Programación Departamento de Tecnoloxía IES A Cachada, Curso  2016/17

 Programación

Departamento de Tecnoloxía

Curso 2016/17


ÍNDICE

0. INTRODUCIÓN

1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Ó LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE                              

2. OBXETIVOS XERAIS DA ETAPA                                                                     

3. TRANSVERSALIDADE ENTRE DEPARTAMENTOS. TRABALLO POR PROXECTOS                          

4. CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN 2º E 3º DA ESO                                                 

5. CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN 4º DA ESO                                                                 

6. UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 2º ESO. CONTIDOS MÍNIMOS                                           

7. UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 3º ESO. CONTIDOS MÍNIMOS                                           

8. UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 4º ESO. CONTIDOS MÍNIMOS                                                                                

9. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN                                                                       

9.1. Instrumentos: rúbricas

9.2. Criterios de cualificación e estándares de avaliación

9.3. Recuperación de pendentes

9.4. Convocatoria extraordinaria de setembro

10. METODOLOXÍA                                                                               

11.1. Método de proxectos. Outros métodos

11.2. Materiais e recursos didácticos

11.3. Atención á diversidade

11.4. Información ó alumnado

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS                                                     

12. CONTRIBUCIÓN Ó DESENVOLVEMENTO DO PLAN TICs                                                 

13. CONTRIBUCIÓN Á LECTURA: Cacha-Ficción”                                                            

14. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN TECNOLOXÍA                                                           

15. PROGRAMACIÓN TIC 4º ESO                                                                                 

ANEXOS                             

Anexo 1: Criterios de cualificación e estándares de aprendizaxe

Anexo 2: Rúbricas

Anexo 3: Avaliación por competencias                                                                           

Anexo 4: Actividades extraescolares. Club do Antifás                                                   

Anexo 5: Cacha-Ficción                                                                              

Anexo 6: Programación Seccións Bilingües 2º ESO e 3º ESO                                           

0. INTRODUCIÓN

A este Departamento de Tecnoloxía están adscritas as materias de Tecnoloxía e Informática.

COMPOÑENTES 

Mª Flor Domínguez Martínez, profesora con destino definitivo no centro, que exercerá como Xefa do Departamento e impartirá clase da materia de Tecnoloxía I en tres grupos de 2º ESO, Tecnoloxías II en tres grupos de 3º de ESO e Tecnoloxías II nun grupo de 4º ESO.

Ana Fernández Moreiras, profesora con destino definitivo no centro, que exercerá como Xefa do Departamento de Actividades Extraescolares e impartirá clase da materia de Tecnoloxía I en tres grupos de 2º ESO, sendo un deles da sección bilingüe (inglés); Tecnoloxías II en dous grupos de 3º ESO, sendo un deles da sección bilingüe (inglés), Tecnoloxías II nun grupo de 4º de ESO e un grupo de 1º ESO da materia “Proxecto Boiro”.

A materia de Informática impartiraa Antón Sánchez, profesor do Departamento de Matemáticas.

MEDIOS

O I.E.S. A Cachada conta con dous talleres dotados de materiais e ferramentas diversas (das que achegamos inventario en anexo). Polas súas diferentes dotacións, utilízanse para fins distintos: o Taller 1 destínase preferentemente a uso de Tecnoloxía de 2º da ESO, pois conta con 17 equipos informáticos. O Taller 2 resérvase para 3º e 4º, dado que nel están os equipamentos de electrónica e pneumática.

En ambos obradoiros existe un espazo destinado a albergar as caixas nas que cada un dos equipos de rapaces custodia o seu material propio. Ademais destas, existen en cada taller seis gabetas destinadas a ferramentas e outras seis a equipamento de seguridade: cada grupo da mesma nomenclatura nas diferentes aulas (do 1 ó 6) comparte este material. Corresponde ó alumnado, por turnos, varrer o taller, e cada equipo debe manter ordenada a súa mesa e deixala limpa e recollida ó marchar. Nas mesas hai un sistema de rexistro do seu estado, para controlar eventuais desperfectos.

Para impartirse os conceptos vinculados á informática (ofimática, simulacións e programación) utilizarase a Aula de Informática da que dispón o centro así como a aula de informática do taller 1.

Algúns dos contidos teóricos serán traballados na aula ordinaria. Non se utilizará libro de texto senón apuntamentos impartidos polas profesoras e diversos boletíns de exercicios e prácticas; no blog, o Cachatronic (www.cachatronic.iesacachada.org), atópanse a maioría dos recursos dixitais que se utilizan en tódolos cursos; asemade, nel poden visualizarse os traballos entregados polo alumnado e outros artigos de interese para a Tecnoloxía.

PARTICULARIDADES DO CURSO ACTUAL

Continuaremos coa liña de traballo aberta o curso pasado no relativo á orientación social dos contidos, que pensamos debe ser de índole responsable, crítica e  comprometida. Por esto, no afán de visibilizar a importancia dos valores de concienciación na reciclaxe de plásticos e traballo en equipo, a primeira avaliación de 3º da ESO vertebrarase en torno ó proxecto denominado “Reciclando o Nadal”, unha instalación na que cada grupo de traballo de 3º elaborará unha árbore con materiais de refugallo: botellas de plástico. O proxecto elaborarase en coordinación co Departamentos de Relixión.

Realizaranse no 2º trimestre proxectos de instalacións que serán aprobeitadas para as unidades de programación e robótica do 3º trimestre.

Facemos constar que neste curso teremos a unha alumna Mª de los Ángeles Del Río García que estará no centro 3 días á semana e que repite 3º ESO, á que lle aplicaremos reforzo educativo como xa viñemos facendo no curso anterior. En Tecnoloxía, só coincide 1 día á semana.

Como no curso pasado, participaremos (de sernos aprobado) en proxectos de innovación educativa, a saber:

Neste curso, en 2º e 4º ESO implantarase a nova lexislación propoñendo novos enfoques na aprendizaxe e na avaliación así como novas propostas metodolóxicas, maiormente as mencionadas sobre programación, robótica e audiovisuais.

Como en cursos anteriores, continuarase promovendo a organización dun obradoiro creativo social extraescolar, o Club do Antifás[1]; un grupo de alumnos de 3º e 4º da ESO traballan colaborativamente xunto a profesorado voluntario (entre o cal estamos as membros do noso Departamento). Durante determinadas horas tratarannse contidos de índole social, medioambiental, cultural, de saúde, etc., utilizando diversas ferramentas colaborativas (web 2.0) e, sobre todo, a gravación e edición de vídeo (unha das ferramentas metodolóxicas da nosa materia).

A aparición da revista dixital do centro, posibilitada en gran maneira polo labor realizado nas aulas de informática de hai dous cursos que impartiu este Departamento, permítenos organizar un grupo de de alumnado que traballe na dixitalización de contidos culturais vencellados ó centro, e que coordinará a profesora Ana Moreiras. O noso Departamento, encargarase de manter actualizada a información relativa ó departamento na web do centro (se esta chega a funcionar correctamente este curso).

PROGRAMACIÓN TECNOLOXÍA

A presente programación didáctica foi redactada de acordo coa seguinte lexislación, e tendo en conta, que se implanta a nova lexislación para 3º ESO neste curso académico.


1. CONTRIBUCIÓN DA MATERIA Ó LOGRO DAS COMPETENCIAS CLAVE

Tal e como se indica no decreto 86/2015, estas son as contribucións que a área de Tecnoloxía aporta á adquisición das competencias clave:

Comunicación lingüística (CCL)

A contribución á competencia en comunicación lingüística realízase a través da adquisición do vocabulario específico que ten que utilizarse nos procesos de busca, análise, selección, resumo e comunicación de información. A lectura, interpretación e redacción de informes e documentos técnicos contribúe ó coñecemento e á capacidade de utilización de diferentes tipos de textos e das súas estruturas formais.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT)

O uso instrumental de ferramentas matemáticas, na súa xusta dimensión e de maneira fortemente contextualizada, contribúe a configurar adecuadamente a competencia matemática, na medida na que proporciona situacións de aplicabilidade a diversos campos, facilita a visibilidade desas aplicacións e das relacións entre os contidos matemáticos e pode, segundo como se formule, colaborar á mellora da confianza no uso desas ferramentas matemáticas. Algunhas delas están especialmente presentes nesta materia, como a medición e o cálculo de magnitudes básicas, o uso de escalas, a lectura e interpretación de gráficos, a resolución de problemas baseados na aplicación de expresións matemáticas, referidas a principios e fenómenos físicos, que resolven problemas prácticos ou necesidades sociais.

Competencia dixital (CD)

O tratamento específico das tecnoloxías da información e da comunicación, integrado nesta materia, proporciona unha oportunidade especial para desenvolver a competencia no tratamento da información e da competencia dixital, e a este desenvolvemento están dirixidos especificamente unha parte dos contidos. Contribuirase ó desenvolvemento desta competencia na medida na que as aprendizaxes asociadas incidan na confianza no uso dos ordenadores e na adquisición das destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo destas tecnoloxías. En todo caso, están asociados ó seu desenvolvemento os contidos que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar e presentar información co uso da tecnoloxía. Por outra parte, debe destacarse, en relación co desenvolvemento desta competencia, a importancia do uso das tecnoloxías da información e da comunicación como ferramenta de simulación de procesos tecnolóxicos e para a adquisición de destrezas con linguaxes específicas, como a icónica ou a gráfica.

Competencias sociais e cívicas (CSC)

A contribución á adquisición da competencia social e cidadá, no que se refire ás habilidades para as relacións humanas e ó coñecemento da organización e funcionamento das sociedades, virá determinada polo modo no que se aborden os contidos, especialmente os asociados ó proceso de resolución de problemas tecnolóxicos, onde o alumnado ten múltiples ocasións para expresar e discutir adecuadamente ideas e razoamentos, escoitar ás outras persoas, abordar dificultades, xestionar conflitos e tomar decisións practicando o diálogo e a negociación, e adoptando actitudes de respecto e tolerancia cara ás súas compañeiras e ós seus compañeiros.

Ó coñecemento da organización e funcionamento das sociedades colabora a materia de Tecnoloxía desde a análise do seu desenvolvemento tecnolóxico e da súa influencia nos cambios económicos e de organización social que tiveron lugar ao longo da historia da humanidade. A actividade tecnolóxica, por outra parte, caracterízase polo traballo colectivo, que permite o desenvolvemento de habilidades relevantes de interacción social.

Conciencia e expresións culturais (CCEC)

Adquírese desenvolvendo a iniciativa, a imaxinación e a creatividade na resolución das necesidades sociais e permite unha mellor apreciación das manifestacións culturais que sempre incorporan elementos técnicos.


Aprender a aprender (CAA)

Á adquisición da competencia de aprender a aprender contribúese polo desenvolvemento de estratexias de resolución de problemas, reflexión sobre as relacións de causa-efecto, a contrastación nos procesos de experimentación e construción. O estudo metódico de obxectos, sistemas ou contornos axuda a desenvolver habilidades e estratexias cognitivas e promove actitudes e valores necesarios para a aprendizaxe.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor, céntrase no modo particular que proporciona esta materia para abordar os problemas tecnolóxicos, e será maior na medida en que a metodoloxía empregada na aula fomente modos de enfrontarse a eles de maneira autónoma e creativa, incida na valoración reflexiva das diferentes alternativas e prepare para a análise previa das consecuencias das decisións que se toman no proceso.


As diferentes fases do proceso: a formulación adecuada dos problemas; a presentación de ideas que se analizan desde distintos puntos de vista; a elección da máis adecuada; a planificación e execución do proxecto; a avaliación do seu desenvolvemento e do obxectivo alcanzado; e, por último, a realización de propostas de mellora; todas elas contribúen ao desenvolvemento desta competencia, ofrecendo oportunidades para o desenvolvemento de calidades persoais, como a iniciativa, o espírito de superación, a perseveranza fronte ás dificultades, a autonomía e a autocrítica, contribuíndo
ó aumento da confianza en si mesmo e á mellora da súa autoestima.

2. OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA

A ensinanza da Tecnoloxía nesta etapa terá como obxectivo o desenvolvemento das seguintes capacidades:

1. Analizar os obxectos e sistemas técnicos para identificar os seus elementos e as funcións que realizan, explicar o seu funcionamento, utilizalos e controlalos de diversas formas, e recoñecer as condicións fundamentais que interveñen no seu deseño e construción.

2. Abordar con autonomía e creatividade, individualmente e en grupo, problemas tecnolóxicos traballando de forma ordenada e metódica para estudar o problema, recompilar e seleccionar información procedente de distintas fontes, elaborar a documentación pertinente, concibir, deseñar, planificar e construír obxectos ou sistemas que resolvan o problema e avaliar a súa idoneidade desde distintos puntos de vista.

3. Actuar de xeito dialogante, flexible, responsable e voluntario no traballo en equipo, na procura de solucións, na toma de decisións e na execución das tarefas encomendadas con actitude de respecto, cooperación, tolerancia e solidariedade.

4. Empregar as destrezas e os coñecementos necesarios para a análise, intervención, deseño, elaboración e manipulación de forma segura e precisa de materiais, obxectos e sistemas.

5. Expresar e comunicar ideas e solucións técnicas, así como explorar a súa viabilidade e alcance utilizando os medios tecnolóxicos, os recursos gráficos, a simboloxía e o vocabulario axeitados.

6. Adoptar actitudes favorables á resolución de problemas técnicos, desenvolvendo interese e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, analizando e valorando criticamente a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e a súa influencia na sociedade, no ambiente, na saúde e na calidade de vida das persoas.

7. Manexar con soltura aplicacións informáticas para buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, compartir e publicar información, e empregar de forma habitual as redes de comunicación na propia formación, na busca de emprego e para acceder a servizos electrónicos administrativos ou comerciais.

8. Interesarse polos avances tecnolóxicos valorando criticamente a súa contribución á mellora do benestar social e individual, e incorporándoos ao seu facer cotiá.

3. TRANSVERSALIDADE ENTRE DEPARTAMENTOS. TRABALLO POR PROXECTOS

STAR Cach: Matemáticas, Tecnoloxía, Lingua Galega  2º, 3º, 4º ESO

Tecnoloxía-Física e Química: Transformacións enerxéticas, 3º ESO

Tecnoloxía-Sociais: Historia da Tecnoloxía, 4º ESO

4. CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN 2º e 3º DE ESO

Tendo en conta as modificacións do Decreto 86/2015, organizaremos a materia nos seguintes bloques:

Bloque 1. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

Bloque 2. Expresión e comunicación gráfica

Bloque 3. Materiais de uso técnico

Bloque 4. Máquinas e sistemas

Bloque 5. Tecnoloxías da información e comunicación

En canto ós criterios de avaliación que se sinalan no Decreto 86/2015, son:

1. Resolver problemas tecnolóxicos identificando os condicionantes, empregando os coñecementos precisos, propoñendo solucións variadas e desenvolvendo a máis axeitada nun contexto de traballo colectivo, e empregando adecuadamente os recursos de expresión e comunicación.

Con este criterio trátase de avaliar o coñecemento do alumnado sobre a actividade técnica. Esta capacidade concrétase na elaboración dun plan de traballo para executar un proxecto técnico: conxunto de documentos cunha orde lóxica de operacións, coa previsión de tempos e de recursos materiais, con debuxos, cálculos numéricos, orzamento, listaxes de pezas e explicacións. Avaliarase a cooperación e o traballo en equipo nun clima de tolerancia cara ás ideas e opinións doutras persoas. Débese valorar, así mesmo, o emprego dun vocabulario específico e de modos de expresión tecnicamente apropiados.

2. Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os recursos materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e respecto ó ambiente e valorando as condicións do contorno de traballo.

Preténdese avaliar a capacidade de construción do alumnado, seguindo a orde marcada no plan de traballo. As pautas para acadar o grao de desenvolvemento fixado son: o coidado no uso de ferramentas, de máquinas e de instrumentos, o aproveitamento de materiais, o uso de elementos reciclados e o traballo respectando as normas de seguridade e saúde. O grao de acabamento debe manterse dentro de marxes dimensionais e estéticas aceptables.

3. Identificar e conectar compoñentes físicos dun ordenador e outros dispositivos periféricos e explicar o seu funcionamento. Manexar o contorno gráfico dos sistemas operativos como interface de comunicación coa máquina.

Búscase valorar a adquisición das habilidades necesarias para administrar un sistema informático persoal. As alumnas e os alumnos han ser capaces de conectar dispositivos externos e interconectalos con outros sistemas, personalizar os contornos gráficos, xestionar os diferentes tipos de documentos almacenando e recuperando a información en diferentes soportes. Deberán, así mesmo, realizar as tarefas básicas de instalación de aplicacións, mantemento e actualización que manteñan o sistema nun nivel de seguridade e rendemento.

4. Describir propiedades básicas de materiais técnicos e as súas variedades comerciais: madeira, metais, materiais plásticos, cerámicos e pétreos. Identificalos en aplicacións comúns e empregar técnicas básicas de conformación, unión e acabado.

Con este criterio búscase avaliar o grao de coñecemento das propiedades mecánicas, eléctricas e térmicas dos materiais empregados nos proxectos. Relacionar estas propiedades coa aplicación de cada material na fabricación de obxectos comúns, así como coñecer e utilizar adecuadamente as técnicas de conformación, unión e acabamento empregadas no seu proceso construtivo, mantendo criterios de tolerancia dimensional e seguridade.

5. Representar mediante vistas e perspectivas obxectos e sistemas técnicos sinxelos, aplicando criterios de normalización.

Trátase de valorar a capacidade dos alumnos e das alumnas para representar obxectos e sistemas técnicos en proxección diédrica -alzado, planta e perfil-, así como, a obtención da súa perspectiva, como ferramenta no desenvolvemento de proxectos técnicos. Preténdese avaliar a adquisición de destrezas para a súa realización tanto a man alzada, como mediante instrumentos de debuxo e aplicacións de deseño gráfico por ordenador. Para iso deberán seguirse os criterios normalizados de acoutamento e escala.

6. Elaborar, almacenar e recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen información textual e gráfica.

Preténdense avaliar as habilidades básicas para a realización de documentos que integren información textual, imaxes e gráficos utilizando, por exemplo, follas de cálculo e procesadores de texto. Para logralo aplicaranse os procedementos e funcionalidades propias de cada aplicación para obter documentos progresivamente máis complexos e de maior perfección en canto á estruturación e presentación, almacenándoos en soportes físicos locais e remotos.

7. Analizar e describir nas estruturas do contorno os elementos resistentes e os esforzos aos que están sometidos.

Trátase de comprobar se o alumnado é quen de comprender a función dos elementos que constitúen as estruturas -trabes, piares, zapatas, tensores, arcos- e identificar os esforzos aos que están sometidos -tracción, compresión e flexión- valorando o efecto destes esforzos sobre os elementos estruturais dos prototipos fabricados na aula obradoiro.

8. Identificar, manexar e aplicar operadores mecánicos encargados da transformación e transmisión de movementos para deseñar obxectos técnicos, explicando o funcionamento dos operadores no conxunto e, se é o caso, calcular as relacións de transmisión.

Preténdese avaliar o coñecemento dos movementos empregados en máquinas: rectilíneo, circular e de vaivén. Coñecer os mecanismos de transformación e transmisión de movementos, así como a súa función dentro do conxunto da máquina. O alumnado debe ser capaz de aplicar estes coñecementos para construír maquetas con diferentes operadores mecánicos e de realizar cálculos para determinar a relación de transmisión en sistemas de poleas e engrenaxes.

9. Deseñar e simular circuítos coa simboloxía adecuada e montar circuítos formados por operadores elementais, nos que se empreguen os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de conversión noutras manifestacións enerxéticas, utilizando correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas.

A finalidade deste criterio é a de comprobar se as alumnas e os alumnos son conscientes da importancia da enerxía eléctrica no ámbito doméstico e industrial, así como valorar o grao de coñecemento e habilidade para deseñar e construír circuítos eléctricos. O alumnado debe adquirir destrezas no manexo do polímetro. Isto implica determinar tensión, corrente, resistencia, potencia e enerxía eléctrica, empregando os conceptos e principios de medida e cálculo de magnitudes.

10. Acceder á internet para a utilización de servizos básicos: navegación para a localización de información, correo electrónico, comunicación no grupo e publicación de información.

Perséguese valorar o grao de coñecemento dos conceptos e da terminoloxía referidos á navegación pola internet e a utilización eficiente dos buscadores para afianzar técnicas que lles permitan a identificación de obxectivos de busca, a localización de información relevante, o seu almacenamento, a creación de coleccións de referencias de interese e a utilización de xestores de correo electrónico e ferramentas deseñadas para a comunicación de grupo.

11. Utilizando o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos, deseñar, montar e programar un sistema sinxelo de control. “Aprender a programar”

A finalidade é que cada alumna e alumno utilice un equipo informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos. Pretenderase que creen o seu propio programa, utilizando o software axeitado e que un robot cobre vida.


5. CONTIDOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN EN 4º CURSO DA ESO

De acordo co Decreto 133/07, os contidos de cada unidade deben extraerse dos seguintes bloques:

Bloque 1. Instalacións en vivendas

Bloque 2. Electrónica, pneumática e hidráulica

Bloque 3. Tecnoloxías da comunicación

Bloque 4. Control e robótica.

Bloque 5. Tecnoloxía e sociedade

En canto ós criterios de avaliación para 4º ESO:

1. Describir os elementos que compoñen as distintas instalacións dunha vivenda e as normas que regulan o seu deseño e utilización. Realizar deseños sinxelos, empregando a simboloxía adecuada, e montaxes de circuítos básicos, e valorar as condicións que contribúen ao aforro enerxético, á habitabilidade e á estética nunha vivenda.

Trátase de valorar a capacidade de interpretar e manexar simboloxía de instalacións eléctricas, de calefacción, aire acondicionado, comunicacións, subministración de auga e saneamento. Para iso hanse poñer de manifesto os coñecementos sobre os elementos, normativa básica e as destrezas para a montaxe e a comprobación de instalacións sinxelas. O alumnado debe ser capaz tamén de analizar os elementos compoñentes das facturas das diferentes subministracións e coñecer e aplicar as técnicas actuais de aforro enerxético.

2. Analizar esquemas de circuítos electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos para describir o seu funcionamento, os seus compoñentes elementais e os principios físicos nos que se basean e realizar a montaxe de circuítos, previamente deseñados, con finalidade clara, introducindo modificacións cun propósito determinado.

Preténdese avaliar a capacidade para comprender o funcionamento de circuítos electrónicos, analóxicos ou dixitais, e de circuítos pneumáticos sinxelos e intervir sobre eles para modificalos. Para debe hanse coñecer as características e a función dos seus compoñentes básicos a partir da análise, a simulación e a montaxe de circuítos.

3. Coñecer as principais aplicacións das tecnoloxías electrónica, hidráulica e pneumática e identificar e describir as características e o funcionamento deste tipo de sistemas. Utilizar con soltura a simboloxía e a nomenclatura necesaria para representar circuítos coa finalidade de deseñar e construír un circuíto ou mecanismo capaz de resolver un problema cotián, utilizando enerxía eléctrica, hidráulica ou pneumática.

Hase avaliar a capacidade para deseñar e construír sistemas electrónicos, hidráulicos ou pneumáticos sinxelos. Para iso o alumnado ha ser capaz de analizar aplicacións habituais electrónicas, hidráulicas e pneumáticas, coñecer os elementos que compoñen estes sistemas, os seus símbolos e función. Representar esquemas empregando a simboloxía e nomenclatura adecuada comprendendo os principios físicos de funcionamento.

4. Deseñar e construír un circuíto ou mecanismo capaz de resolver un problema cotián, utilizando as tecnoloxías electrónica, hidráulica ou pneumática.

Trátase de comprobar se o alumnado é quen de analizar aplicacións habituais electrónicas, hidráulicas e pneumáticas e de relacionar as súas características coas condicións nas que deben traballar para poder deseñar, construír e conectar sistemas electrónicos, pneumáticos ou hidráulicos sinxelos que resolvan problemas reais cotiáns, empregando correctamente a súa representación simbólica.

5. Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole, relacionar formulacións lóxicas con procesos técnicos e resolver mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos.

Con este criterio trátase de avaliar a capacidade de deseñar circuítos con portas lóxicas para resolver problemas sinxelos, empregando a álxebra de Boole para obter a función lóxica simplificada que dá solución ao problema. Valorarase o coñecemento e uso da simboloxía e funcionamento das portas lóxicas.

6. Analizar e describir os elementos e sistemas de comunicación con e sen fíos e os principios básicos que rexen o seu funcionamento.

Preténdese valorar a comprensión do principio de funcionamento dos sistemas de comunicación mediante a posta en práctica de distintos dispositivos. Para iso hanse coñecer os diferentes medios de transmisión de información e as súas características, tipos de sinais, elementos e procesos de transmisión, transformación e protección da información.

7. Desenvolver un programa para controlar un sistema automático ou un robot e o seu funcionamento de forma autónoma en función da realimentación que reciba del contorno.

Trátase de valorar se o alumnado é capaz de desenvolver, mediante linguaxes de programación simples, un programa que execute as instrucións nun dispositivo técnico de fabricación propia ou comercial.

8. Explicar a evolución tecnolóxica ao longo da historia analizando obxectos técnicos e a súa relación co contorno, e valorando a súa repercusión na calidade de vida.

Con este criterio preténdese valorar a elaboración de xuízos de valor fronte ó desenvolvemento tecnolóxico a partir da análise de obxectos técnicos. Trátase tamén de establecer a capacidade de relacionar inventos e descubrimentos co contexto no que se desenvolven interpretando as modificacións tecnolóxicas, económicas e sociais en cada período histórico.


6. UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 2º DA ESO. CONTIDOS MÍNIMOS.

Todos os contidos se tratarán a través de clases teóricas, prácticas (taller e/ou informática) ou ambas. Na seguinte táboa, podemos ver un resumo das unidades didácticas.

1ª Avaliación

2º Avaliación

3º Avaliación

Unidades

1. Tecnoloxía. O proceso tecnolóxico

2. Expresión e comunicación gráfica

3. Materiais de uso técnico

5. Estruturas

6. Máquinas e mecanismos

7. Circuitos eléctricos

 

Proxecto

Deseño  e estrutura dun domo.

Apertura do domo.

Electrificación domo

Exposición

Madeira, metais  e pétreos  (colaborando coa materia de Lingua Galega)

Máquinas e mecanismos en diferentes etnias/pobos do mundo

Video STARcach-Scratch

Informática

4. Equipamento informático

4. Equipamento informático. -Exercicios en liña sobre estruturas e simulación de mecanismos.

- Deseño e elaboración dos proxectos coas TIC`s.

4. Equipamento informático. -Simulación de circuítos mediante ordenador.

8. Programación

  (Programar un robot para facer unha curta de ciencia-ficción).


2º ESO - 1ª Avaliación

Unidade 1. Tecnoloxía. O proceso tecnolóxico 

(Bloque I. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos)

Contidos

Actividades/Metodoloxía

Criterios avaliación

B1.1. Fases do proxecto tecnolóxico. A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas

- A tecnoloxía como fusión da ciencia e a técnica. Ingredientes da tecnoloxía

- Fases do proceso tecnolóxico

- A aula taller e o traballo en grupo

-Normas de hixiene e seguridade na aula taller

- A memoria dun proxecto: documentos técnicos. Normalización

- O proxecto técnico con ordenador

- Análise de obxectos: formal, técnica, funcional, ambiental e socioeconómica

- A reutilización dos recursos

- O proceso tecnolóxico no contorno

B1.2. Deseño de prototipos ou maquetas para a resolución de problemas técnicos.

B1.3. Planificación e construción de prototipos e maquetas mediante o uso responsable de materiais, ferramentas e técnicas axeitadas.

- Metodoloxía: proxectos + descobremento guiado + expositiva.

- Actividades:

       - Presentación do curso: Programación, contidos, criterios de avaliación, actividades, Cachatronic, Club do Antifás, Star Cach e Cacha-Ficción.

       - Avaliación inicial

       - Análise de obxectos na aula

       - Coñecendo o taller: prevención de riscos, tipos de ferramentas, normas de uso

       - Investigación no contorno: “a que se adican meus pais? a que quixera adicarme eu?”

       - Investigación: hábitos de consumo (“que compramos? por que? canto nos dura? que repercusións tén no medioambiente o seu uso, fabricación, desbotamento?”)

Proxecto: Deseño e estrutura dun domo ou cúpula xeodésica

       

B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa comercialización.

 

 - Identificar e resolver problemas comúns ó noso redor, seguindo de xeito ordenado as fases do proceso tecnolóxico

 - Preparar a documentación asociada ao seguimento do proxecto en todas as súas fases, utilizando aplicacións ofimáticas cando fora prescritivo

B1.2.Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os recursos materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e respecto polo ambiente.

 - Traballar en equipo, valorando e respectando as ideas e as decisións alleas e asumindo con responsabilidade as tarefas individuais

 - Recoñecer e respectar as normas de hixiene e seguridade na aula taller

 - Analizar obxectos tecnolóxicos dende os aspectos formais, técnicos, socioeconómicos e funcionais

- Valorar a posibilidade de reutilización dos materiais como medio de combatir a súa prematura obsolescencia e evitar así o despilfarro

- Coñecer as manifestacións máis visibles do proceso industrial no contorno

Estándares de aprendizaxe

Competencias

clave

Grao mínimo de consecución

Instrumentos de avaliación

TEB 1.1.1. Deseña un prototipo para dar solución a un problema técnico

CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC, CSIEE,CCEC

Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo con pequenos erros na representación.

Rúbrica de memeoria técnica

TEB 1.2.1. Elabora a documentación necesaria para planificar a construción dun prototipo

CCL, CMCCT,

CD, CAA,

Cubre os documentos básicos necesarios para a planficación da construción dun prototipo sinxelo.

Rúbrica da memoria

técnica

TEC 1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

CCL, CMCCT,

CD, CAA,

CSIEE

Fabrica un prototipo que case dá solución ó problema técnico principal plantexado.

Rúbrica de taller

TEB 1.2.3. Traballa en equipo de maneira responsable

CAA,CSC,CSIEE

Mantén habitualmente unha actitude de respeto e colaboración cos seus compañeiros.

Rúbrica de taller


Unidade 2. Expresión gráfica: sistemas de representación 

(Bloque II.Expresión e comunicación técnica)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B2.1. Bosquexos, esbozos, vistas e perspectivas. Cotación e escalas. Normalización.

 - Vistas e perspectivas dun obxecto

 - Acoutamento. Escalas

B2.2.  Elementos de información dun obxecto tecnolóxico: bosquexos, esbozos

B2.3. Documentación técnica asociada a un obxecto tecnolóxico. Aplicacións informáticas de deseño asistido por computador e de simulación

 - Deseño asistido por ordenador e simulación

- Metodoloxía: construción de coñecementos + expositiva

- Actividades:

       - Atopar as vistas de diferentes pezas (exercicios online Cachatronic e sobre papel)

      - Realizar a perspectiva dunha peza  a partir das súas vistas

       - Exercicios de escalas e acoutamento

       

       

B2.1. Representar obxectos mediante vistas e perspectivas, aplicando os criterios de normalización e escalas

B2.2. Interpretar esbozos e bosquexos sinxelos como elementos de información dun obxecto tecnolóxico

 

B2.3. Explicar mediante documentación técnica as fases dun produto desde o seu deseño ata a súa comercialización.

Estándares de aprendizaxe

Competencias           clave

Grao mínimo de consecución

Instrumentos de avaliación

TEB 2.1.1. Representa con vistas e perspectivas, un obxecto tecnolóxico perfectamente acoutado e a escala

CMCCT, CAA

Representa mediante esbozos en perspectiva cabaleira ou isométrica obxectos ou sistemas técnicos.

Realización de exercicios.

Realización de probas escritas.

TEB 2.2.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos tecnolóxicos

CMCCT, CAA

Interpreta esbozos e bosquexos de produtos tecnolóxicos sinxelos.

Realización de exercicios.

Realización de probas escritas.

TEB 2.3.1. Produce os documentos relacionados co prototipo dun obxecto, empregando o software específico de apoio

CCL, CMCCT, CD, CAA

Realiza un orzamento sinxelo nunha folla de cálculo e elabora os documentos básicos de presentación dun prototipo cun procesador de texto.

Realización de exercicios no ordenador da aula.

Rúbrica da memoria técnica.

Unidade 3. Materiais de uso técnico

(Bloque III. Materiais de uso técnico)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B3.1. Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos

B3.2. Propiedades (tecnolóxicas, físicas, químicas e ecolóxicas) dos materiais técnicos

B3.3. Técnicas de traballo cos materiais para a fabricación dos obxectos técnicos Ferramentas do taller.

B3.4. Normas de seguridade e saúde no taller

- Metodoloxía: descobremento guiado + expositiva + histórica

- Actividades:

         - Investigación sobre os materiais que se explotan no contorno

         - Análise das propiedades tecnolóxicas, físicas, químicas e ecolóxicas de varios obxectos do taller

          - Concurso “trivial materiais”

B3.1. Analizar as propiedades dos materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.

  - Coñecer a procedencia e as aplicacións dos distintos materiais empregados na industria para a elaboración de produtos.

  - Valorar o impacto medioambiental derivado da actividade tecnolóxica e adquirir hábitos de consumo racionais que favorezan o medio

B3.2. Manipular e mecanizar materiais asociando a documentación técnica ó proceso de produción dun obxecto, respectando as súas características e empregando as habilidades e ferramentas  axeitadas con seguridade e saúde.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB 3.1.1. Describe as características dos materiais de uso técnico

CCL, CMCCT

Describe as propiedades máis importantes dos materiais.

Realización de exercicios.        Realización de probas escritas.

TEB 3.1.2. Identifica tipos de materiais con que están fabricados obxectos técnicos cotiás

CMCCT, CAA

Identifica os principais materiais cos que están fabricados obxectos técnicos cotiás.

Realización de exercicios.        

Realización de probas escritas.

TEB 3.2.1. Identifica e manipula con seguridade as ferramentas do taller en operacións básicas de conformación dos materiais de uso técnico

CMCCT, CAA, CSC

Identifica e manipula con seguridade as ferramentas básicas de traballo no taller.

Rúbrica de taller

TEB 3.2.2. Elabora un plan de traballo no taller respectando as normas de seguridade e saúde

CMCCT, CAA, CSC, CSIEE

Elabora un plan básico de traballo no taller tendo en conta as normas fundamentais de seguridade e saúde.

Rúbrica de taller

Unidade 4. O equipo informático

(Bloque V. Tecnoloxías da información e da comunicación)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B5.1. Elementos dun equipamento informático.

  - Introdución á informática. O ordenador: elementos internos, compoñentes e funcionamento básico

 - O ordenador e o medio ambiente: xestión do lixo informático

  - Software e sistema operativo

 - Aplicacións ofimáticas en software libre: procesadores de texto online

B5.2. Deseño, elaboración e comunicación de proxectos técnicos coas tecnoloxías da información e da comunicación.  

 - Deseño de presentacións: deseño de diapositivas, efectos, transicións e intervalos, animación de obxectos e textos, inserción de elementos multimedia (películas e sons)

- Metodoloxía: descobremento guiado + expositiva

- Actividades:

 - Identificación das partes básicas dun ordenador

 - Redes locais: coñecer a rede da aula de Tecnoloxía, aprender a crear, compartir e acceder a unha carpeta pública

 - Creación de documentos con software de ofimática online (Google Drive)

 - Proxección de pezas audiovisuais sobre a acumulación de lixo informático en países do Terceiro Mundo

-Utilizar o equipo informático na realización do proxecto técnico

B5.1. Distinguir as partes operativas dun equipamento informático.

 - Recoñecer as compoñentes do ordenador (internos e externos), o seu funcionamento e a relación co conxunto do sistema, así como saber conectalos axeitadamente

 - Coñecer as funcións do sistema operativo e saber realizar operacións básicas, entre elas as tarefas de mantemento e actualización.

B5.2. Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos tecnolóxicos sinxelos.

 - Distinguir os elementos dunha rede de ordenadores, compartir e acceder aos recursos compartidos

 - Crear documentos con diversos formatos que incorporen texto e imaxes, empregando para iso distintas aplicacións.

 - Xestionar diferentes documentos, almacenar e recuperar a información en diferentes soportes.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB 5.1.1. Identifica as partes dun computador

CMCCT, CD

Identifica as partes fundamentais dun computador.

Realización de exercicios.

        

Realización de probas escritas.

TEB 5.2.1. Manexa programas e software básicos

CMCCT, CD

Manexa        basicamente un procesador de texto, unha folla de cálculo, un simulador de circuítos eléctricos e de sistemas mecánicos así como programas de deseño sinxelo.                        

        

Realización de exercicios no ordenador da aula.

TEB 5.2.2. Utiliza axeitadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos

CMCCT, CD

Utiliza adecuadamente o ordenador asignado respetando as normas de manexo.

Observación do manexo na aula.

TEB 5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con equipamentos informáticos

CCL,CMCCT,

CD,CAA,CSIEE

Utiliza un programa de ofimática para a elaboración dun proxecto técnico sinxelo.

Realización de exercicios no ordenador da aula.

2º ESO - 2ª Avaliación

Unidade 5. Estruturas

(Bloque IV. Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuitos eléctricos)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

b4.1.  Estruturas: elementos, tipos e funcións.

  - Condicións das estruturas: rixidez, resistencia e estabilidade. Triangulación

  - Tipos de estruturas

  - Principais elementos das estruturas artificiais: forxado, viga, piar, columna, cimentación, bóveda, arco, lintel, tirante, contraforte

B4.2. Esforzos básicos aos que están sometidos as estrututas

  - Definición de carga: cargas fixas e variables. Concepto de tensión interna e de esforzo

  - Tipos principais de esforzos: tracción, compresión, flexión, torsión e cortante

- Metodoloxía: descobremento guiado + expositiva + proxectos

- Actividades:

       - Exercicios de identificación de estruturas, dos seus elementos e dos esforzos que soportan (online no Cachatronic e en papel)

       - Saída á rúa: identificación e análise de certas estruturas no contorno

       

         - PROXECTO:

Cúpula automática

 (domo casa): elaboración da estrutura.

       

B4.1. Analizar e describir os esforzos aos que están sometidas as estruturas, experimentando en prototipos.

 

  - Recoñecer a importancia das estruturas na construción de obxectos técnicos como elementos resistentes fronte ás cargas

  - Coñecer os tipos estruturais empregados ao longo da historia, describindo as súas características, as vantaxes e os inconvenientes

  - Identificar os distintos elementos estruturais presentes nas edificacións e as estruturas comúns, recoñecendo a súa función

  - Comprender a diferenza entre os distintos esforzos existentes, dar exemplos e describir os seus efectos

  - Recoñecer os esforzos que afectan os elementos dunha estrutura concreta baixo a acción dunhas cargas determinadas, experimentando en prototipos.

  - Distinguir as condicións que debe cumprir unha estrutura para que funcione (estabilidade, resistencia e rixidez) e dominar os recursos existentes para as acadar.

  - Deseñar e construír estruturas sinxelas que resolvan problemas concretos, empregando os recursos e os conceptos.

Estándares de aprendizaxe

 Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB 4.1.1. Describe audiovisual ou dixital, as características que configuran os tipos de estruturas, apoiándose en información escrita

CCL, CMCCT, CD

Describe as principais características dos diferentes tipos de estruturas.

Realización de exercicios.

Realización de probas escritas.

TEB 4.1.2. Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión nos elementos que configuran a estrutura

CMCCT, CAA

Identifica os esforzos característicos nunha estrutura sinxela.

Realización de exercicios.

Realización de probas escritas.

Unidade 6. Mecanismos

(Bloque IV. Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuitos eléctricos))

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B4.3. Mecanismos de transmisión e transformación do movemento en máquinas e sistemas.

  - Definición e clasificación de mecanismos de transmisión e transformación do movemento

  - Análise da función dos mecanismos en máquinas

B4.4. Relación de transmisión

B4.5. Simuladores de sistemas mecánicos.

  - Deseño e construción de maquetas que inclúan mecanismos de transmisión e transformación do movemento.

- Metodoloxía: descobremento guiado + expositiva + proxectos

- Actividades:

       - Identificación dos mecanismos en obxectos do taller. Análise dunha bicicleta

       - Cálculos matemáticos sobre as relacións de transmisión en diferentes mecanismos

       - Simulación de mecanismos: crocodile clips

       - Saída ó IES: concurso de identificación de mecanismos.

       - PROXECTO: Elaboración dos mecanismos para a estrutura dunha cúpula automática (domo casa).

B4.2. Identificar operadores mecánicos de transformación e transmisión de movementos en máquinas e sistemas e empregalos para deseñar e montar sistemas mecánicos.

 - Explicando o funcionamento dos operadores no conxunto e, se é o caso, calcular as relacións de transmisión

 - Diferenciar os movementos empregados en máquinas: rectilíneo, circular e de vaivén

 - Coñecer os mecanismos de transformación e transmisión de movementos, así como a súa función dentro do conxunto da máquina

 - Ser capaz de aplicar estes coñecementos para construír maquetas con diferentes operadores mecánicos e de realizar cálculos para determinar a relación de transmisión en sistemas de poleas e engrenaxes

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB 4.2.1. Describe mediante información escrita e gráfica, como transforman e transmiten o movemento distintos mecanismos

CCL, CMCCT

Describe como transmiten o movemento os principais mecanismos de transmisión e de transformación de movemento.

Realización         de exercicios.

        

Realización         de probas escritas.

TEB 4.2.2. Calcula a relación de transmisión de elementos mecánicos como as poleas e as engrenaxes

CMCCT

Calcula relacións de transmisións simples en poleas e engrenaxes.

Realización         de exercicios.

        

Realización         de probas escritas.

TEB 4.2.3. Explica a función dos elementos que configuran unha máquina ou sistema desde punto de vista estrutural e mecánico

CCL, CMCCT

Explica a función dos elementos que compoñen unha máquina ou sistema mecánico sinxelo.

Realización         de exercicios.

        

Realización         de probas escritas.

TEB 4.2.4. Simula mediante software específico e mediante simboloxía normalizada, sistemas mecánicos

CMCCT, CD

Simula e interpreta con software específico o funcionamento de sistemas mecánicos sinxelos.

Exercicios de simulación no ordenador da aula.

TEB 4.2.5. Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran unha función determinada

CMCCT, CAA, CSIEE

Deseña e fabrica un sistema mecánico sinxelo que acade unha multiplicación de forza.

Rúbrica de taller

2º ESO - 3ª Avaliación

Unidade 7: Circuítos eléctricos 

(Bloque IV.Máquinas e sistemas: estruturas, mecanismos e circuitos eléctricos)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B4.6. Circuitos eléctricos: componentes básicos, funcionamento e simboloxía.

 - Corrente eléctrica. Circuítos eléctricos. Funcionamento.

 -Esquemas de circuítos eléctricos. Simboloxía

 - Elementos dun circuíto eléctrico: xeradores, receptores e elementos de control e protección. Instrumentos de medida

- Magnitudes eléctricas. Lei de Ohm

- Circuítos en serie e en paralelo

- Normas de seguridade ao traballar coa corrente eléctrica.

- Metodoloxía: expositiva + proxectos.

- Actividades:

       - Deseño de circuítos, sobre papel e con simuladores (crocodile clips)

        - Cálculos teóricos: exercicios online (Cachatronic) e sobre papel

        - Deseño de circuítos con aparatos de medida e traspaso ó taller: montando os circuítos e comezando a medir

       

       - PROXECTO: deseño e montaxe da instalación da corrente e do motor da cúpula automática.

Programar un robot cun software sinxelo.

     

B4.3. Deseñar e simular circuitos eléctricos con simboloxía adecuada e montalos con operadores elementais.

 - Empregar o polímetro para realizar medidas de voltaxe, intensidade e resistencia

 - Realizar cálculos de magnitudes empregando a lei de Ohm

 - Coñecer as medidas de seguridade que cómpre adoptar ao usar ou manipular aparellos eléctricos.

 -Simular circuitos eléctricos empregando programas informáticos específicos.

 

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB 4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos básicos empregando lámpadas, zumbadores, motores, baterías e conectores

CMCCT, CAA, CSIEE

Deseña e monta circuítos eléctricos básicos en serie e paralelo.

Rúbrica de taller

TEB 4.3.2. Deseña circuitos eléctricos básicos, utilizando o software específico e a simboloxía axeitada e experimenta cos elementos que o configuran

CMCCT, CD, CAA, CSIEE

Deseña e experimenta con circuítos eléctricos básicos mediante software específico.

Exercicios de simulación no ordenador da aula.

Unidade 8: Programación 

(Bloque V. Tecnoloxías da información e da comunicación)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B5.3. Programación de aplicacións informáticas.  Estrutura e elementos básicos dun programa informático.

(Este contido impartirase  dentro do Proxecto Star Cach)

- Metodoloxía: descobremento guiado + expositiva

- Actividades:

 Programar un robot utilizando o software axeitado e poñelo en funcionamento

B5.3. Deseñar e elaborar unha aplicación mediante un contorno de programación gráfico, utilizando o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.

(Este contido avaliarase dentro do Proxecto Star Cach)

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB 5.2.1. Manexa programas e software  básicos

CMCCT, CD

Manexa                basicamente o

programa Scratch.        

Realización de exercicios no ordenador da aula.

TEB 5.2.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con equipamentos informáticos

CCL,CMCCT,

CD,CAA,CSIEE

Utiliza un programa de ofimática para a elaboración dun proxecto técnico sinxelo.

Rúbrica de Memoria

Realización de exercicios no ordenador da aula

TEB 5.3.1. Deseña e elabora aplicacións informáticas sinxelas mediante un contorno de programacoón gráfico.

CMCCT, CD,CAA,CSIE, CCEC

Realiza vídeo-xogos sinxelos con programa Scratch

Exercicios de simulación no ordenador da aula.

Contidos mínimos en 2º ESO

- A tecnoloxía como fusión da ciencia e a técnica. Ingredientes da tecnoloxía. Fases do proceso tecnolóxico.

- A aula taller e o traballo en grupo: normas de hixiene e seguridade na aula taller.

- Planificación e construción de prototipos e maquetas.


- O ordenador: elementos internos, compoñentes e funcionamento básico. Software e sistema operativo.

- Aplicacións ofimáticas: procesadores de texto

- Internet, a rede de redes. Servizos que ofrece Internet. Navegadores e buscadores.

- Programación de aplicacións informáticas. Estrutura e elementos básicos dun programa informático.


- Materiais e produtos tecnolóxicos. Clasificación dos materiais na construción de obxectos tecnolóxicos.

-  Propiedades dos materiais xerais.

-  Técnicas de traballo cos materiais para a fabricación dos obxectos técnicos. Ferramentas do taller.

-  Normas de seguridade e saúde no taller


- Debuxo técnico. Concepto e utilidade como medio de expresión de ideas técnicas. O bosquexo. O esbozo

-  Vistas dun obxecto. O sistema diédrico. Perspectiva

- Acoutamento. Escalas de ampliación e redución.

- Documentación técnica. Normalización.

- Aplicacións informáticas de deseño asistido por ordenador e simulación.


- Estruturas: definición (naturais e artificiais), tipos e condicións (rixidez, resistencia e estabilidade). Triangulación.

- Esforzos: definición e tipos principais: tracción, compresión, flexión, torsión e cortante.

- Mecanismos: clasificación. Funcionamento dos principais.

- Mecanismos de transmisión e transformación do movemento en máquinas e sistemas. Simuladores de sistemas mecánicos.


- Circuitos eléctricos. Elementos dun circuto eléctrico. Funcionamento. Magnitudes eléctricas. Lei de Ohm.

- Normas de seguridade ao traballar coa corrente eléctrica.

- Corrente eléctrica. Circuítos en serie e paralelo. Simboloxía.

- Deseñar, simular e montaxe de circuitos eléctricos. Instrumentos de medida.

7. UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 3º DA ESO. CONTIDOS MÍNIMOS

Todos os contidos se tratarán a través de clases teóricas, prácticas (taller e/ou informática) ou ambas. Na seguinte táboa, podemos ver un resumo das unidades didácticas.

1ª Avaliación

2ª Avaliación

3ª Avaliación

Contidos

teóricos

1.Tecnoloxía. Fases do proceso tecnolóxico

2. Expresión e comunicación técnica

3. Materiais de uso técnico

5. Electricidade e electrónica

7. Sistemas de control por computador. Elementos básicos de programación.

Exposición

Video-exposición: Materiais de construción

Exposición: A xestión da enerxía eléctrica

Video: STARcach

Proxecto

“Reciclando o Nadal”

Circuito-laberinto (para interactuar con robots na 3ª aval.).

Montaxe robot.

Programar un robot LEGO para interactuar.

Programar LEGO para crear unha curta de ciencia-ficción.

Contidos

Informática

4. O ordenador e os nosos proxectos: documentos online e sitios web.

6. TIC´s e a linguaxe da programación:

 Deseño, elaboración e comunicación de proxectos. Simulación de circuitos. Edición en vídeo.

- Linguaxes de programación.


3º ESO - 1ª avaliación

Unidade 1. Tecnoloxía. O proceso tecnolóxico 

(Bloque I. Proceso de resolución de problemas tecnolóxicos)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

 B1.1. Fases do proxecto tecnolóxico. A tecnoloxía como resposta ás necesidades humanas.

B1.2. Deseño de prototipos ou maquetas para resolver problemas técnicos.

 B1.3. Planificación e construción de prototipos ou maquetas mediante o uso responsable de materiais, ferramentas e técnicas axeitadas.

 B1.4. Traballo en equipo. Distribución de tarefas e responsabilidades. Seguridade no ámbito de traballo.

B1.5. Documentación técnica. Normalización. Utilización das tecnoloxías da información e da comunicación

 

- Metodoloxía: proxectos + descobremento guiado + expositiva.

- Actividades:

       - Presentación do curso: Programación, contidos, criterios de avaliación, actividades, Cachatronic, Boletín - apuntamentos,

Cacha-Ficción.

 - Avaliación inicial online

 - Revisión das normas e funcionamento do taller. Debuxo do mesmo sinalando riscos

     

PROXECTO:”Reciclando o Nadal”

B1.1. Identificar e describir as etapas necesarias para a creación dun produto tecnolóxico desde o seu deseño ata a súa comercialización, investigar a súa influencia na sociedade e propor melloras desde o punto de vista tanto da súa utilidade como do seu posible impacto social.

B1.2. Realizar as operacións técnicas previstas nun plan de traballo utilizando os recursos materiais e organizativos con criterios de economía, seguridade e respecto polo ambiente, e valorando as condicións do contorno de traballo.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB 1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico mediante o proceso de resolución de problemas técnolóxicos

CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC, CSIEE, CCEC

Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo.

Rúbrica de taller

TEB 1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo

CCL, CMCCT, CD, CAA

Cubre os documentos básicos necesarios para a planIficación da construción dun prototipo sinxelo.

Rúbrica de Memoria técnica

TEB 1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos

CMCCT, CAA, CSIEE

Fabrica un prototipo que dea solución ó problema técnico principal plantexado.

Rúbrica de taller

TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso

CAA, CSC, CSIEE

Mantén habitualmente unha actitude de respeto e colaboración cos seus compañeiros.

Rúbrica de taller


Unidade 2. O ordenador e os nosos proxectos 

(Bloque V. Tecnoloxías da información e da comunicación)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B5.1. Elementos dun equipamento informático

B5.2. Ferramentas e aplicacións básicas para a procura, descarga, intercambio e publicación de información

- Aplicacións de sobremesa e tablet útiles en Tecnoloxía e TIC: edición de fotografía, debuxo, carteis, simuladores...

-Edición online e/ou compartición e subida á web de presentacións

- Creación e/ou utilización de páxinas web, blogs e redes sociais como medio de transmisión de información

B5.3. Medidas de seguridade no uso de intercambio de información

- Transferencia e aloxamento de ficheiros. Marco legal para a distribución dos contidos: protección dos dereitos de autor. Licenzas de uso e distribución de software. CC

- Metodoloxía: descobremento guiado + expositiva (o propio alumnado)

- Actividades:

- Creación colaborativa de folla de cálculo (ex: medias de notas) en Google Drive

     

- Creación dun blog por grupos: pendurar nel entradas sobre música e/ou audiovisual de carácter gratuíto ou Creative Commons

- Edición de fotografía: modificación dunha foto personal a través do Gimp.

- Edición de vídeo: gravación de actividade na aula e edición online (YouTube)

- Proxección dunha curta para análise dos recursos audiovisuais e técnicos que utiliza

Creación dunha páxina web para os proxectos que se leven a cabo.

B5.1. Distinguir as partes operativas dun equipamento informático.

- Manter e optimizar as funcións principais dun ordenador, tableta ou teléfono móbil nos aspectos referidos ó seu uso, a súa seguridade e as funcións do sistema operativo.

B5.2. Utilizar de forma segura sistemas de intercambio de información

- Transferir a información duns programas a outros para obter documentos finais

- Coñecer e saber crear un blog ou un sitio WEB

- Saber utilizar programas de debuxo para deseñar bosquexos, editar fotografías, etc, e ser capaz de inserilos logo nunha memoria de proxecto

- Ser quen de capturar e editar vídeo con ferramentas sinxelas, dominando as técnicas básicas de montaxe, subtitulación e adición de audio

- Identificar e saber usar os servizos básicos da internet: navegación para a localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal e publicación de información

- Coñecer os tipos de licenzas de uso e distribución de contidos e software, sabendo rexistrar un produto como “Creative Commons”

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB 5.1.1. Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave

CMCCT, CD, CAA, CSIEE

Identifica as partes fundamentais dun computador.

Realización de exercicios.

        

Realización de probas escritas.

TEB 5.2.1. Manexa os espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de información

CMCCT, CD, CAA, CSIEE

Manexa basicamente un procesador de texto, unha folla de cálculo, un programa de deseño (CAD), xestiona a túa propia web.                                

                        

        

Realización de exercicios no ordenador da aula.

TEB 5.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco

CMCCT, CD, CAA, CSC

Utiliza adecuadamente o ordenador asignado respetando as normas de manexo.

Observación directa do manexo na aula.


Unidade 3. Expresión e comunicación gráfica

(Bloque II. Expresión e comunicación técnica)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B2.1. Elementos de información de produtos tecnolóxicos: esbozos e bosquexos

B2.2. Documentación técnica asociada a un produto tecnolóxico. Aplicacións informáticas de deseño gráfico por computador ou de simulación

- Deseño asistido por ordenador: CAD. Software en 2D (QCAD) e 3D (Sketch-Up)

- Metodoloxía: expositiva + proxectos na aula de informática + descobremento guiado

- Actividades:

     

       - Proxectar en 3D algún dos obxectos elaborados na Cachatronic Coop. en Sketch-Up.

PROXECTO:Incorporación do deseño á memoria do proxecto.

B2.1. Interpretar esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos tecnolóxicos

B2.2. Explicar, mediante documentación técnica, as fases dun produto desde o seu deseño ata a súa comercialización

- Utilizar programas informáticos para deseñar e debuxar pezas e obxectos tecnolóxicos en 2D e 3D.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB 2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos tecnolóxicos

CMCCT, CAA

Interpreta esbozos e bosquexos de produtos tecnolóxicos sinxelos.

Realización de exercicios

Rúbrica de taller

TEB 2.2.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo empregando software específico de apoio

CCL, CMCCT, CD, CAA

Realiza un orzamento sinxelo nunha folla de cálculo e elabora os documentos básicos de presentación dun prototipo cun procesador de texto.

Rúbrica da memoria técnica

Realización de exercicios no ordenador da aula.

Unidade 4. Materiais 

(Bloque III. Materiais de uso técnico)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B3.1. Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos. Clasificación

B3.2. Propiedades dos materiais técnicos. Técnicas de identificación

- Aplicacións na industria

- Normas de uso, seguridade e hixiene no manexo e mantemento de ferramentas e útiles para o traballo

- Metodoloxía: expositiva + proxectos + histórica

- Actividades:

       - Elaboración e corrección dos exercicios do boletín

       - Saída á rúa: Identificación dos materiais nas construcións do noso entorno.

 PROXECTO: Incorporación de diversos materiais reciclados para a fabricación dunha árbore de Nadal.

B3.1. Analizar as propiedades básicas dos materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos, recoñecendo a súa estrutura interna, en relación coas propiedades que presentan e as modificacións que se poidan producir

- Coñecer as características, variedades habituais e aplicacións técnicas dos materiais

- Valorar a importancia ambiental e socioeconómica de ser respectuosos co medio na extracción de materiais

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB 3.1.1. Describe as características propias dos materiais de uso técnico, comparando as súas propiedades

CCL, CMCCT, CAA

Describe as propiedades máis importantes dos materiais.

Realización de exercicios.        Realización de probas escritas.

TEB 3.1.2. Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico

CCL, CMCCT, CAA

Identifica as principais propiedades dos materiais utilizando distintas técnicas

Realización de exercicios.        

Realización de probas escritas.

3º ESO - 2ª avaliación

Unidade 5. Electricidade e electrónica 

(Bloque IV. Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B4.1. Efectos da corrente eléctrica. Lei de Joule

B4.2. Circuíto eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Elementos, funcionamento e simboloxía

- Lei de Ohm

B4.3. Instrumentos de medida das magnitudes eléctricas básicas.

B4.4. Deseño, simulación e montaxe de circuitos eléctricos básicos.Software de simulación de circuítos: crocodile clips

- Introdución á electrónica básica. Deseño, simulación e montaxe de circuitos electrónicos básicos.

- Metodoloxía: expositiva + proxectos

- Actividades:

       - Elaboración e corrección dos exercicios do boletín

       - Revisión da soldadura e identificación de compoñentes

       - Deseño de circuítos básicos en Crocodile e montaxe física dos mesmos para comprobación da lei de Ohm.

       

       - PROXECTO:

Deseño e construción dun circuíto-labirinto (para interactuar os robots na 3ª aval.).

B4.1. Relacionar os efectos da enerxía eléctrica e a súa capacidade de conversión noutras manifestacións enerxéticas

B4.2. Experimentar con instrumentos de medida e obter as magnitudes eléctricas básicas

B4.3. Deseñar e simular circuitos con simboloxía adecuadA

-Montar circuítos con operadores elementais

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB 4.1.1. Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión

CCL, CMCCT

Relaciona os 3 efectos da corrente eléctrica.

Realización de exercicios.

Realización de probas escritas

TEB 4.2.1. Utiliza correctamente os instrumentos de medida para coñecer as magnitudes eléctricas de circuítos básicos

CMCCT, CAA

Usa os instrumentos de medida para obter as magnitudes eléctricas básicas

Rúbrica de taller

TEB 4.2.2. Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos

CMCCT

Calcula as magnitudes eléctricas aplicando a Lei de Ohm

Realización de exercicios

Realización de probas  escritas

TEB 4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos empregando lámpadas, zumbadores, diodos LED, transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e resistencias

CMCCT, CAA, CSIEE

Deseña e monta circuitos eléctricos e electrónicos básicos utilizando distintos compoñentes.

Rúbrica de taller

TEB 4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos utilizando software específico e simboloxía adecuada, e experimenta cos elementos que o configuran

CMCCT, CD, CAA, CSIEE

Deseña e experimenta con circuítos eléctricos básicos mediante software específico.

Realización de exercicios no ordenador da aula.


Unidade 6. TIC’s e a linguaxe da programación

(Bloque V. Tecnoloxías da información e da comunicación)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B5.4. Deseño, elaboración e comunicación de proxectos técnicos coas tecnoloxías da información e da comunicación.

  - As linguaxes de programación: tipos e elementos

  - Programación con Scratch: o vídeoxogo como elemento educativo

- Metodoloxía: expositiva + proxectos

- Actividades:

 

- Análise de videoxogos de carácter educativo

       - PROXECTO:

Aplicar as TIC’s no proxecto de taller: programar robot LEGO para interactuar nun circuito-labirinto

B5.3. Utilizar un equipamento informático para elaborar e comunicar proxectos técnicos.

  - Valorar as posibilidades educativas dos videoxogos, así como os riscos que comporta o abuso dos mesmos

  -Ser quen de crear un videoxogo a través dunha linguaxe sinxela como Scratch

  - Coñecer os elementos básicos dunha linguaxe de programación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB 5.3.1. Instala e manexa programas e software básicos

CMCCT, CD, CAA

Manexa basicamente programas de software básicos.

Realización de exercicios no ordenador da aula

TEB 5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos

CMCCT, CD, CAA

Utiliza adecuadamente o ordenador asignado respetando as normas de manexo.

Observación directa na aula.

TEB 5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos

CCL, CMCCT, CD, CAA, CSIEE

Utiliza un programa de ofimática para a elaboración dun proxecto técnico sinxelo.

Rúbrica da memoria técnica.

Realización de exercicios no ordenador da  aula

3º ESO - 3ª avaliación

Unidade 7. Sistemas de control

(Bloque IV. Máquinas e sistemas: electricidade, electrónica e control)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B4.5. Sistemas de control por computador. Elementos básicos de programación

- Elementos mecánicos e eléctricos para o movimiento dun robot

- Elementos de detección do entorno: os sensores

 

- Linguaxe de programación

- Metodoloxía: expositiva + proxectos na aula de informática + descobremente guiado

- Actividades:

       - Realización de exercicios dos boletins de sistemas de control.

       - Programarase un robot Lego para a realización dun corto

PROXECTO:

Montaxe dun robot.

Programar un robot para crear unha curta de ciencia- ficción.

B4.4. Deseñar, montar e programar un sistema sinxelo de control.

- Conocer os elementos mecánicos e eléctricos que son necesarios para o movimiento dun robot e describir as características dos sensores e os tipos que existen

- Describir os conceptos básicos en sistemas de control e os elementos básicos da conversión analóxico-dixital e dixital-analóxico

- Distinguir aspectos básicos da programación de sistemas electrónicos dixitais e utilizar con destreza un entorno de programación gráfica para desenvolver, en equipo, un proxecto de sistema robótico

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB 4.4.1. Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control

CMCCT, CD, CAA, CSIEE

Deseña, monta e programa un sistema sinxelo de control.

Realización de exercicios no ordenador da  aula.

Reconoce as partes básicas que conforman un robot

CCL, CAA, CMCCT, CD

Identifica as partes dun robot.

realización de exercicios.

Realización probas escritas

Distingue os diferentes elementos e propiedades que posibilitan o movemento dun robot  

CCL, CMCCT, CD, CAA, CCEC

Recoñece os elementos mecánicos e eléctricos que fan posible o movemento dun robot.

Rúbrica de taller

Describe os principios de funcionamiento físico de diferentes sensores de temperatura, de presencia, ultrasóns, magnéticos, iluminación

CCL, CMCCT, CD, CAA, CCEC

Describe o funcionamento dos elementos de detección: tipos de sensores

Rúbrica de taller

Explica o funcionamento dos sistemas de control en lazo aberto e pechado

CCL, CMCCT, CD

Explica os tipos de sistemas de control

Realización de exercicios.

Realización de probas escritas

Describe os fundamentos básicos da conversión dixital-analóxica

CCL, CMCCT, CD

Describe os elementos básicos da conversión dixital-analóxica.

Realización de exercicios

Realización de probas escritas

CONTIDOS MÍNIMOS PARA 3º ESO

- Tecnoloxía: definición, proceso e fases. Impacto ambiental da actividade humana. O taller: normas de seguridade e utilización das ferramentas e técnicas axeitadas. A memoria técnica.

- Deseño, planificación e construción de prototipos ou maquetas.

- Elementos  de información de produtos tecnolóxicos: esbozos e bosquexos.

- Deseño asistido por ordenador: CAD. Software en 2D (QCAD) e 3D (Sketch-Up).


- Materiais utilizados na construción de obxectos tecnolóxicos.

- Propiedades dos materiais técnicos: técnicas de identificación


- Elementos dun equipamento informático.

- Coñecemento de distintas aplicacións informáticas de interese para a tecnoloxía e o traballo colaborativo: edición de fotografía e vídeo, debuxo, simuladores de circuítos, ofimática en liña (procesadores de texto, editores de presentacións, follas de cálculo)...

- Compartición e publicación online de traballos.


- Efectos da corrente eléctrica. Lei de Joule.

- Circuitos eléctricos: magnitudes eléctricas básicas,elementos, funcionamento e simboloxía.

- Lei de Ohm: cálculos.

- Instrumentos de medida das magnitudes eléctricas básicas.

- Introdución á electrónica básica: a resistencia, o condensador. Semicondutores: o díodo. O futuro da electrónica.

-Deseñar, simular e montar circuitos eléctricos e electrónicos básicos.


- A transmisión de información hoxe en día. Internet.

- Comunidades virtuais: mensaxaría instantánea, páxinas web, blogs e wikis. Redes sociais como medio de transmisión de información.

- Transferencia e aloxamento de ficheiros. Marco legal para a distribución dos contidos: protección dos dereitos de autor. Licenzas de uso e distribución de software. Creative Commons.

- Deseñar elaborar e comunicar proxectos técnicos a través das TIC´s.

- Linguaxes sinxelas de programación.

8. UNIDADES DIDÁCTICAS PARA 4º DA ESO. CONTIDOS MÍNIMOS

Todos os contidos se tratarán a través de clases teóricas, prácticas (taller e/ou informática) ou ambas. Na seguinte táboa, podemos ver un resumo das unidades didácticas.

1ª Avaliación

2º Avaliación

3º Avaliación

Unidades

1. Electrónica analóxica

2. Electrónica dixital

3. Sistemas de comunicación

4. Instalacións na vivenda

6. Control e robótica: LEGO, ARDUINO

7. Historia da Tecnoloxía

5. Pneumática e hidráulica

6. Control e robótica: LEGO, ARDUINO

Exposición

Video-exposición: Sistemas de comunicación.

Video-exposición: Instalacións da vivenda: funcionamento e historia

Videoinstalación: STARcach

Proxecto

 • Montaxe circuitos analóxicos e dixitais (Protoboard)
 • PROXECTO1:

Deseño domo xigante

      ●   PROXECTO 2:

Proxecto de comunicacións

 • Programación de LEGOs
 • Programación semáforos con Arduino
 • PROXECTO:

Sensorización Domo xigante e/ou instalacións STAR gal

Proxecto: Hidráulica/Processing

Informática

Representación e resolución de circuítos analóxicos e dixitais

O ordenador como dispositivo de control.

Programación: LEGO, Logo, Arduino

Simulación con PNeusim


4º ESO - 1ª avaliación

Unidade 1. Electricidade e electrónica 

(Boque II. Electrónica, pneumática e hidráulica)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B3.1. Electrónica analóxica

- Repaso das magnitudes eléctricas nos circuitos serie e paralelo.

- Asociación de resistencias.

- Medida eléctrica: o polímetro.

B3.2. Compoñentes básicas

- Resistencia (código cor, tipos)

- Condensador (carga, descarga)

- Relé (funcionamento, aplicacións).

- Semicondutores: díodos (funcionamento e tipos).

- Semicondutores: transistor (funcionamiento e usos).

B3.3. Simboloxía e análixe de circuítos elementais

B3.4. Uso de simuladores para analizar o comportamento dos circuítos electrónicos

B3.5. Montaxe de circuítos sinxelos

- Metodoloxía: expositiva + proxectos

- Actividades:

       - Presentación do curso: Programación, contidos, criterios de avaliación, actividades, Cachatronic, Club do Antifás e Cacha-Ficción.

       - Entrega de boletín de exercicios e prácticas

       - Avaliación inicial      

       - Exposición dos contidos da materia a través apuntes do Cachatronic

       - Identificación de compoñentes

       - Prácticas de electrónica sobre protoboard de acordo con boletín Cachatronic

       - PROXECTO 1: Domo xigante.

        -PROXECTO 2: proxecto de comunicacións

B3.1. Analizar e describir o funcionamento, aplicación e compoñentes elementais dun sistema electrónico

B3.2. Empregar simuladores que faciliten o deseño e permitan a práctica  coa simboloxía normalizada

B3.3. Experimentar coa montaxe circuítos electrónicos sinxelos e aplicalos no proceso tecnolóxico

- Saber traballar con orde e respectar as normas de seguridade e hixiene, debido aos riscos que implica a manipulación de aparellos eléctricos.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB3.1.1. Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado por compoñentes elementais

CCL, CMCCT

Analiza e describe o funcionamento dun circuíto electrónico básico.

Realización de exercicios

Realización de probas escritas

TEB3.1.2. Explica as características e as funcións de compoñentes básicos: resistor, condensador, díodo e transistor

CCL, CMCCT

Explica brevemente as características e funcións de compoñentes electrónicos básicos.

Realización de exercicios

Realización de probas escritas

TEB3.2.1. Emprega simuladores para o deseño e a análise de circuítos analóxicos básicos, utilizando simboloxía axeitada

CD, CMCCT, CAA, CSIEE

Deseña circuitos analóxicos básicos empregando simuladores.

Rúbrica de taller

TEB3.3.1. Realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos deseñados previamente

CMCCT

Monta circuítos electrónicos básicos

Rúbrica de taller

Unidade 2.  Electrónica dixital 

(Boque II. Electrónica, pneumática e hidráulica)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B3.6. Lóxica dixital

B3.7. Aplicación da álxebra de Boole a problemas tecnolóxicos

- Implementación de funcións. Táboas de verdade

B3.8. Portas lóxicas

- Deseño de circuítos básicos (simulación online)

- Montaxe de circuítos básicos con circuítos integrados

- Metodoloxía: expositiva + proxectos

- Actividades:

       - Exposición dos contidos do tema a partir de presentación Cachatronic

       - Deseño de circuítos en crocodile clips ou en aplicación online (link no Cachatronic)

       - Prácticas de montaxes en protoboard, a partir propostas resoltas e a partir problema lóxico

B3.4. Realizar operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole na resolución de problemas tecnolóxicos sinxelos

B3.5. Relacionar formulacións lóxicas con procesos técnicos e resolver problemas tecnolóxicos sinxelos mediante portas lóxicas

- Traballar con orde e respectar as normas de seguridade e hixiene, debido aos riscos que implica a manipulación de aparellos eléctricos

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB3.4.1. Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole

CMCCT

Utiliza a álxebra de Boole para realizar operacións lóxicas.

Realización de exercicios.

Realización probas escritas

TEB3.4.2. Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos

CMCCT, CSIEE, CAA

Aplica fórmulas lóxicas para proxectos técnicos.

Realización de exercicios.

Realización probas escritas

TEB3.5.1. Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos

CMCCT, CSIEE, CAA

Resolve problemas tecnolóxicos sinxelos usando portas lóxicas.

Realización de exercicios.

Realización probas escritas

Unidade 3. Sistemas de comunicación.

(Boque III. Tecnoloxías da comunicación)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B.1.1. Elementos e dispositivos de comunicación con fíos e sen fíos

- Transmisión de sinais eléctricas

- Medios de comunicación con fíos: cable de pares, cable coaxial e cable de fibra óptica.

- Telégrafo. Teléfono.

- O espectro radioeléctrico. Propiedades da radiación electromagnética. Bandas de frecuencia e aplicacións. Repartición do espectro.

- Comunicación vía satélite: elementos, satélites. O sistema de posicionamento global (GPS).

- A telefonía móbil, características principais

- A radio. Emisor e receptor. Modulación AM e FM

- A televisión. Fundamentos. Receptores de televisión. Medios televisivos

- Efectos das radiacións electromagnéticas na saúde

B.1.2. Tipoloxía de redes

- Transmisión de datos: características dun protocolo de comunicación.

Concepto de ISP, dirección IP, nome de dominio e DNS. O protocolo TCP/IP.

- Conexións á Internet: RTB, RDSI, ADSL, cable, vía teléfono móbil, PDA, vía satélite, pola rede eléctrica e mediante redes sen fíos.

- Configuración dunha conexión WIFI

B1.3. Publicación e intercambio de información en medios dixitais

B1.5. Uso de computadores e outros sistemas de intercambio de información

- Metodoloxía: expositiva + proxectos

- Actividades:

       - Exposición oral  por grupos dos contidos a través dunha presentación en Google Docs ou unha montaxe audiovisual. Basearse no boletín de exercicios

       - Investigación: efectos das radiacións electromagnéticas na saúde. Informes e contrainformes: ética na Tecnoloxía

       - MSdos para recoñecemento e identificación do propio terminal nunha rede

    VIDEO-EXPOSICIÓN: Sistemas de comunicación

B1.1. Analizar os elementos e os sistemas que configuran a comunicación con fíos e sen eles

 

- Saber representar un sistema de telefonía con fíos cos seus distintos elementos (terminal telefónico, diferentes medios de transmisión e centrais de conmutación)

- Ser capaz de interpretar textos sobre o espectro radioeléctrico como recurso limitado, a necesidade de repartir as frecuencias para o seu uso e as características xerais de propagación

- Describir un sistema de radio, recoñecer a necesidade da modulación e amplificación no emisor e indicar os distintos bloques do receptor e a súa función

- Analizar o xeito no que se forman as imaxes na televisión e coñecer as imperfeccións que o noso cerebro aproveita para captalas

- Realizar un esquema do proceso: desde a gravación dunha secuencia ata que esta chega aos nosos receptores

- Coñecer os efectos das radiacións electromagnéticas, qué aparellos emiten radiacións, qué unidades se empregan para medir estas radiacións e qué medidas preventivas poden tomarse

B1.2. Acceder a servizos de intercambio e publicación de información dixital con creterios de seguridade e uso responsable

- Coñecer e comprender diversos conceptos básicos da Internet: proveedor, dirección IP, dominio, servidor, protocolo

- Describir basicamente o funcionamento da Internet desde as funcionalidades do protocolo TCP/IP

B1.4. Utilizar equipos informáticos

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB1.1.1. Describe os elementos e os sistemas fundamentais que se utilizan na comunicación con fíos e sen eles

CCL, CMCCT, CD

Describe brevemente os elementos  e sistemas utilizados na comunicación sen fíos e sen eles.

Realización de exercicios

Realización de probas escritas

TEB1.1.2. Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais

CCL, CMCCT, CD

Describe as formas de conexión en dispositivos dixitais.

Realización de exercicios

Realización de probas escritas

TEB1.2.1. Localiza, intercambia e publica información a través de internet empregando servizos de localización, comunicación intergrupal e xestores de transmisión de son, imaxe e datos

CD,  CAA, CSIEE

Utiliza internet para publicar e intercambiar información con datos, imaxes e son.

Realización de exercicios no ordenador da aula

TEB1.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco

CD, CSC

Respeta as normas de seguridade en cada caso.

Observación directa

4º ESO - 2ª avaliación

Unidade 4. Instalacións na vivenda

(Boque I. Instalacións na vivenda)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B2.1. Instalacións características: eléctrica, de auga sanitaria e de saneamento

- Instalación eléctrica dun edificio e do interior da vivenda. Grao de electrificación, conexións, materiais e dispositivos eléctricos

 - Circuítos interiores de auga: compoñentes básicas

- Rede urbana de augas e lixo

B2.2. Outras instalacións:

- Instalacións de calefacción: tipos e compoñentes

- Instalacións de gas: clases, distribución e compoñentes

- Aire acondicionado

- Domótica

B2.3. Normativa, simboloxía, análise e montaxe de instalacións básicas

B2.4. Aforro enerxético nunha vivenda. Arquitectura bioclimática. Sistemas de aproveitamento da enerxía. Smart cities

- Metodoloxía: expositiva + proxectos + descobremento guiado

- Actividades:

       - Exposición oral por grupos do funcionamento das instalacións dun fogar (un por cada grupo) a través dunha presentación en Google Docs ou dunha vídeo-reportaxe. Basearse en contidos do boletín

       - Identificación e análise das instalacións do fogar de cada quen; elaboración de planos

    Video-exposición: Instalacións da vivenda: funcionamento e historia.  

       

B2.1. Describir os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda e as normas que regulan o seu deseño e a súa utilización

- Coñecer as normas básicas de seguridade e mantemento das distintas instalacións

B2.2. Realizar deseños sinxelos empregando a simboloxía axeitada

B2.3. Experimentar coa montaxe de circuítos básicos e valorar as condicións que contribúen ó aforro enerxético

B2.4. Avaliar a contribución da arquitectura da vivenda, das súas instalacións e dos hábitos de consumo ó aforro enerxético

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB2.1.1. Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda

CMCCT, CAA

Coñece as diferencias nas instalacións dunha vivenda

Realización de exercicios

Realización de probas escritas

TEB2.1.2. Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda

CCL, CMCCT

Describe brevemente os elementos dunha instalación

Realización de exercicios

Realización de probas escritas

TEB2.2.1. Interpreta e manexa simboloxía de instalacións eléctricas, calefacción, subministración de auga e saneamento, aire acondicionado e gas

CMCCT, CAA

Manexa e recoñece a simboloxía nas instalacións dunha vivenda.

Realización de exercicios

Realización de probas escritas

TEB2.2.2. Deseña con axuda de software unha instalación para unha vivenda tipo con criterios de eficiencia enerxética 

CMCCT, CD, CSC, CSIEE

Deseña unha instalación para unha vivenda con eficiencia enerxética usando un software.

Realización de exercicios no ordenador da aula

TEB2.3.1. Realiza montaxes sinxelos e experimenta e analiza o seu funcionamento

CMCCT, CAA, CSIEE

Monta unha instalación sinxela.

Rúbrica de taller

TEB2.4.1. Propón medidas de redución do consumo enerxético dunha vivenda

CAA, CSC, CSIEE

Toma medidas de eficiencia enerxética dunha vivenda.

Rúbrica de taller

Unidade 6. Control e robótica. Linguaxes de programación 

(Bloque IV. Control e robótica)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B1.4. Conceptos básicos e introdución ás linguaxes de programación

 

- Metodoloxía: expositiva + proxectos

- Actividades:

       

       - Software de control básico: Logo

        - Deseño dun videoxogo con Scratch

  PROXECTO: Sensorización Domo xigante e/ou instalacións STARgal

         

B1.3. Elaborar programas informáticos sinxelos

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB1.3.1. Desenvolve un programa informático sinxelo para resolver problemas, utilizando unha linguaxe de programación

CAA, CSIEE, CD

Elabora un programa informático utilizando unha linguaxe de programación.

Realización de exercicios no ordenador da aula

Unidade 7. Historia da Tecnoloxía 

(Bloque V. Tecnoloxía e sociedade)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B6.1. O desenvolvemento tecnolóxico ó longo da historia

- Significado de ciencia, técnica e tecnoloxía

- Fitos fundamentais na historia da tecnoloxía. Localización histórica dos mesmos

- Caracterización dos modelos sociais, tecnoloxías que marcan os distintos períodos

- Relación da tecnoloxía co modelo social

B6.2. Análise da evolución dos obxectos tecnolóxicos. Importancia da normalización nos produtos industriais

 B6.3. Aproveitamento de materias primas e recursos naturais

B6.4. Adquisición de hábitos que potencien o desenvolvemento sustentable

- Metodoloxía: expositiva + proxectos.

- Actividades:

     

       - Exposición oral por grupos dos contidos do tema a través dunha presentación en Google Drive ou unha vídeo-reportaxe

       

B6.1. Coñecer a evolución tecnolóxica ao longo da historia

B6.2. Analizar obxectos técnicos e tecnolóxicos mediante a análise de obxectos

B6.3. Valorar a repercusión da tecnoloxía no día a día

 

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB6.1.1. Identifica os cambios tecnolóxicos máis importantes que se produciron ao longo da historia da humanidade.

CMCCT, CAA, CCEC,  CSC

Recoñece os cambios tecnolóxicos máis importantes da historia.

Realización de exercicios.

Realización de probas escritas.

TEB6.2.1. Analiza obxectos técnicos e a súa relación co contorno, interpretando a súa función histórica e a evolución tecnolóxica

CMCCT, CAA, CSC, CCEC

Analiza obxectos tecnolóxicos do contorno interpretando a súa evolución.

Realización de exercicios.

Realización de probas escritas.

TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor fronte ao desenvolvemento tecnolóxico a partir da análise de obxectos, relacionado inventos e descubertas co contexto en que se desenvolven

CCL, CMCCT, CSC, CCEC

Avalía o desenvolvemento tecnolóxico analizando obxectos e inventos da contorno

Realización de exercicios.

Realización de probas escritas.

TEB6.3.2. Interpreta as modificacións tecnolóxicas, económicas e sociais en cada período histórico, axudándose de documentación escrita e dixital

CCL, CMCCT, CD, CAA, CSC, CCEC

Interpreta os cambios tecnolóxicos, económicos e sociais ó longo da historia.

Realización de probas escritas.

Realiza exercicios coa

axuda do ordenador da aula.

4º ESO - 3ª avaliación

Unidade 5. Pneumática e Hidráulica 

(Boque II. Electrónica, pneumática e hidráulica)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B5.1. Análise de sistemas pneumáticos e hidráulicos

B5.2. Compoñentes, funcionamento e aplicacións básicas

B5.3. Principios físicos de funcionamento

B5.4. Simboloxía

B5.5. Simuladores de circuítos hidráulicos e pneumáticos: FluidSim

B5.6. Exemplos de aplicación en sistemas industriais

- Metodoloxía: expositiva + proxectos.

- Actividades:

        - Realización de exercicios de identificación de elementos nos circuítos hidráulicos e pneumáticos (Cachatronic)

        - Simulación de montaxes propostas a través do FluidSim

        - Montaxe de circuítos sinxelos con prototipos no taller (equipamento de pneumática)

        - PROXECTO: deseño, planificación e montaxe dun sistema hidráulico

B5.1. Coñecer as principais aplicacións das tecnoloxías pneumática e hidráulica

B5.2. Coñecer os elementos fundamentais que constitúen estes sistemas e describir as súas características e o seu funcionamento básico

B5.3. Utilizar a simboloxía e a nomenclatura necesaria para representar circuítos coa finalidade de deseñar e construír sistemas pneumáticos e hidráulicos sinxelos capaces de resolver problemas cotiáns

B5.4. Experimentar con dispositivos pneumáticos ou simuladores informáticos

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB5.1.1. Describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e pneumática

CCL, CMCCT

Describe as aplicacións principais das instalacións hidráulica e pneumática.

Realización de exercicios

Realización probas escritas

TEB5.2.1. Identifica e describe as características e o funcionamento deste tipo de sistemas

CCL, CMCCT

Identifica e explica o funcionamento das instalacións hidráulica e pneumática.

 

Realización de exercicios

Realización probas

escritas

TEB5.3.1. Emprega a simboloxía e a nomenclatura para representar circuítos que resolvan un problema tecnolóxico

CMCCT, CAA, CSIEE

Usa a  simboloxía axeitada en circuitos que resolvan un problema tecnolóxico sinxelo.

Realización de exercicios

Realización probas

escritas

TEB5.4.1. Realiza montaxes de circuítos sinxelos pneumáticos ou hidráulicos con compoñentes reais ou mediante simulación

CMCCT, CD, CAA, CSIEE

Monta circuitos pneumáticos e hidráulicos sinxelos.

Rúbrica de taller

Unidade 6. Control e robótica 

(Bloque IV. Control e robótica)

Contidos

Actividades/metodoloxía

Criterios avaliación

B4.1. Sistemas automáticos; compoñentes características de dispositivos de control

- Sistemas de control. Tipos. Realimentación

- Sensores. Tipos, características e utilización en sistemas de control

- Control electromecánico: leva, final de carreira e relé

- Control electrónico: transistores

- Control por ordenador: entrada e saída de datos

- Sinais analóxicos e dixitais

 B4.2. Deseño e construción de robots

B4.3. Graos de liberdade

B4.4. Características técnicas

B4.5. O computador como elemento de programación e control

B4.6. Linguaxes básicas de programación

B4.7. Aplicación de tarxetas controladoras na experimentación con prototipos deseñados

- Metodoloxía: expositiva + proxectos

- Actividades:

       

       - Software de control básico: Logo

        - Deseño dun robot LEGO a partir de elementos preconstruídos

 

         - Uso do ordenador para programar un robot LEGO e recibir e procesar información do entorno

- Proxecto: Processing

-Video instalación:

STAR cach

B4.1. Analizar sistemas automáticos, describir as súas compoñentes

B4.2. Montar automatismos sinxelos

B4.3. Desenvolver un programa para controlar un sistema automático ou un robot e o seu funcionamento de forma autónoma

- Utilizar sensores en sistemas automáticos para adquirir información da contorna. Describir e clasificar distintos tipos de sensores

- Deseñar e construír un robot ou sistema automático que sexa capaz de manter o seu funcionamento en función da información que recibe da contorna

- Analizar e desenvolver programas informáticos para controlar sistemas automáticos

- Utilizar o ordenador como ferramenta de adquisición e interpretación de datos, e como realimentación doutros procesos cos datos obtidos

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Grao mínimo de consecución

Procedementos e instrumentos de avaliación

TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos sistemas automáticos

CCL, CMCCT

Describe os compoñentes dun automatismo.

Realización de exercicios.

Realización de probas escritas.

TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos técnicos habituais, diferenciando entre lazo aberto e pechado

CMCCT, CAA

Analiza o funcionamento básico de automatismos en dispositivos habituais.

Realización de exercicios.

Realización de probas escritas.

TEB4.2.1. Representa e monta automatismos sinxelos

CMCCT, CAA

Monta automatismos coa simboloxía axeitada.

Rúbrica de taller.

TEB4.3.1. Desenvolve un programa para controlar un sistema automático ou un robot que funcione de forma autónoma en función da realimentación que recibe do contorno

CMCCT, CD, CAA, CSIEE

Programa un automatismo sinxelo en función das instrucións que recibe.

Realización de exercicios no ordenador da aula.

Rúbrica de taller.


CONTIDOS MÍNIMOS PARA 4º ESO

- Magnitudes eléctricas nos circuitos serie e paralelo. Asociación de resistencias: cálculo teórico e comprobación a través do polímetro.

- Compoñentes electrónicas básicas: resistencia, condensador, díodo, transistor. Outras compoñentes de entrada (LDR, NTC) e saída (LED, zumbador).

- Funcionamiento do transistor. Uso do transistor como interruptor. Uso do transistor como amplificador. Aplicación a diferentes circuitos.


- Lóxica dixital. Plantexamento dixital de problemas tecnolóxicos: implementación de funcións. Táboas de verdade. Portas lóxicas.

- Deseño e montaxe de circuítos básicos (simulación online).


- Comunicación con (tipos de cables, telégrafo e teléfono) e sen fíos (o espectro radiolétrico, bandas de frecuencia e aplicacións). Transmisión de sinais eléctricas. Comunicación vía satélite: elementos, satélites. O sistema de posicionamento global (GPS).

- A telefonía móbil, características principais.

- A radio. Emisor e receptor. Modulación AM e FM. Funcionamento.

- A televisión. Fundamentos. Receptores de televisión. Medios televisivos.

- Efectos das radiacións electromagnéticas na saúde.

- Conexións á Internet: RTB, RDSI, ADSL, cable, vía teléfono móbil, PDA, vía satélite, pola rede eléctrica e mediante redes sen fíos. Características principais dos distintos tipos de conexión.

Configuración dunha conexión WIFI.


- Instalacións da vivenda: características, compoñentes  e funcionamente. Eléctrica, circuítos interiores de auga, de calefacción, de gas, telefonía, radio, televisión.

- Seguridade e mantemento das instalacións.

- Arguitectura bioclimática e domótica. Sistemas de aproveitamento da enerxía.


- Sistemas de control. Tipos. Realimentación.

- Sensores. Tipos (LDR, PTC, NTC, interruptor, final carreira, relé), características e utilización en sistemas de control.

- Control por ordenador. Entrada e saída de datos. Programación: LOGO.

- Robots. Arquitectura, deseño e montaxe. Programación de robots. LEGO.


- Sistemas pneumáticos e hidráulicos: principios, elementos compoñentes, funcionamento e aplicacións básicas.

- Exemplos de aplicación en sistemas industriais.


- Significado de ciencia, técnica e tecnoloxía.

- Fitos fundamentais na historia da tecnoloxía. Localización histórica dos mesmos.

- Caracterización dos modelos sociais, tecnoloxías que marcan os distintos períodos.

- Relación da tecnoloxía co modelo social.

- Desenvolvemento sostible.


9. PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN

A continuacion imos ver falar dos instrumentos e criterios de cualificación que se terán en conta. No Anexo 0 pode verse a información que se pasou ó alumnado a respecto do tema.
9.1. Instrumentos

De acordo co Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, no seu artigo 21, establece o seguinte sobre o carácter da avaliación:

1. A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua, terá carácter formativo e integrador e será diferenciada segundo as distintas materias do currículo.

2. A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo: as competencias básicas, os obxectivos, os contidos e criterios de avaliación de cada unha das materias ou ámbitos, establecidos no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, e a concreción que fagan os centros no seu proxecto educativo. Terá como referentes as competencias clave e os obxectivos xerais da etapa. Os criterios de avaliación das materias serán o referente fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das competencias clave como a consecución dos obxectivos.

3. A avaliación será continua en canto que forma parte do proceso de ensino aprendizaxe e terá carácter formativo e integrador permitindo detectar as dificultades no momento que se producen e, en consecuencia, incorporar medidas de ampliación, enriquecemento, reforzo ou de adaptación que permitan garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo do alumnado e unha mellor adecuación da práctica docente.

Tendo en conta o anterior, establecemos os seguintes instrumentos de avaliación:

9.2. Criterios de cualificación. Valoración según Estándares de Aprendizaxe

Como xa indicamos no comezo deste capítulo, no Anexo 0 veremos os contidos avaliables correspondentes a cada estándar para cada curso nas 3 avaliacións. Ó alumnado pasóuselle un resumo que se inclúe neste mesmo anexo, mentres na aula se penduraron os contidos e estándares.

A ponderación de cada estándar e porcentaxe relativo a cada instrumento pode variar respecto deste plantexamento inicial, o cal será indicado debidamente ó alumnado e nas actas do Departamento.

Será imprescindible obter un mínimo de 3,5 en cada un dos instrumentos de avaliación para aprobar as avaliacións durante o curso. De suspenderse un ou varios trimestres, o alumnado terá en xuño a posibilidade de presentarse a un exame para recuperar a materia. Neste caso, será preciso obter un 5 na proba escrita. Considérase que os estándares de aprendizaxe que se valoran en taller son esencialmente os mesmos en cada avaliación, polo que non será preciso recuperar a parte práctica da materia se esta foi aprobada en calquera das 3 avaliacións.

 

9.3. Recuperación de pendentes.

A fin de preparar os parciais de pendentes que se prescriben na normativa, farase entrega ó alumnado de boletíns de exercicios (os mesmos que para o curso global; poden verse nos anexos da Programación). Cada profesora fará un seguimento puntual do seu respectivo alumnado, procurando orientalo para que prepare ben as probas. A comezo de curso establecerase un recreo semanal para reunirse co alumnado que así o desexe.

O alumnado que suspenda o 1º parcial poderá recuperalo cando faga o 2º parcial ou no examen final, así como o que suspenda o 2º parcial poderá ir tamén ó final, de maneira que teña doble oportunidade de aprobar a materia.

9.4. Convocatoria extraordinaria de setembro.

Tal e como se indicou con anterioridade, acudirá a esta convocatoria o alumnado que suspenda a 3ª avaliación ou a proba extraordinaria final en xuño.

Non consideramos preciso entregar ningún material adicional para preparar a proba de setembro, pois na libreta do mesmo deberán estár as actividades que se foron realizando durante o curso e no blog do Cachatronic teñen toda a programación con links a boletíns, exercicios online e recursos multimedia variados.

10. METODOLOXÍA.

10.1. Método de proxectos. Outros métodos

Ainda que na área de Tecnoloxía se debe tomar como referencia bàsica a metodoloxía empregada polo home para a resolución de problemas, é dicir, o método de proxectos, a programación desta área baseada unicamente nesta metodoloxìa presentaría varios inconvintes: falta de tempo (en 3º da ESO só hai dúas horas de clase), insuficiente valor didactico das solucións aportadas polos alumnos, dificultade de traballar certos contidos con esta metodoloxía.

Por estes e outros motivos contémplase tamén a utilización doutros métodos didácticos adaptados cada un deles tanto ao tipo de contido abordado en cada unidade didáctica coma aos recursos dispoñibles e á realidade de cada grupo de alumnos, podendo incluso alternarse diferentes métodos no transcurso dunha mesma unidade didáctica. Así se explicita na secuencia de unidades didácticas que pode verse nos capítulos 6, 7 e 8.

Método expositivo

É un método moi útil para a transmisión de información e para a construción de conceptos e o coñecemento de normas. Resultará útil para comezar a maioría das unidades, especialmente as vinculadas ós bloques de Hardware e Sistemas operativos, Electricidade e electrónica, (2º e 3º ESO), e Electrónica, Pneumática e Hidráulica, Tecnoloxías da comunicación e Control e Robótica (4º ESO).

Unha secuencia de actividades a realizar, seguindo este método, podería ser:

Método de descobremento guiado

Este método favorece a participación do alumnado na construción do seu coñecemento. Resulta conveniente empregalo nos bloques Resolución de problemas técnicos, Materiais de uso técnico, Estruturas, Máquinas e mecanismos, Tecnoloxías da Comunicación (2º e 3º da ESO), e Tecnoloxía da Comunicación, Tecnoloxía e Sociedade (4º da ESO).

Unha secuencia de actividades a realizar, seguindo este método, podería ser:

Método de construción de coñecementos

Este método resulta particularmente indicado para abordar contidos dunha certa complexidade conceptual.

O método consiste en realizar de forma alternada explicacións por parte da profesora e exercicios e actividades de experimentación por parte do alumnado, entre as que se intercalarían outras coma o visionado de algun recurso audiovisual ou algunha actividade de recopilación. É particularmente útil para os bloques de Electricidade e Electrónica.

Método histórico

É sobre todo un método informativo que implica ao alumno en actividades que fomentan destrezas e hábitos de traballo intelectual. Moi útil para os bloques de Tecnoloxía da comunicación, Internet, e Tecnoloxía e Sociedade.

Unha secuencia de actividades a realizar, seguindo este método, podería ser:

Dentro do desenvolvemento de cada unidade didáctica, e seguindo a secuenciación do método ou métodos máis indicado, deseñaranse e plantexaranse as actividades necesarias para abordar os diferentes tipos de contidos. En cada caso o tipo de actividade e o seu grado de peche ou apertura dependerá tanto do tipo de contido estudado coma dos recursos dispoñibles e a realidade de cada grupo de alumnos.

10.2. Materiais e recursos didácticos

Velaiquí algúns dos máis utilizados:

Recursos e materiais didácticos utilizados polas profesoras

Recursos e materiais didácticos utilizados polo alumnado

Materiais escritos e impresos:

Outros materiais:

10.3. Atención á diversidade.

A nosa materia, en tanto en canto se desenvolve principalmente a través dunha metodoloxía baseada en proxectos prácticos estruturados en grupo, permite un achegamento sincero á naturaleza de cada individuo. É imprescindible coñecer previamente ó alumnado (para o cal é básica a avaliación inicial), a fin de xuntar rapaces que poidan axudarse mutuamente: nenos tímidos con aqueles máis extrovertidos, rapaces con dificultades de comprensión xunto á aqueles de intelecto rápido e inclinación a axudar ó compañeiro…

Sempre respectando os contidos mínimos da nosa materia, que foron consignados en páxinas anteriores, podemos concretar (dunha forma moi xenérica) que o  tratamento á diversidade se recolle de diferentes xeitos:

10.4. Información ó alumnado

Toda a información relevante se lle dá ó alumnado nas propias aulas; alén disto, os contidos de todo o curso e os recursos dixitais utilizados pode consultalos o alumnado en calquera momento no Cachatronic.

Para cada nivel, ademais, crearase un grupo de correo a partir das contas que tódolos rapaces e rapazas deben abrir no servizo de Google, gmail. Este servizo permite utilizar o software ofimático en liña Google Drive, no cal o alumnado realizará os seus traballos. Os dcoumentos así elaborados son compartillados coas profesoras, quen poden acceder a eles en calquera momento así como corrixilos e publicalos no Cachatronic ou calquera outra páxina. A través do grupo de correo establécese unha comunicación áxil e efectiva que permite remarcar aquelas notificacións dadas en clase.

Cada profesora establecerá un recreo á semana para resolver dúbidas puntuais do seu alumnado, particularmente aquel coa materia pendente.

En concreto:


11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS

Á espera de que no centro se realice unha reunión coa Xefa do Departamento de Actividades Extraescolares para coordinar as eventuais actividades entre os diferentes Departamentos, prevemos[2]:  

Para 2º de ESO :

- Visita á empresa local : Esteleiro de ribeira Triñanes.

- Visita a empresa: Cortizo (Padrón)

Buscaremos de coordinarnos con algún Departamento.

Por determinar a data. Preferible no 2º trimestre.

Para 3º de ESO

                                -  Visita á Escola Superior de Enxeñeiros de camiños, canais e portos da Universidade da Coruña.

                                 -Visita ó laboratorio de investigación de robótica Bricolabs, A Coruña

Preferible para o 2º trimestre.

                       

                      Para  4º de ESO :

- Participación no concurso de Robótica Barrié de la Maza, na Coruña (se se convoca). Dependerá das datas da convocatoria do concurso.

-Visita ó Instituto Politécnico de Santiago para a visita ó Ciclo Superior de Automatización e Robótica Industrial e a Facultade de Ciencias Físicas. Coordinarase a visita cos departamentos de Orientación e Física e Química. No 3º trimestre


12. DESENVOLVEMENTO DO PLAN TICs

Dende este Departamento e xa dende anos atrás véñense introducindo diferentes aspectos recollidos agora no plan de desenvolvemento das TICs. Nos últimos cursos realizouse un esforzo por parte das profesoras do departamento na utilizacion das TIC tanto para a preparación de materiais e recursos didácticos, coma no deseño de actividades a realizar polo alumnado. Exemplos do resultado desta traxectoria son:

Ademais do indicado ata agora, hai que recordar que nesta programación están tamén incluídos de forma particular moitos dos contidos e obxetivos perseguidos no plan TIC:


13. CONTRIBUCIÓN Á LECTURA: Cacha-Ficción

Coa aplicación da LOMCE faise prescriptivo adicar un tempo de lectura en cada materia. A ferramenta que se utiliza para traballar este punto é o “Cacha-Ficción”: un xogo que consiste en que cada alumno pode propoñer, unha vez por mes, unha novela, comic ou filme (longa ou curta duración) vinculado á materia (ciencia ficción, por exemplo), argumentando o por qué da súa aposta. A opción escollida polas profesoras pendurarase nas portas dos talleres e deberá ser lida polo alumnado de cada curso. Preténdese así fomentar nos mozos e mozas o gusto pola lectura, e promover un debate sobre as lecturas e películas traballadas. A listaxe destas obras está pendurada no Cachatronic, e vai actualizándose cada mes. Pode verse o estado desta lista a principio de curso nun dos Anexos desta Programación.

Promovemos a lectura do cómic e novela gráfica que coordinaremos con outros departamentos  para reforzar contidos da nosa materia, co fin de atraer e captar novos lectores con historias e relatos de ciencia-ficción. Recomendamos a lectura dos seguintes cómics:

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Kráneo (varios relatos)

Colección de cómics de “Leo”:

Aldebarán

Betelgeuse

Antares

I, Robot (sección bilingüe)

Yo, Robot de Isaac Asimov

Comic “Enigma”, sobre a vida de Alan Turing

14. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DE TECNOLOXÍA

As profesoras do Departamento desenvolverán diferentes intrumentos que permitan a correcta avaliación da presente programación Didáctica. A toma de datos e información necesaria para este proceso de avaliación farase a partir de varias fontes:

Os resultados da avaliación da programación serán incluídos na memoria final de curso.

15. PROGRAMACIÓN TIC 4º ESO

1. Contextualización e introdución

As tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) desenvolven un papel fundamental na sociedade actual, porque proporcionan un conxunto de coñecementos e de técnicas que permiten satisfacer as necesidades individuais e colectivas. Neste sentido, as TIC achéganlle ó currículo a capacidade de analizar e redeseñar a relación entre dispositivos tecnolóxicos e necesidades sociais, ámbito no que a innovación e a condición de inmediata que lle son propias dotan esta materia dunha grande relevancia educativa. Na resolución de problemas coas TIC conxúganse, ademais da innovación, elementos como o traballo en equipo ou o carácter emprendedor, que son imprescindibles para formar unha cidadanía autónoma e competente. Ademais, o coñecemento das novas tecnoloxías proporciona unha imprescindible perspectiva científico-tecnolóxica sobre a necesidade de construír unha sociedade formada por unha cidadanía crítica con respecto ao que acontece arredor dela.

A materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación trata de achegarlle ó alumnado as habilidades necesarias para adaptarse ós cambios propios deste ámbito tecnolóxico. Deste xeito, na parte da materia correspondente a cuarto curso de educación secundaria obrigatoria, os bloques de "Ética e estética da interacción en rede", de "Seguridade informática" e de "Internet, redes sociais e hiperconexión" tratan aspectos das redes moi relacionados entre si, que é necesario que o alumnado domine para que poida desenvolverse con soltura e seguridade nos ámbitos profesional e persoal. O bloque de "Computadores, sistemas operativos e redes" abonda en aspectos de configuración dos computadores e de instalación de aplicación cos que as persoas usuarias deben familiarizarse para utilizar computadores e aplicacións xunto con outros dispositivos hoxe imprescindibles, como teléfonos intelixentes e táboas, ou para utilizar as posibilidades de conectividade das TIC. O bloque de "Organización, deseño e produción de información dixital" e o de "Publicación e difusión de contidos" tratan os aspectos que poden necesitarse para producir documentos e difundilos, ademais dalgúns temas relacionados co soporte das publicacións, como son o tratamento de datos, a xeración de informes e a incorporación de elementos gráficos e audiovisuais nos documentos.

Como noutras materias que tratan aspectos tecnolóxicos, nesta intégranse coñecementos de carácter matemático e científico, ademais de que é frecuente que as TIC se utilicen para resolver problemas específicos doutras disciplinas. Un enfoque interdisciplinar, xa que logo, favorecerá a conexión con outras materias e mesmo con diversos temas de actualidade.

Desde o punto de vista metodolóxico, as TIC admiten tratamentos moi diversos, porque serven tanto para integrar as restantes materias do currículo como para afondar en aspectos moi específicos, como a programación ou as comunicacións, sen esquecer que son especialmente indicadas para reflexionar sobre os temas tecnolóxicos e de actualidade.

Esta materia caracterízase pola realización de actividades nas que se desenvolven destrezas técnicas para acceder ás redes de información, que tamén se comparte, e se utilizan aplicacións informáticas de propósito xeral. Neste contexto, a iniciativa, a colaboración e o respecto polas normas de seguridade e polos dereitos dos colectivos relacionados coa cultura ou coa produción de programas informáticos son tan importantes como o dominio dos recursos informáticos e das redes de comunicacións.

A participación pode potenciarse nesta materia mediante a exposición de traballos, a resolución colaborativa de problemas mediante a realización de proxectos informáticos, a utilización colectiva de recursos virtuais ou a procura e a análise de información en internet, aspectos que tamén favorecen a propia aprendizaxe.

Na ensinanza das TIC resulta, daquela, adecuado reflexionar e traballar en grupo procurando solucións a problemas concretos onde se poidan aplicar os coñecementos adquiridos, e buscar información adicional, se se require, para fomentar o espírito emprendedor.

A contribución da materia de TIC ó desenvolvemento das competencias clave dependerá en grande medida do tipo de actividades; é dicir, da metodoloxía empregada.

Neste sentido, a comunicación lingüística desenvolverase na medida en que o alumnado adquira e utilice un vocabulario técnico preciso, elabore programas e documentos, explique conceptos ou elabore e expoña información. A competencia matemática e as competencias básicas en ciencia e tecnoloxía poden alcanzarse configurando e administrando máquinas e sistemas operativos, aplicando técnicas de tratamento e almacenamento de datos ou asumindo hábitos seguros no contexto das redes de comunicación, competencias que tamén se favorecen analizando o funcionamento de programas, aplicacións e sistemas operativos, ou mediante a análise e a valoración das repercusións dos hábitos sociais en internet. A competencia dixital, que é a específica desta materia, desenvolverase co emprego constante das TIC para procurar e almacenar información, para obter e presentar datos e para simular sistemas, ou para elaborar programas ou utilidades informáticas que sirvan para resolver problemas. Para que o alumnado poida aprender a aprender, as actividades deben permitir que tome decisións cun certo grao de autonomía, que organice o proceso da propia aprendizaxe e que aplique o aprendido a situacións cotiás das que poida avaliar os resultados. Do mesmo xeito, as competencias sociais e cívicas alcanzaranse procurando que o alumnado traballe en equipo, interactúe con outras persoas e con grupos de forma democrática, e respecte a diversidade e as normas, e tamén mediante a análise da interacción entre o desenvolvemento das TIC e os cambios socioeconómicos e culturais que produce.

O sentido de iniciativa e espírito emprendedor conséguese nesta materia a través do deseño, da planificación e da xestión de proxectos informáticos sinxelos, ao transformar as ideas propias en programas ou en documentos. E a conciencia e as expresións culturais reflíctense na análise da influencia dos fitos técnicos das TIC en distintas culturas e no seu desenvolvemento e progreso.

En resumo, a materia de Tecnoloxías da Información e da Comunicación ofrece un inmenso potencial para axudar a comprender o contorno social e para desenvolver un conxunto de competencias relacionadas tanto co contexto profesional como coas formas que a participación cidadá está a adoptar no contexto das TIC que afectan por igual os ámbitos social e do desenvolvemento persoal.

2. Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave

O Decreto 86/2015 establece as seguintes competencias clave do currículo:

A contribución da materia ó desenvolvemento de cada unha das competencias clave pode entenderse a través da relación entre estas e os estándares de aprendizaxe avaliables, tal e como se recolle na seguinte táboa:

Obx.

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

CC

Bloque 1. Ética e estética na interacción en rede

a

b

f

g

h

i

o

B1.1. Políticas de seguridade para a protección do individuo na interacción coa rede. Contrasinais. Condutas e hábitos seguros.

B1.2. Intercambio e publicación de información dixital na rede. Seguridade e responsabilidade no uso dos servizos de publicación.

B1.1. Adoptar condutas e hábitos que permitan a protección do individuo na súa interacción na rede.

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais.

CD

CSC

TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais para a protección da información persoal.

CD

CMCCT

a

b

f

g

h

i

m

ñ

o

B1.3. Dereitos de propiedade intelectual e de explotación dos materiais aloxados na web. Tipos de licenzas de distribución.

B1.2. Acceder a servizos de intercambio e publicación de información dixital con criterios de seguridade e uso responsable.

TICB1.2.1. Realiza actividades con responsabilidade sobre conceptos como a propiedade e o intercambio de información.

CD

CAA

CSC

CCEC

a

g

h

i

m

ñ

B1.4. Propiedade e distribución do software e da información. Tipos de licenzas de uso e distribución.

B1.5. Identidade dixital, privacidade e seguridade. Desenvolvemento de actitudes de protección activa ante dos intentos de fraude.

B1.3. Recoñecer e comprender os dereitos dos materiais aloxados na web.

TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega coñecendo a importancia da identidade dixital e os tipos de fraude da web.

CD

CAA

CSC

TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre distribución.

CD

CSC

CCEC

Bloque 2. Computadores, sistemas operativos e redes

f

B2.1. Funcións de configuración dos equipamentos informáticos.

B2.1. Utilizar e configurar equipamentos informáticos, identificando os elementos que os configuran e a súa función no conxunto.

TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da información.

CD

CMCCT

CAA

TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema operativo e de accesibilidade do equipamento informático.

CD

CMCCT

f

B2.2. Instalación e eliminación de software de propósito xeral.

B2.2. Xestionar a instalación e eliminación de software de propósito xeral.

TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e ás aplicacións e os programas vinculados a estes.

CD

CMCCT

CAA

a

f

B2.3. Utilización de software de comunicación entre equipamentos e sistemas.

B2.3. Utilizar software de comunicación entre equipamentos e sistemas.

TICB2.3.1. Administra o equipamento con responsabilidade e coñece aplicacións de comunicación entre dispositivos.

CD

CMCCT

f

B2.4. Arquitectura dun computador: compoñentes básicos e características.

B2.4. Coñecer a arquitectura dun computador, identificando os seus compoñentes básicos, e describir as súas características.

TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador, as súas características técnicas e as conexións entre eles.

CD

CMCCT

f

B2.5. Elementos e sistemas para a comunicación con fíos e sen eles.

B2.5. Analizar os elementos e os sistemas que configuran a comunicación con fíos e sen eles.

TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais.

CD

CMCCT

CCL

Bloque 3. Organización, deseño e produción de información dixital

f

g

h

i

m

ñ

a

o

B3.1. Procesos de produción de documentos con aplicacións ofimáticas e de deseño gráfico. Maquetaxe. Importación de imaxes e gráficos.

B3.2. Formatos abertos e estándares de formato na produción de documentación.

B3.3. Operacións básicas en follas de cálculo. Creación de gráficos. Elaboración de informes sinxelos.

B3.4. Organización da información en bases de datos. Realización de consultas básicas e xeración de documentos.

B3.1. Utilizar aplicacións informáticas de escritorio para a produción de documentos.

TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con outras características do programa.

CD

CMCCT

CCL

CAA

CSIEE

CCEC

TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de follas de cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e gráficos.

CD

CMCCT

CCL

CSIEE

TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para consultar datos, organizar a información e xerar documentos.

CD

CMCCT

CAA

CSIEE

c

f

g

h

i

m

ñ

o

B3.5. Tipos de presentacións e estrutura do contido. Deseño da estrutura e de elementos gráficos adecuados para o público obxectivo. Importación de elementos multimedia, de imaxes e de gráficos.

B3.6. Edición e montaxe de materiais audiovisuais a partir de fontes diversas. Captura de imaxe, de audio e de vídeo, e conversión a outros formatos.

B3.7. Tratamento básico da imaxe dixital. Exposición, saturación, luminosidade e contraste. Resolución e formatos.

B3.2. Elaborar contidos de imaxe, audio e vídeo, e desenvolver capacidades para integralos en diversas producións.

TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a maquetaxe á mensaxe e ó público obxectivo a quen vai dirixido.

CD

CMCCT

CCL

CAA

CSIEE

CCEC

CSC

TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita a información mediante software específico e crea novos materiais en diversos formatos.

CD

CMCCT

CCL

CAA

CSIEE

Bloque 4. Seguridade informática

a

f

B4.1. Procedementos de intercambio de información entre dispositivos físicos de características técnicas diversas.

B4.2. Riscos de seguridade para sistemas, aplicacións e datos. Hábitos de protección.

B4.3. Medidas de seguridade activa e pasiva. Actualización do software. Antivirus e devasas.

B4.1. Adopta condutas de seguridade activa e pasiva na protección de datos e no intercambio de información.

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e características técnicas, de conexión e de intercambio de información entre eles.

CD

CMCCT

TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de protección adecuados.

CD

CMCCT

TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do software e do emprego de antivirus e de devasas para garantir a seguridade.

CD

CMCCT

CCL

Bloque 5. Publicación e difusión de contidos

b

f

B5.1. Compartición de recursos en redes locais e en internet.

B5.1. Utilizar dispositivos de intercambio de información coñecendo as características da comunicación ou da conexión entre eles.

TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren compartir recursos en redes locais e virtuais.

CD

CMCCT

CAA

CSC

a

f

g

h

i

m

ñ

o

B5.3. Deseño de páxinas web sinxelas.

B5.2. Elaborar e publicar contidos na web que integren información textual, numérica, sonora e gráfica.

TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e gráficos en estruturas hipertextuais.

CD

CMCCT

CCL

CAA

TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece os protocolos de publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos dereitos de propiedade.

CD

CMCCT

CCL

CSC

CSIEE

CCEC

a

b

c

g

h

i

m

ñ

o

B5.4. Creación e publicación na web. Estándares de publicación.

B5.5. Traballo colaborativo con servizos na nube e coas ferramentas das TIC de carácter social.

B5.3. Coñecer os estándares de publicación e empregalos na produción de páxinas web e coas ferramentas das TIC de carácter social.

TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os propios.

CD

CMCCT

CCL

CAA

CSIEE

CSC

Bloque 6. Internet, redes sociais e hiperconexión

a

b

f

g

h

i

m

ñ

o

B6.1. Creación e publicación na web de materiais multiplataforma accesibles.

B6.2. Recursos e plataformas de formación a distancia, emprego e saúde.

B6.3. Administración electrónica e comercio electrónico: intercambios económicos e seguridade.

B6.4. Sincronización entre dispositivos móbiles e computadores.

B6.1. Desenvolver hábitos no uso de ferramentas que permitan a accesibilidade ás producións desde diversos dispositivos móbiles.

TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que permiten a accesibilidade á información multiplataforma.

CD

CMCCT

CSIEE

TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de formación, lecer, etc.

CD

CMCCT

CCL

CAA

CSC

TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e outro dispositivo.

CD

CMCCT

a

b

f

g

h

i

m

ñ

o

B6.5. Redes sociais. Privacidade e seguridade persoal na interacción en redes sociais.

B6.2. Empregar o sentido crítico e desenvolver hábitos adecuados no uso e no intercambio da información a través de redes sociais e plataformas.

TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade.

CD

CMCCT

CCL

CAA

CSC

CSIEE

f

m

ñ

B6.6. Utilización de canles de distribución de contidos multimedia para distribución de materiais propios.

B6.3. Publicar e relacionar mediante hiperligazóns información en canles de contidos multimedia, presentacións, imaxe, audio e vídeo.

TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de contidos multimedia para aloxar materiais propios e enlazalos noutras producións.

CD

CMCCT

CCL

CSC

3. Obxectivos

A impartición desta materia contribuirá principalmente a acadar os seguintes obxectivos da etapa:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes  que realizaran achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

4. Temporalización, grao mínimo de consecución e procedementos e instrumentos de avaliación para cada estándar de aprendizaxe

BLOQUE

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE

TEMPORIZACIÓN

GRAO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

1

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais.

1ª Avaliación

Respeta ás persoas e a súa privacidade en contornos virtuais.

Observación na aula.

TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais para a protección da información persoal.

1ª Avaliación

Compre normas básicas de utilización de contrasinais para a protección da información persoal.

Probas escritas.

Observación na aula.

TICB1.2.1. Realiza actividades con responsabilidade sobre conceptos como a propiedade e o intercambio de información.

1ª Avaliación

Respecta os dereitos de autor e a propiedade intelectual en internet.

Probas escritas.

Observación na aula.

TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega coñecendo a importancia da identidade dixital e os tipos de fraude da web.

1ª Avaliación

É consciente da importancia da identidade dixital e coñece os principais tipos de fraude da web.

Probas escritas.

Observación na aula.

TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre distribución.

1ª Avaliación

Recoñece a diferencia entre materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre distribución.

Probas escritas.

2

TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da información.

1ª Avaliación

Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da información acadando unha orde mínima  na súa estrutura.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema operativo e de accesibilidade do equipamento informático.

1ª Avaliación

Configura as principais utilidades do sistema operativo e o seu mantemento.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e ás aplicacións e os programas vinculados a estes.

1ª Avaliación

Resolve problemas básicos ligados ós sistemas operativos e os progamas vinculados a estes.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

TICB2.3.1. Administra o equipamento con responsabilidade e coñece aplicacións de comunicación entre dispositivos.

1ª Avaliación

Coida e administra con responsabilidade o equipo da aula de informática e coñece algunha aplicación de comunicación entre dispositivos.

Observación na aula.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

TICB2.4.1. Analiza e coñece diversas compoñentes físicos dun computador, as súas características técnicas e as conexións entre elas.

1ª Avaliación

Coñece as principais compoñentes físicos dun computador, as súas características técnicas e as conexións entre elas.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais.

1ª Avaliación

Describe basicamente as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais.

Probas escritas.

3

TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con outras características do programa.

2ª Avaliación

Elabora documentos de texto cun procesador de textos aproveitando as súas utilidades básicas como a inserción de táboas e imaxes entre outras.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de follas de cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e gráficos.

2ª Avaliación

Realiza informes sinxelos cunha folla de cálculo no que se  inclúan texto, resultados numéricos e gráficos.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para consultar datos, organizar a información e xerar documentos.

2ª Avaliación

Crea unha base de datos sinxela incluíndo os seguintes obxectos: táboas, consultas formularios e informes.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido.

2ª Avaliación

Realiza presentacións sinxelas integrando texto e elementos multimedia adecuando a mesma ó público a quen vai dirixido.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita a información mediante software específico e crea novos materiais en diversos formatos.

3ª Avaliación

Captura información multimedia e procésaa mediante programas de edición de imaxe, audio e vídeo obtendo o resultado no formato deseado.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

4

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e características técnicas, de conexión e de intercambio de información entre eles.

1ª Avaliación

Coñece os principais dispositivos físicos e as características técnicas do intercambio de información entre eles.

Probas escritas.

TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de protección adecuados.

1ª Avaliación

Identifica as principais ameazas á seguridade e as medidas básicas de seguridade pasiva e activa.

Probas escritas.

TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do software e do emprego de antivirus e de devasas para garantir a seguridade.

1ª Avaliación

Recoñece a importancia da actualización do software e do emprego de antivirus e de devasas para acadar seguridade.

Probas escritas.

5

TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren compartir recursos en redes locais e virtuais.

3ª Avaliación

Utiliza a rede local da aula de informática para obter e compartir información para o desenvolvemento de actividades.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e gráficos en estruturas hipertextuais.

3ª Avaliación

Publica contidos sinxelos na web que integren texto e gráficos.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece os protocolos de publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos dereitos de propiedade.

3ª Avaliación

Deseña unha páxina web sinxela respetando os estándares de públicación e os dereitos de propiedade.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os propios.

3ª Avaliación

Colabora nalgunha actividade utilizando unha ferramenta TIC de carácter social.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

6

TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que permiten a accesibilidade á información multiplataforma.

3ª Avaliación

Elabora material sinxelo para a web que permite a accesibilidade á información multiplataforma.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de formación, lecer, etc.

3ª Avaliación

Realiza intercambios de información en algunha plataforma na que esté rexistrado/a e que ofrece servizos de formación.

Probas prácticas na aula.

TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e outro dispositivo.

3ª Avaliación

Realiza algunha actividade de sincronización dun móbil cun ordenador.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.

TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade.

3ª Avaliación

Participa nalgunha rede social con criterios de seguridade.

Probas prácticas na aula.

TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de contidos multimedia para aloxar materiais propios e enlazalos noutras producións.

3ª Avaliación

Utiliza algún canal de distribución de contido multimedia para aloxar material propio e enlazalo noutras producións.

Probas escritas.

Probas prácticas na aula.


5. Metodoloxía

Tras a detección de coñecementos previos, a estratexia para comezar a impartir os contidos será expositora, coa explicación dos aspectos teóricos fundamentais de cada bloque e a realización dunhas prácticas sinxelas polo alumnado para asimilar os mesmos. Tras esta fase inicial a metodoloxía será inminentemente práctica, os rapaces e rapazas levarán a cabo unhas actividades máis complexas e globais con aplicación reais nas que utilizarán o aprendido previamente.

Dado que este ano o grupo de TIC é pequeno, cada alumno/a disporá dun ordenador.

Na medida do posible, a elaboración de materiais estará en consoancia cos proxectos interdisciplinares de centro (STARcach, STARgal, CdA…).

6. Materiais e recursos didácticos

Para impartir a materia utilizaremos a aula de informática que ten 18 ordenadores.

7. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado

A avaliación é continua e a porcentaxe de valoración de cada bloque é a seguinte:

Asimilación dos contidos e adquisición de competencias

Actitude

90%

10%

 • Probas escritas.
 • Notas e observación diaria na clase.
 • Probas prácticas de manexo de software na aula.
 • Observación diaria na clase.

O cumprimento das normas de manexo e de respecto polos equipos informáticos da aula é un aspecto fundamental para superar a materia. O incumpremento destas normas conlevará un 1 na avaliación.

Para a avaliación da actitude teranse en conta os seguintes apartados:

Actitude

Esforzo e interese pola materia

Respecto polas normas de uso da aula de informática

Traballo en equipo

Asistencia e puntualidade

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docentes

Para avaliar o proceso de ensino establecemos os seguintes indicadores de logro:

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE AVALIABLE

INDICADORES DE LOGRO

TICB1.1.1. Interactúa con hábitos adecuados en contornos virtuais.

Respecta ás persoas e a súa privacidade e ten sempre un espíritu positivo e de colaboración en  contornos virtuais.

TICB1.1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contrasinais para a protección da información persoal.

É riguroso no cumprimento das normas básicas de utilización de contrasinais para a protección da información persoal.

TICB1.2.1. Realiza actividades con responsabilidade sobre conceptos como a propiedade e o intercambio de información.

Respeta os dereitos de autor e a propiedade intelectual en internet e coñece os diferentes tipos de licenzas e as súas características.

TICB1.3.1. Consulta distintas fontes e navega coñecendo a importancia da identidade dixital e os tipos de fraude da web.

Consulta distintas fontes e é consciente da importancia da identidade dixital e coñece os diferentes tipos de fraude da web.

TICB1.3.2. Diferencia o concepto de materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre distribución.

Recoñece a diferencia entre materiais suxeitos a dereitos de autoría e materiais de libre distribución e coñece as súas condicións correspondentes.

TICB2.1.1. Realiza operacións básicas de organización e almacenamento da información.

Realizar operacións básicas de organización e almacenamento da información acadando unha orde   ben xerarquizada na súa estrutura.

TICB2.1.2. Configura elementos básicos do sistema operativo e de accesibilidade do equipamento informático.

Configura as utilidades do sistema operativo e o seu mantemento, obtendo o máximo partido do mesmo.

TICB2.2.1. Resolve problemas vinculados aos sistemas operativos e ás aplicacións e os programas vinculados a estes.

Resolve todo tipo de problemas ligados aos sistemas operativos e os progamas vinculados a estes.

TICB2.3.1. Administra o equipamento con responsabilidade e coñece aplicacións de comunicación entre dispositivos.

Coida e administra con responsabilidade o equipo da aula de informática e coñece diferentes aplicacións de comunicación entre dispositivos.

TICB2.4.1. Analiza e coñece diversos compoñentes físicos dun computador, as súas características técnicas e as conexións entre eles.

Coñece e analiza todos os compoñentes físicos dun computador, as súas características técnicos e as conexións entre eles.

TICB2.5.1. Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais.

Describe detalladamente as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais.

TICB3.1.1. Elabora e maqueta documentos de texto con aplicacións informáticas que facilitan a inclusión de táboas, imaxes, fórmulas, gráficos, así como outras posibilidades de deseño, e interactúa con outras características do programa.

Elabora documentos de texto cun procesador de textos aproveitando ao máximo as súas funcións.

TICB3.1.2. Produce informes que requiren o emprego de follas de cálculo, que inclúan resultados textuais, numéricos e gráficos.

Realiza informes complexos cunha folla de cálculo no que se  inclúan texto, resultados numéricos e gráficos.

TICB3.1.3. Elabora bases de datos sinxelas e utiliza a súa funcionalidade para consultar datos, organizar a información e xerar documentos.

Crea unha base de datos con bastantes campos incluíndo os seguintes obxectos: táboas, consultas formularios e informes.

TICB3.2.1. Integra elementos multimedia, imaxe e texto na elaboración de presentacións, adecuando o deseño e a maquetaxe á mensaxe e ao público obxectivo a quen vai dirixido.

Realiza presentacións concisas e vistosas, integrando texto e elementos multimedia  adecuando a mesma ao público a quen vai dirixido.

TICB3.2.2. Emprega dispositivos de captura de imaxe, audio e vídeo, edita a información mediante software específico e crea novos materiais en diversos formatos.

Captura información multimedia e a procesa sacándolle o máximo partido con programas de edición de imaxe, audio e vídeo obtendo o resultado no formato deseado.

TICB4.1.1. Analiza e coñece dispositivos físicos e características técnicas, de conexión e de intercambio de información entre eles.

Coñece os dispositivos físicos e as características técnicas do intercambio de información entre eles.

TICB4.1.2. Coñece os riscos de seguridade e emprega hábitos de protección adecuados.

Identifica as principais ameazas á seguridade e aplica medidas  de seguridade pasiva e activa.

TICB4.1.3. Describe a importancia da actualización do software e do emprego de antivirus e de devasas para garantir a seguridade.

Recoñece a importancia da actualización do software e do emprego de antivirus e de devasas para acadar seguridade e utilizaos con rigurosidade.

TICB5.1.1. Realiza actividades que requiren compartir recursos en redes locais e virtuais.

Utiliza a red local da aula de informática e redes virtuais para obter e compartir información para o desenvolvemento de actividades.

TICB5.2.1. Integra e organiza elementos textuais e gráficos en estruturas hipertextuais.

Publica contidos con alto grao de elaboración na web que integren texto e gráficos.

TICB5.2.2. Deseña páxinas web e coñece os protocolos de publicación, baixo estándares adecuados e con respecto aos dereitos de propiedade.

Deseña unha páxina web respetando os estándares de públicación e os dereitos de propiedade.

TICB5.3.1. Participa colaborativamente en diversas ferramentas das TIC de carácter social e xestiona os propios.

Colabora en diferentes actividades utilizando  ferramentas TIC de carácter social.

TICB6.1.1. Elabora materiais para a web que permiten a accesibilidade á información multiplataforma.

Elabora materiais altamente elaborados para a web que permiten a accesibilidade á información multiplataforma.

TICB6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas nas que está rexistrado/a e que ofrecen servizos de formación, lecer, etc.

Realiza intercambios de información en diferentes plataforma na que esté rexistrado/a e que ofrecen diversos tipos de servizos.

TICB6.1.3. Sincroniza a información entre un dispositivo móbil e outro dispositivo.

Realiza algunha actividade de sincronización dun móbil con diferentes dispositivos.

TICB6.2.1. Participa activamente en redes sociais con criterios de seguridade.

Participa en varias redes socias con criterios de seguridade.

TICB6.3.1. Emprega canles de distribución de contidos multimedia para aloxar materiais propios e enlazalos noutras producións.

Utiliza diferentes canais de distribución de contido multimedia para aloxar material propio e enlazalos noutras producións.

Avaliación da práctica docente:

ACTIVIDADE

INDICADORES DE LOGRO

Planificación

 • Planifica a práctica docente tendo en conta os estándares de aprendizaxe.
 • Realiza a temporización tendo en conta as horas asignadas á materia e a duración dunha sesión de traballo.
 • Selecciona e secuencia os contidos de maneira progresiva e tendo en conta os aspectos particulares de cada grupo.
 • Planifica as clases de maneira aberta e flexible.
 • Selecciona e elabora os materiais e recursos didácticos para desenvolver a práctica docente na aula-taller.
 • Prepara o material e guións das prácticas e proxectos que se desenvolverán na aula-taller.
 • Establece criterios, procedementos e instrumentos de avaliación correlacionados cos estándares de aprendizaxe
 • Coordínase co profesorado do propio departamento e doutros departamentos.

Motivación do alumnado

 • Dá a coñecer a planificación da práctica na aula-taller proporcionando unha visión de conxunto ao comezo de cada bloque de contidos e de cada sesión de traballo.
 • Establece canles de comunicación para que o diálogo sexa fluído dentro e fóra da aula-taller.
 • Proporciona ao alumnado o apoio necesario durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
 • Desenvolve actividades de diversos tipos e características introducindo elementos novedosos.
 • Fomenta un bo ambiente na aula-taller.
 • Promove a participación activa do alumnado.
 • Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos.
 • Relaciona os contidos, os proxectos e as actividades cos intereses do alumnado.
 • Organiza a aula-taller para que o alumnado dispoña de espazo e recursos na realización de prácticas e proxectos.
 • Evita a repetición de proxectos a fin de introducir elementos novedosos que motiven ao alumnado.

Traballo na aula-taller

 • Utiliza exemplos na introdución de novos contidos.
 • Resolve as dúbidas do alumnado .
 • Utiliza diferentes soportes durante as sesións de traballo.
 • Selecciona prácticas, proxectos e actividades en xeral que permitan alcanzar os estándares de aprendizaxe e a adquisición das competencias clave.

Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe

 • Realiza a avaliación inicial a fin de tomar as medidas individuais ou colectivas necesarias.
 • Analiza os procesos e os resultados das prácticas, proxectos, exercicios probas e actividades en xeral.
 • Establece medidas que permitan introducir melloras.
 • Fai posible a realimentación na entrega e avaliación de prácticas e traballos indicando os aspectos nos que o alumnado pode e debe introducir melloras.
 • Proporciona indicacións durante a realización do traballo práctico na aula-taller.
 • Supervisa de forma continua a resolución de exercicios e realización de tarefas que se desenvolven durante as sesións de traballo.
 • Favorece os procesos de autoavaliación.
 • Propón actividades complementarias para resolver problemas que xorden durante o proceso de ensino-aprendizaxe.
 • Establece con claridade os criterios de avaliación e de puntuación.
 • Informa ao alumnado dos resultados obtidos.

9. Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Por ser fin de etapa a materia de TIC en 4º de ESO non pode quedar pendente para o curso seguinte.

10. Deseño da avaliación inicial

Nas primeiras exposicións grazas á interacción co alumnado mediante preguntas orais poderemos coñecer os seus coñecementos previos e o nivel inicial sobre os bloques de contidos que imos impartir; a información que obteñamos marcará o nivel de partida de impartición da materia.

11. Medidas de atención á diversidade

Dado que no grupo se atopa alumnado da opción de Matemáticas Aplicadas, é previsible que teñamos que adaptar a metodoloxía a esta diversidade. Agardamos instrucións da Orientadora, Sabela Rodríguez, para tomar as medidas que sexan oportunas. Unha vez realizada a avaliación inicial e ante as dificultades individuais ou grupais detectadas poderanse as prácticas en equipo, graduar o nivel de dificultade das actividades e prestar unha atención máis individualizada a aqueles alumnos/as que amosen máis carencias á hora de asimilación de contidos.

12. Elementos transversais

Dos elementos transversais que sinala o artigo 4 do Decreto 86/2015 do 25 de xuño no que se establece o currículo de ESO, na materia de TIC traballaremos especialmente as tecnoloxías da información e da comunicación, a comunicación audiovisual, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, o emprendemento e a educación cívica.

13. Actividades complementarias

Non está previsto realizar actividades complementarias nesta materia.

14. Avaliación da propia programación

Realizarase a avaliación da programación nos seguintes períodos de tempo:

                                                                       

                                                                           En Boiro, a 15 de Setembro de 2016

Asdo: Flor Domínguez Martínez                                        Ana Fernández Moreiras                                         

Xefa do Departamento


Anexo 1:  Criterios de cualificación e estándares de aprendizaxe

CONTIDOS E AVALIACIÓN 2º ESO

       

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

        CONTIDOS

   UD1 (Proceso Tecn.),UD 2 (Sistema repres. obxectos),

     UD 3 (Materiais (madeira e metais),

UD 4 (Equipamento informático)

UD 5 (Estruturas),

 UD 6 (Máquinas e mecanismos),

 UD 4 (Equipamento informático)

  UD 7 (Circuítos eléctricos),

    UD 4 (Equipamento informático)

Cc    Exame,libreta

       Cuestionarios

TEB2.1.1-Representa con vistas e perspectivas, un obxecto tecnolóxico perfectamente acoutado e a escala.

TEB2.2.1-Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos tecnolóxicos.

TEB3.1.1-Describe as características dos materiais de uso técnico

Identifica tipos de materiais con que están fabricados obxectos técnicos cotiás.

TEB1.2.1-Elabora a documentación necesaria para planificar a construción dun prototipo

TEB4.1.1-Describe audiovisual ou dixital, as características que configuran os tipos de estruturas, apoiándose en información escrita.

TEB4.1.2-Identifica os esforzos característicos e a súa transmisión nos elementos que configuran a estrutura.

TEB4.2.1-Describe mediante información escrita e gráfica, como transforman e transmiten o movemento distintos mecanismos.

TEB4.2.2-Calcula a relación de transmisión de elementos mecánicos como as poleas e as engrenaxes.

TEB4.2.3-Explica a función dos elementos que configuran unha máquina ou sistema desde punto de vista estrutural e mecánico.

TEB5.1.1-Identifica as partes dun computador.

-Lei de Ohm

Pro  PROXECTO,

       TALLER E

       MEMORIA

       TÉCNICA

TEB1.1.1-Deseña un prototipo para dar solución a un problema técnico.

TEB1.2.1-Elabora a documentación necesaria para planificar a construción dun prototipo.

TEB1.2.2-Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico sinxelo, mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos.

TEB1.2.3-Traballa en equipo de maneira responsable.

TEB2.1.1-Representa con vistas e perspectivas, un obxecto tecnolóxico perfectamente acoutado e a escala.

TEB2.1.1-Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos tecnolóxicos.

TEB2.3.1-Produce os documentos relacionados co prototipo dun obxecto, empregando o software específico.

TEB5.2.1-Manexa programas e software básicos.

TEB5.2.3-Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con equipamentos informáticos.

TEB3.2.2-Elabora un plan de traballo no taller respectando as normas de seguridade e saúde.

 

TEB5.2.3-Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con equipamentos informáticos.

TEB3.2.1-Identifica e manipula con seguridade as ferramentas do taller en operacións básicas de conformación dos materiais de uso técnico.

TEB4.2.4-Simula mediante software específico e mediante simboloxía normalizada, sistemas mecánicos.

TEB4.2.5-Deseña e monta sistemas mecánicos que cumpran unha función determinada.

TEB5.1.1-Identifica as partes dun computador.

TEB5.2.2-Utiliza axeitadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos.

TEB5.2.3-Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos sinxelos con equipamentos informáticos.

TEB5.3.1-Deseña e elabora aplicacións informáticas sinxelas mediante un contorno de programación gráfico.

TEB4.3.1-Deseña e monta circuitos eléctricos básicos empregando lámpadas, zumbadores, motores, baterías e conectores.

TEB4.3.2-Deseña circuitos eléctricos básicos, utilizando o software específico e a simboloxía axeitada e experimenta cos elementos que o configuran.

CONTIDOS E AVALIACIÓN 3º ESO

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

CONTIDOS

UD 1 (Proceso Tecn.), UD 2 (Sistemas

repres. obxectos), UD 3 (Materiais (plásticos, téxtiles, cerámicos, pétreos), UD 4 (O ordenador e os nosos proxectos)

UD 5 (Electricidade e electrónica), UD 6 (TICs e linguaxe programación)

UD 4 (Ordenador), UD 7 (Sistemas de Control)

Exames, cuestionarios e libreta

 • TEB 1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo
 • TEB 2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos tecnolóxicos
 • TEB 3.1.2. Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico
 • TEB 3.1.1. Describe as características propias dos materiais de uso técnico, comparando as súas propiedades

 • TEB 4.1.1. Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión
 • TEB 4.2.2. Calcula as magnitudes eléctricas básicas en circuítos eléctricos sinxelos

 • TEB 5.1.1. Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave
 • TEB 5.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco

Proxecto (taller e memoria técnica)

 • TEB 1.1.1. Deseña un prototipo que dá solución a un problema técnico mediante o proceso de resolución de problemas técnolóxicos
 • TEB 1.2.1. Elabora a documentación necesaria para a planificación da construción do prototipo
 • TEB 1.2.2. Constrúe un prototipo que dá solución a un problema técnico mediante o proceso de resolución de problemas tecnolóxicos
 • TEB 1.2.3. Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso
 • TEB 2.1.1. Interpreta esbozos e bosquexos como elementos de información de produtos tecnolóxicos
 • TEB 2.2.1. Produce os documentos relacionados cun prototipo empregando software específico de apoio
 • TEB 5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos
 • TEB 4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctricos e electrónicos básicos empregando lámpadas, zumbadores, diodos LED, transistores, motores, baterías, conectores, condensadores e resistencias
 • TEB 4.3.2. Deseña circuítos eléctricos básicos utilizando software específico e simboloxía adecuada, e experimenta cos elementos que o configuranTEB 5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos
 • TEB 4.2.1. Utiliza correctamente os instrumentos de medida para coñecer as magnitudes eléctricas de circuítos básicos
 • TEB 5.3.3. Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos

 • TEB 5.1.1. Identifica as partes dun computador e é capaz de substituír e montar pezas clave
 • TEB 5.2.1. Manexa os espazos web, plataformas e outros sistemas de intercambio de información
 • TEB 5.2.2. Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco

STAR CACH

 • TEB 5.3.1. Instala e manexa programas e software básicos
 • TEB 5.3.2. Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos
 • TEB 4.4.1. Elabora un programa informático que xestione o funcionamento dun sistema de control.

Video-

exposición

Materiais de construción

 •  Explica as técnicas de identificación das propiedades mecánicas dos materiais de uso técnico
 •  Describe as características propias dos materiais de uso técnico, comparando as súas propiedades
 •  Traballa en equipo de xeito responsable e respectuoso
 •  Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos

A xestión da enerxía eléctrica

 •  Explica os principais efectos da corrente eléctrica e a súa conversión
 •  Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos

Usurpación de identidade (STARgal)

 •  Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco
 •  Elabora, presenta e difunde proxectos técnicos con equipamentos informáticos
 •  Instala e manexa programas e software básicos
 •  Utiliza adecuadamente equipamentos informáticos e dispositivos electrónicos

Proxecto

RECICLANDO O NADAL

Cada equipo deseña e constrúe unha “Árbore de Nadal” que cómpre os seguintes requisitos:

 • Dimensións: altura enre 1 e 2m
 • Materiais: debe conter plásticos reciclados (mariormente botellas), téxtiles, pétreos e cerámicos.
 • Acabado: cores e/ou elementos decorativos acorde co Nadal
 • Debe ser unha estrutura estable
 • Pode incluír (sube nota) un alumeado de nadal
 • Prazo entrega (prototipo e memoria): 7 Decembro

CIRCUÍTO LABIRINTO

De acordo co deseñado en CAD na 1ª avaliación, cada equipo constrúe un labirinto que cómpre os seguintes requisitos:

 • Dimensións: en función da base proporcionada, e contando con que un robot tipo Mbot deberá poder circular por el
 • Prazo entrega (prototipo e memoria): a determinar: 27 marzo

STAR CACH-LEGO

Cada equipo escribe un pequeno guión de ciencia ficción (en clase de Lingua Galega) e programa un robot para que execute as accións previstas no guión. O guión cómpre os seguintes requisitos:

 • Trata como mínimo un dos temas seguintes: esgotamento materias primas/riscos de navegar na web sen coñecer as normas de seguridade
 • Aparecen elementos elaborados no taller durante o curso
 • Sube nota que se utilicen elementos de programación con Scratch

CONTIDOS E AVALIACIÓN 4º ESO

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

CONTIDOS

UD1 (Electrónica analóxica), UD2 (Electrónica dixital), UD3 (Sistemas de comunicación)

UD4 (Instalacións da vivenda), UD6 (Control e robótica), UD7 (Historia da Tecnoloxía)

UD6 (Control e robótica), UD5 (Pneumática e hidráulica),

Exame, cuestionarios

 •  TEB1.1.1.Describe os elementos e os sistemas fundamentais que se utilizan na comunicación con fíos e sen eles
 •  TEB1.1.2.Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais
 •  TEB1.2.2.Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco
 • TEB3.1.1.Describe o funcionamento dun circuíto electrónico formado por compoñentes elementais
 •  TEB3.1.2.Explica as características e as funcións de compoñentes básicos: resistor, condensador, díodo e transistor
 • TEB3.4.1.Realiza operacións lóxicas empregando a álxebra de Boole
 •  TEB3.4.2.Relaciona formulacións lóxicas con procesos técnicos
 •  TEB3.5.1.Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos

 •  TEB2.1.1.Diferencia as instalacións típicas nunha vivenda
 •  TEB2.1.2.Describe os elementos que compoñen as instalacións dunha vivenda
 •  TEB2.2.1.Interpreta e manexa simboloxía de instalacións eléctricas, calefacción, subministración de auga e saneamento, aire acondicionado e gas
 •  TEB2.4.1.Propón medidas de redución do consumo enerxético dunha vivenda
 •  TEB5.3.1.Emprega a simboloxía e a nomenclatura para representar circuítos que resolvan un problema tecnolóxico
 •  TEB6.1.1.Identifica os cambios tecnolóxicos máis importantes que se produciron ao longo da historia da humanidade
 •  TEB6.2.1.Analiza obxectos técnicos e a súa relación co contorno, interpretando a súa función histórica e a evolución tecnolóxica
 •  TEB6.3.1.Elabora xuízos de valor fronte ao desenvolvemento tecnolóxico a partir da análise de obxectos, relacionado inventos e descubertas co contexto en que se desenvolven
 •  TEB6.3.2.Interpreta as modificacións tecnolóxicas, económicas e sociais en cada período histórico, axudándose de documentación escrita e dixital
 •  TEB4.1.1.Describe as compoñentes dos sistemas automáticos
 •  TEB4.1.2.Analiza o funcionamento de automatismos en dispositivos técnicos habituais, diferenciando entre lazo aberto e pechado
 •  TEB5.1.1.Describe as principais aplicacións das tecnoloxías hidráulica e pneumática
 •  TEB5.2.1.Identifica e describe as características e o funcionamento deste tipo de sistemas
 •  TEB5.3.1.Emprega a simboloxía e a nomenclatura para representar circuítos que resolvan un problema tecnolóxico

Proxecto (taller e memoria técnica)

MONTAXES E COMUNICACIÓNS

 • TEB3.2.1.Emprega simuladores para o deseño e a análise de circuítos analóxicos básicos, utilizando simboloxía axeitada
 • TEB3.3.1.Realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos deseñados previamente
 •  TEB3.5.1.Resolve mediante portas lóxicas problemas tecnolóxicos sinxelos

STARgal

 •  TEB4.2.1.Representa e monta automatismos sinxelos
 •  TEB4.3.1.Desenvolve un programa para controlar un sistema automático ou un robot que funcione de forma autónoma en función da realimentación que recibe do contorno
 •  TEB1.3.1.Desenvolve un programa informático sinxelo para resolver problemas, utilizando unha linguaxe de programación

PROXECTO HIDRÁULICA/PROCESSING

 • TEB2.2.2.Deseña con axuda de software unha instalacións para unha vivenda tipo con criterios de eficiencia enerxética
 •  TEB2.3.1.Realiza montaxes sinxelos e experimenta e analiza o seu funcionamento
 • TEB5.4.1.Realiza montaxes de circuítos sinxelos pneumáticos ou hidráulicos con compoñentes reais ou mediante simulación

Video-

exposición

Historia das Comunicacións

 • Localiza, intercambia e publica información a través de internet empregando servizos de localización, comunicación intergrupal e xestores de transmisión de son, imaxe e datos
 • Describe os elementos e os sistemas fundamentais que se utilizan na comunicación con fíos e sen eles
 • Describe as formas de conexión na comunicación entre dispositivos dixitais
 • Coñece as medidas de seguridade aplicables a cada situación de risco

Historia das instalacións na vivenda / Aforro enerxético

 •  Localiza, intercambia e publica información a través de internet empregando servizos de localización, comunicación intergrupal e xestores de transmisión de son, imaxe e datos
 • Os mesmos que en “exame e cuestionarios” relativos a Instalacións da vivenda e Historia da Tecnoloxía

Videoinstalación?

Proxecto de comunicación

Cada equipo deseña e constrúe un sistema de comunicación que cómpre os seguintes requisitos:

 • Dimensións: é unha maqueta
 • Valorarase que sexa elaborado con materiais reciclados, e que se achegue unha memoria descritiva de propiedades técnicas dos mesmos na Memoria Técnica
 • Acabado: a convir polo grupo; pode terse en conta para usala nunha curta de ciencia ficción no programa Star Cach
 • Debe conter sistemas eléctricos analóxicos (amplificación, sensores, etc)
 • Prazo entrega (prototipo e memoria):

        7 Decembro

STARcach

Cada equipo escribe un pequeno guión de ciencia ficción (en clase de Lingua Galega) e programa un robot para que execute as accións previstas no guión. O guión cómpre os seguintes requisitos:

 • Plantexa unha cuestión ética sobre o uso da Tecnoloxía no futuro
 • Aparecen elementos elaborados no taller durante o curso
 • Sube nota que se utilicen elementos de programación con Scratch

Ademais, agárdase que o maior número de alumnos/as posibles contribúa a organizar o STARgal (Letras Galegas)

O alumnado escolle entre

Proxecto de hidráulica

Cada equipo deseña e constrúe un dispositivo hidráulico que cómpre os seguintes requisitos:

 • Dimensións: é unha maqueta, e adáptase ó tamaño dos robots que se van usar no Star Cach (altura entre 10 e 30 cm)
 • Valorarase que conteña sistemas eléctricos analóxicos (amplificación, sensores, etc) e/ou dixitais, e que se explique na memoria técnica o seu funionamento
 • Acabado: acorde á curta que se vai gravar e montar no Star Cach
 • Debe conter como mínimo 3 xiringas Prazo entrega (prototipo e memoria): 14 Decembro

Proxecto Processing

 • Instalación audiovisual a determinar

Anexo 2. Rúbricas

Consultar no seguinte enlace:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mTxoYC3PG5wJhT_KWQhrBleitI80zDSG2sKhr8u4vTg/pubhtml

Anexo 3. Avaliación por competencias

Alumn@

Insuficiente (1)

Aceptable (2)

Bo (3)

Excelente (4)

Comunicación lingüística

Explica, con vocabulario coloquial describindo de forma superficial, determinados conceptos cometendo erros. Emite conclusións contraditorias e non mellorables

Explica, omitindo unha parte importante do vocabulario técnico básico, describindo de forma moi xeral, distintos conceptos. Emite conclusións razoables e mellorables

Explica, aplicando gran parte do vocabulario técnico básico, describindo de forma xeral, os distintos conceptos. Emite conclusións coherentes e aceptables.

Explica, con vocabulario técnico axeitado describindo con detalle,  distintos conceptos. Emite conclusións coherentes.

Competencia matemática  

Realiza con dificultade operacións de cálculo cometendo erros, a pesar da axuda da profesora. Emprégaos sen moita conciencia na solución a problemas técnicos.

Realiza operacións de cálculo e aplícaas axeitadamente seguindo orientacións e exemplos na resolución a problemas tecnolóxicos.

Realiza operacións de cálculo e aplícaas con destreza e inciativa na resolución de problemas técnicos.

Realiza operacións de cálculo e aplícaas con destreza e exactitude na resolución de problemas tecnolóxicos.

Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

Identifica e relaciona con pouca iniciativa os sistemas técnicos. Comprende necesitando frecuentes orientacións os conceptos técnicos e aplícaos cometendo erros.

Identifica e relaciona con iniciativa e de forma axeitada os sistemas técnicos. Comprende a partir de orientacións os conceptos técnicos cometendo algúns erros.

Identifica e relaciona con iniciativa axeitada os sistemas técnicos. Comprende a partir de exemplos os conceptos técnicos, e aplícaos con destreza.

Identifica e relaciona con autonomía e acerto axeitado. Comprende razoando por si mesmo os conceptos técnicos e aplícaos con destreza e autonomía.

Competencia dixital

Accede a internet con axuda e utiliza con dificultades as aplicacións ofimáticas básicas. Require apoio constante, traballando de forma moi básica con escasa habilidade e segue pautas con moitas dificultades.

Accede a internet seguindo pautas e utiliza con algunhas dificultades as aplicacións básicas. Necesita pautas puntuais á hora de realizar traballos manexando de forma regular cada aplicación ofimática

Accede a internet, con algunhas orientacións e utiliza con soltura, aplicacións ofimáticas básicas.

Accede a internet, de forma autónoma e utiliza con eficacia as aplicacións ofimáticas básicas. Necesita poucas orientacións e segue pautas puntuais, conseguindo traballos coherentes e axeitados con eficacia.

Competencias sociais e cívicas

Describe e explica moi parciamente a evolución dos obxectos tecnolóxicos ó longo da historia, tendo en conta superficialmente o contexto social e económico en que se desenvolven. Valora (omitindo ideas importantes aínda que se lle ofrezan pistas) a súa repercusión na calidade de vida das persoas. Emite xuízos de valor que non razoa sobre o uso actual das tecnoloxías.

Describe e explica parcialmente a evolución dos obxectos tecnolóxicos ó longo da historia, tendo en conta o contexto socio económico en que se desenvolven e valora con poucas orientacións a súa repercusión na calidade de vida das persoas. Emite xuízos de valor elementais sobre o uso actual da tecnoloxía.

Describe e explica en liñas xerais a evolución dos obxectos tecnolóxicos ó longo da historia e valora con ideas propias a súa repercusión na calidade de vida das persoas. Emite xuízos de valor con criterio propio e con coherencia sobre o uso actual da tecnoloxía.

Describe e explica detalladamente a evolución dos obxectos tecnolóxicos ó longo da historia e valora con ideas propias e ben argumetadas a súa repercusión na calidade de vida das persoas. Emite xuízos de valor con criterio propio e rigor axeitado sobre o uso actual da tecnoloxía.

Conciencia e expresións culturais

Representa con moitas dificultades e erros obxectos e sistemas técnicos, ainda que se lle dan pautas, empregando de forma errónea, criterios de normalización

Representa seguindo pautas, obxectos e sistemas técnicos, empregando con aproximación criterios de normalización.

Representa seguindo orientacións obxectos e sistemas técnicos, empregando con iniciativa e aproximación criterios de normalización.

Representa de forma autónoma, obxectos e sistemas técnicos empregando con iniciativa e moita aproximación os criterios de normalización. Ten iniciativa, imaxinación e creatividade á hora de resolver problemas.

Competencia de aprender a aprender

Comprende con dificultades os aspectos básicos da actividade técnica e valora coa axuda da profesora e de forma moi elemental a necesidade da mesma a través da elaboración dun proxecto técnico. Aplica cometendo erros a resolución de problemas ante situacións plantexadas ou reais.

Comprende os aspectos básicos da actividade técnica e valora coa axuda da profesora a necesidade da mesma a través da elaboración dun proxecto técnico. Aplica con imprecisións a resolución de problemas ante situacións plantexadas ou reais.

Comprende a actividade técnica e valora coa axuda da profesora a necesidade da mesma a través da elaboración dun proxecto técnico. Aplica axeitadamente a resolución de problemas ante situacións plantexadas ou reais.

Comprende a actividade técnica e valora con criterio propio a necesidade da mesma a través da elaboración dun proxecto técnico. Aplica axeitadamente a resolución de problemas ante situacións plantexadas ou reais.

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Realiza, con moitas dificultades e solicitando axuda constante á profesora, as operacións básicas nun plan de traballo para desenvolver un proxecto técnico sinxelo. Obtén acabados do produto moi mellorables.

Realiza, solicitando axuda ocasional á profesora, as operacións previstas nun plan de traballo para desenvolver un proxecto técnico sinxelo. Obtén acabados do produto mellorables.

Realiza, con autonomía, as operacións básicas previstas nun plan de traballo para desenvolver un proxecto técnico sinxelo. Obtén acabados do produto aceptables.

Realiza con autonomía e de forma metódica as operacións  básicas nun plan de traballo para desenvolver un proxecto técnico sinxelo. Promove sempre accións que favorecen o traballo en equipo. Obtén acabados do produto moi aceptables.

                                                        

Consultar en:

https://drive.google.com/open?id=1qM4qw9CootcMZj-IEEVHPjajkM2l_HVvULrdyrbsV84

                

                                                        

                                        

        

                                                                                        

Anexo 4. Actividades extraescolares. Club do Antifás.

Saídas extraescolares

Actividade

Contacto

Temporalización

Unidades que se tratan coa actividade

2º ESO

-Asteleiros Triñanes (Boiro)

-Cortizo (Padrón)

Gerardo  981847440, 637756127

2ª avaliación

Materiais de construción

3º ESO

Laboratorios: -Ensaio de materiais

-Robótica

Aitor Baldomir

609880854

Tucho (tuchodefresa@gmail.com)

2ª avaliación

Materiais técnicos

Tecnoloxía e Sociedade

4º ESO

-Ciclo Superior de automatización e robótica industrial (Instituto Politécnico de Santiago)

-CC. Físicas

(Santiago)

-Concurso Robótica Barrié de la Maza (A Coruña)

3ª avaliación

Electrónica analóxica e dixital, control e robótica

Club do Antifás

Obradoiro social creativo que tén lugar en horario extraescolar (fundamentalmente os martes de 14.15 a 16.20h) e que involucra a alumnado e profesorado. Neste espazo trátase de estimular a capacidade innovadora e artística do alumnado xirando en torno a problemas de índole social.

Este é xa o quinto curso que se veñen desenvolvendo actividades no seo do obradoiro, a maioría delas coa videoedición como elemento protagonista, o que nos levou a participar (e levar premios ou mencións) en diferentes festivais, como aparece reseñado na táboa anterior.

Actividades do Club foron:

Na páxina web do Club[4] pode verse máis información sobre as actividades do mesmo, nas que este Departamento tomou parte.

No curso actual pretenden levarse a cabo diferentes accións nas que participaremos a través de:


Anexo 5: Cacha-Ficción

Novelas

Comic

Películas

Cachatronic propón

 • JULIO VERNE: Viaxe ao centro da terra, Da terra á luna, A volta ao mundo en 80 días, 20 000l leguas de viaxe submarino.
 • H. G. WELLS: A máquina do tempo, O hombe invisible, A guerra dos mundos, A illa do doctor Moreau (sobre manipulación xenética).
 • ISAAC ASIMOV: Eu Robot (e resto da saga de robots), Desde Portomarte sen noticias de Gilda
 • PHILIP DICK: ¿Soñan os androides con ovellas eléctricas? (célebre relato no que se basea a película Blade Runner)
 • BRADBURY: Farenheit 451
 • ANTOLOXÍA, Os mellores relatos de ciencia-ficción, da editorial Alfaguara
 • FÉLIX PALMA: El mapa del tiempo
 • ORSON S. CARD: El juego de Ender
 • LARRY NIVEN: Mundo Anillo
 • ARTHUR C. CLARK: Cita con Rama

El Eternauta

El juego de Ender

Ghost in the shell, de Masamume Shirow

Alderabán

Betelgeuse

A máquina do tempo, hai 2 versións, unha bastante actual

A guerra dos mundos, con versión de Spielberg

Blade Runner

I, Robot (con Will Smith, sobre a rebelión dos robots)

Minority Report (Tom Cruise, sobre a posibilidade de anticipar acontecimentos futuros e evitar que pasen, detendo a 1 culpable antes de que cometa delito)

Star Wars

Alien, o oitavo pasaxeiro

Matrix

Cube

Terminator

Intelixencia Artificial

Regreso ao futuro

O planeta dos simios

Transformers

Mad Max

A laranxa mecánica

Metropolis, de Fritz Lang

Nirvana

Nivel 13

Proxecto Brainstorming

O enxendro mecánico

Steamboy


Anexo 6: Programación das Seccións Bilingües de 2º e 3º da ESO

INDICE

 1. Programación 2º ESO  

1.1. Obxectivos lingüísticos e non lingüísticos

1.2. Contidos lingüísticos e non lingüísticos

1.3. Metodoloxía e recursos

1.4. Atención á diversidade

1.5. Avaliación

2. Programación 3º ESO

                         2.1. Obxectivos lingüísticos e non lingüísticos

2.2. Contidos lingüísticos e non lingüísticos

2.3. Metodoloxía e recursos

2.4. Atención á diversidade

2.5. Avaliación                                      


 1. PROGRAMACIÓN 2º ESO BILINGÜE

1.1. OBXECTIVOS XERAIS

Obxectivos lingüísticos

 1. Adquirir o vocabulario básico en inglés que permita definir e describir obxectos, destrezas, sistemas e ambientes tecnolóxicos e referirse ás .
 2. Realizar informes sobre a análise de obxectos e sistemas técnicos en lingua inglesa.
 3. Seleccionar información procedente de distintas fontes e en diferentes linguas, elaborar a documentación pertinente en inglés utilizando o léxico adecuado.
 4. Actuar de xeito dialogante no traballo en equipo, na procura de solucións, na toma de decisións, coñecendo e sendo quen de usar as fórmulas gramaticais inglesas propias destes procesos interactivos.
 5. Expresar e comunicar ideas e solucións técnicas, así como explorar a súa viabilidade e alcance utilizando os medios tecnolóxicos, os recursos gráficos, a simboloxía e o vocabulario axeitados na lingua propia e na inglesa.
 6. Valorar a importancia e/ou presencia da cultura anglófona na actividade tecnolóxica e informática en todo o mundo.
 7. Manexar con soltura aplicacións informáticas e redes de comunicación en galego, español ou inglés para buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, compartir e publicar información.

Obxectivos non lingüísticos

 1. Analizar os obxectos e sistemas técnicos para identificar o xeito en que foron construídos, os seus elementos e as funcións que realizan.
 2. Abordar con autonomía e creatividade, individualmente e en grupo, problemas tecnolóxicos traballando de forma ordenada e metódica para estudar o problema, recompilar e seleccionar información procedente de distintas fontes, concibir, deseñar, planificar e construír obxectos ou sistemas que resolvan o problema e ser quen de avaliar a súa idoneidade desde distintos puntos de vista.
 3. Actuar de xeito dialogante, flexible, responsable e voluntario no traballo en equipo, na procura de solucións, na toma de decisións e na execución das tarefas encomendadas con actitude de respecto, cooperación, tolerancia e solidariedade.
 4. Empregar as destrezas e os coñecementos necesarios para a análise, intervención, deseño, elaboración e manipulación de forma segura e precisa de materiais, obxectos e sistemas.
 5. Adoptar actitudes favorables á resolución de problemas técnicos, desenvolvendo interese e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, analizando e valorando criticamente a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e a súa influencia na sociedade, no ambiente, na saúde e na calidade de vida das persoas.
 6. Interesarse polos avances tecnolóxicos valorando criticamente a súa contribución á mellora do benestar social e individual, e incorporándoos ao seu facer cotián.

1.2. Contidos

O reparto das unidades didácticas é o que segue:

1ª Avaliación

2º Avaliación

3º Avaliación

Unidades

1. Tecnoloxía. O proceso tecnolóxico

2. Expresión e comunicación gráfica

3. Materiais de uso técnico

5. Estruturas

6. Máquinas e mecanismos

7. Circuitos eléctricos

 

Proxecto

Deseño  e estrutura dun domo.

Apertura do domo.

Electrificación domo

Exposición

Madeira, metais  e pétreos  (colaborando coa materia de Lingua Galega)

Máquinas e mecanismos en diferentes etnias/pobos do mundo

Video STARcach-Scratch

Informática

4. Equipamento informático

4. Equipamento informático. -Exercicios en liña sobre estruturas e simulación de mecanismos.

- Deseño e elaboración dos proxectos coas TIC`s.

4. Equipamento informático. -Simulación de circuítos mediante ordenador.

8. Programación

  (Programar un robot para facer unha curta de ciencia-ficción).

Contidos lingüísticos

1. Tecnoloxía. O proceso tecnolóxico

3. O ordenador

4. Internet

5. Materiais

6. A madeira e os seus derivados

7. Materiais metálicos

8. Estruturas

9. Máquinas e mecanismos

10. Electricidade

11. Enerxía eléctrica

Contidos non lingüísticos

2. Expresión e Comunicación gráfica

9. Máquinas e mecanismos

UD. 10. Electricidade

UD. 11. Enerxía eléctrica

1.3. Metodoloxía e recursos

Na programación xeral están pormenorizadas as estratexias metodolóxicas, entre as que prima o método de proxectos; na Sección explicaranse os contidos en lingua inglesa, aportando material impreso de diversas fontes e recursos web que estarán dispoñibles no blog do Departamento. Resérvase o uso da lingua materna para aqueles contidos non lingüísticos que implican un grao de dificultade matemática maior. Procurarase que certos temas os explique o alumnado para fomentar a súa capacidade de expresión oral. Vexamos as actividades previstas en cada unidade:  

1. Tecnoloxía

2. Exp. e Comunic. gráfica

3. O ordenador

4. Internet

5. Materiais

6. A madeira e os seus derivados

7. Materiais metálicos

8. Estruturas

9. Máquinas e mecanismos

10. Electricidade

11. Enerxía eléctrica

1.4. Atención á diversidade

A nosa materia, en tanto en canto se desenvolve principalmente a través dunha metodoloxía baseada en proxectos prácticos estruturados en grupo, permite un achegamento sincero á naturaleza de cada individuo. É imprescindible coñecer previamente ó alumnado (para o cal se recomenda unha avaliación inicial, non baseada en coñecementos previos senón en actitudes e nivel lingüístico), a fin de xuntar rapaces que poidan axudarse mutuamente: alumnado tímido con aquel máis extrovertido, o de dificultades de comprensión xunto a aqueloutro de intelecto rápido e inclinación a axudar ó compañeiro…

Nunha Sección Bilingüe é de agardar que non haxa grandes atrasos curriculares, e atrevémonos a anticipar as seguintes medidas:

1.5. Avaliación

Os criterios de avaliación e os correspondentes estándares de cualificacións son os mesmos que os indicados para a materia ordinaria, facendo a diferencia de pedilos en inglés ou lingua materna en función dos contidos especificados do punto 1.2.


2. PROGRAMACIÓN 3º ESO

2.1. OBXECTIVOS XERAIS

Obxectivos lingüísticos

 1. Adquirir o vocabulario básico en inglés que permita definir e describir obxectos, destrezas, sistemas e ambientes tecnolóxicos.
 2. Realizar informes sobre a análise de obxectos e sistemas técnicos en lingua inglesa.
 3. Seleccionar información procedente de distintas fontes e en diferentes linguas, elaborar a documentación pertinente en inglés utilizando o léxico adecuado.
 4. Actuar de xeito dialogante no traballo en equipo, na procura de solucións, na toma de decisións, coñecendo e sendo quen de usar as fórmulas gramaticais inglesas propias destes procesos interactivos.
 5. Expresar e comunicar ideas e solucións técnicas, así como explorar a súa viabilidade e alcance utilizando os medios tecnolóxicos, os recursos gráficos, a simboloxía e o vocabulario axeitados na lingua propia e na inglesa.
 6. Valorar a importancia e/ou presencia da cultura anglófona na actividade tecnolóxica e informática en todo o mundo.
 7. Manexar con soltura aplicacións informáticas e redes de comunicación en galego, español ou inglés para buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar, presentar, compartir e publicar información.

Obxectivos non lingüísticos

 1. Analizar os obxectos e sistemas técnicos para identificar o xeito en que foron construídos, os seus elementos e as funcións que realizan.
 2. Abordar con autonomía e creatividade, individualmente e en grupo, problemas tecnolóxicos traballando de forma ordenada e metódica para estudar o problema, recompilar e seleccionar información procedente de distintas fontes, concibir, deseñar, planificar e construír obxectos ou sistemas que resolvan o problema e ser quen de avaliar a súa idoneidade desde distintos puntos de vista.
 3. Actuar de xeito dialogante, flexible, responsable e voluntario no traballo en equipo, na procura de solucións, na toma de decisións e na execución das tarefas encomendadas con actitude de respecto, cooperación, tolerancia e solidariedade.
 4. Empregar as destrezas e os coñecementos necesarios para a análise, intervención, deseño, elaboración e manipulación de forma segura e precisa de materiais, obxectos e sistemas.
 5. Adoptar actitudes favorables á resolución de problemas técnicos, desenvolvendo interese e curiosidade cara á actividade tecnolóxica, analizando e valorando criticamente a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e a súa influencia na sociedade, no ambiente, na saúde e na calidade de vida das persoas.
 6. Interesarse polos avances tecnolóxicos valorando criticamente a súa contribución á mellora do benestar social e individual, e incorporándoos ao seu facer cotián.

2.2. Contidos

O reparto de unidades didácticas en 3º é o que segue:

1ª Avaliación

2ª Avaliación

3ª Avaliación

Contidos

teóricos

1.Tecnoloxía. Fases do proceso tecnolóxico

2. Expresión e comunicación técnica

3. Materiais de uso técnico

5. Electricidade e electrónica

7. Sistemas de control por computador. Elementos básicos de programación.

Exposición

Video-exposición: Materiais de construción

Exposición: A xestión da enerxía eléctrica

Video: STARcach

Proxecto

“Reciclando o Nadal”

Circuito-labirinto

Montaxe robot.

Programar un robot LEGO para interactuar.

Programar LEGO para crear unha curta de ciencia-ficción.

Contidos

Informática

4. O ordenador e os nosos proxectos: documentos online e sitios web.

6. TIC´s e a linguaxe da programación:

 Deseño, elaboración e comunicación de proxectos. Simulación de circuitos. Edición en vídeo.

- Linguaxes de programación.

Contidos lingüísticos

1. O proceso tecnolóxico

4. O ordenador e os nosos proxectos

3. Materiais de construción I: pétreos e cerámicos

3. Materiais de construción II: Plásticos e Téxtiles

5. Electricidade e electrónica

6. TIC e programación

Contidos non lingüísticos

4. O ordenador e os nosos proxectos

3. Materiais de construción I: pétreos e cerámicos

3. Materiais de construción II: Plásticos e Téxtiles

5. Electricidade e electrónica

2. Expresión gráfica. Sistemas de representación

 

6. TIC e programación

7.  Sistemas de control por computador. Elementos básicos de programación

2.3. Metodoloxía e recursos

Na programación xeral están pormenorizadas as estratexias metodolóxicas, entre as que prima o método de proxectos; na Sección explicaranse os contidos en lingua inglesa, aportando material impreso de diversas fontes e recursos web que estarán dispoñibles no blog do Departamento. Resérvase o uso da lingua materna para aqueles contidos non lingüísticos que implican un grao de dificultade matemática maior. Procurarase que certos temas os explique o alumnado para fomentar a súa capacidade de expresión oral. Vexamos as actividades previstas en cada unidade:  

1. O proceso tecnolóxico

4. O ordenador e os nosos proxectos

3. Materiais de construción I: pétreos e cerámicos

3. Materiais de construción II: Plásticos e Téxtiles

5. Electricidade e electrónica

2. Expresión gráfica. Sistemas de representación

6. TICs e Programación

7. Sistemas de control por computador. Elementos básicos de programación

2.4. Atención e diversidade

A nosa materia, en tanto en canto se desenvolve principalmente a través dunha metodoloxía baseada en proxectos prácticos estruturados en grupo, permite un sincero achegamento á naturaleza de cada individuo. É imprescindible coñecer previamente ó alumnado (para o cal se recomenda unha avaliación inicial, non baseada en coñecementos previos senón en actitudes e nivel lingüístico), a fin de xuntar rapaces que poidan axudarse mutuamente: alumnado tímido con aquel máis extrovertido, o de dificultades de comprensión xunto a aqueloutro de intelecto rápido e inclinación a axudar ó compañeiro…

Nunha Sección Bilingüe é de agardar que non haxa grandes atrasos curriculares, e atrevémonos a anticipar as seguintes medidas:

2.5. Avaliación

Alén dos criterios específicos por unidade, que poden verse na Programación, ha de terse en conta o esforzo que realiza o alumnado por expresar os seus coñecementos en inglés, así como a actitude que amosa na aula. Esto constituirá unha porcentaxe da nota, que se acabará de sumar coa derivada de alcanzar os obxectivos anteriormente expresados. Máis polo miúdo, deberá poder facerse en inglés:

1. O proceso tecnolóxico

4. O ordenador e os nosos proxectos

3. Materiais de construción I: pétreos e cerámicos

3. Materiais de construción II: Plásticos e Téxtiles

5. Electricidade e electrónica

2. Expresión gráfica. Sistemas de representación

6. TICs e Programación

7.  Sistemas de control por computador. Elementos básicos de programación

1.5. Avaliación

Os criterios de avaliación e os correspondentes estándares de cualificacións son os mesmos que os indicados para a materia ordinaria, facendo a diferencia de pedilos en inglés ou lingua materna en función dos contidos especificados do punto 1.2.

 .


[1] https://clubdoantifas.iesacachada.org

[2] Consultar anexo de actividades extraescolares para máis información

[3] http://epdlab.gal/

[4] https://sites.google.com/site/oclubedoantifas/