W roku szkolnym 2018/19 Poradnia będzie prowadziła

terapię EEG Biofeedback dla uczniów

z placówek znajdujących się w rejonie jej działania.

Informacja z 10.09.2018 r.

Z powodu dużego zainteresowania terapią
zapisy na bieżący rok szkolny zostały zakończone.

Dotychczas przyjęte karty zgłoszeniowe,

posłużą do kwalifikowania uczniów na terapię

w nadchodzących miesiącach.

W chwili obecnej nie jest znany termin
ponownego uruchomienia zapisów na terapię EEG Biofeedback.

Zapisy chętnych do udziału w terapii przyjmowane są przez sekretariat na kartach zgłoszeniowych.

Karty zostały udostępnione na stronie internetowej Poradni oraz w recepcji.

Wypisanie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem na terapię.

O wynikach kwalifikacji oraz terminach treningów rodzic zostanie poinformowany telefonicznie.

Na czym polega terapia: trening EEG Biofeedback polega na wyćwiczeniu umiejętności hamowania niepotrzebnych fal wolnych lub szybkich w mózgu. W tym celu trener przygotowuje indywidualny program naprawczy oparty na  animacjach komputerowych. W czasie ich trwania to, co uczeń widzi na monitorze, odzwierciedla jego stan psychofizyczny. Gdy pacjent się zrelaksuje i mocno skupi, obrazy są w odpowiednim położeniu, np. samochód szybko jedzie środkiem szosy. Otrzymuje wtedy informację, że praca mózgu jest właściwa i dodatkowo nagrodę dźwiękową. W ten sposób uczy się kontroli pracy mózgu i całego organizmu.

Wskazania do stosowania treningu EEG Biofeedback: syndrom ADD lub ADHD, problemy z koncentracją i pamięcią, niepokój psychoruchowy, stres, zaburzenia lękowe.

Rekrutacja: wstępną kwalifikację na zajęcia przeprowadza trener EEG Biofeedback na podstawie zaleceń psychologa (lub lekarza), diagnozy oraz wyników badań EEG/QEEG. W przypadku  zakwalifikowania na zajęcia, kandydat zostaje wpisany na listę wg kolejności zgłoszenia i oczekuje na wyznaczenie terminu treningów.

Warunki kwalifikacji:

-- uczniowie szkół z rejonu działania Poradni (wiek: od klasy 3 szkoły podstawowej do końca gimnazjum),

-- aktualne pełne badanie psychologiczne (bez niepełnosprawności intelektualnej (iloraz inteligencji w normie),

-- dzieci i młodzież z zaburzeniami koncentracji uwagi, lękami, ADHD, ADD,

-- udokumentowane niezadowalające efekty wcześniejszych terapii (EEG Biofeedback nie może być pierwszą stosowaną metodą!); w przypadku dzieci z zespołem Aspergera warunkiem uczestniczenia w treningach BFB jest wcześniejszy udział w terapii SI, TUS czy treningu słuchu,

-- konieczne badanie EEG (wskazane badanie QEEG),

-- konsultacja z lekarzem-neurologiem naszej poradni dr Grzegorzem Polańskim, a przy zaburzeniach lękowych i nerwicach dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry.

Ze względu na brak w naszej placówce pracowni przygotowanej do prowadzenia zajęć dla dziećmi z obniżonym progiem drgawkowym, nie prowadzimy treningów BFB jeśli zapis EEG jest nieprawidłowy (np. występują fale lub grupy fal ostrych, zapis zmienia się pod wpływem fotostymulacji itp.).

Warunki uczestnictwa w treningu:

1. SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ  1 RAZ  W TYGODNIU PRZEZ CO NAJMNIEJ 10 SPOTKAŃ W WYZNACZONYM TERMINIE (ten sam dzień tygodnia i godzina); dalsza praca ustalona zostanie po tym okresie przez trenera prowadzącego.

2. Czas trwania zajęć jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości ucznia.

3. Długość treningu jest ustalana indywidualnie, efekty zależą między innymi od zaangażowania pacjenta w trakcie terapii.

Odwoływanie i odpracowywanie zajęć:

-- planowana nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana do sekretariatu poradni jak najwcześniej - nie później niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć.

-- spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.

-- w zajęciach uczestniczy dziecko zdrowe - bez infekcji. Dziecko chore (przeziębione, osłabione) nie może brać udziału w zajęciach.

-- nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy, podczas urlopów i zwolnień lekarskich.

-- trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje wykreśleniem wizyt z grafiku terapeutów.

Zapisy: zapisy chętnych do udziału w terapii przyjmowane są przez sekretariat na kartach zgłoszeniowych. Karty zostały udostępnione na stronie internetowej Poradni oraz w recepcji. Wypisanie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem na terapię. O wynikach kwalifikacji oraz terminach treningów rodzic zostanie poinformowany telefonicznie.

Prowadzący: mgr Alina Krywolewicz, mgr Agnieszka Skubida, mgr Benita Wolska.