Help.ClassStart.org

คู่มือการใช้งาน ClassStart

แพลตฟอร์มการจัดการการเรียนรู้

(Thailand Learning Management System)

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด

สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์

เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)

support@classstart.org


ประวัติความเป็นมา        6

ภาพรวมความสามารถของ ClassStart        7

สำหรับผู้สอน        7

สำหรับผู้เรียน        14

ระบบสำหรับสมาชิก        18

การสมัครสมาชิก        18

การยืนยันการสมัครสมาชิก        19

การเข้าระบบใช้งาน        20

การขอรหัสผ่านใหม่        20

การแก้ไขข้อมูลสมาชิก        22

การเปลี่ยน Password ใหม่        23

การแก้ไขรูปประจำตัว        25

การแก้ไขข้อมูลสถานศึกษา        26

ระบบสำหรับผู้สอน        28

วิชา        28

จุดเด่น        28

การสร้างวิชา        28

การแก้ไขวิชา        30

การเข้าดูวิชาที่สอน        32

การสำเนาวิชาที่สอน        33

การปิดวิชา        35

การยกเลิกการปิดวิชา        38

การอนุมัติผู้เรียนเข้าวิชา        41

การอนุมัติผู้เรียนเข้าวิชา        41

การเพิ่มผู้เรียนในวิชา        42

การเอาผู้เรียนออกจากวิชา        47

เอกสารการสอน        49

จุดเด่น        49

การเพิ่มเอกสารการสอน        50

การแก้ไขเอกสารการสอน        51

การลบเอกสารการสอน        53

การเพิ่มไฟล์แนบในเอกสารการสอน        54

การลบไฟล์แนบในเอกสารการสอน        55

แบบฝึกหัด        55

จุดเด่น        56

การสร้างแบบฝึกหัดใหม่        57

การสร้างแบบฝึกหัดเดี่ยว        57

การสร้างแบบฝึกหัดกลุ่ม        58

การแก้ไขแบบฝึกหัด        59

การเพิ่มไฟล์แนบในแบบฝึกหัด        62

การลบไฟล์แนบในแบบฝึกหัด        64

การลบแบบฝึกหัด        65

การตรวจให้คะแนนแบบฝึกหัด        67

การตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนที่ยังไม่ส่งแบบฝึกหัด        69

คะแนนเก็บภายนอก (ชิ้นงานที่ไม่ได้ส่งผ่านระบบ)        71

จุดเด่น        71

การสร้างคะแนนเก็บภายนอก        71

การสร้างคะแนนเก็บภายนอกแบบเดี่ยว        71

การสร้างคะแนนเก็บภายนอกแบบกลุ่ม        72

การแก้ไขคะแนนเก็บภายนอก        74

การให้คะแนนเก็บภายนอก        76

ข่าวประกาศ        77

การเพิ่มข่าวประกาศ        78

การแก้ไขข่าวประกาศ        79

การลบข่าวประกาศ        80

การอ่านข่าวประกาศ        82

บันทึกการเรียนรู้        83

จุดเด่น        83

การเพิ่มบันทึกการเรียนรู้        83

การเพิ่มไฟล์แนบในบันทึกการเรียนรู้        85

การแก้ไขบันทึกการเรียนรู้        85

การเข้าไปอ่านบันทึกการเรียนรู้ของวิชาเรียน        87

การแสดงความคิดเห็นในบันทึกการเรียนรู้        88

การแนบไฟล์ในความคิดเห็นของบันทึกการเรียนรู้        89

สนทนา (Chat)        89

จุดเด่น        90

การคุยสนทนาแบบรวม        90

การคุยสนทนาแบบเฉพาะบุคคล        91

กระทู้ถามตอบ        94

การสร้างกระทู้ถามตอบใหม่        94

การเพิ่มไฟล์แนบในกระทู้ถามตอบ        96

การเพิ่มความเห็นในกระทู้ถามตอบ        96

การเพิ่มไฟล์แนบในความเห็นของกระทู้ถามตอบ        97

กลุ่มผู้เรียน        97

จุดเด่น        97

การเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบเปลี่ยนกลุ่มได้ตามชิ้นงาน        98

การเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม        102

การแก้ไขกลุ่มผู้เรียน        105

การลบกลุ่มผู้เรียน        106

การเพิ่มสมาชิกในกลุ่มผู้เรียน        108

การลบสมาชิกออกจากกลุ่มผู้เรียน        109

การแก้ไขหัวหน้ากลุ่ม        110

ผู้ร่วมสอน        111

จุดเด่น        111

การเพิ่มผู้ร่วมสอน        112

การลบผู้ร่วมสอน        113

แบบทดสอบ (Quiz)        114

จุดเด่น        114

การสร้างแบบทดสอบ        114

การแก้ไขแบบทดสอบ        118

การแก้ไขคำถาม        119

การแก้ไขตัวเลือก (Choices) พร้อมเฉลย        121

การลบแบบทดสอบ        123

การลบโจทย์คำถาม        124

การลบตัวเลือก (Choices)        126

ระบบลงเวลาเรียน        128

จุดเด่น        128

การสร้างใบลงเวลาเรียน        129

การลงเวลาเรียน        130

การประมวลผลคะแนน        131

การประมวลผลคะแนนทั้งหมด        132

ระบบใบนับการมีส่วนร่วม        133

จุดเด่น        134

การสร้างใบนับการมีส่วนร่วม        134

การเข้าดูรายการการมีส่วนร่วม        135

ระบบสำหรับผู้เรียน        136

การขอเข้าร่วมวิชาเรียน        137

ข่าวประกาศ        138

การอ่านข่าวประกาศ        138

บันทึกการเรียนรู้        139

การเพิ่มบันทึกการเรียนรู้        139

การเพิ่มไฟล์แนบในบันทึกการเรียนรู้        141

การแก้ไขบันทึกการเรียนรู้        141

การเข้าไปอ่านบันทึกการเรียนรู้ของวิชาเรียน        143

การแสดงความคิดเห็นในบันทึกการเรียนรู้        144

การแนบไฟล์ในความคิดเห็นของบันทึกการเรียนรู้        145

สนทนา (Chat)        145

การคุยสนทนาแบบรวม        146

การคุยสนทนาแบบเฉพาะบุคคล        146

กระทู้ถามตอบ        149

การสร้างกระทู้ถามตอบใหม่        149

การเพิ่มไฟล์แนบในกระทู้ถามตอบ        150

การเพิ่มความเห็นในกระทู้ถามตอบ        151

การเพิ่มไฟล์แนบในความเห็นของกระทู้ถามตอบ        152

แบบฝึกหัด        152

กลุ่มผู้เรียน        152

การแก้ไขกลุ่มผู้เรียน        153

การเพิ่มสมาชิกในกลุ่มผู้เรียน        155

การลบสมาชิกออกจากกลุ่มผู้เรียน        159

การส่งคำตอบแบบฝึกหัด        161

การส่งแบบฝึกหัดงานเดี่ยว        161

การส่งแบบฝึกหัดงานกลุ่ม        163

การแก้ไขคำตอบแบบฝึกหัด        165

การเพิ่มไฟล์แนบในคำตอบแบบฝึกหัด        166

การลบไฟล์แนบในคำตอบแบบฝึกหัด        166

แบบทดสอบ (Quiz)        167

การทำแบบทดสอบ        167

ระบบลงเวลาเรียน        170

การลงเวลาเรียน        170

การดูคะแนน        172

ระบบใบนับการมีส่วนร่วม        173

การกรอกคะแนนในใบนับการมีส่วนร่วม        174

การเขียนเนื้อหาแบบ Markdown        176

การเขียนหัวข้อ (Headers)        176

การใส่ลิงก์เว็บเพจ (Link)        177

การทำข้อความเป็นตัวหนา (Bold)        179

การทำข้อเความเป็นตัวเอียง (Italics)        181

การใส่สัญลักษณ์รายการ (Bullet)        182

การใส่รายการเรียงลำดับเลข        184

การกำหนดข้อความให้ขึ้นบรรทัดใหม่        187

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ระดับวิชา        189

พฤติกรรมในการเรียน        191

จำนวนชั่วโมงในการเข้าใช้ ClassStart        191

จำนวนการเข้าวิชาเรียน        191

จำนวนบันทึกการเรียนรู้        192

จำนวนครั้งในการลงเวลาเรียน        192

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        194

คะแนนสอบปรนัย        195

คะแนนอัตนัย        196

คะแนนเก็บ        197


ประวัติความเป็นมา

ClassStart.org เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) ผู้เรียนผู้สอนสามารถใช้งานได้ง่ายเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาจากทั่วทุกมุมโลกเพียงแค่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องติดตั้งและดูแลเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่ายเอง มีทั้งระบบการวางแผนและจัดการชั้นเรียน เอกสารการสอน การจัดการแบบฝึกหัด การติดต่อสื่อสาร การทดสอบและการประเมินผล พร้อมให้ผู้เรียนผู้สอนใช้งานได้เองทันที

ClassStart.org พัฒนาขึ้นโดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ GotoKnow.org มากว่า 14 ปี สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ClassStart.org ให้บริการฟรี! แก่ผู้เรียนผู้สอนทั่วประเทศ (ห้ามใช้เพื่อการค้าในทุกกรณี) มาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 และ ณ ปัจจุบันนี้ มีสมาชิก 473,175 คน และชั้นเรียน 40,251 รายการ จากสถานศึกษาทั่วไทยจำนวน 3,448 แห่ง (ข้อมูล ณ 3 เมษายน 2563)

ดาวน์โหลด ClassStart Andriod App ได้แล้ววันนี้ที่ (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.classstart.classstart)


ภาพรวมความสามารถของ ClassStart

เมื่อสมัครเป็นสมาชิก ClassStart.org แล้วทั้งผู้เรียนและผู้สอนจะสามารถเริ่มใช้งานระบบต่างๆ ได้ทันที

สำหรับผู้สอน 

 1. สร้างวิชาได้ไม่จำกัด และมีผู้ร่วมสอนได้

 


 1. แต่ละวิชามีผู้เรียนและผู้ร่วมสอนได้เท่าที่ต้องการ

 1. ส่งข่าวประกาศถึงผู้เรียนทุกคน


 1. อัปโหลดเอกสารการสอน

 1. ให้แบบฝึกหัดทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม


 1. ตรวจและให้คะแนนแบบฝึกหัดออนไลน์

 1. ออกข้อสอบและจัดสอบออนไลน์

 


 1. บันทึกและประกาศคะแนนเก็บ

 

 1. สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสนทนาสดหรือกระทู้ถามตอบ

 1. ตรวจการเข้าเรียนผ่านระบบใบลงเวลาเรียนออนไลน์

 1. ประมวลผลคะแนนรวมทั้งเทอมเป็นไฟล์ Excel

 1. สำเนาวิชาทั้งแบบฝึกหัด (อัตนัย) เอกสารการสอน และแบบทดสอบ (ปรนัย) เพื่อสร้างเป็นวิชาใหม่


สำหรับผู้เรียน

 1. เข้าดูเอกสารการสอน

                

 1. อ่านข่าวประกาศ

 1. ทำแบบฝึกหัด

 1. ทำข้อสอบ

 

 1. ดูคะแนนเก็บทั้งคะแนนแบบฝึกหัด คะแนนแบบทดสอบ และคะแนนเก็บภายนอก

 1. สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสนทนาหรือกระทู้ถามตอบ

 1. ลงเวลาเรียนออนไลน์

 1. เขียนบันทึกการเรียนรู้

ระบบสำหรับสมาชิก

 1. การสมัครสมาชิก

 1. คลิกที่เมนู “สมัครสมาชิก”

 1. กรอกข้อมูลในหน้าสมัครสมาชิก หลังจากนั้นกดปุ่ม “เก็บข้อมูล”

 

 1. จากนั้นทำการยืนยันการสมัครสมาชิก
 1. การยืนยันการสมัครสมาชิก

 1. เข้าไปยังอีเมลที่ใช้ในการสมัคร จากนั้นเปิดอีเมลที่ระบบแจ้งยืนยันการสมัครสมาชิก และทำการคัดลอก (Copy) รหัสที่ระบบแจ้ง เพื่อนำไปใส่ในฟอร์มสำหรับยืนยันอีเมล

 1. นำรหัสที่คัดลอกจากอีเมลมาใส่ในช่อง “รหัสยืนยันอีเมล” จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันอีเมล”


 1. เข้าใช้งานระบบโดยการกรอก “อีเมล” และ “พาสเวิร์ด” ที่สร้างขึ้นตอนสมัครสมาชิก


 1. การเข้าระบบใช้งาน

 1. กรอก “อีเมล” และ “พาสเวิร์ด” ลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “เข้าระบบ”

 1. การขอรหัสผ่านใหม่

 1. กดเลือกเมนู “ลืมพาสเวิร์ด?” ที่อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์

 1. กรอก “อีเมล” ลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “ส่งอีเมลวิธีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดมาให้ฉัน”

 1. เปิดอีเมลที่ระบบส่งไปให้ หลังจากนั้นกดที่ลิงค์ “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

 1. กรอกรหัสผ่านใหม่ หลังจากนั้นกดปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

 1. การแก้ไขข้อมูลสมาชิก

 1. เลือกเมนู “ข้อมูลของฉัน”

        

 1. กดปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไขข้อมูลของฉัน”

                        

 1. กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขลงไปในหน้าแก้ไขข้อมูลสมาชิก หลังจากนั้นกดปุ่ม
  “ปรับปรุงข้อมูล”

 1. การเปลี่ยน Password ใหม่

 1. เลือกเมนู “ข้อมูลของฉัน”

 1. กดปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “เปลี่ยนพาสเวิร์ด”

 1. กรอกพาสเวิร์ดใหม่ หลังจากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”

                


 1. การแก้ไขรูปประจำตัว

 1. เลือกเมนู “ข้อมูลของฉัน”

 1. กดปุ่ม  แล้วระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไขรูปถ่ายประจำตัว”


 1. กดปุ่ม “เลือกรูปถ่าย” หลังจากนั้นทำการเลือกไฟล์รูปที่ต้องการ

 1. การแก้ไขข้อมูลสถานศึกษา

 1. เลือกเมนู “สถานศึกษาของฉัน”

        

 1. กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขข้อมูลสถานศึกษา

        

 1. ทำการแก้ไขข้อมูลสถานศึกษา หลังจากนั้นกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล”

        

ระบบสำหรับผู้สอน 

 1. วิชา

จุดเด่น

 1. การสร้างวิชา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”


 1. กดปุ่ม

 1. กรอกข้อมูลของวิชาที่สอนลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

                

 1. การแก้ไขวิชา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

                

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะทำการแก้ไข

 1. เลือกเมนู “ข้อมูลวิชา”

 1. กดปุ่ม ื เพื่อแก้ไขวิชา

                        

 1. ทำการแก้ไขวิชา หลังจากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”

 1. การเข้าดูวิชาที่สอน

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

                        

 1. ระบบจะทำการแสดงชื่อวิชาที่สอนทั้งหมดมาให้

หมายเหตุ: ผู้สอนไม่สามารถลบวิชาที่สอนได้ แต่สามารถปิดวิชาและเปิดขึ้นมาอีกครั้งได้

 1. การสำเนาวิชาที่สอน

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

                

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะทำสำเนา

 1. ทำการเลือกเมนู “สำเนาวิชา”

        

 1. ทำการพิมพ์ชื่อวิชาใหม่ และเลือกรายการที่จะสำเนา ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัด คะแนนเก็บ และแบบทดสอบ จากนั้นกดปุ่ม “สำเนาวิชา”

                

หมายเหตุ: วิชาใหม่จะใช้งานไม่ได้ทันทีหลังจากคลิกปุ่มนี้เพราะระบบจะใช้เวลาประมวลผลในการสำเนาวิชาใหม่ เมื่อระบบทำงานเสร็จแล้ววิชาใหม่จะปรากฎในหน้าวิชาที่ท่านสอนอัตโนมัติภายหลัง


 1. การปิดวิชา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

                

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะปิด

                

 1. เลือกเมนู “ข้อมูลวิชา”

                        

 1. กดปุ่ม

                        

 1. เลือกรายการ “ปิดวิชา” จากนั้นเลือกปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” ระบบก็จะทำการปิดวิชานั้นทันที

 1. การยกเลิกการปิดวิชา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

                

 1. เลือกสัญลักษณ์  จากนั้นเลือกเมนู “วิชาที่ปิดอยู่”

 

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะยกเลิกการปิด

                                

 1. เลือกเมนู “ข้อมูลวิชา”

                

 1. กดปุ่ม

 1. เอาเครื่องหมายถูกที่รายการ “ปิดวิชา” ออก จากนั้นเลือกปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล” ระบบก็จะทำการยกเลิกการปิดวิชานั้นทันที

                        

 1. การอนุมัติผู้เรียนเข้าวิชา

 1. การอนุมัติผู้เรียนเข้าวิชา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “รายการรออนุมัติเข้าวิชา”

 1. เลือกรายชื่อผู้เรียนที่ขอเข้าร่วมวิชา จากนั้นเลือกเมนู “Accept” เพื่ออนุมัติผู้เรียนเข้าวิชา

                        

 1. การเพิ่มผู้เรียนในวิชา

การเพิ่มผู้เรียนในวิชาสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. การเพิ่มผู้เรียนโดยการบอกหมายเลขของวิชา (Class ID)
 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

                

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะให้ผู้เรียนเข้าไปขอเข้าร่วมวิชา

                

 1. เลือกเมนู “ข้อมูลวิชา”

                        

 1. นำหมายเลขของวิชา (Class ID) ไปบอกกับผู้เรียน เพื่อที่ผู้เรียนจะได้เข้าไปทำการขอเข้าร่วมวิชาได้

                        

 1. การเพิ่มผู้เรียนโดยตรงจากผู้สอน
 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

                

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะให้ผู้เรียนเข้าไปขอเข้าร่วมวิชา

                

 1. เลือกเมนู “ผู้เรียน”

                        

 1. กดปุ่ม  เพื่อทำการเพิ่มผู้เรียน

                        

 1. ทำการกรอก “อีเมล” ของผู้เรียนแต่ละคนลงไป หลังจากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม” โดยผู้เรียนจะต้องใช้อีเมลนี้สมัครเป็นสมาชิกใน ClassStart ไว้ก่อนแล้ว


 1. การเอาผู้เรียนออกจากวิชา

 1. ในหน้าแรกทำการเลือกเมนู “วิชาที่ฉันสอน”

                

 1. เลือกวิชาที่ต้องการจะเอาผู้เรียนออกจากวิชา

                

 1. เลือกเมนู “ผู้เรียน”

                        

 1. เลือกรายชื่อผู้เรียนที่ต้องการจะเอาออกจากวิชา

                        

 1. กดปุ่ม  จากนั้นกดปุ่ม “ยกเลิกผู้เรียน”

 

 1. เอกสารการสอน

ClassStart.org มีระบบเอกสารการสอนที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถวางแผนการเรียนการสอนได้อย่างมีลำดับขั้นตอน ผู้สอนสามารถให้เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนไว้ก่อนล่วงหน้าทั้งหมดในรูปแบบสื่ออันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ข้อมูลประเภทต่างๆ ไฟล์รูป และวิดีโอคลิป ซึ่งจะเป็นการสร้างผลสัมฤทธิ์ในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งด้วยศักยภาพของสื่อสาธารณะทางสังคมในโลกอินเทอร์เน็ต (Social media) ที่ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่เนื้อหาความรู้ได้อย่างสะดวก ระบบเอกสารการสอนสำหรับชั้นเรียนของ ClassStart.org สามารถรองรับสื่อเหล่านี้ได้ถูกประเภทอย่างสมบูรณ์แบบทำให้ผู้เรียนสามารถได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบันเท่าทันผู้เรียนในประเทศชั้นนำของโลกได้

นอกจากนี้ หากผู้สอนสามารถผลิตไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอของการสอนได้ก่อนล่วงหน้าและนำมาเผยแพร่ไว้ในชั้นเรียนของผู้สอนใน ClassStart.org ไว้ก่อนจะทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาการสอนได้ทั้งก่อนและหลังการเข้าชั้นเรียน ทำให้ผู้สอนสามารถใช้ชั่วโมงในชั้นเรียนเน้นไปที่การพูดคุยซักถามปัญหาข้อสงสัยในเนื้อหาหรือทำกิจกรรมเสริมการเรียนในชั้นเรียนได้มากยิ่งขึ้น

จุดเด่น


 1. การเพิ่มเอกสารการสอน

 1. ไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะเพิ่มเอกสารการสอน จากนั้นเลือกเมนู “เอกสารการสอน”

 1. กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มเอกสารการสอน

 1. พิมพ์ “หัวข้อเอกสาร” และ “เนื้อหา” จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. การแก้ไขเอกสารการสอน

 1. เข้าไปยังเมนูเอกสารการสอนของวิชา และเลือกเอกสารการสอนที่ต้องการจะทำการแก้ไข

 1. กดปุ่ม  เพื่อทำการแก้ไขเอกสารการสอน

 1. แก้ไขเอกสารการสอน จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”

 1. การลบเอกสารการสอน

 1. เข้าไปยังเมนูเอกสารการสอนของวิชา และเลือกเอกสารการสอนที่ต้องการจะทำการลบ

 1. กดปุ่ม  จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อทำการลบเอกสารการสอน

        

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในเอกสารการสอน

 1. ไปยังเมนูเอกสารการสอนของวิชา และเลือกเอกสารการสอนที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ

 1. กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์แนบ” แล้วเลือกไฟล์แนบที่ต้องการ

 1. การลบไฟล์แนบในเอกสารการสอน

 1. เข้าไปยังเมนูเอกสารการสอนของวิชา และเลือกเอกสารการสอนที่ต้องการจะลบไฟล์แนบ

 1. กดปุ่ม ของไฟล์แนบที่ต้องการจะลบ

 1. แบบฝึกหัด

ภาระงานพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้สอน คือ การตรวจการบ้านหรือแบบฝึกหัดที่เป็นทั้งแบบงานเดี่ยวและงานกลุ่มในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบฝึกหัดในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน กรณีศึกษาหรือแม้แต่การทำโครงงานที่มีการส่งงานเป็นระยะๆ

การมีเทคโนโลยีอย่าง ClassStart.org เข้ามาเอื้ออำนวยการประเมินผลแบบฝึกหัดจะทำให้เป็นการลดภาระงานส่วนนี้แก่ผู้สอนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการตรวจประเมินผลแบบฝึกหัดผ่าน ClassStart.org ในรูปแบบของแบบฝึกหัดแบบไร้กระดาษ (Paperless assignments) สามารถทำได้สะดวกรวดเร็ว ตรวจได้ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ จึงเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับของคะแนนแก่ผู้เรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ได้อย่างทันท่วงที

โดยการให้โจทย์แบบฝึกหัดนั้นผู้เขียนสามารถกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่นได้ทั้งวันเวลาเริ่มและวันเวลาสิ้นสุดการทำแบบฝึกหัด และผู้สอนสามารถแนบไฟล์ประกอบสำหรับการทำแบบฝึกหัดได้อีกด้วย ส่วนผู้เรียนจะมีเวลาทำแบบฝึกหัดนั้นๆ ตามกำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดเวลาไปแล้วจะไม่สามารถส่งงานทางระบบได้ ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบสวนตัวได้เป็นอย่างดี โดยการส่งงานสามารถส่งได้ทั้งในรูปแบบของข้อความหรือไฟล์แนบได้ทุกประเภท

จุดเด่น

 1. การสร้างแบบฝึกหัดใหม่

 1. การสร้างแบบฝึกหัดเดี่ยว

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะสร้างแบบฝึกหัดใหม่ จากนั้นเลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มแบบฝึกหัดใหม่

 1. สร้างแบบฝึกหัดโดยกรอกรายละเอียดแบบฝึกหัดลงไป และเลือกประเภทแบบฝึกหัดเป็น
  “งานเดี่ยว” จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

                        

 1. การสร้างแบบฝึกหัดกลุ่ม

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะสร้างแบบฝึกหัดใหม่ จากนั้นเลือกเมนู “แบบฝึกหัด”

 1. กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มแบบฝึกหัดใหม่

 1. สร้างแบบฝึกหัด โดยกรอกรายละเอียดแบบฝึกหัดลงไป และเลือกประเภทแบบฝึกหัดเป็น
  “งานกลุ่ม ” พร้อมทั้งเลือกประเภทกลุ่มผู้เรียน คือ “กลุ่มถาวร” หรือ “กลุ่มเฉพาะงาน” จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

                        

หมายเหตุ:

 1. ผู้สอนจะต้องจัดกลุ่มผู้เรียนให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถสร้างแบบฝึกหัดแบบงานกลุ่มได้
 2. แบบฝึกหัดประเภทกลุ่มนั้นผู้เรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่มเท่านั้นที่ส่งคำตอบได้ และคะแนนที่ได้รับจะได้เท่ากันทุกคนในกลุ่ม
 1. การแก้ไขแบบฝึกหัด

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะแก้ไขแบบฝึกหัด จากนั้นเลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะแก้ไข

 1. กดปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไข”

 

 1. แก้ไขแบบฝึกหัด จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในแบบฝึกหัด

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ จากนั้นเลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ

 1. กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์แนบ” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการ

                        


 1. การลบไฟล์แนบในแบบฝึกหัด

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะลบไฟล์แนบ จากนั้นเลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะลบไฟล์แนบ

 1. กดปุ่ม ของไฟล์แนบที่ต้องการจะลบ

                        

                

 1. การลบแบบฝึกหัด

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะลบแบบฝึกหัด จากนั้นเลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะลบ

 1. กดปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไข”

        


 1. กดปุ่ม  เพื่อลบแบบฝึกหัดนั้น

                        

 1. การตรวจให้คะแนนแบบฝึกหัด

 1. ไปยังหน้าแบบฝึกหัดที่ต้องการจะตรวจให้คะแนน จากนั้นกดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ แล้วเลือกเมนู “ดูรายการคำตอบ”

        

 1. เปิดดูคำตอบโดยเลือกรายชื่อผู้เรียน

                        

 1. ตรวจดูคำตอบของผู้เรียน จากนั้นให้คะแนนแบบฝึกหัด โดยกดที่ปุ่ม “ให้คะแนน”

                        


 1. ใส่คะแนนและคำอธิบายการให้คะแนนลงไป จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงขัอมูล”

 1. การตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนที่ยังไม่ส่งแบบฝึกหัด

 1. ไปยังหน้าแบบฝึกหัดที่ต้องการจะตรวจสอบ จากนั้นกดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ แล้วเลือกเมนู “ดูรายการคำตอบ”

        

 1. เลือกเมนู “ผู้เรียนที่ยังไม่ได้ส่งคำตอบ” ทั้งนี้ สามารถเลือกดูรายชื่อผู้เรียนที่ส่งคำตอบแล้ว หรือผู้เรียนทั้งหมดได้ด้วยเช่นกัน


 1. คะแนนเก็บภายนอก (ชิ้นงานที่ไม่ได้ส่งผ่านระบบ)

จุดเด่น

 1. การสร้างคะแนนเก็บภายนอก

การสร้างคะแนนเก็บภายนอกแบบเดี่ยว

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะสร้างคะแนนเก็บภายนอก จากนั้นเลือกเมนู “คะแนนเก็บ”

 1. ทำการกดปุ่ม  เพื่อสร้างคะแนนเก็บ

 1. สร้างคะแนนเก็บโดยกรอกรายละเอียดลงไป และเลือกประเภทคะแนนเก็บเป็น “งานเดี่ยว ” จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง” 

การสร้างคะแนนเก็บภายนอกแบบกลุ่ม

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะสร้างคะแนนเก็บภายนอก จากนั้นเลือกเมนู “คะแนนเก็บ”

 1. ทำการกดปุ่ม  เพื่อสร้างคะแนนเก็บ

 1. สร้างคะแนนเก็บโดยกรอกรายละเอียดคะแนนเก็บลงไป และเลือกประเภทคะแนนเก็บเป็น
  “งานกลุ่ม” พร้อมกับเลือกประเภทงานกลุ่ม ว่าเป็น “กลุ่มถาวร” หรือ “กลุ่มเฉพาะงาน” จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”


 1. การแก้ไขคะแนนเก็บภายนอก

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะแก้ไขคะแนนเก็บภายนอก จากนั้นเลือกเมนู “คะแนนเก็บ”

 1. เลือกคะแนนเก็บที่ต้องการจะแก้ไข

                        


 1. กดปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไข”

        

 1. แก้ไขคะแนนเก็บ จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”

 1. การให้คะแนนเก็บภายนอก

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะให้คะแนนเก็บภายนอก จากนั้นเลือกเมนู “คะแนนเก็บ”

 1. เลือกรายการคะแนนเก็บที่ต้องการจะให้คะแนน

                        


 1. กดปุ่ม  จากนั้นเลือกเมนู “ให้คะแนน”

        

 1. ใส่คะแนนเก็บของผู้เรียนแต่ละคน (การใส่คะแนนเก็บในแต่ละครั้ง ระบบจะบันทึกข้อมูลให้โดยทันที)

 1. ข่าวประกาศ

ด้วยระบบข่าวประกาศสำหรับชั้นเรียน ผู้สอนสามารถประกาศข้อความแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนได้อย่างสะดวกโดยสามารถเลือกวันเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการแสดงข่าวประกาศนั้นๆ ได้ และเลือกส่งข่าวนี้ผ่านทางอีเมลแก่ผู้เรียนทุกคนได้อีกด้วย ทำให้ผู้เรียนไม่พลาดข่าวสารข้อความสำคัญที่ผู้สอนต้องการสื่อสารไปถึงแม้จะเร่งด่วนเพียงใดก็ตาม

 1. การเพิ่มข่าวประกาศ

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะเพิ่มข่าวประกาศ จากนั้นเลือกเมนู “ข่าวประกาศ”

 1. กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มข่าวประกาศ

 1. พิมพ์ “หัวข้อ” และ “เนื้อหา” ของข่าวประกาศ พร้อมกับกำหนดวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. การแก้ไขข่าวประกาศ

 1. เข้าไปยังเมนูข่าวประกาศของวิชา และเลือกข่าวประกาศที่ต้องการจะแก้ไข


 1. กดปุ่ม  เพื่อแก้ไขข่าวประกาศ

        

 1. แก้ไขข่าวประกาศ จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”

 1. การลบข่าวประกาศ

 1. เข้าไปยังเมนูข่าวประกาศของวิชา และเลือกข่าวประกาศที่ต้องการจะลบ

 1. กดปุ่ม  จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อทำการลบข่าวประกาศ

         


 1. การอ่านข่าวประกาศ

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะอ่านข่าวประกาศ จากนั้นเลือกเมนู “ข่าวประกาศ”

 1. เข้าไปยังเมนูข่าวประกาศของวิชา และเลือกข่าวประกาศที่ต้องการจะอ่าน


 1. บันทึกการเรียนรู้

บันทีกการเรียนรู้ (Reflective journal) เป็นการบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในรูปแบบการถ่ายทอดที่เป็นตัวของตัวเอง กลวิธีนี้กำลังเพิ่มความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น  เนื่องจากการฝึกถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมีความสำคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าเนื้อหาที่ได้รับจากการเรียนรู้ อีกทั้งการถ่ายทอดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอันจะทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำเนื้อหาและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ClassStart.org อำนวยให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเขียนบันทึกการเรียนรู้ได้ โดยบันทึกที่เขียนไปแล้วสามารถแก้ไขหรือลบออกได้ และเลือกแสดงเป็นบันทึกส่วนตัวซึ่งผู้อื่นจะไม่สามารถอ่านได้ หรือแสดงเป็นบันทึกสำหรับชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้สามารถกดปุ่มถูกใจบันทึกที่ชอบได้อีกด้วยซึ่งเป็นการสร้างกำลังใจแก่ผู้เขียนได้เป็นอย่างดี

ผู้สอนสามารถใช้ระบบนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าในกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้สอนอาจจะกำหนดกับผู้เรียนในหัวข้อที่ผู้เรียนจะต้องเขียนบันทึกหลังจากการเรียน เช่น ทบทวนประเด็นที่ได้รับจากการเรียนรู้ ประเด็นที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นต้น  อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับจากผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องทำให้ผู้สอนสามารถวางแผนการสอนเพื่อซ่อมเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย

จุดเด่น

 1. การเพิ่มบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะเพิ่มบันทึกการเรียนรู้ จากนั้นเลือกเมนู “บันทึกการเรียนรู้”

 1. กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มบันทึกการเรียนรู้

 1. พิมพ์เนื้อหาบันทึกการเรียนรู้ลงไป จากนั้นกดปุ่ม “เก็บข้อมูล”


 1. การเพิ่มไฟล์แนบในบันทึกการเรียนรู้

 1. เมื่อทำการเพิ่มบันทึกการเรียนรู้แล้ว กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์แนบ” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ

                

 1. การแก้ไขบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะเแก้ไขบันทึกการเรียนรู้ จากนั้นเลือกเมนู “บันทึกการเรียนรู้”

 1. กดปุ่ม “แก้ไข”

                        

 1. แก้ไขบันทึกการเรียนรู้ จากนั้นกดปุ่ม “เก็บข้อมูล”

 1. การเข้าไปอ่านบันทึกการเรียนรู้ของวิชาเรียน

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะอ่านบันทึกการเรียนรู้ จากนั้นเลือกเมนู “บันทึกการเรียนรู้”

 1. จากนั้นระบบจะทำการแสดงบันทึกการเรียนรู้ทั้งหมดของวิชามาให้

                        

 1. การแสดงความคิดเห็นในบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ของวิชา จากนั้นกดปุ่ม “ความเห็น”

 1. แสดงความคิดเห็นโดยการเพิ่มความเห็นลงไป จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม”

 1. การแนบไฟล์ในความคิดเห็นของบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ของวิชา จากนั้นกดปุ่ม “ความเห็น”

 1. กดปุ่ม “เลือกไฟล์” แล้วเลือกไฟล์แนบที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม”

 1. สนทนา (Chat)

จุดเด่น

 1. การคุยสนทนาแบบรวม

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะคุยสนทนา จากนั้นเลือกเมนู “สนทนา”


 1. ทำการพิมพ์ข้อความเพื่อคุยสนทนา จากนั้นกดปุ่ม

                        

 1. การคุยสนทนาแบบเฉพาะบุคคล

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะคุยสนทนาเฉพาะบุคคล จากนั้นเลือกเมนู “ผู้เรียน”

 1. เลือกผู้เรียนที่ต้องการจะคุยสนทนาเฉพาะบุคคล

                        

 1. กดที่ชื่อผู้เรียน

        

 1. ทำการเลือกปุ่ม “สนทนา” เพื่อเข้าไปยังหน้าคุยสนทนาเฉพาะบุคคล

                        

 1. พิมพ์ข้อความเพื่อคุยสนทนา จากนั้นกดปุ่ม

                

 1. กระทู้ถามตอบ

หลักการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้น ผู้สอนจะมีหน้าที่คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมที่จะเรียนเพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง ระบบเว็บบอร์ดสำหรับชั้นเรียนใน ClassStart.org สามารถเข้ามาช่วยเหลือผู้สอนให้สามารถการดำเนินการลักษณะนี้ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขึ้นกับเวลาและสถานที่ โดยผู้สอนจะสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับและสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีแก่ผู้เรียนผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งในและนอกชั้นเรียนอันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น

ผู้เรียนหรือผู้สอนสามารถเป็นผู้ตั้งต้นข้อสนทนาได้ หากผู้สอนเป็นผู้สร้างข้อสนทนา ผู้สอนจะสามารถส่งอีเมลแจ้งตรงไปยังผู้เรียนทุกคนได้อีกด้วยทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนจะได้รับข้อมูลนี้ทุกคน นอกจากนี้ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนจะสามารถตอบกลับข้อสนทนานั้นๆ ได้ อีกทั้งการสนทนายังสามารถแนบไฟล์ประกอบได้อีกด้วย และหากข้อสนทนาไม่เหมาะสมหรือผู้สอนเห็นควรแก่การปิดข้อสนทนาก็สามารถทำการปิดข้อสนทนานั้นๆ ได้เอง แต่ผู้เรียนจะไม่สามารถทำการปิดข้อสนทนาใดๆ ได้

 1. การสร้างกระทู้ถามตอบใหม่

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะสร้างกระทู้ถามตอบ จากนั้นเลือกเมนู “กระทู้ถามตอบ”


 1. กดปุ่ม  เพื่อสร้างกระทู้ถามตอบ

 1. ใส่หัวข้อและเนื้อหากระทู้ลงไป จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในกระทู้ถามตอบ

 1. เข้าไปยังหน้าเขียนกระทู้ถามตอบที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ  แล้วกดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์แนบที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. การเพิ่มความเห็นในกระทู้ถามตอบ

 1. เข้าไปยังกระทู้ที่ต้องการจะแสดงความเห็น แล้วพิมพ์ความเห็นลงไปในช่อง “เพิ่มความเห็นใหม่” จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม”

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในความเห็นของกระทู้ถามตอบ

 1. เข้าไปยังกระทู้ที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ แล้วกดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์แนบที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม”

 1. กลุ่มผู้เรียน

ด้วยระบบกลุ่มผู้เรียนในชั้นเรียนของ ClassStart.org ผู้สอนสามารถกำหนดกลุ่มผู้เรียน ตัวแทนกลุ่มและสมาชิกของกลุ่มได้เพื่อเอื้อต่อการให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาหรือทำโครงงาน (Cooperative learning) และผู้เรียนสามารถส่งแบบฝึกหัดหรือการบ้านของกลุ่มได้ โดยผู้สอนจะให้คะแนนเป็นกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากันทุกคน ระบบนี้ยังคงได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของผู้เรียนทางออนไลน์ อันจะเป็นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงงานและพัฒนาทักษะการสื่อสารการคิดเชิงเคราะห์และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

จุดเด่น


 1. การเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบเปลี่ยนกลุ่มได้ตามชิ้นงาน

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะสร้างกลุ่มผู้เรียนแบบเปลี่ยนกลุ่มได้ตามชิ้นงาน จากนั้นเลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มแบบฝึกหัด

 1. สร้างแบบฝึกหัด โดยกรอกรายละเอียดแบบฝึกหัดลงไป และเลือกประเภทแบบฝึกหัดเป็น
  “งานกลุ่ม ” พร้อมทั้งเลือกประเภทกลุ่มผู้เรียนเป็น “กลุ่มเฉพาะงาน”

                

 1. ระบุจำนวนผู้เรียนในกลุ่ม จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. กดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู  “รายการกลุ่มผู้เรียน”

        

 1. กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบเปลี่ยนกลุ่มได้ตามชิ้นงาน


 1. พิมพ์ชื่อกลุ่ม และเพิ่มชื่อหัวหน้ากลุ่มลงไป จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

หมายเหตุ: ตัวแทนกลุ่มจะเป็นผู้ส่งคำตอบแบบฝึกหัดประเภทกลุ่มแทนสมาชิกอื่นในกลุ่มนั้นๆ

                        

 1. กดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู  “เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มผู้เรียน”

        


 1. เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม โดยการเลือกรายชื่อในช่อง “ผู้เรียน” จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. การเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม จากนั้นเลือกเมนู “กลุ่มผู้เรียน”

 1. กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้เรียนแบบกลุ่มเดิมทั้งเทอม

 1. พิมพ์ชื่อกลุ่ม และเพิ่มชื่อตัวแทนกลุ่มลงไป จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

หมายเหตุ: ตัวแทนกลุ่มจะเป็นผู้ส่งคำตอบแบบฝึกหัดประเภทกลุ่มแทนสมาชิกอื่นในกลุ่มนั้นๆ

                        


 1. กดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู  “เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มผู้เรียน”

        

 1. เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม โดยการเลือกรายชื่อในช่อง “ผู้เรียน” จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. การแก้ไขกลุ่มผู้เรียน

 1. เข้าไปยังหน้ากลุ่มผู้เรียนของวิชานั้น แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการจะแก้ไข

 1. กดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไข”

        

 1. แก้ไขข้อมูลกลุ่มผู้เรียน จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”

 1. การลบกลุ่มผู้เรียน

 1. เข้าไปยังหน้ากลุ่มผู้เรียนของวิชา แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการจะลบ

 1. กดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไข”

 

 1. กดปุ่ม  เพื่อลบกลุ่มผู้เรียน

 1. การเพิ่มสมาชิกในกลุ่มผู้เรียน

 1. เข้าไปยังหน้ากลุ่มผู้เรียนที่ต้องการจะเพิ่มสมาชิก แล้วกดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู  “เพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มผู้เรียน”

        

 1. เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม โดยการเลือกรายชื่อในช่อง “ผู้เรียน” จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. การลบสมาชิกออกจากกลุ่มผู้เรียน

 1. เข้าไปยังหน้ากลุ่มผู้เรียนของวิชา แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการจะลบสมาชิก

 1. กดปุ่ม ของสมาชิกที่ต้องการจะลบ

                        

 1. การแก้ไขหัวหน้ากลุ่ม

 1. เข้าไปยังหน้ากลุ่มผู้เรียนของวิชา แล้วเลือกกลุ่มที่ต้องการจะแก้ไขรายชื่อหัวหน้ากลุ่ม

 1. กดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไข”

        

 1. ทำการแก้ไขหัวหน้ากลุ่ม โดยเลือกรายชื่อหัวหน้ากลุ่มใหม่ในช่อง “หัวหน้ากลุ่ม” จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”


 1. ผู้ร่วมสอน

จุดเด่น

 1. การเพิ่มผู้ร่วมสอน

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะเพิ่มผู้ร่วมสอน จากนั้นเลือกเมนู “ผู้ร่วมสอน”

 1. กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มผู้ร่วมสอน

        

 1. ใส่อีเมลของผู้ช่วยสอนลงไป  จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มผู้ช่วยสอน” โดยผู้ช่วยสอนจะต้องใช้อีเมลดังกล่าวในการสมัครเป็นสมาชิก ClassStart เสร็จสิ้นก่อนแล้ว

 1. การลบผู้ร่วมสอน

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะลบผู้ร่วมสอนออก จากนั้นเลือกเมนู “ผู้ร่วมสอน”


 1. กดเครื่องหมายกากบาท เพื่อลบผู้ร่วมสอนรายนั้นออก

                        

 1. แบบทดสอบ (Quiz)

จุดเด่น

 1. การสร้างแบบทดสอบ

 1. เข้าไปยังหน้าของวิชาที่ต้องการจะสร้างแบบทดสอบ จากนั้นเลือกเมนู “แบบทดสอบ
  (ปรนัย)”

 1. ทำการกดปุ่ม  เพื่อสร้างแบบทดสอบใหม่

        หมายเหตุ: เมื่อผู้เรียนเริ่มทำแบบทดสอบไปแล้ว ผู้สอนจะไม่สามารถแก้ไขแบบทดสอบได้อีก

 1. กรอกรายละเอียดแบบทดสอบ เช่น ชื่อแบบทดสอบ คำอธิบาย คำสั่ง วันเวลาเริ่มต้นและ
  สิ้นสุดการสอบ จากนั้นกดปุ่ม
   “สร้าง”

 

 1. กดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู “รายการคำถาม”

        

 1. กดปุ่ม  เพื่อสร้างคำถามใหม่

                        


 1. พิมพ์รายการคำถามในช่อง “โจทย์” จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มคำตอบใหม่”

 1. ใส่ตัวเลือกคำตอบ โดยใส่ทีละ 1 ตัวเลือก จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มคำตอบใหม่” เพื่อทำการเพิ่มตัวเลือกคำตอบถัดไป ทำการเพิ่มไปเรื่อยๆ จนครบจำนวนตัวเลือกคำตอบ

หมายเหตุ: โจทย์และตัวเลือกจะถูกสุ่มแสดงให้แก่ผู้เรียนแต่ละคนโดยอัตโนมัติ ผู้สอนไม่ต้องทำการใส่หมายเลขข้อโจทย์และตัวเลือก

                


 1. เพิ่มตัวเลือกคำตอบไปเรื่อยๆ จนครบทั้งหมด  พร้อมกับเลือกเฉลยหรือข้อที่ถูกต้อง โดยกดปุ่ม
  “คำตอบที่ถูกต้อง” ของรายการคำตอบนั้น จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”  ทั้งนี้ เฉลยจะแสดงให้ผู้เรียนเห็นเมื่อหมดเวลาสอบเท่านั้น

 1. การแก้ไขแบบทดสอบ

 1. เมื่อสร้างแบบทดสอบแล้ว หากยังไม่ได้เปิดให้สอบ สามารถแก้ไขแบบทดสอบได้
  โดยเข้าไปยังหน้าแบบทดสอบนั้น จากนั้นกดปุ่ม
   ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ แล้วเลือกเมนู “แก้ไข” 

 

 1. แก้ไขแบบทดสอบ จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”

 

 1. การแก้ไขคำถาม

 1. เมื่อสร้างคำถามแล้ว หากต้องการแก้ไขคำถาม ให้กดปุ่ม  ในหน้าแบบทดสอบที่จะแก้ไขคำถาม จากนั้นระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ แล้วเลือกเมนู “รายการคำถาม”

 

 1. ทำการเลือกคำถามที่ต้องการจะแก้ไข

 1. ทำการกดปุ่ม ื เพื่อแก้ไขคำถาม

                        


 1. แก้ไขคำถามในช่อง “โจทย์”  จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”

 

 1. การแก้ไขตัวเลือก (Choices) พร้อมเฉลย

 1. เมื่อสร้างตัวเลือกของคำตอบแล้ว หากต้องการแก้ไขตัวเลือก ให้กดปุ่ม  ในหน้าแบบทดสอบที่จะแก้ไขตัวเลือก ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ แล้วเลือกเมนู “รายการคำถาม”

 

 1. เลือกคำถามที่ต้องการจะแก้ไขตัวเลือก

 1. กดปุ่ม ื เพื่อแก้ไขตัวเลือก

                


 1. แก้ไขตัวเลือกในช่อง “คำตอบ” ากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”

 

 1. การลบแบบทดสอบ

 1. เข้าไปยังหน้าแบบทดสอบที่สร้างไว้ จากนั้นนำเม้าส์ไปชี้ที่ปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ แล้วเลือกเมนู “แก้ไข”

 

 1. กดปุ่ม  เพื่อลบแบบทดสอบนั้น

 1. การลบโจทย์คำถาม

 1. เข้าไปยังหน้าแบบทดสอบที่สร้างไว้ จากนั้นกดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ แล้วเลือกเมนู “รายการคำถาม”

 

 1. เลือกโจทย์คำถามที่ต้องการจะลบ

 1. ทำการกดปุ่ม  


 1. กดปุ่ม  เพื่อลบโจทย์คำถามนั้น

 1. การลบตัวเลือก (Choices)

 1. เมื่อสร้างตัวเลือกของคำตอบแล้ว หากต้องการลบตัวเลือก ให้กดปุ่ม  ในหน้าของแบบทดสอบ ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ แล้วเลือกเมนู “รายการคำถาม”

 

 1. เลือกคำถามที่ต้องการจะลบตัวเลือก

 1. ทำการกดปุ่ม ื เพื่อแก้ไขตัวเลือก

                


 1. กดปุ่มลบของตัวเลือกที่ต้องการจะลบออก

                        


 1. ระบบลงเวลาเรียน

จุดเด่น

 1. การสร้างใบลงเวลาเรียน

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะสร้างระบบลงเวลาเรียน จากนั้นเลือกเมนู “ใบลงเวลาเรียน”

                

 1. กดปุ่ม  เพื่อสร้างระบบลงเวลาเรียน

                

 1. ใส่หัวข้อ กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. การลงเวลาเรียน

 1. เข้าไปยังหน้าใบลงเวลาเรียนของวิชา แล้เลือกใบลงเวลาที่ต้องการจะลงเวลาเรียน

                        


 1. กดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู “รายการลงเวลาเรียน”

 

 1. กดที่รายชื่อผู้เรียนแต่ละคน จากนั้นระบบก็จะแสดงสถานะการลงเวลาเรียนมาให้ ได้แก่
  “มาเรียน” “ขาดเรียน” “ลาเรียน” และ “มาสาย” เมื่อทำการเลือกสถานะเสร็จให้กดปุ่ม
  “ปรับปรุงข้อมูล” เพื่อบันทึกการลงเวลาเรียน

                        

 1. การประมวลผลคะแนน

 1. การประมวลผลคะแนนทั้งหมด

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการประมวลผลคะแนน จากนั้นเลือกเมนู “ดาวน์โหลดข้อมูล”

 1. กดปุ่ม  เพื่อประมวลผลข้อมูลใหม่

 1. เลือก “ชื่องาน” และ “ชนิดของไฟล์”  โดยสามารถเลือก Format ออกมาให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ .XLS หรือ .CVS ได้ จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. กดเลือกไฟล์ล่าสุด จากนั้นข้อมูลคะแนนก็จะดาวน์โหลดออกมาตาม Format ที่เลือก


 1. ระบบใบนับการมีส่วนร่วม

จุดเด่น

 1. การสร้างใบนับการมีส่วนร่วม

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะสร้างใบนับการมีส่วนร่วม จากนั้นเลือกเมนู “ใบนับการมีส่วนร่วม”

 1. กดปุ่ม  เพื่อสร้างใบนับการมีส่วนร่วม

 1. ใส่ชื่อหัวข้อพร้อมกับกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. การเข้าดูรายการการมีส่วนร่วม

 1. เข้าไปยังใบนับการมีส่วนร่วมของวิชา จากนั้นเลือกใบนับการมีส่วนร่วมที่ต้องการจะเข้าไปดู


 1. กดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู “รายการการมีส่วนร่วม”

 

 1. ระบบก็จะแสดงรายการการมีส่วนร่วมมาให้ ทั้งนี้ นอกจากผู้เรียนจะสามารถเพิ่มคะแนนการมีส่วนร่วมจากการเรียนรู้ในห้องเรียนจริงได้เองแล้ว ผู้สอนก็ยังสามารถเพิ่มคะแนนให้กับผู้เรียนได้อีกด้วย โดยเลือกที่รายชื่อของผู้เรียนและทำการเพิ่มคะแนนให้

 

ระบบสำหรับผู้เรียน

 1. การขอเข้าร่วมวิชาเรียน

 1. ผู้สอนจะบอกหมายเลขของวิชา (Class ID) ให้แก่ผู้เรียน จากนั้นผู้เรียนนำหมายเลขดังกล่าวไปค้นหาเพื่อทำการขอเข้าร่วมวิชา  โดยในหน้าแรกเลือกเมนู “วิชาที่ฉันเรียน”

 1. ใส่หมายเลขของวิชา (Class ID) ในช่องค้นหา จากนั้นกดปุ่ม “ค้นหา”


 1. กดปุ่ม “ขอเข้าร่วมวิชา”  และเมื่อผู้เรียนทำการขอเข้าร่วมวิชาเรียบร้อยแล้ว ระบบก็จะทำการส่งคำขอไปยังผู้สอนทันที  หลังจากนั้นผู้สอนก็จะทำการอนุมัติให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนวิชานั้นได้

 

 1. ข่าวประกาศ

 1. การอ่านข่าวประกาศ

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะอ่านข่าวประกาศ จากนั้นเลือกเมนู “ข่าวประกาศ”

 1. เข้าไปยังเมนูข่าวประกาศของวิชา และเลือกข่าวประกาศที่ต้องการจะอ่าน

 1. บันทึกการเรียนรู้

 1. การเพิ่มบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะเพิ่มบันทึกการเรียนรู้ จากนั้นเลือกเมนู “บันทึกการเรียนรู้”


 1. กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มบันทึกการเรียนรู้

 1. พิมพ์เนื้อหาบันทึกการเรียนรู้ลงไป จากนั้นกดปุ่ม “เก็บข้อมูล”


 1. การเพิ่มไฟล์แนบในบันทึกการเรียนรู้

 1. เมื่อทำการเพิ่มบันทึกการเรียนรู้แล้ว กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์แนบ” แล้วเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ

                

 1. การแก้ไขบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะเแก้ไขบันทึกการเรียนรู้ จากนั้นเลือกเมนู “บันทึกการเรียนรู้”


 1. กดปุ่ม “แก้ไข”

                        

 1. แก้ไขบันทึกการเรียนรู้ จากนั้นกดปุ่ม “เก็บข้อมูล”

 1. การเข้าไปอ่านบันทึกการเรียนรู้ของวิชาเรียน

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะอ่านบันทึกการเรียนรู้ จากนั้นเลือกเมนู “บันทึกการเรียนรู้”

 1. จากนั้นระบบจะทำการแสดงบันทึกการเรียนรู้ทั้งหมดของวิชามาให้

                        

 1. การแสดงความคิดเห็นในบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ของวิชา จากนั้นกดปุ่ม “ความเห็น”

 1. แสดงความคิดเห็นโดยการเพิ่มความเห็นลงไป จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม”

 1. การแนบไฟล์ในความคิดเห็นของบันทึกการเรียนรู้

 1. เข้าไปยังหน้าบันทึกการเรียนรู้ของวิชา จากนั้นกดปุ่ม “ความเห็น”

 1. กดปุ่ม “เลือกไฟล์” แล้วเลือกไฟล์แนบที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม”


 1. สนทนา (Chat)

 1. การคุยสนทนาแบบรวม

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะคุยสนทนา จากนั้นเลือกเมนู “สนทนา”

 1. ทำการพิมพ์ข้อความเพื่อคุยสนทนา จากนั้นกดปุ่ม

                        

 1. การคุยสนทนาแบบเฉพาะบุคคล

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะคุยสนทนาเฉพาะบุคคล จากนั้นเลือกเมนู “ผู้เรียน”

 1. เลือกผู้เรียนที่ต้องการจะคุยสนทนาเฉพาะบุคคล

                        


 1. กดที่ชื่อผู้เรียน

        

 1. กดปุ่ม “สนทนา” เพื่อเข้าไปยังหน้าคุยสนทนาเฉพาะบุคคล

                        

 1. พิมพ์ข้อความเพื่อคุยสนทนา จากนั้นกดปุ่ม

                

 1. กระทู้ถามตอบ

 1. การสร้างกระทู้ถามตอบใหม่

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะสร้างกระทู้ถามตอบ จากนั้นเลือกเมนู “กระทู้ถามตอบ”

 1. กดปุ่ม  เพื่อสร้างกระทู้ถามตอบ

 1. ใส่หัวข้อและเนื้อหากระทู้ลงไป จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในกระทู้ถามตอบ

 1. เข้าไปยังหน้าเขียนกระทู้ถามตอบที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ  แล้วกดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์แนบที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. การเพิ่มความเห็นในกระทู้ถามตอบ

 1. เข้าไปยังกระทู้ที่ต้องการจะแสดงความเห็น แล้วพิมพ์ความเห็นลงไปในช่อง “เพิ่มความเห็นใหม่” จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม”

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในความเห็นของกระทู้ถามตอบ

 1. เข้าไปยังกระทู้ที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ แล้วกดปุ่ม “เลือกไฟล์” เพื่อเลือกไฟล์แนบที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่ม”


 1. แบบฝึกหัด

 1. กลุ่มผู้เรียน

 1. การแก้ไขกลุ่มผู้เรียน

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะแก้ไขกลุ่มผู้เรียน จากนั้นเลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะแก้ไขกลุ่มผู้เรียน

 1. ระบบแสดงข้อมูลแบบฝึกหัดพร้อมกับแจ้งชื่อกลุ่มของผู้เรียนมาให้ จากนั้นกดปุ่ม  
  แล้วเลือกเม
  นู “รายการกลุ่มผู้เรียน”

 

 1. เลือกกลุ่มของตนเอง ซึ่งในหน้าแบบฝึกหัดนั้นระบบจะแจ้งชื่อกลุ่มของผู้เรียนไว้แล้ว


 1. กดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไข”

        

 1. แก้ไขกลุ่มผู้เรียน โดยสามารถแก้ไขได้ทั้งชื่อกลุ่ม และเปลี่ยนหัวหน้ากลุ่มใหม่ จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”

 1. การเพิ่มสมาชิกในกลุ่มผู้เรียน

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะเพิ่มสมาชิกในกลุ่มผู้เรียน จากนั้นเลือกเมนู “แบบฝึกหัด
  (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะเพิ่มกลุ่มผู้เรียน

 1. ระบบแสดงข้อมูลแบบฝึกหัดพร้อมกับแจ้งชื่อกลุ่มของผู้เรียนมาให้ จากนั้นกดปุ่ม  
  แล้วเลือกเมนู
  “รายการกลุ่มผู้เรียน”

 

 1. เลือกกลุ่มของตนเอง ซึ่งในหน้าแบบฝึกหัดนั้นระบบจะแจ้งชื่อกลุ่มของผู้เรียนไว้แล้ว


 1. กดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู “แก้ไข”

 

 1. เพิ่มสมาชิกในกลุ่ม โดยการเลือกรายชื่อในช่อง “ผู้เรียน” จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. การลบสมาชิกออกจากกลุ่มผู้เรียน

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะลบสมาชิกออกจากกลุ่มผู้เรียน จากนั้นเลือกเมนู “แบบฝึกหัด
  (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะเพิ่มกลุ่มผู้เรียน

 1. ระบบแสดงข้อมูลแบบฝึกหัดพร้อมกับแจ้งชื่อกลุ่มของผู้เรียนมาให้ จากนั้นกดปุ่ม  
  แล้วเลือกเมนู
  “รายการกลุ่มผู้เรียน”

 

 1. เลือกกลุ่มของตนเอง ซึ่งในหน้าแบบฝึกหัดนั้นระบบจะแจ้งชื่อกลุ่มของผู้เรียนไว้แล้ว


 1. กดปุ่ม ของสมาชิกที่ต้องการจะลบออกจากกลุ่มผู้เรียน

                        

 1. การส่งคำตอบแบบฝึกหัด

 1. การส่งแบบฝึกหัดงานเดี่ยว

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะส่งแบบฝึกหัด จากนั้นเลือกเมนู “แบบฝึกหัด (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะส่งคำตอบ

                        

 1. กดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู “ส่งคำตอบ”

 

 1. พิมพ์คำตอบลงไปในช่อง “เนื้อหา” จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. การส่งแบบฝึกหัดงานกลุ่ม

การส่งแบบฝึกหัดงานกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มเท่านั้นที่จะสามารถส่งคำตอบแบบฝึกหัดได้  และคะแนนของแบบฝึกหัดงานกลุ่มนั้น ผู้เรียนจะได้คะแนนเท่ากันทุกคนในกลุ่ม

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะส่งแบบฝึกหัดงานกลุ่ม จากนั้นเลือกเมนู “แบบฝึกหัด
  (อัตนัย)”

 1. เลือกแบบฝึกหัดที่ต้องการจะส่งคำตอบ

                

 1. กดปุ่ม  ระบบก็จะแสดงเมนูมาให้ จากนั้นเลือกเมนู “ส่งคำตอบ”

 

 1. พิมพ์คำตอบลงไปในช่อง “เนื้อหา” จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง”

 1. การแก้ไขคำตอบแบบฝึกหัด

 1. เข้าไปยังหน้าแบบฝึกหัดที่ต้องการจะแก้ไขคำตอบ จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อแก้ไขคำตอบแบบฝึกหัด

 1. ทำการแก้ไขคำตอบ จากนั้นกดปุ่ม “ปรับปรุงข้อมูล”

 1. การเพิ่มไฟล์แนบในคำตอบแบบฝึกหัด

 1. เข้าไปยังหน้าคำตอบแบบฝึกหัดที่ต้องการจะเพิ่มไฟล์แนบ จากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มไฟล์แนบ” แล้วเลือกไฟล์แนบที่ต้องการ

 1. การลบไฟล์แนบในคำตอบแบบฝึกหัด

 1. เข้าไปยังหน้าคำตอบที่ต้องการจะลบไฟล์แนบ จากนั้นกดปุ่ม ของไฟล์แนบที่ต้องการจะลบ

                

 1. แบบทดสอบ (Quiz)

 1. การทำแบบทดสอบ

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะทำแบบทดสอบ จากนั้นเลือกเมนู “แบบทดสอบ (ปรนัย)”

 1. เลือกแบบทดสอบที่ต้องการจะทำ โดยแบบทดสอบที่สามารถเข้าไปทำได้ จะแสดงคำว่า
  “กำลังสอบ”

 1. กดปุ่ม “ทำแบบทดสอบ”

                        


 1. เริ่มทำแบบทดสอบ โดยการกดเลือกตัวเลือกที่ต้องการจะตอบ โดยที่เส้นเวลาในการสอบจะเดินไปเรื่อยๆ  

 

 1. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จให้ทำการกดปุ่ม “เสร็จแล้ว”

                        

 1. จากนั้นระบบจะแจ้งข้อความยืนยันการทำแบบทดสอบว่า “คุณแน่ใจไหมว่าคุณทำแบบทดสอบนี้เสร็จแล้ว?” หากยืนยันให้กดปุ่ม “ใช่”

 1. เมื่อหมดเวลาในการสอบ ระบบจะแสดงข้อความ “หมดเวลาสอบ” พร้อมกับแสดงคะแนนที่ได้รับจากการทำแบบทดสอบนั้น

 1. ระบบลงเวลาเรียน

 1. การลงเวลาเรียน

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะลงเวลาเรียน จากนั้นเลือกเมนู “ใบลงเวลาเรียน”

                

 1. เลือกใบลงเวลาที่ต้องการจะลงเวลาเรียน

                        


 1. กดปุ่มลงเวลาเรียน

 

 1. เลือกสถานะการลงเวลาเรียน ได้แก่ “มาเรียน” “ขาดเรียน” “ลาเรียน” และ “มาสาย” เมื่อเลือกสถานะเสร็จให้กดปุ่ม “สร้าง” ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถพิมพ์ข้อความหรือแนบไฟล์ได้อีกด้วย

                        

 1. การดูคะแนน

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะดูคะแนน จากนั้นเลือกเมนู “คะแนนของฉัน”

 1. เลือกดูคะแนนได้ในรายการที่ปรากฎ ทั้งคะแนนแบบฝึกหัด (อัตนัย) แบบทดสอบ (ปรนัย) คะแนนเก็บ และรายการลงเวลาเรียน


 1. ระบบใบนับการมีส่วนร่วม

 1. การกรอกคะแนนในใบนับการมีส่วนร่วม

 1. เข้าไปยังหน้าวิชาที่ต้องการจะสร้างใบนับการมีส่วนร่วม จากนั้นเลือกเมนู “ใบนับการมีส่วนร่วม)”

 1. เลือกใบนับการมีส่วนร่วมที่ต้องการจะเข้าไปกรอกคะแนน

 


 1. กดปุ่ม  จากนั้นทำการเพิ่มคะแนนการมีส่วนร่วมลงไป

 


การเขียนเนื้อหาแบบ Markdown

 1. การเขียนหัวข้อ (Headers)

 1. การเขียนหัวข้อ (Headers) แบบ Markdown ทำการเขียนโดยใช้เครื่องหมาย # (Hashtag) ซึ่งมีทั้งหมด 6 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ใช้เครื่องหมาย # 1 ตัว ระดับที่ 2 ใช้เครื่องหมาย # 2 ตัว ระดับที่ 3 ใช้เครื่องหมาย # 3 ตัว ระดับที่ 4 ใช้เครื่องหมาย # 4 ตัว ระดับที่ 5 ใช้เครื่องหมาย # 5 ตัว และระดับที่ 6 ใช้เครื่องหมาย # 6 ตัว การใส่เครื่องหมายให้ทำการใส่ไว้หน้าข้อความที่ต้องการจะทำหัวข้อ โดยใส่ไว้ในช่อง
  “เนื้อหา” ในแท๊บ “เขียน”  เช่น

                        # หัวข้อระดับ 1

## หัวข้อระดับ 2

### หัวข้อระดับ 3

#### หัวข้อระดับ 4

##### หัวข้อระดับ 5

###### หัวข้อระดับ 6


 1. การดูตัวอย่างผลลัพธ์จากการเขียนแบบ Markdown สามารถดูได้ที่แท๊บ “พรีวิว” และเมื่อใส่เนื้อหาเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “สร้าง”

 1. จากนั้นระบบก็จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนมาให้

 1.  การใส่ลิงก์เว็บเพจ (Link)

 1. การใส่ลิงก์เว็บเพจ (Link) ทำการเขียนโดยใส่ชื่อข้อความที่จะใช้ในการลิงก์ซึ่งอยู่ภายในเครื่องหมาย [ ] และตามด้วยที่อยู่ของเว็บเพจที่จะลิงก์ไปซึ่งอยู่ภายในเครื่องหมาย ( ) โดยใส่ไว้ในช่อง “เนื้อหา” ในส่วนของแท๊บ “เขียน”

เช่น

[ระบบห้องเรียนออนไลน์ ClassStart](https://www.classstart.org)

 1. การดูตัวอย่างผลลัพธ์จากการเขียนแบบ Markdown สามารถดูได้ที่แท๊บ “พรีวิว” และเมื่อใส่เนื้อหาเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “สร้าง”


 1. จากนั้นระบบก็จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนมาให้

 1. การทำข้อความเป็นตัวหนา (Bold)

 1. การทำข้อความเป็นตัวหนา (Bold) ทำการเขียนโดยใส่ชื่อข้อความที่ต้องการจะทำให้เป็นตัวหนาซึ่งอยู่ภายใต้เครื่องหมาย * (ดอกจันทร์) 2 ตัว โดยใส่ในช่อง“เนื้อหา” ในส่วนของแท๊บ “เขียน”

เช่น

**เว็บไซต์ ClassStart.org**

 1. การดูตัวอย่างผลลัพธ์จากการเขียนแบบ Markdown สามารถดูได้ที่แท๊บ “พรีวิว” และเมื่อใส่เนื้อหาเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “สร้าง”

 1. จากนั้นระบบก็จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนมาให้

 1. การทำข้อเความเป็นตัวเอียง (Italics)

 1. การทำข้อความเป็นตัวเอียง (Italics) ทำการเขียนโดยใส่ชื่อข้อความที่ต้องการจะทำให้เป็นตัวเอียงซึ่งอยู่ภายใต้เครื่องหมาย * (ดอกจันทร์) 1 ตัว โดยใส่ในช่อง “เนื้อหา” ในส่วนของแท๊บ
  “เขียน”

เช่น

*เว็บไซต์ ClassStart.org*


 1. การดูตัวอย่างผลลัพธ์จากการเขียนแบบ Markdown สามารถดูได้ที่แท๊บ “พรีวิว” และเมื่อใส่เนื้อหาเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “สร้าง”

 1. จากนั้นระบบก็จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนมาให้

 1. การใส่สัญลักษณ์รายการ (Bullet)

 1. การใส่สัญลักษณ์รายการ (Bullet) ทำการเขียนโดยใส่เครื่องหมาย - (ขีดกลาง) ไว้หน้าข้อความ โดยใส่ในช่อง “เนื้อหา” ในส่วนของแท๊บ “เขียน” ทั้งนี้ ทำการใส่ข้อความของแต่ละรายการให้อยู่คนละบรรทัดกัน

เช่น

- เว็บไซต์ ClassStart.org

- เว็บไซต์ GotoKnow.org


 1. การดูตัวอย่างผลลัพธ์จากการเขียนแบบ Markdown สามารถดูได้ที่แท๊บ “พรีวิว” และเมื่อใส่เนื้อหาเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “สร้าง”

 1. จากนั้นระบบก็จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนมาให้

 1. การใส่รายการเรียงลำดับเลข

 1. การใส่รายการเรียงลำดับเลข ทำการเขียนโดยใส่ตัวเลขที่สอดคล้องกันไว้หน้าข้อความ โดยใส่ในช่อง “เนื้อหา” ในส่วนของแท๊บ “เขียน” ทั้งนี้ ทำการใส่ข้อความของแต่ละรายการให้อยู่คนละบรรทัดกัน

เช่น

1. เว็บไซต์ ClassStart.org

1. เว็บไซต์ GotoKnow.org


 1. การดูตัวอย่างผลลัพธ์จากการเขียนแบบ Markdown สามารถดูได้ที่แท๊บ “พรีวิว” และเมื่อใส่เนื้อหาเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “สร้าง”

 1. จากนั้นระบบก็จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนมาให้

 1. การกำหนดข้อความให้ขึ้นบรรทัดใหม่

 1. การกำหนดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ ให้ทำการเว้นช่องว่าง 2 ช่อง หรือ การเว้นวรรค 2 ครั้ง
  ไว้หลังข้อความที่จะให้สิ้นสุดในบรรทัดนั้น แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ขึ้นบรรทัดใหม่ในบรรทัดถัดมา โดยใส่ในช่อง “เนื้อหา” ในส่วนของแท๊บ “เขียน”

เช่น

ClassStart เป็นระบบห้องเรียนออนไลน์ระดับประเทศ  (ตามด้วยวรรค 2 ครั้ง)

มีการจัดการเรียนการสอนได้ง่าย  (ตามด้วยวรรค 2 ครั้ง)

ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง  (ตามด้วยวรรค 2 ครั้ง)

เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา  (ตามด้วยวรรค 2 ครั้ง)

 


 1. การดูตัวอย่างผลลัพธ์จากการเขียนแบบ Markdown สามารถดูได้ที่แท๊บ “พรีวิว” และเมื่อใส่เนื้อหาเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “สร้าง”

 1. จากนั้นระบบก็จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนมาให้

ระบบวิเคราะห์การเรียนรู้ระดับวิชา

ระบบนี้ได้รับการพัฒนาให้ผู้สอน ผู้ร่วมสอน และผู้เรียน ได้เห็นการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของข้อมูลพฤติกรรมในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรูปแบบของกราฟและตารางสรุปของค่าสถิติพื้นฐาน เช่น ผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และ ค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ย โดยข้อมูลพฤติกรรมในการเรียน ประกอบด้วย จำนวนชั่วโมงในการเข้าใช้ ClassStart จำนวนบันทึกการเรียนรู้ และ จำนวนครั้งในการลงเวลาเรียนในห้องเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ คะแนนสอบปรนัย คะแนนแบบฝึกหัดอัตนัย และ คะแนนเก็บ

รูปที่ 1 หน้าหลักของวิชา

        ผู้สอน ผู้ร่วมสอน และผู้เรียน สามารถเข้าสู่หน้าวิเคราะห์การเรียนรู้ได้ผ่านทางหน้าหลักของวิชาด้วยการกดปุ่มรายงานทั้งหมดดังรูปที่ 1

รูปที่ 2 หน้าภาพรวมการวิเคราะห์การเรียนรู้ของวิชา

        หน้าข้อมูลการวิเคราะห์การเรียนรู้ของวิชาดังรูปที่ 2 ประกอบด้วยกราฟและข้อมูลสรุปของพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหัวข้อดังต่อไปนี้คือ เวลาในวิชาเรียน จำนวนการเข้าวิชาเรียน บันทึกการเรียนรู้ การลงเวลาเรียน คะแนนแบบทดสอบ (ปรนัย) คะแนนแบบฝึกหัด (อัตนัย) และคะแนนเก็บ

 1. พฤติกรรมในการเรียน

 1. จำนวนชั่วโมงในการเข้าใช้ ClassStart

รูปที่ 3 เวลาในวิชาเรียน

        เวลาในวิชาเรียนจะนำเสนอในรูปตารางซึ่งคำนวณเวลาที่เข้าใช้ ClassStart ของผู้เรียนทั้งหมดรวมกันดังรูปที่ 3 ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนชั่วโมงรวมของผู้เรียนทั้งหมด ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงต่อผู้เรียนหนึ่งคนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวนชั่วโมงสูงสุดและต่ำสุดของผู้เรียนในวิชา

 1. จำนวนการเข้าวิชาเรียน

รูปที่ 4 จำนวนการเข้าวิชาเรียน

        จำนวนการเข้าวิชาเรียน หมายถึงจำนวนครั้งรวมของผู้เรียนทั้งหมดในการเข้ามาในระบบแล้วเปิดหน้าเพจวิชาดังรูปที่ 4 ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนครั้งรวมในการเข้าวิชา จำนวนครั้งเฉลี่ยต่อคนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวนครั้งรวมสูงสุดและต่ำสุด

 1. จำนวนบันทึกการเรียนรู้

รูปที่ 5 จำนวนบันทึกการเรียนรู้

        

จำนวนบันทึกการเรียนรู้ดังรูปที่ 5 ประกอบด้วยจำนวนบันทึกการเรียนรู้รวมของผู้เรียนทั้งหมด จำนวนบันทึกเฉลี่ยต่อคนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวนบันทึกสูงสุดและต่ำสุด

 1. จำนวนครั้งในการลงเวลาเรียน

รูปที่ 6 การลงเวลาเรียนในภาพรวมของวิชา

รูปที่ 7 การลงเวลาเรียนในแต่ละครั้ง

จำนวนครั้งในการลงเวลาเรียน แบ่งเป็นข้อมูลแบบภาพรวมทั้งหมดของการลงเวลาเรียนดังรูปที่ 6 และข้อมูลการลงเวลาเรียนในแต่ละครั้งดังรูปที่ 7 โดยข้อมูลทั้งสองแบบแสดงข้อมูลทั้งตารางสรุปและกราฟ ในส่วนของตารางสรุปแบ่งเป็นจำนวนครั้งรวม จำนวนครั้งเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวนครั้งสูงสุดและต่ำสุดของการมาเรียน มาสาย ลาเรียน และขาดเรียน ส่วนกราฟวงกลมแสดงสัดส่วนจำนวนของผู้เรียนในการมาเรียน มาสาย ลาเรียน และขาดเรียน

รูปที่ 8 การลงเวลาเรียนรายบุคคล

        นอกจากนี้ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ร่วมสอนในรายวิชาสามารถเข้าดูการลงเวลาเรียนรวมของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ดังแสดงในรูปที่ 8        


 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 1. คะแนนสอบปรนัย

รูปที่ 9 คะแนนสอบปรนัยในภาพรวมของวิชา

รูปที่ 10 คะแนนสอบปรนัยแต่ละครั้ง

สำหรับคะแนนสอบปรนัย แบ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบภาพรวมทั้งหมดของคะแนนสอบปรนัยของวิชา ดังรูปที่ 9 และข้อมูลคะแนนสอบปรนัยในแต่ละครั้งดังรูปที่ 10 โดยข้อมูลทั้งสองแบบแสดงข้อมูลทั้งตารางสรุปและกราฟ ในส่วนของตารางสรุปแบ่งตามสัดส่วนคะแนน 4 กลุ่ม ได้แก่ คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 25 คะแนนในช่วงร้อยละ 25-50 คะแนนในช่วง 50-75 และคะแนนมากกว่าร้อยละ 75 โดยแสดงจำนวนผู้เรียนรวมและจำนวนเฉลี่ยในแต่ละช่วงร้อยละ ส่วนกราฟวงกลมแสดงสัดส่วนจำนวนของผู้เรียนในแต่ละช่วงคะแนน

 1. คะแนนอัตนัย

รูปที่ 11 คะแนนสอบอัตนัยในภาพรวมของวิชา

รูปที่ 12 คะแนนสอบอัตนัยแต่ละครั้ง

สำหรับคะแนนสอบอัตนัย แบ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบภาพรวมทั้งหมดของคะแนนสอบอัตนัยของวิชาดังรูปที่ 11 และข้อมูลคะแนนสอบอัตนัยในแต่ละครั้งดังรูปที่ 12 โดยข้อมูลทั้งสองแบบแสดงข้อมูลทั้งตารางสรุปและกราฟ ในส่วนของตารางสรุปแบ่งตามสัดส่วนคะแนน 4 กลุ่ม ได้แก่ คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 25 คะแนนในช่วงร้อยละ 25-50 คะแนนในช่วง 50-75 และคะแนนมากกว่าร้อยละ 75 โดยแสดงจำนวนผู้เรียนรวมและจำนวนเฉลี่ยในแต่ละช่วงร้อยละ ส่วนกราฟวงกลมแสดงสัดส่วนจำนวนของผู้เรียนในแต่ละช่วงคะแนน

 1. คะแนนเก็บ

รูปที่ 13  คะแนนเก็บในภาพรวมของวิชา

รูปที่ 14 คะแนนเก็บแต่ละครั้ง

สำหรับคะแนนเก็บ แบ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบภาพรวมทั้งหมดของคะแนนเก็บของวิชาดังรูปที่ 13 และข้อมูลคะแนนเก็บในแต่ละครั้งดังรูปที่ 14 โดยข้อมูลทั้งสองแบบแสดงข้อมูลทั้งตารางสรุปและกราฟ ในส่วนของตารางสรุปแบ่งตามสัดส่วนคะแนน 4 กลุ่ม ได้แก่ คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 25 คะแนนในช่วงร้อยละ 25-50 คะแนนในช่วง 50-75 และคะแนนมากกว่าร้อยละ 75 โดยแสดงจำนวนผู้เรียนรวมและจำนวนเฉลี่ยในแต่ละช่วงร้อยละ ส่วนกราฟวงกลมแสดงสัดส่วนจำนวนของผู้เรียนในแต่ละช่วงคะแนน