู้ในเว็บบอร์ด

แบบฝึกหัด

การส่งคำตอบแบบฝึกหัด

การส่งแบบฝึกหัดงานเดี่ยว

การส่งแบบฝึกหัดงานกลุ่ม

การแก้ไขคำตอบแบบฝึกหัด

การเพิ่มไฟล์แนบในคำตอบแบบฝึกหัด

การลบไฟล์แนบในคำตอบแบบฝึกหัด


ประวัติความเป็นมา

ClassStart.org เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนในระดับประเทศของไทย มีคุณสมบัติเป็นระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Learning Management System) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบจัดการการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และมุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างสะดวกเนื่องจากสามารถใช้งานได้ง่ายเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาจากทั่วทุกมุมโลกเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอีกทั้งผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งและดูแลเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่ายเอง

ClassStart.org พัฒนาขึ้นโดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ (UsableLabs.org) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ GotoKnow.org มาร่วม 10 ปี ClassStart.org ให้บริการฟรี! แก่ผู้เรียนผู้สอนทั่วประเทศ (ห้ามใช้เพื่อการค้าในทุกกรณี) มาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 และ ณ ปัจจุบันนี้ มีสมาชิกร่วม 250,000 คน และชั้นเรียน 15,000 ชั้นเรียนจากสถานศึกษาทั่วไทย (ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2558)

เมื่อสมัครเป็นสมาชิก ClassStart.org แล้วจะสามารถเริ่มใช้งานระบบต่างๆ ได้ทันที อาทิ ระบบจัดการสมาชิก  ระบบจัดการเอกสารการสอน  ระบบเว็บบอร์ดชั้นเรียน ระบบการสอนร่วมกัน  ระบบบันทึกการเรียนรู้ ระบบจัดการแบบฝึกหัดทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ระบบประเมินผลให้คะแนน ระบบประมวลผลคะแนนรวม และระบบสนทนาโดย ClassStart.org ไม่มีการจำกัดจำนวนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนในชั้น รวมทั้งไม่จำกัดพื้นที่การเก็บข้อมูลอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถรองรับปริมาณการใช้งานจำนวนมากอย่าง Massive Open Online Course (MOOC) ได้ อีกทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว (Mobile Learning)

ดาวน์โหลด ClassStart Andriod App ได้แล้ววันนี้ที่ (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.classstart.classstart)


ความสามารถสำหรับสมาชิก

 1. การสมัครสมาชิก

 1. ทำการเลือกเมนู “สมัครสมาชิก”

1.jpg

 1. ทำการกรอกข้อมูลลงไปในหน้าสมัครสมาชิก หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

2.jpg

 1. การยืนยันการสมัครสมาชิก

 1. ทำการเข้าไปยังอีเมลที่ใช้ในการสมัคร หลังจากนั้นให้คลิกลิงก์ “ยินยันการสมัครสมาชิกใช้งานระบบ”

3.jpg

 1. ระบบจะแจ้งการยืนยันการสมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานในระะบบต่อไป

4.jpg

 1. การเข้าระบบใช้งาน

 1. ทำการเลือกเมนู “เข้าระบบ”

6.jpg

 1. ทำการกรอก “อีเมล” และ “Password” ลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “เข้าระบบ”

5.jpg

 1. การขอรหัสผ่านใหม่

 1. ทำการเลือกเมนู “ลืมรหัสผ่าน”

10.jpg

 1. ทำการกรอก “อีเมล” ลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “ส่งอีเมลขั้นตอนในการเปลี่ยนรหัสผ่าน”

36.jpg

 1. ทำการเปิดอีเมลที่ระบบส่งไปให้ หลังจากนั้นกดที่ลิงค์ “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

115.jpg

 1. ทำการกรอกรหัสผ่านใหม่ หลังจากนั้นกดปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

116.jpg        

 1. การแก้ไขข้อมูลสมาชิก

 1. ทำการเลือกเมนู “ข้อมูลของฉัน”

ข้อมูลของฉัน.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “แก้ไข”  หลังจากนั้นเลือกเมนู “แก้ไขข้อมูลสมาชิก”

14.jpg


 1. ทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขลงไปในหน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิก หลังจากนั้นกดปุ่ม
  “จัดเก็บข้อมูล”

15.jpg

 1. การเปลี่ยน Password ใหม่

 1. ทำการเลือกเมนู “ข้อมูลของฉัน”

ข้อมูลของฉัน.jpg


 1. ทำการกดปุ่ม “แก้ไข”  หลังจากนั้นเลือกเมนู “เปลี่ยน Password”

17.jpg

 1. ทำการกรอก Password ใหม่ หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

16.jpg

 1. การแก้ไขรูปประจำตัว

 1. ทำการเลือกเมนู “ข้อมูลของฉัน”

12.jpg 

 1. ทำการกดปุ่ม “แก้ไข”  หลังจากนั้นเลือกเมนู “แก้ไขรูปประจำตัว”

18.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์รูปประจำตัวที่ต้องการจะเปลี่ยน หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

20.jpg

 1. บันทึกการเรียนรู้

 1. การเพิ่มบันทึกการเรียนรู้

 1. ทำการเลือกเมนู “บันทึกการเรียนรู้”

บันทึกการเรียนรู็.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มบันทึกการเรียนรู้”

21.jpg

 1. ทำการเขียนบันทึกลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง” 

7.jpg

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ  แล้วกดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์แนบ  หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

24.jpg

 1. การแก้ไขบันทึกการเรียนรู้

 1. ทำการเลือกเมนู “บันทึกการเรียนรู้”

บันทึกการเรียนรู็.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “แก้ไข”

25.jpg

 1. ทำการแก้ไขบันทึก หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

26.jpg

 1. การอ่านบันทึกการเรียนรู้

 1. ทำการเลือกเมนู “บันทึกการเรียนรู้” 

บันทึกการเรียนรู็.jpg

 1. หลังจากนั้นบันทึกการเรียนรู้ทั้งหมดก็จะปรากฎขึ้นมาให้

82.jpg


ความสามารถสำหรับผู้สอน

 1. การเพิ่มผู้เรียน

สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. การเพิ่มผู้เรียนโดยการบอกที่อยู่ (URL)

การเพิ่มผู้เรียนโดยการบอกที่อยู่ (URL) ของชั้นเรียนให้กับผู้เรียนทราบ  เพื่อที่ผู้เรียนจะได้เข้าไปทำการขอเข้าร่วมชั้นเรียนได้  โดยผู้สอนจะต้องบอกที่อยู่ (URL) ของชั้นเรียนให้แก่ผู้เรียน คือ  http://www.classstart.org/classes/หมายเลขชั้นเรียน  เช่น http://www.classstart.org/classes/7100  เป็นต้น หลังจากนั้นให้ผู้สอนทำการอนุมัติผู้เรียนเข้าร่วมชั้นเรียนดังกล่าว

 1. การเพิ่มผู้เรียนโดยตรงจากผู้สอน

 1. เข้าไปยังหน้าของชั้นเรียน หลังจากนั้นเลือกเมนู “ผู้เรียน”

60.jpg

 1. ทำการกรอก “อีเมล” ของผู้เรียนแต่ละคนลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มผู้เรียน” โดยผู้เรียนจะต้องใช้อีเมลนี้สมัครเป็นสมาชิกใน ClassStart ไว้ก่อนแล้ว

18.jpg

 1. การอนุมัติผู้เรียนเข้าชั้นเรียน

 1. ทำการเลือกเมนู “หน้าหลัก”

หน้าหลัก.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “จัดการผู้เรียน”

22.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “อนุญาต” เพื่ออนุมัติผู้เรียนเข้าชั้นเรียน

23.jpg

 1. ชั้นเรียน

 1. การสร้างชั้นเรียน

 1. ทำการเลือกเมนู “ชั้นเรียนของฉัน”

ชั้นเรียนของฉัน.jpg

 1. ทำการเลือกเมนู “สอน” และกดปุ่ม “สร้างชั้นเรียนใหม่”

สอน.jpg

 1. ทำการกรอกชื่อชั้นเรียน สถานศึกษา และคำอธิบายชั้นเรียนลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม
  “สร้าง”

28.jpg

 1. การแก้ไขชั้นเรียน

 1. ทำการเลือกเมนู “ชั้นเรียนของฉัน”

ชั้นเรียนของฉัน.jpg

 1. ทำการเลือกเมนู “สอน”

8.jpg

 1. ทำการเลือกเมนู “ข้อมูลชั้นเรียน”

9.jpg

 1. ทำการเลือกไอคอน “แก้ไขชั้นเรียน”

10.jpg

 1. ทำการแก้ไขชั้นเรียน หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

11.jpg

 1. การเข้าดูชั้นเรียนที่สอน

 1. ทำการเลือกเมนู “ชั้นเรียนของฉัน”

ชั้นเรียนของฉัน.jpg

 1. ทำการเลือกเมนู “สอน” ระบบก็จะทำการแสดงชื่อชั้นเรียนทั้งหมดมาให้

หมายเหตุ: ผู้สอนไม่สามารถลบชั้นเรียนได้ แต่สามารถปิดชั้นเรียนและเปิดขึ้นมาอีกครั้งได้

12.jpg

 1. การสำเนาชั้นเรียนที่สอน

 1. ทำการเลือกเมนู “ชั้นเรียนของฉัน”

 2. ทำการเลือกเมนู “สอน” ระบบก็จะทำการแสดงชื่อชั้นเรียนทั้งหมดมาให้

 3. กดเลือกชั้นเรียนที่ต้องการจะสำเนา
 4. กดเลือกเมนู “ข้อมูลชั้นเรียน” แล้วเลือก “สำเนาชั้นเรียน”

 1. ใส่ชื่อชั้นเรียนใหม่
 2. เลือกสำเนาได้ทั้งเอกสารการสอน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ
 3. กดปุ่ม “สร้าง”

หมายเหตุ: ชั้นเรียนใหม่จะใช้งานไม่ได้ทันทีหลังจากคลิกปุ่มนี้เพราะระบบจะใช้เวลาประมวลผลในการสำเนาชั้นเรียนใหม่ เมื่อระบบทำงานเสร็จแล้วชั้นเรียนใหม่จะปรากฎในหน้าชั้นเรียนที่ท่านสอนอัตโนมัติภายหลัง

 1. ข่าวประกาศ

ด้วยระบบข่าวประกาศสำหรับชั้นเรียน ผู้สอนสามารถประกาศข้อความแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนได้อย่างสะดวกโดยสามารถเลือกวันเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการแสดงข่าวประกาศนั้นๆ ได้ และเลือกส่งข่าวนี้ผ่านทางอีเมลแก่ผู้เรียนทุกคนได้อีกด้วย ทำให้ผู้เรียนไม่พลาดข่าวสารข้อความสำคัญที่ผู้สอนต้องการสื่อสารไปถึงแม้จะเร่งด่วนเพียงใดก็ตาม

 1. การเพิ่มข่าวประกาศ

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะประกาศข่าว หลังจากนั้นเลือกเมนู “ข่าวประกาศ”

19.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มข่าวประกาศใหม่”

20.jpg

 1. ทำการพิมพ์ “หัวข้อ” และ “เนื้อหา” ลงไป  หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

21.jpg

 1. การแก้ไขข่าวประกาศ

 1. เข้าไปยังหน้าข่าวประกาศของชั้นเรียน หลังจากนั้นเลือกข่าวประกาศที่ต้องการจะทำการแก้ไข

23.1.jpg


 1. ทำการกดปุ่ม “แก้ไข”

51.jpg

 1. ทำการแก้ไขข่าวประกาศ หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

52.jpg

 1. การลบข่าวประกาศ

 1. เข้าไปยังหน้าข่าวประกาศของชั้นเรียน  หลังจากนั้นเลือกข่าวประกาศที่ต้องการจะทำการลบ

23.1.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ลบ”

74.jpg


 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจไหม?”  เพื่อยืนยันการลบข่าวประกาศ
  หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม
  “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม 
  “ยกเลิก”

75.jpg

 1. การอ่านข่าวประกาศ

 1. ทำการเลือกเมนู “ชั้นเรียนของฉัน”  หลังจากนั้นเลือกเมนู “เรียน” และเลือกชั้นเรียนที่ต้องการจะเข้าไปอ่านข่าวประกาศ

83.jpg

 1. ทำการเลือกเมนู “ข่าวประกาศ”

85.jpg

 1. ทำการเลือกข่าวประกาศที่ต้องการจะเข้าไปอ่าน

86.jpg


 1. เอกสารการสอน

ClassStart.org มีระบบเอกสารการสอนที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถวางแผนการเรียนการสอนได้อย่างมีลำดับขั้นตอน ผู้สอนสามารถให้เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนไว้ก่อนล่วงหน้าทั้งหมดในรูปแบบสื่ออันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ ไฟล์รูป และวิดีโอคลิป ซึ่งจะเป็นการสร้างผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งด้วยศักยภาพของสื่อสาธารณะทางสังคมในโลกอินเทอร์เน็ต (Social media) ที่ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่เนื้อหาความรู้ได้อย่างสะดวก ระบบเอกสารการสอนสำหรับชั้นเรียนของ ClassStart.org สามารถรองรับสื่อเหล่านี้ได้ถูกประเภทอย่างสมบูรณ์แบบทำให้ผู้เรียนสามารถได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบันเท่าทันผู้เรียนในประเทศชั้นนำของโลกได้

นอกจากนี้หากผู้สอนสามารถผลิตไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอของการสอนได้ก่อนล่วงหน้าและนำมาเผยแพร่ไว้ในชั้นเรียนของผู้สอนใน ClassStart.org ไว้ก่อนจะทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาการสอนได้ทั้งก่อนและหลังการเข้าชั้นเรียน ทำให้ผู้สอนสามารถใช้ชั่วโมงในชั้นเรียนเน้นไปที่การพูดคุยซักถามปัญหาข้อสงสัยในเนื้อหาหรือทำกิจกรรมเสริมการเรียนในชั้นเรียนได้มากยิ่งขึ้น

 1. การเพิ่มเอกสารการสอน

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะเพิ่มเอกสารการสอน หลังจากนั้นทำการเลือกเมนู “เอกสารการสอน”

เอกสารการสอน.jpg


 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มเอกสารการสอน”

27.jpg

 1. ทำการพิมพ์ “ชื่อเอกสาร” และ “เนื้อหา” หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

28.jpg

 1. การแก้ไขเอกสารการสอน

 1. เข้าไปยังหน้าเอกสารการสอนของชั้นเรียน และเลือกเอกสารการสอนที่ต้องการจะทำการแก้ไข

31.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “แก้ไข”

29.jpg

 1. ทำการแก้ไขเอกสารการสอน หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

32.jpg

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในเอกสารการสอน

 1. เข้าไปยังหน้าเอกสารการสอนที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ แล้วกดปุ่ม “เลือกไฟล์” 
  เพื่อเลือกไฟล์แนบ  หลังจากนั้นกดปุ่ม
  “สร้าง”

34.jpg

 1. การลบไฟล์แนบในเอกสารการสอน

 1. เข้าไปยังหน้าเอกสารการสอนที่ต้องการจะลบไฟล์แนบ หลังจากนั้นกดปุ่ม “ลบ”

38.jpg

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “การกระทำนี้จะแก้ไขไม่ได้ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบไฟล์แนบนี้?”  เพื่อยืนยันการลบไฟล์แนบในเอกสารการสอน หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

50.jpg

 1. แบบฝึกหัด

ภาระงานพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สอน คือ การตรวจการบ้านหรือแบบฝึกหัดที่เป็นทั้งแบบงานเดี่ยวและงานกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบฝึกหัดในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน กรณีศึกษาหรือแม้แต่การทำโครงงานที่มีการส่งงานเป็นระยะๆ

การมีเทคโนโลยีอย่าง ClassStart.org เข้ามาเอื้ออำนวยการประเมินผลแบบฝึกหัดจะทำให้เป็นการลดภาระงานส่วนนี้แก่ผู้สอนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการตรวจประเมินผลแบบฝึกหัดผ่าน ClassStart.org ในรูปแบบของแบบฝึกหัดแบบไร้กระดาษ (Paperless assignments) สามารถทำได้สะดวกรวดเร็ว ตรวจได้ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ จึงเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับของคะแนนแก่ผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

โดยการให้โจทย์แบบฝึกหัดนั้นผู้เขียนสามารถกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่นได้ทั้งวันเวลาเริ่มและวันเวลาสิ้นสุดการทำแบบฝึกหัด และผู้สอนสามารถแนบไฟล์ประกอบสำหรับการทำแบบฝึกหัดได้อีกด้วย ส่วนผู้เรียนจะมีเวลาทำแบบฝึกหัดนั้นๆ ตามกำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดเวลาไปแล้วจะไม่สามารถส่งงานทางระบบได้ ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบสวนตัวได้เป็นอย่างดี โดยการส่งงานสามารถส่งได้ทั้งในรูปแบบของข้อความหรือไฟล์แนบได้ทุกประเภท

 1. การสร้างแบบฝึกหัดใหม่

 1. การสร้างแบบฝึกหัดเดี่ยว

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะสร้างแบบฝึกหัดใหม่ หลังจากนั้นเลือกเมนู
  “แบบฝึกหัด”

64.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มแบบฝึกหัดใหม่”

61.jpg

 1. ทำการสร้างแบบฝึกหัด โดยเลือกประเภทของแบบฝึกหัดเป็น “งานเดี่ยว ” พร้อมทั้งพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

113.jpg


 1. การสร้างแบบฝึกหัดกลุ่ม

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะสร้างแบบฝึกหัดใหม่ หลังจากนั้นเลือกเมนู
  “แบบฝึกหัด”

64.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มแบบฝึกหัดใหม่”

61.jpg


 1. ทำการสร้างแบบฝึกหัด โดยเลือกประเภทของแบบฝึกหัดเป็น “งานกลุ่ม ” พร้อมทั้งพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

หมายเหตุ: 

 1. ผู้สอนจะต้องจัดกลุ่มผู้เรียนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถสร้างแบบฝึกหัดแบบงานกลุ่มได้
 2. แบบฝึกหัดประเภทกลุ่มนั้นผู้เรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มเท่านั้นที่ส่งคำตอบได้ และคะแนนที่ได้รับจะได้เท่ากันทุกคนในกลุ่ม

114.jpg


 1. การแก้ไขแบบฝึกหัด

 1. เข้าไปยังหน้าแบบฝึกหัดของชั้นเรียนนั้น และเลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะแก้ไข
  หลังจากนั้นกดปุ่ม
   “แก้ไข”

65.jpg

 1. ทำการแก้ไขแบบฝึกหัดใหม่ หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

68.jpg


 1. การเพิ่มไฟล์แนบในแบบฝึกหัด

 1. เข้าไปยังหน้าแบบฝึกหัดที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ แล้วกดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์แนบ  หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

69.jpg

 1. การลบไฟล์แนบในแบบฝึกหัด

 1. เข้าไปยังหน้าแบบฝึกหัดที่ต้องการจะลบไฟล์แนบ หลังจากนั้นกดปุ่ม “ลบ”

71.jpg


 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “การกระทำนี้จะแก้ไขไม่ได้ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบไฟล์แนบนี้?”  เพื่อยืนยันการลบไฟล์แนบในแบบฝึกหัด  หากต้องการลบ
  ให้กดปุ่ม
  “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

72.jpg

 1. การปิดแบบฝึกหัด

 1. เข้าไปยังหน้าแบบฝึกหัดที่ต้องการจะปิด หลังจากนั้นกดปุ่ม “ปิด”

67.jpg

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจไหม?”  เพื่อยืนยันการปิดแบบฝึกหัด
  หากต้องการปิด ให้กดปุ่ม
  “ตกลง” หากต้องการยกเลิกการปิด ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

73.jpg

 1. หลังจากนั้นปุ่ม “ปิด” สีแดง  ก็จะกลายเป็นปุ่ม “เปิด” สีเขียว  และหากต้องการเปิดแบบฝึกหัดอีกครั้ง ให้ทำการกดปุ่ม “เปิด”

76.jpg


 1. การตรวจให้คะแนนแบบฝึกหัด

 1. เข้าไปยังหน้าแบบฝึกหัดที่ต้องการจะตรวจให้คะแนน หลังจากนั้นกดปุ่ม “ดูคำตอบทั้งหมด”

77.jpg

 1. ทำการเปิดดูคำตอบที่ผู้เรียนส่งมา โดยการกดที่ไฟล์คำตอบในคอลัมน์ “คำตอบ” เพื่อเข้าไปให้คะแนน

78.jpg

 1. ทำการอ่านคำตอบ และกรอกคะแนนลงไปในช่อง “คะแนน” หลังจากนั้นกดปุ่ม 
  “ให้คะแนน”
  และให้ความเห็นตอบกลับไปยังผู้เรียน

79.jpg

 1. การตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนที่ยังไม่ส่งแบบฝึกหัด

                ไปที่แบบฝึกหัดนั้นๆ แล้วกดรายการ “แสดง” ที่อยู่ด้านบน แล้วเลือกดูรายชื่อผู้เรียนที่ยังไม่ได้ส่งคำตอบ และสามารถกดเลือกดูรายชื่อผู้เรีนที่ส่งคำตอบแล้วได้ด้วยเช่นกัน


 1. คะแนนเก็บภายนอก (ชิ้นงานที่ไม่ได้ส่งผ่านระบบ)

 1. การสร้างคะแนนเก็บภายนอก

 1. การสร้างคะแนนเก็บภายนอกแบบเดี่ยว

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะสร้างคะแนนเก็บภายนอก หลังจากนั้นเลือกเมนู “คะแนนเก็บภายนอก”

117.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มคะแนนเก็บภายนอก”

118.jpg


 1. ทำการสร้างคะแนนเก็บภายนอก โดยเลือกประเภทของคะแนนเก็บภายนอกเป็น 
  “งานเดี่ยว ”
  พร้อมทั้งพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

119.jpg

 1. การสร้างคะแนนเก็บภายนอกแบบกลุ่ม

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะสร้างคะแนนเก็บภายนอก หลังจากนั้นเลือกเมนู
  “คะแนนเก็บภายนอก”

117.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มคะแนนเก็บภายนอก”

118.jpg

 1. ทำการสร้างคะแนนเก็บภายนอก โดยเลือกประเภทของคะแนนเก็บภายนอกเป็น 
  “งานกลุ่ม ”
  พร้อมทั้งพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

114.jpg

 1. การแก้ไขคะแนนเก็บภายนอก

 1. เข้าไปยังหน้าคะแนนเก็บภายนอกของชั้นเรียนนั้น และเลือกคะแนนเก็บภายนอกที่ต้องการจะแก้ไข หลังจากนั้นกดปุ่ม “แก้ไข”

121.jpg

 1. ทำการแก้ไขคะแนนเก็บภายนอก หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

122.jpg


 1. การให้คะแนนเก็บภายนอก

 1. เข้าไปยังหน้าคะแนนเก็บภายนอกที่ต้องการจะให้คะแนน หลังจากนั้นกดปุ่ม “ใส่คะแนน”

123.jpg

 1. ทำการใส่คะแนนลงไปในช่อง “คะแนน”

124.jpg


 1. บันทึกการเรียนรู้

บันทีกการเรียนรู้ (Reflective journal) เป็นการบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในรูปแบบการถ่ายทอดที่เป็นตัวของตัวเอง กลวิธีนี้กำลังเพิ่มความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น

เนื่องจากการฝึกถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมีความสำคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าเนื้อหาที่ได้รับจากการเรียนรู้ อีกทั้งการถ่ายทอดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอันจะทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำเนื้อหาและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ClassStart.org อำนวยให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเขียนบันทึกการเรียนรู้ได้ โดยบันทึกที่เขียนไปแล้วสามารถแก้ไขหรือลบออกได้ และเลือกแสดงเป็นบันทึกส่วนตัวซึ่งผู้อื่นจะไม่สามารถอ่านได้ หรือแสดงเป็นบันทึกสำหรับชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้สามารถกดปุ่มถูกใจบันทึกที่ชอบได้อีกด้วยซึ่งเป็นการสร้างกำลังใจแก่ผู้เขียนได้เป็นอย่างดี

ผู้สอนสามารถใช้ระบบนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้สอนอาจจะกำหนดกับผู้เรียนในหัวข้อที่ผู้เรียนจะต้องเขียนบันทึกหลังจากการเรียน เช่น ทบทวนประเด็นที่ได้รับจากการเรียนรู้ ประเด็นที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นต้น

อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้สอนสามารถวางแผนการสอนเพื่อซ่อมเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย


 1. การเพิ่มบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะเพิ่มบันทึกการเรียนรู้  หลังจากนั้นทำการเลือกเมนู
  “บันทึกการเรียนรู้”

111.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มบันทึกการเรียนรู้”

21.jpg

 1. ทำการเขียนบันทึกลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง” 

7.jpg

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ  แล้วกดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์แนบ  หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

24.jpg

 1. การแก้ไขบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ที่ต้องการจะแก้ไข  หลังจากนั้นทำการกดปุ่ม
  “แก้ไข”

25.jpg

 1. ทำการแก้ไขบันทึก หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

26.jpg

 1. การเข้าไปอ่านบันทึกการเรียนรู้ของชั้นเรียน

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะเข้าไปอ่านบันทึกการเรียนรู้ แล้วทำการเลือกเมนู
  “บันทึกการเรียนรู้”

บันทึกการเรียนรู้.jpg

 1. หลังจากนั้นระบบก็จะทำการแสดงบันทึกการเรียนรู้ทั้งหมดของชั้นเรียนมาให้

112.jpg

 1. การแสดงความคิดเห็นในบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ของชั้นเรียน หลังจากนั้นกดปุ่ม “ความเห็น”

133.jpg

 1. ทำการแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

135.jpg

 1. การแนบไฟล์ในความคิดเห็นของบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ของชั้นเรียน หลังจากนั้นกดปุ่ม “ความเห็น”

133.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์แนบ  หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

135.jpg

 1. สนทนา (แชท)

 1. การคุยสนทนาแบบรวม

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะสนทนา  หลังจากนั้นเลือกเมนู “สนทนา”

125.jpg

 1. ทำการพิมพ์ข้อความเพื่อคุยสนทนากัน

        126.jpg

 1. การคุยสนทนาแบบเฉพาะบุคคล

 1. เข้าไปยังหน้าผู้เรียนทั้งหมดของชั้นเรียน โดยการกดเลือกเมนู “ผู้เรียน”

127.jpg

 1. ทำการกดเลือกชื่อผู้เรียนที่ต้องการจะสนทนาเป็นการส่วนตัว

128.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “Chat” เพื่อเข้าไปทำการคุยสนทนา

132.jpg

 1. ทำการพิมพ์ข้อความเพื่อคุยสนทนากัน

131.jpg

 1. เว็บบอร์ด

หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น ผู้สอนจะมีหน้าที่คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมที่จะเรียนเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ระบบเว็บบอร์ดสำหรับชั้นเรียนใน ClassStart.org สามารถเข้ามาช่วยเหลือผู้สอนให้สามารถการดำเนินการลักษณะนี้ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขึ้นกับเวลาและสถานที่ โดยผู้สอนจะสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีแก่ผู้เรียนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งในและนอกชั้นเรียนอันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น

ผู้เรียนหรือผู้สอนสามารถเป็นผู้ตั้งต้นข้อสนทนาได้ หากผู้สอนเป็นผู้สร้างข้อสนทนา ผู้สอนจะสามารถส่งอีเมลแจ้งตรงไปยังผู้เรียนทุกคนได้อีกด้วยทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้รับข้อมูลนี้ทุกคน นอกจากนี้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนจะสามารถตอบกลับข้อสนทนานั้นๆ ได้ อีกทั้งการสนทนายังสามารถแนบไฟล์ประกอบได้อีกด้วย และหากข้อสนทนาไม่เหมาะสมหรือผู้สอนเห็นควรแก่การปิดข้อสนทนาก็สามารถทำการปิดข้อสนทนานั้นๆ ได้เอง แต่ผู้เรียนจะไม่สามารถทำการปิดข้อสนทนาใดๆ ได้

 1. การสร้างกระทู้ในเว็บบอร์ดใหม่

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะสร้างกระทู้ในเว็บบอร์ด หลังจากนั้นเลือกเมนู
  “เว็บบอร์ด”

87.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มกระทู้ใหม่”

88.jpg

 1. ทำการเขียนกระทู้ใหม่  โดยการพิมพ์ลงไปในช่อง “กระทู้” และ “เนื้อหา” หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

90.jpg


 1. การเพิ่มไฟล์แนบในกระทู้ของเว็บบอร์ด

 1. เข้าไปยังหน้าการเขียนกระทู้ในเว็บบอร์ดที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ  แล้วกดปุ่ม
  “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์แนบ หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

92.jpg

 1. การเพิ่มความเห็นในกระทู้ของเว็บบอร์ด

 1. ทำการพิมพ์ความคิดเห็นลงไปในช่อง “เพิ่มความเห็นใหม่” หลังจากนั้นกดปุ่ม
  “จัดเก็บข้อมูล”

93.jpg

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในความเห็นของกระทู้ในเว็บบอร์ด

 1. ทำการกดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์แนบลงในความเห็น หลังจากนั้นกดปุ่ม
  “จัดเก็บข้อมูล”

94.jpg

 1. การประมวลผลคะแนนทั้งหมด

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการประมวลผลคะแนนทั้งหมด หลังจากนั้นเลือกเมนู 
  “ข้อมูลของฉัน”

136.jpg

 1. ทำการเลือกไอคอน “ดาวน์โหลดข้อมูล”

137.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “สั่งประมวลผลข้อมูลใหม่”

140.jpg

 1. ทำการเลือก “ลื่องาน” และ “Format ”  โดยสามารถเลือก Format ออกมาให้อยู่ใน
  รูปแบบไฟล์ .XLS หรือ .CVS ได้ หลังจากนั้นกดปุ่ม
  “สร้าง”

139.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ดาวน์โหลด” หลังจากนั้นข้อมูลก็จะถูกดาวน์โหลดออกมาตาม Format ที่เลือก

138.jpg

 1. กลุ่มผู้เรียน

ด้วยระบบกลุ่มผู้เรียนในชั้นเรียนของ ClassStart.org ผู้สอนสามารถกำหนดกลุ่มผู้เรียน ตัวแทนกลุ่มและสมาชิกของกลุ่มได้เพื่อเอื้อต่อการให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาหรือทำโครงงาน (Cooperative learning) และผู้เรียนสามารถส่งแบบฝึกหัดหรือการบ้านของกลุ่มได้ โดยผู้สอนจะให้คะแนนเป็นกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากันทุกคน ระบบนี้ยังคงได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของผู้เรียนทางออนไลน์ อันจะเป็นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงงานและพัฒนาทักษะการสื่อสารการคิดเชิงเคราะห์และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

 1. การเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบเปลี่ยนกลุ่มได้ตามชิ้นงาน

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการสร้างกลุ่มผู้เรียน หลังจากนั้นเลือกเมนู “แบบฝึกหัด”

 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มแบบฝึกหัด”

 1. ทำการสร้างแบบฝึกหัด โดยตั้งชื่อแบบฝึกหัด ทำการเลือกประเภทของแบบฝึกหัดเป็น “งานกลุ่ม”  และทำการเลือกประเภทกลุ่มผู้เรียนเป็น “กลุ่มใหม่เฉพาะสำหรับงานนี้” และระบุจำนวนผู้เรียนต่อ 1 กลุ่ม

 1. ทำการกรอกเวลาเร่ิมทำ กำหนดส่ง คะแนนเต็ม โจทย์ หลังจากนั้นกดปุ่มจัดเก็บข้อมูล

 1. ทำการเข้าไปยังหน้าแบบฝึกหัดนั้น แล้วกดปุ่ม “รายการกลุ่มผู้เรียน” เพื่อทำการเพิ่มกลุ่มผู้เรียน

 1. การเพิ่มกลุ่มผู้เรียน เข้าไปยังหน้าแบบฝึกหัดนั้น ทำการกดปุ่ม “รายการกลุ่มผู้เรียน” หลังจากนั้นทำการกดปุ่ม “เพิ่มกลุ่มผู้เรียน”

 1. ทำการพิมพ์ชื่อกลุ่ม และเพิ่มชื่อตัวแทนกลุ่มลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

หมายเหตุ: ตัวแทนกลุ่มจะเป็นผู้ส่งคำตอบแบบฝึกหัดประเภทกลุ่มแทนสมาชิกอื่นในกลุ่มนั้นๆ

 1. การเพิ่มสมาชิกในกลุ่มผู้เรียน ทำการเข้าไปยังหน้ากลุ่มผู้เรียนของชั้นเรียนนั้น หลังจากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม”

 1. ทำการเพิ่มรายชื่อสมาชิก โดยระบบจะทำการแสดงรายชื่อผู้เรียนทั้งหมดในชั้นเรียนนั้นมาให้เลือก หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

 1. การเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะเพิ่มกลุ่มผู้เรียน หลังจากนั้นทำการเลือกเมนู
  “กลุ่มผู้เรียน”

41.jpg

        

 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มกลุ่มผู้เรียน”

42.jpg

 1. ทำการพิมพ์ชื่อกลุ่ม และเพิ่มชื่อตัวแทนกลุ่มลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

หมายเหตุ: ตัวแทนกลุ่มจะเป็นผู้ส่งคำตอบแบบฝึกหัดประเภทกลุ่มแทนสมาชิกอื่นในกลุ่มนั้นๆ

43.jpg

 1. การแก้ไขกลุ่มผู้เรียน

 1. ทำการเข้าไปยังหน้ากลุ่มผู้เรียนของชั้นเรียนนั้น หลังจากนั้นกดปุ่ม “แก้ไขกลุ่ม
  ผู้เรียน”

44.jpg

 1. ทำการแก้ไขกลุ่มผู้เรียน หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

47.jpg

 1. การลบกลุ่มผู้เรียน

 1. ทำการเข้าไปยังหน้ากลุ่มผู้เรียนของชั้นเรียนนั้น หลังจากนั้นกดปุ่ม “ลบกลุ่ม
  ผู้เรียน”

45.jpg

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจไหม?”  เพื่อยืนยันการลบกลุ่มผู้เรียน  
  หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม
   “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม 
  “ยกเลิก”

 52.jpg

 1. การเพิ่มสมาชิกในกลุ่มผู้เรียน

 1. ทำการเข้าไปยังหน้ากลุ่มผู้เรียนของชั้นเรียนนั้น หลังจากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม”

46.jpg

 1. ทำการเพิ่มรายชื่อสมาชิก โดยระบบจะทำการแสดงรายชื่อผู้เรียนทั้งหมดในชั้นเรียนนั้นมาให้เราเลือก  หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

48.jpg

 1. การลบสมาชิกออกจากกลุ่มผู้เรียน

 1. ทำการเข้าไปยังหน้ากลุ่มผู้เรียนของชั้นเรียนนั้น หลังจากนั้นกดปุ่ม “ยกเลิก”

49.jpg


 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจไหม?”  เพื่อยืนยันการลบสมาชิกออกจากกลุ่มผู้เรียน  หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

51.jpg

 1. การแก้ไขตัวแทนกลุ่ม

 1. ทำการเข้าไปยังหน้ากลุ่มผู้เรียนของชั้นเรียนนั้น หลังจากนั้นกดปุ่ม “แก้ไขกลุ่ม
  ผู้เรียน”

44.jpg

 1. ทำการแก้ไขตัวแทนกลุ่ม หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

53.jpg


 1. ผู้ร่วมสอน

 1. การเพิ่มผู้ร่วมสอน

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะเพิ่มผู้ร่วมสอน หลังจากนั้นเลือกเมนู “ผู้ร่วมสอน”

54.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มผู้ร่วมสอน”

55.jpg

 1. ทำการใส่อีเมลของผู้ร่วมสอนลงไป  หลังจากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มผู้ร่วมสอน” โดยผู้ร่วมสอนจะต้องใช้อีเมลดังกล่าวในการสมัครเป็นสมาชิก ClassStart เสร็จสิ้นก่อนแล้ว

56.jpg

 1. การลบผู้ร่วมสอน

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะลบผู้ร่วมสอน หลังจากนั้นเลือกเมนู “ผู้ร่วมสอน”

54.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “ยกเลิก”

59.jpg

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจไหม?”  เพื่อยืนยันการลบผู้ร่วมสอน  
  หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม
  “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม 
  “ยกเลิก”

60.jpg

 1. แบบทดสอบ (Quiz)

 1. การสร้างแบบทดสอบ

 1. ไปที่หน้าหลักของชั้นเรียนแล้วกดเลือกแบบทดสอบ

 1. กดปุ่มจัดการแบบทดสอบ

 1. กดปุ่มสร้างแบบทดสอบใหม่

หมายเหตุ: เมื่อผู้เรียนเริ่มทำแบบทดสอบไปแล้ว ผู้สอนจะไม่สามารถแก้ไขแบบทดสอบได้อีก

 1. กรอกรายละเอียดแบบทดสอบ เช่น ชื่อแบบทดสอบ คำอธิบาย คำสั่ง และวันเวลาเริ่มสอบและหยุดสอบ

 1. สร้างโจทย์แต่ละข้อโดยกดปุ่มโจทย์ทั้งหมดและกดปุ่มสร้างโจทย์หมด

 1. กรอกข้อคำถาม และกดปุ่ม “สร้าง”

 1. ระบุตัวเลือก (Choices) ของโจทย์ข้อนั้นๆ โดยกดปุ่มสร้างตัวเลือกใหม่

 1. ระบุรายละเอียดของตัวเลือก (Choices) นั้น  และกดปุ่มสร้าง  

 1.  เมื่อสร้างตัวเลือกทั้งหมดแล้ว ให้กดเลือกเฉลยตัวเลือกที่ถูกต้องด้วย แล้วกดปุ่มจัดเก็บ โดยเฉลยจะแสดงขึ้นเมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น

        หมายเหตุ: โจทย์และตัวเลือกจะถูกสุ่มแสดงให้แก่ผู้เรียนแต่ละคนโดยอัตโนมัติ

 1. การแก้ไขแบบทดสอบ

 1. เมื่อสร้างแบบทดสอบแล้ว หากยังไม่ได้เปิดให้สอบ สามารถแก้ไขแบบทดสอบได้โดยเข้าไปยังหน้าแบบทดสอบนั้น หลังจากนั้นให้เลือกปุ่ม “แก้ไข”

 1. หลังจากนั้นทำการกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

 1. การแก้ไขตัวเลือก (Choices)

 1. เมื่อสร้างตัวเลือกแล้ว หากต้องการแก้ไขตัวเลือก ให้กดปุ่ม “แก้ไข” ที่ตัวเลือก (Choices) ที่ต้องการแก้ไข เมื่อทำการแก้ไขแล้วให้กดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

 1. การลบแบบทดสอบ

 1. เมื่อสร้างแบบทดสอบแล้ว หากยังไม่ได้เปิดให้สอบสามารถลบแบบทดสอบได้โดยเข้าไปยังหน้าแบบทดสอบนั้น หลังจากนั้นให้เลือกปุ่ม “ลบ”

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจไหม?” เพื่อยืนยันการลบแบบทดสอบ หากต้องการลบให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

 1. การลบตัวเลือก (Choices)

 1. เมื่อสร้างตัวเลือกแล้วหากต้องการลบตัวเลือก (Choices)  ให้กดปุ่ม “ลบ” ที่ตัวเลือกนั้น (Choices) ที่ต้องการลบ

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “คุณแน่ใจไหม?” เพื่อยืนยันการลบแบบทดสอบ หากต้องการลบให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”


ความสามารถสำหรับผู้เรียน

 1. การเข้าร่วมชั้นเรียน

 1. ผู้สอนจะต้องบอกที่อยู่ (URL) ของชั้นเรียนให้แก่ผู้เรียน คือ  http://www.classstart.org/classes/หมายเลขชั้นเรียน  เช่น  http://www.classstart.org/classes/7100 เป็นต้น  จากนั้นผู้เรียนก็นำที่อยู่ (URL) ดังกล่าวเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ของชั้นเรียนนั้น
  แล้วกดปุ่ม
  “ขอเข้าร่วมชั้นเรียนนี้”

80.jpg

 1. เมื่อผู้เรียนทำการขอเข้าร่วมชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะทำการส่งคำขอไปยังผู้สอนทันที  หลังจากนั้นผู้สอนก็จะทำการอนุมัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนนั้นได้

81.jpg

 1. การอ่านข่าวประกาศ

 1. ทำการเลือกเมนู “ชั้นเรียนของฉัน”  หลังจากนั้นเลือกเมนู “เรียน” และเลือกชั้นเรียนที่ต้องการจะเข้าไปอ่านข่าวประกาศ

 1. ทำการเลือกเมนู “ข่าวประกาศ”

85.jpg

 1. ทำการเลือกข่าวประกาศที่ต้องการจะเข้าไปอ่าน

86.jpg

 1. บันทึกการเรียนรู้

 1. การเพิ่มบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะเพิ่มบันทึกการเรียนรู้  หลังจากนั้นทำการเลือกเมนู
  “บันทึกการเรียนรู้”

111.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มบันทึกการเรียนรู้”

21.jpg


 1. ทำการเขียนบันทึกลงไป เลือกชั้นเรียนที่จะบรรจุบันทึกนี้ลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง” 

7.jpg

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ  แล้วกดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์แนบ  หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

24.jpg


 1. การแก้ไขบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ที่ต้องการจะแก้ไข  หลังจากนั้นทำการกดปุ่ม
  “แก้ไข”

25.jpg

 1. ทำการแก้ไขบันทึก หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

26.jpg

 1. การเข้าไปอ่านบันทึกการเรียนรู้ของชั้นเรียน

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะเข้าไปอ่านบันทึกการเรียนรู้ แล้วทำการเลือกเมนู
  “บันทึกการเรียนรู้”

บันทึกการเรียนรู้.jpg

 1. หลังจากนั้นระบบก็จะทำการแสดงบันทึกการเรียนรู้ทั้งหมดของชั้นเรียนมาให้

112.jpg

 1. การแสดงความคิดเห็นในบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ของชั้นเรียน หลังจากนั้นกดปุ่ม “ความเห็น”

133.jpg

 1. ทำการแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

135.jpg

 1. การแนบไฟล์ในความคิดเห็นของบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ของชั้นเรียน หลังจากนั้นกดปุ่ม “ความเห็น”

133.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์แนบ  หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

135.jpg

 1. สนทนา (Chat)

 1. การคุยสนทนาแบบรวม

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะสนทนา  หลังจากนั้นเลือกเมนู “สนทนา”

125.jpg

 1. ทำการพิมพ์ข้อความเพื่อคุยสนทนากัน

        126.jpg

 1. การคุยสนทนาแบบเฉพาะบุคคล

 1. เข้าไปยังหน้าผู้เรียนทั้งหมดของชั้นเรียน โดยการกดเลือกเมนู “ผู้เรียน”

127.jpg

 1. ทำการกดเลือกชื่อผู้เรียนที่ต้องการจะสนทนาเป็นการส่วนตัว

128.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “Chat” เพื่อเข้าไปทำการคุยสนทนา

132.jpg

 1. ทำการพิมพ์ข้อความเพื่อคุยสนทนากัน

131.jpg


 1. เว็บบอร์ด

 1. การสร้างกระทู้ในเว็บบอร์ดใหม่

 1. เข้าไปยังหน้าชั้นเรียนที่ต้องการจะสร้างกระทู้ในเว็บบอร์ด หลังจากนั้นเลือกเมนู
  “เว็บบอร์ด”

87.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “เพิ่มกระทู้ใหม่”

88.jpg

 1. ทำการเขียนกระทู้ใหม่  โดยการพิมพ์ลงไปในช่อง “กระทู้” และ “เนื้อหา” หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

90.jpg

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในกระทู้ของเว็บบอร์ด

 1. เข้าไปยังหน้าการเขียนกระทู้ในเว็บบอร์ดที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ  แล้วกดปุ่ม
  “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์แนบ หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

92.jpg

 1. การเพิ่มความเห็นในกระทู้ของเว็บบอร์ด

 1. ทำการพิมพ์ความคิดเห็นลงไปในช่อง “เพิ่มความเห็นใหม่” หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

93.jpg

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในความเห็นของกระทู้ในเว็บบอร์ด

 1. ทำการกดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์แนบลงในความเห็น หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

94.jpg

 1. แบบฝึกหัด

 1. การส่งคำตอบแบบฝึกหัด

 1. การส่งแบบฝึกหัดงานเดี่ยว

 1. เข้าไปยังหน้าแบบฝึกหัดเดี่ยวที่ต้องการจะส่งคำตอบ หลังจากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำตอบ”

95.jpg

 1. ทำการพิมพ์คำตอบลงไปในช่อง “เนื้อหา” หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

96.jpg

 1. การส่งแบบฝึกหัดงานกลุ่ม

การส่งแบบฝึกหัดงานกลุ่ม ตัวแทนกลุ่มเท่านั้นที่จะสามารถส่งคำตอบแบบฝึกหัดงานกลุ่มได้  และคะแนนของแบบฝึกหัดงานกลุ่มนั้น ผู้เรียนจะได้คะแนนเท่ากันทุกคนในกลุ่ม

 1. เข้าไปยังแบบฝึกหัดงานกลุ่มที่ต้องการจะส่ง หลังจากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำตอบ” โดยตัวแทนกลุ่มจะเป็นผู้ส่งคำตอบนั้น

104.jpg

 1. ทำการพิมพ์คำตอบลงไปในช่อง “เนื้อหา” หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”  

105.jpg

 1. การแก้ไขคำตอบแบบฝึกหัด

 1. เข้าไปยังหน้าแบบฝึกหัดที่ต้องการจะแก้ไขคำตอบ หลังจากนั้นกดปุ่ม “ดูคำตอบที่ส่งไปแล้ว”

103.jpg

 1. ทำการกดปุ่ม “แก้ไขคำตอบ”

101.jpg

 1. ทำการแก้ไขคำตอบ หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

102.jpg

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในคำตอบแบบฝึกหัด

 1. ทำการกดปุ่ม “เลือกไฟล์” ในหน้าการส่งคำตอบ หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล”

97.jpg

 1. การลบไฟล์แนบในคำตอบแบบฝึกหัด

 1. เข้าไปยังหน้าคำตอบที่ต้องการจะลบไฟล์แนบ  หลังจากนั้นกดปุ่ม “ลบ”

99.jpg

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความว่า “การกระทำนี้จะแก้ไขไม่ได้ คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการลบไฟล์แนบนี้?”  เพื่อยืนยันการลบไฟล์แนบในคำตอบแบบฝึกหัด  หากต้องการลบ ให้กดปุ่ม “ตกลง” และหากต้องการยกเลิกการลบ ให้กดปุ่ม “ยกเลิก”

100.jpg