Договір про надання послуг

з вивезення побутових відходів

                 м. Ланівці                                                                                                                                                                     ___ ___________ 20__ р.

 (найменування населеного пункту)

Лановецьке комунальне підприємство по благоустрою

(найменування суб'єкта господарювання, що надає послуги),

в особі    в.о начальника  Розевика М.О.    що діє на підставі          статуту                        (далі - виконавець), з однієї сторонни,                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)                                 (назва документа, дата і номер)                                                                                                                                                                                      

і________________________________________________________________________________________________________________________

                                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, що є власником  (наймачем, орендарем) квартири (будинку)

  з  другої   сторони,  уклали  цей договір про нижченаведене :

Предмет договору

1. Виконавець   зобов'язується  згідно  з  графіком  надавати послуги з вивезення побутових відходів,  а споживач зобов'язується своєчасно  оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на   умовах,  передбачених  цим  договором  (далі  -  послуги)  

Перелік послуг

2. Виконавець надає споживачеві послуги з вивезення  твердих, великогабаритних, ремонтних відходів.

3. Послуги   з   вивезення   твердих  відходів  надаються за _______________________ ____________________________________________схемою

( контейнерною, безконтейнерною - зазначити)

4. Для  вивезення  твердих  відходів  за контейнерною схемою використовуються технічно справні  контейнери, що належать ___________________

                                                                                                                                                                                   (споживачеві, виконавцеві - зазначити)

 Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною  схемою  з_______ до ________ години.

5. .Завантаження відходів твердих здійснюється:  ________________________________________________________________________________,

                                       (споживачем, виконавцем - зазначити)

6.   Тип   та   кількість  спеціально  обладнаних  для  цього транспортних   засобів,   необхідних   для  перевезення  відходів, визначаються виконавцем.

Вимірювання обсягу та визначення якості послуг

7. Обсяг   надання   послуг   розраховується  виконавцем  на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.

8. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з додатком   3  до  Правил  надання  послуг  з  вивезення  побутових відходів.

Оплата послуг

9. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

10. У разі  застосування  щомісячної  системи  оплати  послуг платежі вносяться не пізніше ніж до _____ числа періоду, що настає за розрахунковим.

       Оплата послуг здійснюється в розмірі  ____ грн..з однієї людини за місяць.

11. Послуги оплачуються ___________________________________________________________________________________________________

(готівкою або в безготівковій формі  зазначити)

12. Плата вноситься на розрахунковий рахунок __________________________________________________________________________________

(банківськіреквізити)

________________________________________________________________________________________________________________________________________(найменування банківської установи або виконавця)

13. У   разі   потреби   виконавець   здійснює   _____ перерахунок   вартості  фактично  наданих  послуг  та   повідомляє споживачеві про його результати

                                                                              (строк)

14. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин  і відповідних обґрунтувань.

15. Наявність   пільг,   передбачених  законодавчими  актами, підтверджується _________________________________________________________.

                                                                                                                                                     (назва документа, яким підтверджується надання пільг)

Права та обов'язки споживача   

16. Споживач має право на:

1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги з  вивезення  відходів,  зокрема  про  їх вартість,  загальну суму місячної плати,  структуру тарифів,  норми надання послуг і графік вивезення відходів;

2) відшкодування   у   повному   обсязі  збитків,  заподіяних виконавцем унаслідок ненадання або надання  послуг  не  в  повному обсязі;

3) усунення   виконавцем   недоліків   у   наданні  послуг  у п'ятиденний строк з моменту звернення споживача;

4) перевірку стану дотримання критеріїв якості послуг;

5) внесення за погодженням з виконавцем у цей  договір  змін, що впливають на розмір плати за послуги;

6) зменшення  розміру  плати  за  послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів;

7) несплату вартості послуг за період тимчасової  відсутності споживача  та/або  членів  сім'ї  на  підставі  письмової  заяви і документа,  що підтверджує його  відсутність  -  довідка  з  місця тимчасового проживання,  роботи,  лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

17. Споживач зобов'язується: 

1) оплачувати в  установлений  договором  строк  надані  йому послуги з вивезення відходів;

2) сприяти  виконавцю  у  наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

3) визначати   разом   з   виконавцем   місця    розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

4) обладнати  контейнерні   майданчики,   утримувати   їх   у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

5) забезпечити  належне  збирання  та  зберігання   відходів, установлення  необхідної  кількості  контейнерів  для завантаження твердих,  великогабаритних  і  ремонтних  відходів  з  урахуванням

унеможливлення  їх переповнення;  утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

6) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів;

Права та обов'язки виконавця

18. Виконавець має право вимагати від споживача:

1) забезпечувати належний санітарно – технічний стан контейнерів  та контейнерних майданчиків , вигрібних ям ;

2) своєчасно  збирати  та  належним  чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з  метою запобігання їх переповненню;

19. Виконавець зобов'язується:

1) надавати  послуги  відповідно  до  вимог законодавства про відходи,  санітарних  норм  і  правил,  Правил  надання  послуг  з вивезення  побутових  відходів,  затверджених  Кабінетом Міністрів України, та цього договору;

2) погодити із  споживачем  місця  розташування  контейнерних майданчиків,   визначити  їх  кількість,  необхідну  для  збирання побутових,   великогабаритних  і  ремонтних  відходів,  перевіряти наявність таких майданчиків відповідно до розрахунків;

3)  здійснювати контроль за санітарно – технічним станом контейнерів;

4)  збирати  і  перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

5) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на   контейнерному   майданчику   через    недотримання    графіка перевезення,  проводити  прибирання  в  разі  розсипання побутових відходів  під  час  завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб;

6) перевозити  відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з побутовими відходами;

7) надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи  на надання послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

8) усувати  факти  порушення вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій,  які пред'являє споживач у зв'язку з невиконанням умов цього договору;

9) прибувати  протягом  трьох  годин  на  виклик  споживача і усувати протягом 24  годин  недоліки.  У  разі  коли  недоліки  не усунено   протягом   трьох  робочих  днів,  проводити  відповідний перерахунок розміру плати;

10) відшкодувати відповідно до закону та умов цього  договору збитки, завдані споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

11) зменшувати розмір плати  за  послуги  в  разі  тимчасової відсутності  споживача  та/або  членів його сім'ї на підставі його письмової заяви та документа, що підтверджує його/їх відсутність - довідка   з   місця  тимчасового  проживання,  роботи,  лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

Виконавець має також інші обов'язки відповідно до закону.

Відповідальність сторін  за невиконання умов договору

20. Споживач  несе  відповідальність  згідно із законом і цим договором за:

1) несвоєчасне внесення плати за послуги;

2) невиконання  зобов'язань,  визначених  цим   договором   і законом.

21. Виконавець несе відповідальність за:

1) ненадання  або  надання  не  в  повному обсязі послуг,  що призвело до заподіяння збитків майну споживача,  шкоди його  життю чи здоров'ю;

2) невиконання   зобов'язань,   визначених  цим  договором  і законом.

Розв'язання спорів

22. Спори за договором  між  сторонами  розв'язуються  шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.   Спори, пов'язані    з    пред'явленням    претензій,   можуть розв'язуватися в досудовомупорядку шляхом їх задоволення.

23. У разі ненадання або надання послуг не в повному  обсязі, зниження  їх  якості  споживач викликає представника виконавця для складення  акта-претензії,  в  якому  зазначаються  строки,   види порушення кількісних і якісних показників тощо.

Представник виконавця     зобов'язаний    прибути    протягом 3  робочих днів.    

24. Акт-претензія  складається  споживачем  та  представником виконавця і скріплюється їх підписом.

У разі неприбуття представника виконавця у 3-денний строк або  його  відмови  від підпису акт уважається дійсним,  якщо його підписали не менш як два споживачі або виборна особа  будинкового, вуличного,   квартального   чи   іншого   органу   самоорганізації населення.

25. Акт-претензія подається виконавцеві,  який протягом трьох робочих  днів  вирішує  питання  про перерахунок розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

Форс-мажорні обставини

26. Сторони   звільняються   від   відповідальності   за  цим договором у разі  настання  непереборної  сили  (дії  надзвичайних ситуацій техногенного,  природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно  до  умов  цього договору.

Строк дії цього договору

27. Договір   діє  з  ________________________  до  _________________________________________  і  набирає чинності з дня його укладення.

Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

28. Зміна  умов  договору  проводиться  у  письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди,  спір  розв'язується  у судовому порядку.

29. Договір вважається таким,  що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його  дії  одна  із  сторін  не  заявила  про відмову від договору .

30. Дія договору припиняється у разі, коли: закінчився строк ,  або  в  інших  випадках,  передбачених законом.

Прикінцеві положення

31. Цей   договір  складено  у  двох  примірниках,  що  мають однакову  юридичну  силу.  Один  з  примірників   зберігається   у споживача, другий - у виконавця. З Правилами  надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із  законодавства  про  відходи,  санітарними  нормами  і правилами поводження з побутовими відходами та утримання територій населених пунктів ознайомлений      _____________________________.

                             (підпис споживача)

Реквізити:

ВИКОНАВЕЦЬ:                                                                                                             СПОЖИВАЧ:

Лановецьке  КПпБ

 м. Ланівці  вул .Незалежності 40а

код 31966157

р/р 26004055100301

ТФ «Приватбанк»

МФО 338783

В.о.начальника  Лановецького КПпБ

__________________М.О. Розевик

МП

2-13-61

________________       підпис