Rapport: Metoduppgiften

Förnamn Efternamn, Förnamn Efternamn och Förnamn Efternamn

1. Inledning

Denna rapport har som syfte att undersöka trafiksituationen kring Pauliskolan. Den fråga som kommer att undersökas är: Hur stor andel av de som cyklar använder cykelhjälm och är det någon skillnad mellan män och kvinnor?

Undersökningen är begränsad till tunneln under Amiralsgatan, torsdagen 25/8 2011 mellan kl 13.00 och 14.00 och fredagen 26/8 mellan kl 08.00 och 09.00.

Metoden består av observation. Observation innebär…

Två personer kommer att placeras ut, en på var sida cykelbanan, utanför grinden till Latinskolan med protokoll (se bilaga) och penna, där antalet cyklister som passerar utan hjälm, kommer att noteras uppdelat på män respektive kvinnor samt hur många i respektive grupp som har hjälm.

När det handlar om att undersöka antal som passerar då passar observation som metod eftersom….

2. Avhandling

Torsdagen 25/8 mellan 13.00 och 14.00  passerade 45 cyklister. Av dessa var 30 kvinnor och 15 män. Sju av kvinnorna hade hjälm och en av männen. Fredagen 26/8 mellan 08.00 och 09.00 passerade 78 cyklister fördelade på 40 kvinnor och 38 män. 12 kvinnor hade hjälm och fem män.

Sammanlagt kom undersökningen att omfatta 123 cyklister. 70 cyklister var kvinnor och 53 var män eller med andra ord 57% kvinnor och 43% män. Totalt 25 av cyklisterna hade hjälm eller 20%.

Vid en jämförelse framkommer att när det gäller kvinnorna så hade 17 av 70 hjälm dvs 25%. Av männen hade  sex av 54 hjälm dvs 11%. Fler kvinnor än män använder alltså hjälm när de cyklar.

3. Avslutning

20% av de som cyklar använder cykelhjälm. Fler kvinnor, 25%,  än män, 11%, använder hjälm när de cyklar. Orsakerna till att så få använder hjälm kan vara att…. Att fler kvinnor än män använder hjälm beror på….

En konsekvens av det låga cykelhjälmsanvändandet är ....

För att få fler cyklister att använda hjälm kan.......

Källförteckning

Hur många cyklister använder hjälm? 2011, en observationsstudie, Amiralsgatan, Malmö, 2001-08-25 och 2011-08-26

Nationalencyklopedin 2015: Observationsundersökning. Tillgänglig på: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/observationsunders%C3%B6kning Hämtad 2015 - 08 - 30