2018-03-28 Minnesanteckningar föräldraråd på SMK

Qben informerar

Qben har startat ett samarbete med Häggviksskolan och SMK  “Må Bra Timmen”. Kuratorerna från båda skolorna kommer till Qben och träffar eleverna, de ser på film tillsammans och diskuterar sedan filmens innehåll, tema tex. Machofabriken, #meetoo.

Aktivitets- och mellanmålsmeny sätts upp på alla klassrumsdörrar i åk 4-6 på måndagar.

Andra aktiviteter just nu:

Yoga på onsdagar

Keramik måndagar eller torsdagar

Lyssna på spökhistorier

Fadi påminner om att det är viktigt att vårdnadshavarna anmäler om barnen ska vara på  Qben under loven för att personalen ska kunna planera verksamheten.

Till årsskiftet planerar kommunen att “flytta” fritidsgårdarna/kvällsverksamheten till kultur- och fritidsnämnden. Idag ligger några fritidsgårdar under barn- och ungdomsnämnden och några under kultur- och fritid, man vill ha alla fritidsgårdar under samma nämnd. Det innebär att Qbens  kvällsverksamhet inte kommer att tillhöra SMK. Det kommer inte att påverka rast- eller fritidshemsverksamheten som fortsätter att tillhöra skolan.

Musikinformation (se konsertprogram www.sollentunamsuikklasser.se)

Åk 9 har haft konsert med andra ungdomskörer från Stockholm, Stockholms Ungdomssymfoniorkester och solister. De framförde verket Carmina Burana i en fullsatt Oscarskyrka.

Åk 4 och 6 har haft en allsångskonsert i aulan.

29/3 är det SMK Talang för hela skolan som avslutar veckan och inleder påsklovet.

19/4 har åk 5 och 7 konsert i aulan inför sin resa till Västerås där de ska delta i en körtävling.

24/4 och 25/4 framför åk 4 sina musikaler i aulan.

3/5 Vårkonsert för åk 4-9 i Filadelfiakyrkan.

I juni har åk 9 showvecka.

Höstterminens julkonsert kommer att vara 20/12, 2018 i Filadelfiakyrkan. Det blir även skolans julavslutning.

Soley berättar om barn- och ungdomsnämnden

Hur nämnden är organiserad samt om deras uppdrag.

Nämnden ger riktlinjer och fastställer skolornas ekonomi via skolpengen.

Hon berättade även om situationen när det gäller nyrekrytering av lärare.

Kontakta gärna Soley om det finns frågor.

Information

Avslutningsfest för åk 9 på Edsbacka Värdshus tisdagen den 5 juni.

Vi diskuterade mobiltelefoni. Vissa skolor har mobilfria dagar, mobilfri vecka.

Åk. 4-6 låser in sina mobiler i klassrummet under skoltid. Skolan har ingen möjlighet att låsa in mobilerna för elever i åk. 7-9 under hela skoldagen. Undervisande lärare beslutar om mobilerna ska samlas in under lektionen.

Det finns ett starkt önskemål från elever och föräldrar att inte börja skoldagen förrän kl. 8.15

under nästa läsår.

Vii diskuterade Infomentor och skolans informationskanaler.

PRAO blir obligatorisk från och med nästa läsår. Blivande åk. 8 kommer att ha två veckor prao.

Nästa föräldraråd är den 17 maj kl. 19:00

Minnesanteckningar från föräldraråd på SMK 2018-02-06

Skolan informerar

Årets antagningsprov är avslutade. Våra blivande fyror kommer att besöka skolan den 16 maj.

Vårens konsertprogram finns nu på hemsidan och på bloggen (under information).

http://www.sollentunamusikklasser.se/Content/14/5

Åk. 5 och 7 kommer att delta i en körtävling i Västerås som årligen arrangeras av RUM, Riksförbundet för unga musiker. Skolan har abonnerat bussar för resan till och från Västerås.

Vårkonsert är den 23/5 i Filadelfiakyrkan/ Rörstrands konferens.  

Skolan kommer inte att bjuda in till ett större gemensamt föräldramöte under våren.

I september bjuder vi alla vårdnadshavare på en föreläsning med Maria Dufva kring nätetik. Maria Dufva kommer även hålla i workshop och utbildning för elever och lärarna.

Det har kommit en ny timplan från Skolverket. Stadierna återinförs (låg- mellan och högstadiet) även i timplanen för att säkerställa alla elevers rätt till den lagstadgade undervisningstiden vid byte av skola eller kommun. Det kommer inte att påverka

åk 8 och 9 som går ut med den gamla timplanen. SMK kommer även i fortsättningen ha en timplan som skiljer sig från övriga skolor i Sollentuna då vi som profilskola har möjlighet att

använda tid från andra ämnen till musiken (max 20% från ett och samma ämne. Gäller inte matematik, svenska eller engelska).

Nästa föräldraråd den 28/3 får vi besök av Barn- och ungdomsnämndens ordförande Soley Aksöz Lithborn.

Frågor från klasserna:

Skoldagens början

Tidigare läsår har skoldagarna på SMK börjat kl. 8.15. På grund av delade lokaler med Häggviksskolan och utökad tid i matematik har flera av våra klasser börjat skoldagen redan kl. 8.00.

Vi ber föräldrarådsrepresentanter att inhämta föräldrarnas åsikter om tiden för skoldagens början. Skolan kommer att ta upp frågan med eleverna.

Vi diskuterade elevernas hälsoundersökning, hur vårdnadshavare ska få information kring dessa och vad eleverna själva ska få ta del av.

Infomentor

Skolan använder Infomentor till frånvarohantering, mail och sms funktioner samt omdömen åk. 4-5 samt ämnesmatriser/kunskapskrav i åk. 6-9. För uppgifter och inlämning av uppgifter

använder mellanstadiet sig främst av showbie som är anpassat för ipad. Åk. 7-9 använder Google Classroom som är ett betydligt mer välutvecklat och smidigare samarbetsplattform mellan elev och lärare. Vårdnadshavare kan inte få egna inloggningar till Google Classroom men kan enkelt gå in tillsammans med sitt barn. Be ditt barn om inloggningen så kan du själv gå in och läsa vilka arbetsuppgifter man arbetar med i de olika ämnena.

Önskemål från vårdnadshavare att få tydligare information kring läxor, konserter, prov mm. framför allt i åk 6 där man idag använder både showbie och Google Classroom.

Alla tycker att det är positivt med klassbloggen då man får ta del av vad som händer i skolan i form av bilder och filmer.

Information om var man kan hitta information behöver mailas ut i början av varje termin.

Hur förhåller sig skolan till elevernas skrivande rent motoriskt? Ska eleverna skriva för hand eller på ipad/Cromebook?

Skolan tycker att det är viktigt att man använder och behärskar båda verktygen.

Skolmaten

Skolans personal tycker att skolmaten är bra däremot är det fortfarande problem med ordningen i matsalen när det gäller högstadiet, tallrikar, servetter mm lämnas på borden, man tar inte bricka vilket innebär att det blir kladdigt på borden.

SMK’s och Häggviksskolans personal har tillsammans pratat kring matsituationen och nu pratar lärarna med sina klasser kring matordningen.

Mobil under lektioner

Åk 4-6 låser in mobiler under skoldagen.

I åk 7-9 bestämmer undervisande lärare om mobilen ska lämnas in under lektionen eller inte.

Föräldrarådet undrar om en mobilfri vecka i vår kan vara något för hela skolan.

Jargong

Hur pratar vi i klasserna om jargong och ordval? Språket som används mellan elever och via nätet är inte alltid trevligt. Prata gärna med ditt barn om detta.

Nästa föräldraråd är onsdagen den 28/3

Åse Mellerstedt, rektor

2017-11-21 föräldraråd SMK, minnesanteckningar

Information från Qben

Information från skolan/ musiken

Musiken:

Lucia- och julkonsert har vi den 21/12 kl. 19.00 på Rörstrandskonferenscenter/Filadelfiakyrkan, Rörstrandgatan, Stockholm.

Skolan:

Finns det något önskemål inför vårterminen?

Mejla Åse om ni har ideér.

Förslag på föreläsning: BRIS

Frågor från klasserna

På konserten med åk 4 och åk 5 fick den ena årskursen blommor men inte den andra, varför?

Svar: Mänskliga faktorn spelade tyvärr in och det ska inte vara så. Musiklärarna pratar ihop sig och kommer med tydligare instruktioner.  

Frågor kring musikgymnasium och ansökningsprov mm.

Svar: För mer information kontakta respektive musiklärare eller Helena Åhman bitr rektor, Annette Mäkelä (SYV).

Det finns elever som röker utanför skolan, vad gör skolan?

Svar: Skolan tar kontakt med berörda

Hur jobbar skolan med #meetoo?

Svar: Åse och Fadi berättar och ger exempel från olika årskurser och Qben men det är en fortgående diskussion som egentligen alltid pågår.

Hur stort är mörkertalet när det gäller mobbning och hur jobbar skolan?

Svar: Skolan jobbar enligt Olweusprogrammet och mäter bla. mobbningen två gånger om året via en anonym enkät och individuella samtal. Om du som vårdnadshavare har funderingar kontakta gärna barnets mentor eller skolledningen.

Har personalen utbildning kring mobbning?

Svar: Ja all ny personal får en grundutbildning i form av två halvdagar i kommunens regi. Personalen har sedan samtal, fortbildning, dilemma samtal mm vid sju tillfällen per år.

Säljs det sötsaker på Qben?

Svar: På förmiddagarna när det är rastverksamhet säljs inga sötsaker, bakverk, läsk eller dyl.

På fredagarna får eleverna köper chokladbollar, digestivekakor och 6 st godisbitar.

När elever dagligen köper tex. toast före lunch kontaktar Qben vårdnadshavare.

Ombyte, duschning i samband med idrotten, finns det duschdraperier?

Svar: I dagsläget finns inga draperier. Eftersom det är många föreningar på kvällar och helger så får inte det skolan satt upp sitta kvar tex. duschdraperi.

Vem ska flytta in i barackerna på skolgården efter Skälbyskolan?

Svar: Gärdessskolan F-åk 2 flyttar hit, de kommer att ha både den gula och den grå paviljongen.

Tips från förälder - Kulturskolan i Stockholm säljer ut instrument

Instrumentutförsäljning 25-26 november

http://kulturskolan.stockholm.se/utforsaljning

Vårens mötestider:

Tisdag den 6 februari

Onsdag den 28 mars

Torsdag den 17 maj

Vi tackar alla föräldrarådsrepresentanter

för gott samarbete under det gångna året!

2017-10-11 Minnesanteckningar från föräldraråd, Sollentuna Musikklasser

        Eleverna är komp.lediga fredagen den 22 december. Betygen skickas hem per post.

Frågor från klasserna:

Matfrågor

Skolan arbetar tillsammans med Häggviksskolan för en bättre miljö i matsalen.

Båsen kommer att tas bort under höstlovet och ersättas med bord och stolar.

Vi behöver få upp ljudabsorbenter på väggarna och få alla elever på skolorna att följa de regler som finns för matsalen.

Ett matråd hålls under oktober månad med elevrepresentanter, skolledning samt ansvarig

restaurant chef på ISS. Här tar vi upp frågor kring själva maten och serveringen.

Rektor har ett möte inbokat med chefen för ISS.

Förslag från vårdnadshavare att hålla en kurs för eleverna i vett och etikett.  

En ny upphandling av maten kommer att genomföras under 2018.

Ipads-förvaring åk. 4-6

Ipad kan lämnas i klassrummet, vi har låsbara laddnings-/säkerhetsskåp i alla klassrum på mellanstadiet.

Elevskåp

Skolan kommer inte att byta ut elevskåpen. Vi har inte utrymme i korridorerna för större skåp.

Information

Vårdnadshavare önskar en enda kanal för information, vad finns var?

Alla läxor finns i kalendern på klassbloggen. Omdömen inför utvecklingssamtalen finns i Infomentor.

Google Classroom är en samarbets plats för elever och lärare, framförallt i åk. 7-9. Där finns mycket information om vad man arbetar med i de olika ämnena. Logga in tillsammans med ditt barn, vårdnadshavare har inte tillgång till egna inloggningar i Classroom.

Nästa föräldrarådsmöte har vi den 21 november.

Åse Mellerstedt

Rektor

Minnesanteckningar från föräldrarådet 2017-05-16

Skolan har fått mycket positiv återkoppling på föreläsningen om droger med Calle Strömfelt.

Frågor från klasserna

Mat

Matfrågan återkommer varje termin.

Matfrågor diskuteras under matrådet. Klasserna lämnar synpunkter till representanter.

Där lämnas synpunkter och önskemål även för den vegetariska maten.

Elever har möjlighet att svara på enkäter angående skolmaten minst en gång per termin.

Vecka 22 är det önskevecka, klasserna och elevråd har lämnat önskemål till ISS.

Matrådets protokoll kommer att läggas ut på bloggen så att vårdnadshavare kan läsa det. Senaste protokollet är från den 19 april. Veckans matsedel finns på skolans hemsida.

Elevrådet har önskat en kinagunga

Stora åtgärder har gjorts på skolgården under de senaste åren så en kinagunga är inte budgeterad/ prioriterad i år.

Har skolan inte råd med labbrockar?

Skolan har råd med labbrockar som skydd i bl.a kemiundervisningen. Det finns labbrockar i no salarna på högstadiet. Det är inte nödvändigt med labbrockar på mellanstadiet då man inte laborerar med den sortens kemikalier där man behöver skydda sig. Lärarna har ett läromedelsanslag att förfoga över och gör själva sina prioriteringar. Åk 6 har tillgång till no salar vid behov.

Vad gör man om en elev känner sig kränkt av vuxna på skolan?

Som alla kränkningar ska de anmälas till huvudman. Om ett barn blir kränkt av vuxen ska alltid rektor utreda.

Telefonsamtal och möten är alltid den bästa kommunikationen. Om man får ett mail och vill prata går det bra att kontakta läraren. Tar mycket tid för skolan att lösa konflikter och hantera kränkningar.

Hur får lärare kompetensutveckling i konfliktlösning?

Olweus metoden innehåller kontinuerlig kompetensutveckling i bl.a konfliktlösning.

Expertis på skolan finns i form av kurator.

Biljetter till konserter, kan varje barn få en tilldelning?

Skolan kan inte hantera biljettförsäljning så att varje barn får en tilldelning. Åk 9 har förtur på köp av biljetter till vår och julkonsert.

Kan vi ha en mobilfri skola?

Mellanstadiet låser in sina mobiler i klassrummets säkerhetsskåp under skoldagen.

Skolan har ingen möjlighet att ansvara för högstadieelevers mobiltelefoner under skoldagen.

Värdesaker, förvaring under idrottslektioner

Värdesaker tas med in i idrottssalen respektive idrottshallen. Skolan har ingen möjlighet att låsa in värdesaker i salarna under idrottslektionerna. Det har aldrig hänt att elever blivit av med värdesaker som förvarats i salarna. Däremot har det hänt att kvarglömda värdesaker i omklädningsrum försvunnit.

Årets Olweus enkät

Fortfarande ligger vi under kommungenomsnittet när det gäller mobbning. Mobbningen har minskat från 4,4 till 4,2 % och långtidsmobbning har minskat från 1,9 till 1,5 %.

De ställen som flest av dessa elever uppger att de blivit mobbade på är fortfarande i korridoren, på skolgården och därefter på sociala medier. Vi arbetar fortfarande mot nolltolerans!

 Analysen i klasserna är att det är en stor skolgård med flera baracker på och tre skolor som ska samsas vilket gör att det känns lite otryggt då man tex. inte känner igen all personal och att skolorna inte har riktigt samma regler.

Åtgärder:                                                                                                                                                      

  1. Bitr rektor på SMK och Häggviksskolan och rastansvarig för Skälbyskolan har träffats tillsammans med elever från alla tre skolorna. Där sattes gemensamma regler och tider upp för fotbollsplanen där flera konflikter uppstått.
  2. Mentorerna ska göra en ny kartläggning av var eleverna känner sig otrygga i korridorerna och på skolgården.  
  3. Bitr rektor på SMK och Häggviksskolan ska träffa Qbens föreståndare för att planera gemensam rastverksamhet för att ytterligare höja tryggheten och kvaliteten på elevernas raster inför nästa läsår.

Kundenkäten-vårdnadshavare åk. 6 och 8

Vi gick igenom alla svar från vårdnadshavare i åk. 6 och 8. Sammantaget så är nöjdheten över genomsnittet i kommunen inom samtliga områden i båda årskurserna.

Hur arbetar skolan för att lärare ska utvecklas som mentorer och pedagoger?

På begäran länk till film om betygsättning (här finner du även ett antal filmer kring bedömning och betyg):

https://www.youtube.com/watch?v=MOKqtoy6UP4

Minnesanteckningar föräldraråd 2017-03-29

Presentation av Fadi Petersson, ny ansvarig på Qben. Fadi är utbildad fritidspedagog och kommer närmast från ett ledande uppdrag inom Utbildning Rotebro.

Vi diskuterade föräldramöte och dess innehåll. Ett alternativ är tisdag 25/4 kl. 18.30

Calle föreläser om droger för vårdnadshavare och elever, förslag till upplägg:

Kvällsföreläsning tisdag den 25/4 elever i åk. 8 och 9 tillsammans med vårdnadshavare samt vårdnadshavare i åk. 7. Dagen efter klassvis åk. 8 och 9 utan mentorer.

Åk. 4-6 önskar något om nätmobbning.

Kundenkäten åk. 6 och 8 vårdnadshavare

Åse berättar kort om resultat i kundenkäten.

SMK’s föräldrar är mer positiva än kommunens genomsnitt. Utvecklingsområden. “Hur mitt barn ligger till i kunskapsutvecklingen” , “Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete” samt “Jag får information om läroplanen”.

Skolledning, elev- och hälsoteamet, expedition har genomfört en utbildning och blivit HBTQ-diplomerade. Vi planerar att hela personalen ska genomgå utbildningen.

Musik och konserter

Åk 4 har gjort musikaler “Jakten på farfar Kainz skatt”, de har haft både skolkonserter och kvällskonserter.

Åk 5 hade lunchkonsert i Vilunda kyrkan, Upplands Väsby förra veckan.

Åk 6 har Pop o blandkonsert imorgon, torsdag 30/3 kl 19.00 i aulan.

Åk 8 hade i februari en ensemblekonsert

Åk 9 får nästa vecka besök från St:Annas skola i Köpenhamn, de danska eleverna kommer att bo i familjer i åk 9. De kommer ha en konsert torsdag 6 april kl. 19.00 i Edsbergskyrkan.

Åk 4-9 vårkonsert i Filadelfiakyrkan 31/5 kl. 19.00

Frågor från klasserna

Nej det går tyvärr inte att logistiskt ordna. Tex. så har alla våra elever i åk 7-9 (180 elever) våra tre no-lärare.

Alla vårdnadshavare är välkomna att vara med i skolan och också att äta i matsalen.

Hör gärna av er (mejla så ringer de upp) till respektive lärare om det är något ni undrar över.

Skolan undersöker detta men det måste vara frivilligt.

SMK har valt att fortsätta att arbeta med Google classroom och Google kalender då Infomentor fortfarande har för många utvecklingsområden.

Många föräldrar tycker att information fortfarande är svår att hitta, vissa saker ligger på klassbloggarna, vissa i classroom.

Flera föräldrarna vill ha mer information om vad man ska titta efter i Infomentor.

Skolan undersöker och pratar med a-laget.

Omdömen i Infomentor kommer att finnas inför utvecklingssamtalet i augusti mer information kommer med sommarbrevet.

Klasserna kommer att vara fulla till ht 2017

Vi kommer att fylla på nuvarande åk 5 med en elev i varje klass till åk 6.

Vi har för närvarande kö till alla årskurser och antagningsprov kommer att hållas i juni om vakanser uppstår.

Circonovas föreställning “Orka drömma”, gavs som förslag till åk 4 och 5  av föräldrarepresentant. Skolan har haft Circonova vid ett flertal tillfällen, även denna föreställning. Det har varit mycket uppskattat.

Läsårets sista föräldraråd har vi den 16 maj.

Åse Mellerstedt

Rektor

Minnesanteckningar från föräldraråd på SMK, 2017-02-16

Information från Qben

Afshin kommer att sluta sin tjänst på Qben till sportlovet. Ny ansvarig för Qben är Fadi Petersson, utbildad fritidspedagog. Fadi börjar sin tjänst den 24 april. Rekrytering av fritidsledare pågår. Fredrik Larsson, tidigare elev på SMK arbetar på Qben under tiden.

Sportlovet

Öppet hela lovet för de barn som är inskrivna. Man har planerat för många olika aktiviteter.

Information från skolan

Antagningarna inför åk. 4 höstterminen är klara. Även i år hade vi många sökande till våra 60 platser.

Vi avvaktar med föräldramöte då vi vill kunna erbjuda ett bra program. Gärna med en föreläsare.

Frågor från klasserna

Vikarier

Vi försöker alltid få vikarier när någon lärare är sjuk. Det blir dock allt svårare att hitta behöriga vikarier. För korttidsfrånvaro är det nästan omöjligt. Vi har några “egna” vikarie som vi ringer in vid behov.

I januari blev vi dock tvungna att ställa in en del idrottslektioner för åk. 7-9. Alla klasser hade

minst en av två lektioner per vecka. Som mest har en klass haft totalt 3 inställda lektioner.

Torsdagens idrottsdag får kompensera en del av den tiden.

Alla elever i åk. 5 erbjuds skidåkning i Väsjöbacken. Alla nior kommer att klättra i klättringsanläggningen i Akalla.

Bägge aktiviteterna betalas av skolan. Övriga klasser erbjuds skridskoåkning och innebandy.

Att skidåkningen begränsas beror på att denna ska vara kostnadsfri. Skolan har ingen möjlighet att låta alla årskurser åka skidor. Det viktiga är att man får prova på någon gång för att se om det är något som man sedan kan göra på fritiden.

Rutiner för att diagnostisera funktionsnedsättning som ex. dyslexi eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Vi testar alla elevers läs och skrivförmåga i åk. 4 och 7 och utifrån det ger vi adekvat stöd i form av olika anpassningar. Anpassningar ges till de elever som skolan anser är i behov av dessa. Ibland kan föräldrar uppleva svårigheter som vi inte ser i skolan så samarbetet med er föräldrar är oerhört viktigt. Skolan ger stöd så att elever ska ha möjlighet att nå kunskapskraven oavsett om en eleven har en diagnos eller inte, helt enligt skollagen.

Det finns rutiner för hur vi arbetar inom elevhälsan med elever som av olika anledningar har hög frånvaro eller svårigheter att nå kunskapskraven.

Skolan har en socialpedagog Sara Stjenlöf anställd sedan januari som bland annat arbetar med elever och lärare kring frånvaro. Vi arbetar enligt kommunens sk. “frånvarotrappa”.

Skolmaten slut?

Det finns alltid mat men ibland har man fått vänta för att ris eller pasta ska bli klart.

Det är många vuxna som äter i matsalen. Vi kommer att ha en drive för att få alla att använda brickor samt att hålla snyggt i matsalen.

Alla kan någon gång prova att äta vegetariskt utan att byta helt. Om man är vegetarian eller vill äta vegetariskt kan man byta till det. Det räcker att man lämnar in en handskriven lapp

till matpersonalen med namn och målsmans underskrift. Köket behöver för sin planerings veta hur många som äter vegetariskt.

Prov

Riktlinjen är max två prov och/eller stora inlämningsuppgifter per vecka. Diagnoser är till för att se var eleverna befinner sig och jämställs inte med prov. Ibland har man en fördiagnos för att veta var eleverna befinner sig innan man påbörjar ett nytt arbetsområde. Varken diagnoser eller nationella prov behöver man “plugga”/ eller förbereda sig till hemma så under dessa veckor kan det bli fler än två prov.

Idrottstävlingar

Anmäler skolan elever till idrottstävlingar som skol DM?  Då vi och ni gjort ett aktivt val att fokusera på musik finns det inte möjlighet att låta elever delta i olika idrottstävlingar under skoltid.

Trafiksituationen vid infarten från Minervavägen

Det kan bli trångt vid avlämningsplatsen utanför Qben på morgonen. För att undvika incidenter rekommenderar vi att ni lämnar av era barn vid infarten mot Sollentunavägen.

Önskemål framfördes om information kring betygsättning och betygssystemet.

Skolan mailar ut länkar till bra filmer från Skolverket.

Föräldrarådet ser gärna att någon kommer och berättar om ungdomar och droger, hur ser det ut i Sollentuna i dag samt hur man kan förebygga stress?

Nästa föräldraråd är onsdagen den 29 mars kl. 19.00

Åse Mellerstedt

Rektor

2016-11-29 Minnesanteckningar föräldraråd

Fråga från förälder - Är Qbens personal ute runt skolan/skolgården när det är kvällsverksamhet på fritidsgården?

Nej, Afshin förklarar att det är två personal som jobbar på kvällar och av säkerhetsskäl måste det vara två personal inne på fritidsgården. Det ingår inte fritidsgårdarnas uppdrag att vara ute på/runt skolgården. Kommunen har vakter anställda som ronderar/besöker fritidsgårdarna kvällstid och som även kan tillkallas vid behov.

Afshin berättar hur man jobbar om det sker en stöld på fritidsgården samt om det förebyggande arbetet.

Skolan

Vi lägger ner mycket arbete på att få det så bra som möjligt för eleverna. Vi strävar efter att mentorsparen ska ha olika ämnen, undervisa i klassen, fungera bra tillsammans och helst kunna arbeta tillsammans i tre år.

Vi har dock inte så många lärare att alla elever får en mentor som de har i undervisning varje termin.

I några klasser byter mentorerna mentorselever efter en termin. Det är elevernas behov som styr.

Skolan har längre lektioner i år av pedagogiska skäl.

Uppskattat med åk 6 gränsöverskridande/samarbete när eleverna berättar och visar arbetet om appar mm i tvärgrupper mellan klasserna.

När kränkningar sker på nätet arbetar vi efter Olweusmetoden.

Vad är syftet med tex. konsertbesöksgruppen, vad har den understrukna/sammankallande för uppgifter?

Skolan pratar med musiklärarna som ansvarar för att informera och organisera föräldragrupper.

Från en klass undrar man om det luktar i flickornas omklädningsrum?

Skolan har inte fått några indikationer på det.

Ja det är kallt i gymnastiksalen och en del andra salar. Vi felanmäler till Caverio vår nya fastighetsförvaltare när det är för kallt. De arbetar även med felsökning för att försöka komma tillrätta med den ojämna värmen i våra gamla byggnader.

Det finns olika uppfattning om mängden läxor. Skolans utgångsläge är att läxor ska befästa kunskaper och att man ska kunna klara sina läxor själv eller med hjälp i skolans studiestuga..

Skolan påminner eleverna om att vi har studiestuga där de får hjälp med läxor och annat skolarbete av lärare.

Om du som förälder tycker att det är för mycket läxor - ta kontakt med undervisande lärare.

Åse berättar om hur skolan jobbar med kränkningar och hot.

Skolan hanterar det vi får vetskap om.

Kommunens nätverk har inget filter. Då eleverna även kommer åt det mesta på nätet via sina mobiltelefoner måste vi vuxna hjälpas åt att lära dem hantera internet.

Helena pratar med niornas föräldrar och hjälper till att vidarebefordra information och dokumentation från tidigare års föräldrar.

Det kommer att läggas på skolans hemsida www.sollentunamusikklasser.se

Gå in på fliken “Blanketter” som finns till vänster under snabblänkar. Den ska lämnas till

Leena på expeditionen.

Frågan kring klasskassa och klassresa diskuteras. Det finns ett dokument från tidigare föräldraförening på skolans hemsida (under elevpärmen, punkt 17) som kan vara ett bra diskussionsunderlag vid föräldramöte. Då skolan inte anordnar några skolresor eller klasskassor ligger ansvaret på föräldrarna att ta upp frågan i klasserna.

Ett varmt tack till alla föräldrarepresentanter för ett gott samarbete under 2016!

Nästa föräldraråd har vi torsdagen den 16 februari 2017.

2016-10-26 Minnesanteckningar från föräldraråd

Frågor från föräldrarna:

 Varför serveras söta drycker och chokladpudding på Qben?

Den saft som serveras till mellanmålet är sockerfri.

Chokladpudding serveras efter smörgås i ett litet glas en fredag i månaden.

Vi skickade runt mellanmåls matsedeln.

Skolan upplever stora positiva förändringar. Vi har fått en ny restaurangchef, kökschef och kock. Skolledning och matrådsrepresentanter har träffat den nya restaurangchefen den 25 oktober för matråd. Det var mycket konstruktivt. Vi upplever att maten har blivit mycket bättre sedan den nya chefen tillträdde. Personalen är gladare och det är trevligare att komma till matsalen. Maten är även mer varierad.  Alla föräldrar är välkomna att äta tillsammans med sitt barn i matsalen.

Julkonserten

Finns det möjlighet att byta lokal till julkonserten eftersom det blir slutsålt och är trångt? Skolan har tidigare undersökt alternativa lokaler men har inte funnit några med liknande akustik. Att dubblera konserten går inte ihop och biljetterna skulle bli alltför dyra. Vi tar gärna emot förslag.

Förslag att anhöriga till elever i åk. 9 ska få möjlighet att köpa biljetter några dagar innan övriga för att garanteras plats.

St:Eriks kyrka

Varför hade man bara en konsert för åk 7 och åk 9 i S:t Eriks kyrka?

Vi brukar ha dubbla konserter när det är fyra klasser, av någon anledning blev det inte så vid något tillfälle. Vi får tänka på det i fortsättningen. Föräldrarna uttryckte också att det hade varit bra med information om svårigheten att parkera i anslutning till kyrkan.

 

Kort rast mellan idrottslektion och annan lektion   - åtgärdat innan mötet

Fungerande klockor utomhus för de yngre, finns redan på några ställen.

Vi diskuterade formulering som förekommit inför prov: “Du kommer att bedömas utifrån följande” ...kunskapskrav,

Det är lämpligare att uttrycka sig “ Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån följande kunskapskrav då det är kunskaperna och inte eleven som bedöms.

Eleverna får ibland kompledigt efter konserter. Det viktigaste är att eleverna får den undervisning de har rätt till. Vi försöker undvika att ge kompledigt när man har ett ämne som bara återkommer en gång i veckan.

Idrottsutrustning

Man får ha idrott inomhus i bara strumporna, risken finns dock att man kan bli trampad på tårna av någon med skor. Skolan har några skridskor att låna ut. Vi tar gärna emot överblivna skridskor i storlekar som passar barn mellan 10-16 år.

Skolan har slutat med skidresor för ett antal år sedan. Vi bjuder alla elever i åk. 9 på curling och planerar att bjuda en åk. på skidåkning i Väsjöbacken.

Ipads och datorer - Vi följer kommunens policy. Vi har krävt ersättning för ett fåtal ipads och datorer under de senaste åren. Det gäller ärenden som inte heller en ev. försäkring skulle

täcka som ren ovarsamhet eller slarv (man har tappat bort sin laddare) eller att den legat framme i en parkerad bil som fått inbrott.

Resor till konserter

Skolan har busskort att använda under dagtid för de elever som inte har egna busskort.

Har skolan inte skolböcker?

Elever i några klasser på högstadiet har haft prov i so och no utan böcker, är det något nytt? Kontakta respektive lärare om ni har frågor. Skolan har böcker men ibland vill inte eleverna ta hem dessa.

Korsningen Sollentunavägen/Minervavägen/Brunkebergsåsen upplevs som osäker i samband med de byggnationer som pågår.

Skolan kollar upp med Trafik- och fastighet och återkommer.

Nästa föräldrarådsmöte är tisdagen den 29 november kl. 19.00

 

Åse Mellerstedt

Rektor

2016-09-15 Föräldraråd minnesanteckningar

Afshin informerar:

Skolan har anställt Julia Holmgård Åkerberg som rastvärd kl. 9.00-13.00. Hon kommer att låna ut bollar, lekredskap mm. Hon kommer också att starta lekar och rastaktiviteter tex. “Veckans lek”. Julia kommer också att jobba på Qben kl. 14.00-15.30.

Under dagtid får eleverna köpa följande:

Åk 4 + 5 får köpa Festis + riskaka

Åk 6-9 får köpa ovanstående + toast, nachotallrik o nudlar.

Inga söta kakor, godis eller läsk finns till försäljning.

Fler ungdomar är på Qben på kvällarna. Många elever ur åk 6 och 7 från SMK är under kvällstid på Qben.

Varje fredag skrivs ett veckorbrev som läggs ut på bloggen.

Qben har ett skåp vid caféet finns ett skåp där de kan lägga sina mobiler och ipads.

Åse och Helena informerar:

Musiken

Det finns ett konsertprogram på hemsidan där alla konserter läggs upp

www.sollentunamusikklasser.se

Innan musiklärare Jakob började på SMK undervisade han i Köpenhamn på Sankt Annae gymnasium (som är en grundskola trots namnet, med stor musikprofil). Nu har vi (Jakob) fått frågan från Sankt Annae om de får komma och besöka oss på SMK med sin juniormanskör, den 4-7 april. Kören består av ca 20 killar i årskurs 8 & 9. De kommer att bo i familjer i 9Ma och 9Mb och vara med på skolan och sjunga för och tillsammans med oss.

Den 15/9 hälsade hela skolan åk 4 välkomna på en samling i aulan.

Fyrorna promenerade in under restens av skolans jubel och bjöd skolans elever på dikter, sång, dans, film, teater och lärardans.

Två elever i 7Ma gjorde i våras en film för att välkomna åk 4 och på samlingen visades del 2.

Följ gärna skolans facebooksida.

Frågor från klasserna:

Alla elever kan ha två enheter uppkopplade mot skolans nät.

Vi har ett fem-nät där tyvärr äldre telefoner inte kan koppla upp sig mot.

Alla elever har en ipad eller Cromebook som skolan tillhandahåller så de har tillgång till information och nätet via den.

Defendersskalen till ipadsen skolan leasade omgång 1 har börjat att gå sönder och de finns inte kvar på marknaden att köpa. Skolan ser över leasingavtal och vilka fodral och ipads man ska använda.

Alla barnen i åk 4-6 får vara med på idrotten även om de inte har med sig ombyte. Om barnen inte har med sig ombyte under tre lektioner ringer Fredrick hem.

De läxor som ges ska vara färdighetsträning, moment som redan har gåtts igenom på lektionerna samt “preview” att titta på, läsa något i förväg som sedan gås igenom på lektionen.

Ma och no i åk 7-9 har längre pass det här året för att hinna jobba och fördjupa kunskaperna under lektionerna.

Ta om mat, det finns en plats för att ta om mat. De eleverna som ska ta mer mat får då gå förbi kön.

SMK och Häggvik diskuterar var vi bäst placerar mopedparkeringen. Just nu parkerar de mopederna utanför Qben.

Händer mycket i åk 5 och åk 6, vilket tar mycket tid att reda ut även om det sker på fritiden.

Studiestuga finns måndag - torsdag under läsåret

Studiestöd 16/17

Åk 4-6

Alla ämnen

Torsdagar

alt Onsdagar

alt Måndagar

14.45-15.25

15.30-16.10

15.40-16.20

sal 13

Mattias L

Matematik, no, sv, en

Torsdagar

14.45-15.45

sal 22

Åsa Ö

Åk 6-9

Franska + engelska

(språk)

Måndagar

15.30-16.15

sal 19

Gabriella

Tyska + svenska

(språk)

Onsdagar

15.45-16.30

sal 18

Anette

Åk 7-9

Matematik

Tisdagar

14.00-15.00

sal 18

William

Matematik

Torsdagar

15.40-16.30

sal 19

Åsa Ö

Information om Likabehandlingsplanen

Skolan har jobbat fram en ny likabehandlingsplan.

Personalen har jobbat med diskrimineringsgrunderna och normkritisk pedagogik där man bl.a. hade en föreläsning med Agneta Josephsson.

Elevråden kommer att jobba med och ha synpunkter på planen samt diskutera var/hur kan barn eller elever på skolan/SMK bli orättvistbehandlade på sätt som har samband med de  sju diskrimineringsgrunderna.

Föräldrasynpunkter på var/hur kan barn eller elever på skolan/SMK bli orättvist behandlade på sätt som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna.

Kan det finnas några bestämmelser,regler eller arbetssätt som kan upplevas orättvisa?

Diskrimineringsgrunderna

  1. Kön  
  2. Könsidentitesuttryck
  3. Etnisk tillhörighet
  4. Religion eller annan trosuppfattning
  5. Funktionsnedsättning
  6. Sexuell läggning
  7. Ålder

Har ni någon fråga som ni vill att vi tar upp?

Finns det någon personal eller lärare som ni vill träffa och höra mer om hur vi jobbar?

2016-03-22 Minnesanteckningar föräldraråd på SMK

Kundenkäten

Vi gick igenom årets kundenkäten där elever och föräldrar i åk 6 och åk 8 har svarat.

Åk 8

Det är mycket roligt och vi är oerhört stolta över att vi har Sollentunas nöjdaste föräldrar i åk 8. Föräldrarna ligger över kommungenomsnittet i alla frågor. Även eleverna ligger en bra bit över kommungenomsnittet i samtliga frågor.

Åk 6

Fråga 18-20 (om nöjdhet med fritids) diskuterades då föräldrarnas resultat ligger lågt vilket är märkligt då SMK har ett fåtal elever i åk 6 som går på Qben kontinuerligt. På samma fråga ligger Häggviksskolans elever i topp i kommunen och även de går på vårt fritids Qben som drivs av SMK.

Fråga 24 (Miljö och material på mitt barns skola stödjer barnens lärande) diskuterades. Föräldrar tycker bland annat att det kan vara svårt att hjälpa sitt barn med läxor om man får en sida från boken fotad i ipaden istället för en lärobok.

Föräldrarna ligger i paritet med (två områden) eller lite över (fem områden) kommun- genomsnittet i alla frågor förutom frågorna 18-20 (fritids).

Eleverna ligger över kommungenomsnittet i vissa frågor och under i vissa. Skolan tycker att elevernas resultat ligger något sämre än förra årets svar som då lämnades av samma elevgrupp i dåvarande årskurs 5. Åse och Helena kommer att sitta med elever i

åk 6 för att diskutera några av frågorna.

                                                   

Övriga frågor

IUP-samtalen

Flera synpunkter från klasserna har framförts angående elevledda IUP-samtal. Många föräldrar önskar tydligare information från lärare angående vad deras barn kan utveckla. Några av föräldrarna är mycket nöjda med samtalen då de tycker barnet får ett större utrymme och prata om sitt eget lärande, vilket också är ett av syftena med just elevledda samtal.

Eleven ska vara i centrum för samtalet men behöver stöd från ämneslärare, eleverna behöver få skriva ner sina mål under ämneslektionerna.

Det förberedande arbetet är viktigt men kan vara väldigt olika från ämne till ämne, tycker föräldrar.

Föräldrarna önskar  att eleverna får förbereda sina samtal i juni för att ha allt aktuellt.

Önskemål om att tider för IUP-samtal kommer ut tidigare när det gäller januarisamtalen.

Kan man gå in och boka tider på webben?

Vad har vi för förväntningar på IUP-samtalet? Både ur elevens, vårdnadshavarnas och lärarens perspektiv. En referensgrupp med elever, lärare och föräldrar som kan diskutera IUP-samtalen kan vara ett alternativ.

Frågor från klasserna:

Omklädningsrummen till nya hallen är fortfarande låsta, varför?

Svar: Skolan har kontakt med kommunen om detta men det är inte åtgärdat, skolan fortsätter att “stöta på” kommunen.

Låset på en handikapptoalett krånglar, kan det lagas?

Svar: Skolan känner inte till detta och vi ber att eleverna kommer till expeditionen och berättar var.

Kan skolan hitta ett enhetligt system där man hittar all information som fakta, flippade genomgångar, material, övningar o uppgifter?

Svar: I åk 7-9 ligger alla prov utlagda i Google kalender. Läxor, material mm finns i Google Classroom.

I åk 4-6 ligger alla läxor och prov utlagda i Google kalender. Vad gäller fakta, flippade genomgångar mm. är ett fortsatt utvecklingsområde för skolan.

Information/material/flippade lektioner - svårt att hitta material. Showbie är en arbets- och kommunikationsyta mellan elev och lärare som kräver aktivitet, att man aktivt går in och tittar.

Från förra mötets minnesanteckningar:

Åk 4-6 - läxor och prov ska ligga i kalendern.

Åk 7-9 - prov ska ligga i kalendern, övrig information (tex. planering, läxor, ämnesblogg) finns i Google Classroom (be barnet om inloggningsuppgifter)

2016-02-01 , minnesanteckningar från föräldraråd på SMK

Information:

Kommunen har upphandlat Infomentor som en gemensam skolplattform för alla kommunala skolor. Bra för oss som redan är inne i Infomentor.  Tanken är att ni ska ha en inloggning för familjens barn. Den nya versionen av Infomentor kommer att introduceras under hösten.

En internationell klass med tolv ensamkommande afganska pojkar har börjat på Häggviksskolan.

Åk. 4-6 kommer nästa vecka att se en föreställning med Circonova,  “Orka drömma” .

Det är en nyskriven föreställning om stress för mellanstadiet där vi reder ut kravhärvan och ställer alla måsten mot väggen. Svettigt, roligt, fartfyllt och tankeväckande! http://www.circonova.se/det-h%C3%A4r-%C3%A4r-circonova/om-circonova/aktuell-produktion!-17123471

http://www.circonova.se/

Musikinformation

Gemensam Vårkonsert för alla klasser torsdag 26/5 kl. 19.00 i Filadelfiakyrkan    Konsertprogram, se hemsidan: http://www.sollentunamusikklasser.se/Content/14/5

Vikarie för Gisela fram till sportlovet är Susanne Uddman.

Facebooksida

Gilla gärna skolans facebooksida; “Sollentuna Musikklasser Grundskola” med den nya loggan; en blå g-klav.

Det finns även en till facebooksida som inte är gjord av skolan och som heter “Sollentuna Musikklasser Skola” (där är det en logga i forma av en gradskiva där det står SMK, Sollentuna Musikklasser).

Enkäter

Vi vill påminna alla vårdnadshavare att svara på Skolinspektionens enkät. Koden mailades hem den 25/1. Vårdnadshavare till elever i åk. 6 och 8 har även fått en kundenkät från Våga Visa. Vi är tacksamma om ni tar er tid att besvara enkäterna.

Idrottsdag (även fråga från föräldrdrar)

Skolan ska vara kostnadsfri, av den anledningen blir det ingen slalom i Väsjöbacken.

Den 23/2 kommer vi ha en halv idrottsdag,

Väderförhållanden är osäkra och det är tråkigt att behöva ställa in en idrottsdag som vi tvingades göra förra läsåret.

Barnen orkar inte åka skridskor en hel dag. Årets halvdag kommer att innehålla lika mycket tid på ex. isen som en heldag. Vi kan även äta lunch i skolan. Niorna kommer att spelar curling på skolan bekostnad.

Qbens

Anmälan till sportlovet finns inom kort på bloggen.

Frågor från klasserna.

Är eleverna på Qben efter skolan?

Qben går ut o informerar i 6Ma & 6Mb samt frågar vilka aktiviteter man efterfrågar.

Titta gärna på Qbens blogg för info: http://qbensollentuna.blogspot.se/

Det är tillåtet att ta av sig ytterskor och ha innerskor på sig. Innerskor går att låsa in i skåp, ställa i kapprum eller lägga vid bänken. Åk fyra har skohyllor i anslutning till klassrummet.

En del elever på SMK tycker att Skälbyskolans elever tar stor plats på skolgården. Det finns många fördelar med att Skälbyskolan finns här. Vi har bland annat fått en konstgräsplan!!

Det finns även många fler vuxna ute på rasterna. Vi har pratat med ansvarig skolledare för att alla barn ska känna att skolgården tillhör dem.

SMK:s elever har inte idrott samtidigt med Skälbyskolan. Våra elever i åk. 4-6 byter om i omklädningsrummen under idrottsalen. Åk.7-9 byter om i de nya omklädningsrummen vid hallen.

Eleverna ska kunna ta vegetariskt alternativ om de önskar. Maten har varit bättre och räckt under januari. Skolan för logg över klagomål på maten för att kunna kommunicera med köket och ansvarig kostekonom i kommunen.

Om personal i skolan upptäcker att någon elev röker informeras föräldrar omgående och kontakt med skolsköterska tas.

Alla vuxna på skolan ska bära namnskylt. Inga obehöriga får vistas på skolan. Gäller även skolungdomar från andra skolor.

Personal kommer att få utbildning i hur man agerar vid våld och hot.

Instruktioner hur man ska agera vid hot finns för personal i alla klassrum.

Fritidsgårdens kvällsverksamhet besöks av väktare som kommer ditt och ex. spelar pingis med ungdomar för att etablera kontakt och hålla koll. Programgruppen är ett samarbete mellan kommunens skolor, socialtjänst och polis.

Syftet med läxor är att bidra till elevens kunskapsutveckling.

Utveckla goda studievanor

Ge vårdnadshavaren insyn i skolarbetet

Läxor är inte reglerade i skolans styrdokument.

Lärare vill att uppgifter som ska bedömas görs i skolan så att läraren kan följa processen.

Lärarna har stor frihet i att ge eller inte ge läxor.  

Det ska vara en rimlig arbetsbelastning för eleverna och så jämt fördelade som möjligt.

Läxor ska förberedas, förklaras och följs upp på ett bra sätt.

Flippade klassrummet har blivit allt vanligare, att inför en lektion ta del av en instruktion, genomgång eller förklaring för att kunna bearbeta innehållet i klassrummet.

Studiestöd finns i skolan av utbildade pedagoger samt på Qben.

År 4-6

Måndag 15.05-15.55 i sal 22 med Karolina - alla ämnen men framför allt ma o no

Torsdag 15.20-16.10 i sal 13 med Mattias L        - alla ämnen

År 7-9 (samt åk 6 som vill ha hjälp med moderna språk)

Måndag 15.40-16.30 i sal 17 med Annelie - spanska och svenska men även viss engelska o tyska

Måndag 15.20-16.20 i sal 19 med Gabriella - franska och engelska

Måndag 15.20-16.40 i sal A-210 med Stig - ma och no

Torsdag 15.30-16.30 i sal 17 med Annelie - spanska och svenska men även viss engelska, franska o tyska

Torsdag 15.40-16.30 i sal A-207 med Mattias M - ma o no

Du kan även sitta där och jobba med andra ämnen än de som står!

Välkomna att göra läxor och få lite extra hjälp!

Åk 4-6 - läxor och prov ska ligga i kalendern.

Åk 7-9 - prov ska ligga i kalendern, övrig information (tex. planering, läxor, ämnesblogg) finns i Google Classroom (be barnet om inloggningsuppgifter)

Skolan gör inga egna inspelningar att lägga ut på internet då vi måste förhålla oss till rättigheter.

Vi betalar Stimpengar vid konserter och när vi gör inspelningar på CD skivor med eleverna.

Musiklärare vill alltid ha veto för den musikalisk kvaliteten vid konserter och inspelningar.

2015-11-18, minnesanteckningar från föräldraråd på SMK

Maten

Vi träffades i matsalen, ISS bjöd på middag och vi fick information och möjlighet att ställa frågor.

ISS har ett avtal på 1+2 år. Avtalet är resultatet av en kommunal upphandling. Köket tillagar drygt 3000 portioner om dagen. Underlaget till en förlängning av avtalet var den kundundersökning som gjordes under våren. Kundundersökning görs en gång per termin. Då har alla elever möjlighet att svar på frågor kring maten.

Problem som togs upp av vid mötet var mat som inte räcker, klasser som äter sist på dagen har blivit utan dagens rätt eller delar av den vid ett flertal tillfällen under hösten. De har då fått vänta på att köket ska tillaga mer eller ersätta med någon annan rätt vilket oftast tar tid.

Andra problem med maten som togs upp var specialkost har saknats för vissa elever. Över- eller underkokt potatis, ris eller pasta. För mycket salt i maten eller smaklös mat. Köbildning i matsalen och logistiken kring serveringsdisken. Elever som tar så mycket mat att de inte orkar äta upp utan tvingas slänga mat. En orsak kan vara att man inte vill stå i kö för att hämta mer.

Matsedel komponeras av en dietist. Ris serveras enlig matsedeln ca. en gång i veckan.

Köket följer livsmedelsverkets rekommendationer gällande ris och andra livsmedel.

Föräldrarådet hade inget att anmärka på själva menyn.

I torsdags kunde vi konstatera att vi fått ett nytillkommet inslag i matsalen, bläck med mat för de som önskar ta mer utan att behöva stå i kö och vänta. Något vi önskat sedan en tid tillbaka. Vi hoppas nu att det ska minska matsvinnet.

ISS har även meddelat att de kommer att minska på salt i maten något som flera föräldrar påtalade vid provsmakningen under föräldrarådet.

Nästa vecka har vi matråd där elevrepresentanter träffar köksansvarig tillsammans med skolledningen.

Övriga frågor från klasserna:

Kommer vi att uppmärksamma Nobelprisutdelningen? Förra året deltog eleverna i Hour of code vid den tiden.Skolan gör inget gemensamt inför Nobeldagen. SMK har så mycket annat som tar tid och uppmärksamhet inför jul som julkonserten.

Några lärare har meddelat att de kommer att se en film och prata om de olika prisen.

Vi har prioriterat Hour of code och programmering då IKT är ett av skolans utvecklingsområden.

Pratar vi om läxor?

Ja, vi pratar om läxor och i vilken omfattning de ges. Läxorna är alltid kopplade till det vi gör i skolan. Det finns läxhjälp att få i skolan och på Qben. Det går bra att göra läxor innan man går hem.

Läxor kan se olika ut i olika årskurser, ämnen och under olika perioder.

Ingen ska behöva mista sömn och få ont i magen för att de missat en läxa eller inte gjort allt. Kontakta ditt barns lärare om läxorna är ett problem.

Att skriva digitalt eller för hand?

Mycket skrivs digitalt i dag. Ibland får eleverna även skriva för hand. Det beror lite på uppgift och ämne. Det finns inte längre något kunskapskrav i Läroplanen som säger att eleverna ska kunna skriva skrivstil, handstilen ska vara läslig. Även här gäller individuallisering, barn har olika behov av hjälpmedel.

Frågor på prov som inte gåtts igenom eller funnits att läsa i de läromedel som tillhandahållits.

För de höga betygen krävs att man kan använda de kunskaper man har för att analysera och dra slutsatser. Den typ av frågor som kan komma på de nationella proven. Ibland ges eleverna den typen av frågor även på prov för att få möjlighet att visa dessa förmågor.

Prov är inte de enda tillfällen eleven har att visa sina kunskaper och förmågor. Det gör man även under lektionstid vid diskussioner, laborationer, grupparbeten mm.

Pratar skolan om pedagogernas förhållningssätt/ bemötande?

Lärararbetslag och elevhälsa har tillsammans med skolledningen återkommande diskussioner om hur vi ska kunna minska stressen hos våra elever.

Har vi koll på luftkvalitén i klassrummen?

OVK kontroller görs enligt de regelverk som finns. Skolan har sedan några år tillbaka åtgärdat ventilationen genom ventilations aggregat. Insatsen ska ändå ses som en tillfällig lösning i väntan på att skolan ska genomgå en större renovering.

Tyvärr hann vi inte med att ta upp alla frågor då mat frågorna tog större delen av mötestiden. Har ni frågor kring era barns undervisning vänd er i första hand till undervisande lärare som säkert kan ge er svar på dessa frågor.

Åse Mellerstedt

Rektor

2015-10-06 Föräldraråd SMK Minnesanteckningar

Information från skolan:

● Skolgården

Skälbyskolan (Häggviksskolans åk. F-3) kommer att vara kvar på skolområdet i ca. 2 år. Under

tiden rivs den gamla Skälbyskolan och byggs upp på nytt. Smultronställets förskola totalrenoveras

och verksamheten kommer att vara kvar i den gulapaviljongen under innevarande läsår.

Etableringarna av de tillfälliga paviljongerna har inneburit att man samtidigt rustat upp skolgården

med nya leksaker. Vuxentätheten på skolgården ökar med så många yngre barn. Två

konstgräsplaner är nu färdiga att användas.

● Trafik på morgonen

Det är mycket trafik på morgonen, använd gärna cykel och kommunala färdmedel. Om ni åker bil

lämna barnen bakom aulan (åk in söderifrån och ut norrut) så får vi ett säkrare avlämningsområde.

Just nu är kommunens fokusområde gällande trafiksituationen, Norrviken och Häggvik. Boende i

området kan lämna synpunkter till Trafik- och fastighetskontoret.

● Skolmaten

Vi har och har haft problem med maten under hösten. Vi har kontinuerlig dialog med vår

matleverantör ISS. Under början av höstterminen har ISS haft problem med både lokaler och

personalförsörjning.

Det är ett oerhört stort svinn på mat som kastas, vi tar gärna hjälp från er föräldrar med att prata

hemma om att inte ta mer än man kan äta upp. Detta är också en anledning till att maten ibland

inte räcker.

Under sommaren har skolan monterat ytterligare en station för mjölk, vatten och bröd längre in i

matsalen.

Fråga från klass: Får tex. åk 4 och åk 9 samma mängd mat? Ja, man får ta en “startportion” men

sedan får man gärna ta mer.

Förslag: En påfyllnadskö för de som vill ta om. Skolledningen kommer att prata med köket om

detta.

Alla föräldrar är välkomna att äta i matsalen tillsammans med barnen.

● Möbler

Vi har köpt nya möbler till klassrummen i åk 7-9. Stolarna har elevrådet valt ut. De har varit med

och tyckt till kring funktion och design och sedan varit med och provat ut olika stolar.

● Tillgänglighet

Vi jobbar för att skolan ska vara tillgänglig för alla.

Bland annat kommer alla elever att få tillgång till inläsningstjänst. Det innebär att man själv kan

välja om man vill lyssna på inlästa läroböcker.

● Konsertverksamhet

Se skolans hemsida http://www.sollentunamusikklasser.se/Content/14/5

Helena berättar lite om musiken och konsertverksamheten.

● PRAO/Yrkesveckan

I åk 8 har vi en veckas PRAO och i åk 9 har vi “Yrkesveckan” som SYV och SO-lärarna håller i.

Höstens program är klart. Flera föräldrar undrade vart man vänder sig om man vill bidra till skolan

genom att komma och berätta om sitt yrke. Det går bra att kontakta mentor , so-lärare eller

skolledningen.

● Föreläsning

Vi har i två års tid haft föreläsning/utbildning för elever, föräldrar och personal. Utbildningen för

föräldrarna har legat i samband med föräldramötet i januari. Föräldrarådet diskuterade

skolledningens förslag att ha en föreläsning kring barn och ungdomars självkänsla.

● Öppet Hus

Lördag 10/10 kl. 9.30-12.00 är det öppet hus på skolan. I år provar vi att endast ha med åk 4 och 5.

Eleverna som deltar är komplediga måndagen den 12/10.

Information från Qben angående fritidshem och rastverksamhet:

● Nuläge

Personalen tycker att det är mycket bra stämning och roligt att jobba med barnen!

● Fritidsverksamhet

Qben planerar att starta en Qben-kör för att barnen från de olika skolorna ska få möjlighet att

sjunga tillsammans. Ett musikalprojekt är också i startgroparna. På lördag den 10 oktober är det

Öppet Hus, då är även Qben öppet.

De som går i åk 9 och vill ha hjälp med att förbereda antagningsprov (i musik) till gymnasiet kan

ta kontakt med Tony.

● Höstlovsvecka

Olika roliga aktiviteter är planerade bl.a. besök på brandstationen samt en hinderbana à la Ninja

Warrior i Järfälla. Som tidigare är det viktigt att anmäla sitt barn till de dagar man har behov av

vara på Qben. Vi planerar mat, aktiviteter och personal efter antalet barn.

Frågor från klasserna:

4Mb och 6Mb​- Hur är umgänget mellan Häggvik och SMK?

Skolorna gör alltid något tillsammans. I år har åk 4 och åk 5 gemensam lunch och lunchrast.

Föräldrar önskar att skolan initierar mer samarbete mellan skolorna i de yngre årskurserna så att

eleverna lär känna varandra.

Åk 5 -​Kan de får spela biljard på lunchrasten? Nej, då vill vi att eleverna ska vara ute.

När höstrusket och kylan kommer så ändras detta lite och man kan få vara inne på lunchrasterna.

Åk 9 - ​Hur är det med avslutningsbalen, när ska föräldrarna sparka igång? Föräldrarna i åk 9 tar

kontakt med Helena Å som är med på ett uppstartsmöte. Efter det tar föräldrar och elever över

ansvaret för festen.

Åk 7 - ​Fungerar de nya omklädningsrummen i hallen? Skolan återkommer om detta.

Nästa föräldraråd är onsdagen den 18 november kl. 19.00.


2015-05-07 Föräldraråd minnesanteckningar

Information från Qben:

Information från skolan:

Det har varit många roliga och uppskattade konserter,  femmor o sjuors  konsert i aulan, fyrornas musikaler och niornas konsert.

Vi har tre konserter framför oss, åk 6 och åk 8 i St Eriks kyrka den 8/5 kl. 19.00 och Vårkonserten med alla klasser i Filadelfiakyrkan den 26/5 kl. 19.00 samt Niornas show den 4/6 kl. 13.00 och kl. 19.00.

Olweusenkätens resultat har kommit  och trivseln är mycket god. I åk 6 (pojkarna) och åk 9 (flickorna) svarar 100% att de inte blivit mobbade de senaste månaderna i övriga klasser ligger resultatet på ca 90%. Mobbningen i SMK ligger på 2,4% (förra året 2,5%) och i hela kommunen straxt över 4%. Målet är naturligtvis att det inte ska förekomma någon mobbning överhuvud taget.

Nya möbler till korridorer och till klassrum i åk 7-9 ska köpas in. Elevrådet åk 7-9 har fått vara med och titta på möbler, provsitta stolar och komma med förslag.

Klasserna är klara och föräldramötet är den 19/5 kl. 19.00 i musiksal 1. Eleverna i de blivande fyrorna kommer och hälsar på ons 3/6.

Musiklärarna håller kompletterande antagningsprov till åk 5 och 8, 9/6 och 10/6.

Vi gick igenom svaren från kundundersökningen. Vi ligger över (bättre) kommungenomsnittet i fyra av sex områden, inom de övriga två som kommungenomsnittet.

Särskilt nöjda är föräldrar i följande frågor:

Mitt barn har kompetenta lärare 95% (kommungenomsnitt 82%

Mitt barn är tryggt i skolan 91%

Mitt barn tycker att det är roligt att gå till skolan 88%

Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 88%

Skolarbetet är stimulerande för mitt barn 86%

Lärarna är bra på att väcka mitt barns intresse för skolarbete 81% (kommungenomsnitt 73%)

Vi ser en nedgång i frågor som gäller dokumentation och vi diskuterades orsaken.

Skolan arbetar vidare med frågan och kommer ta upp den på föräldramöten i höst.

Lärarna dokumenterar vad mitt barn lär sig 70%

Jag får tydlig information om hur mitt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven 63%

En utvecklingsfråga som är kvar sedan tidigare år är elevers  inflytande över skolarbetet, föräldrarådet diskuterade  “Vad eleverna kan ha inflytande över? det kanske  inte överensstämmer med förväntningarna vilket kan förklara en del.

Mitt barn är med och planerar sitt skolarbete 60% (kommungenomsnittet 63%)

En fråga där föräldrar och elevers åsikt skiljer sig åt är:

“Mitt barn kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass”, 60%

“ Jag kan arbeta utan att bli störd under lektioner och arbetspass” 87%

Varför har föräldrarna uppfattningen att barnen inte kan jobba utan att bli störda? En fråga som behöver tas upp på föräldramöte i höst.

Så här ser sista skolveckan ut:

Alla klasser samlas i sina klassrum kl. 9.30

Tider:

Åk 4-8 kl. 9.30-13.00

Åk 9 kl. 9.30-ca.11.00

Avslutningsdagen kommer att vara skoldag med lunch. Beslut som gäller för alla kommunala skolor, vi gör undantag för åk 9. Föräldrar till åk 6 och 9 är välkomna och övriga i mån av plats.

Betygen lämnas ut till eleverna på avslutningsdagen

Skolstart och datum för IUP-samtal för åk 4:

Skolstart och datum för IUP-samtal för åk 5-9:

               

Eleverna slutar skoldagarna kl. 12.30 och samtalen börja ca. kl. 13.00

4Mc

Fråga om skolan kan servera fullfeta produkter så som standardmjölk och bregott?

Svar:  Köket följer Livsmedelsverkets rekommendationer för skolor. Man har även en dietist.

Det är beslutat att 75% av all mat ska vara lagad från grunden och 20% ska vara ekologisk vilket innebär en mycket bättre kvalitet på maten än halvfabrikat. Stora kök har också vissa begränsningar. Eleverna kan delvis påverka matsedeln via matrådet.

5Mb

Fråga: Kan man få sovmorgon i åk 6?

Svar: Det går tyvärr inte att prioritera i schemaläggningen.

6Ma

Fråga: Läxor och information

Svar: All information om läxor och prov ska finnas i google kalender på klassbloggen. Om det inte gör det kontakta i första hand undervisande lärare och i andra hand bitr. rektor Helena Åhman.

Fråga: Oro över matematikresultat

Svar: Klasserna hade mycket bra resultat på nationella provet i matematik.  Vid lärarbyten sker alltid en överlämning mellan lärare.

Fråga: Oro över lärarbyten

Svar: Det är en stor rörlighet bland lärare i hela landet. Det finns gott om lediga tjänster och då kan man passa på att  söka en tjänst närmare hemmet. Skolan tittar alltid över tjänster och ser till hela verksamhetens bästa. I åk 6 får man alltid en ny so-lärare som sedan följer klassen till åk 9.

Fråga: Läroböcker i no och so

Svar: Kontakta undervisande lärare om ni har frågor.

Fråga: Rykte om matförgiftning

Svar: Stämmer inte. Över 500 elever och personal åt lunch den aktuella dagen och ingen insjuknade på grund av maten.

Fråga: Musiken

Svar: Musiklärarvikarier stöttas. Nya lärare på SMK har en mentor.

9Ma

Fråga: Språkbruk/tillmälen i korridorer.

Svar: Kontakta mentor eller skolledning om något händer, på så sätt kan skolan agera direkt.

Tillmälen och mobbning är inte samma sak men enligt Olweusenkäten som precis sammanställts kan vi se att trivseln är hög i åk 9.

Helena Åhman

Minnesanteckningar från föräldraråd på SMK 2015-03-31

Frågor från klasserna:

Elever på mellanstadiet upplever att några av de äldre eleverna på Häggviksskolan beter sig otrevligt mot dem och säger otrevliga saker.

Det finns en liten grupp i årskurs nio som behöver stöd och som Häggviksskolan jobbar mycket med. Vi har ett väldigt gott samarbete med Häggvik och diskuterar och följer upp om något händer. Häggviksskolans skoledning tar alltid både små och stora incidenter på största allvar och pratar med elever och deras föräldrar när det händer något samt återkopplar till oss

SMK har flyttat en mattid för en av våra fyror för att få en lugnare matsituation och det har blivit mycket bra enligt elever och lärare.

Utemiljön- fotbollsplanerna är inte funktionella (blöta och leriga) under vinterhalvåret.

Vi kommer att se över utemiljön inför nästa läsår. Skälbyskolan ska rivas och byggas ny under de närmaste två åren, under tiden kommer eleverna (åk. F-3) att hålla till i paviljonger på vår och Häggviksskolans skolgård. Cykelställen kommer då att flyttas närmare skolbyggnaden och vi kommer att se över fotbollsplanerna. En önskan från skolan till kommunen är att vi ska kunna få sk. Kulanplaner som är en slags rinkomgärdad multiplan för olika bollsporter.

Vilken policy gäller för klasser som vill tjäna pengar till klasskassan genom att lussa?

Önskemål från föräldrar på mellanstadiet att informationen på bloggen ska vara mer exakt när det gäller läxor.

Minnesanteckningar från föräldraråd på SMK 2015-02-18

Qben

Har nu rastverksamhet ute under lunchrasterna för åk. 4-5, den tiden på dagen får dessa årskurser inte vara inne på Qben.

Lokalfrågor

Vi har problem med värmen i huset. Under vintern är det ibland för kallt, särskilt i aulan och matsalen. På sommarhalvåret är det istället för varmt. Med 30 elever i klassrummen värms de snabbt upp men en varm tröja kan behövas. Frågan tas naturligtvis upp med fastighetskontoret och man har under flera år arbetat med att försöka få ordning på värmesystemet. Textilslöjdsalen har haft problem med avloppslukt och lektionerna har under några veckor delvis fått flytta till annan lokal. Nu har man hittat och åtgärdat felet så ni fungerar salen som vanligt igen. Vi kan bara konstatera att husen är gamla och att underhållet tidigare varit undermåligt. Det försöker man sen några år tillbaka åtgärda bit för bit.

Duschdraperier i omklädningsrummen har varit på önskelistan under en tid. Ansvarsfrågan om vem som ska sätta upp dem har varit oklar. Sedan vecka 8 finns det duschdraperier på prov i flickornas omklädningsrum och hoppas nu bara att de får sitta ifred.

Skolmat

Skolan har ett matråd bestående av elever och personal som träffar ansvariga på ISS som lagar vår mat. Matrådets nästa möte är fredagen den 13 mars. Sedan förra mötet

har det skett en del förändringar. Alla elever har även fått svara på en enkät om vad de tycker om maten. Ett vanligt missförstånd är att man inte får äta sig mätt. Det får man och det går bra att hämta en portion till. Det har hänt några gånger att maten tagit slut och att man fått vänta en stund på att kocken ska få fram mer mat. Eftersom skolmaten handlas upp via en “offentlig upphandling” är leverantören skyldig att följa avtalen under de år som avtalet löper. Här nedan kan ni läsa det brev som Johan Fagerström, ansvarig för köken i Häggviksskolan samt Helenelundsskolans skrivit till eleverna.

“Fast du äter lunch varje dag så vet du kanske inte vem som lagar maten eller hur det går till!

Maten lagas av våra kockar och dietkockar i skolköken i Helenelundsskolan och

Häggviksskolan.

I fortsättningen finns det skyltar i varje skolmatsal med en hälsning från kockarna.

Maten vi lagar görs av fräscha råvaror och mycket i från grunden. 20 % är ekologisk kött, fisk

och frukt.

Varje dag lagas mer än 6000 portioner, på en månad mer än Sollentunas befolkning.

Vissa skolkök är mottagningskök. Det innebär att varmrätten lagas på Helenelund eller

Häggviks kök medan potatis/pasta/ris, salladsbuffé och mellanmål görs på plats.

Menyerna näringsberäknas enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Låter tråkigt men det är därför ni inte kan få pizza, kebab och hamburgare varje dag.

Du ska orka med skolarbetet och behöver energi av rätt sort.

Vi serverar enligt tallriksmodellen och vill främja den vegetariska delen av måltiden.

Vi vill också bidra till att minska svinnet genom att uppmuntra till att hämta mat flera gånger

istället för att lägga upp för mycket mat på en gång.

Ta lagom! Ät rätt! Bli mätt!

Med vänliga hälsningar,

Johan Fagerström med kollegor

Restaurangchef, ISS Mat och Dryck Sollentuna”

Julkonsert

Frågan om att ha två konsertkvällar istället för en togs upp. Vid föräldrarådet framfördes oron över att det skulle kunna bli för jobbigt för barnen.

Niornas avslutningsfest

Niornas avslutningsfest som arrangeras av föräldrar och elever i åk. 9 kommer att hållas tisdagen den 9 juni på Edsbacka Värdshus.

Idrotten

Frågan om vad som gäller omklädning till idrotten togs upp. Frågan är endast aktuell på högstadiet då eleverna på mellanstadiet, enligt Fredrik Lööv, alltid är ombytta! Staffan har skrivit ett inlägg på klassernas bloggar angående detta.

Sociala medier

Skolan hade en utbildning om nätmobbning för elever, personal och föräldrar under förra läsåret. Det är vårdnadshavare som har ansvar för vilka sociala medier man tillåter sina barn att vara ute på under fritiden (flera har åldersgräns) och vilka appar man laddar ner. Skolan tillåter inte att man laddar ner dessa på sin Ipad med skolans konton. En bra diskussion att ta vid ett föräldramöte i klassen.

Utvärdering av undervisningen

Elever i Sollentuna får varje år göra en utvärdering av undervisningen. Det varierar från år till år vilka lärare man utvärderar. Läraren äger enligt de avtal som gjorts fackligt sina utvärderingar. Resultaten används i diskussion med klasserna och med skolledningen.

Nästa föräldrarådsmöte är tisdagen den 31 mars kl. 19.00.

Åse Mellerstedt

Rektor

Minnesanteckningar från föräldrarådets möte på SMK 2014-12-03

SMK har glädjande nog lika många sökande till blivande åk. 4 som förra året ca 220 st. Antagningsprov kommer att hållas under vecka 3-4. Skolan kommer att ta emot 60 elever till två klasser hösten 2015.

Julkonserten den 18 december

Julkonserten är nästan fullbokad. Julkonserten är även årets julavslutning då eleverna är komp.lediga fredagen den 19 december. Betygen kommer att skickas hem per post till åk. 6-9.

Omdömen

Omdömen för åk. 4 och 5 kommer att finnas inför skolstarten/utvecklingssamtalet i Infomentor.  SMK har i år valt att behålla kryssformuläret i januari. I vissa fall kan lärare själva välja att lämna kommentarer men det finns inget krav på detta . Enligt Skolverket ska skolorna lämna skriftligt omdöme med kommentarer i åk.1-5 en gång om året. Det gör Sollentuna skolor i augusti.  

Personalsituationen i vår

Rekrytering pågår fortfarande till vikariat för våra två musiklärare Jakob och Sara som är föräldralediga under vårterminen.

Anna Magnusson, lärare som varit tjänstledig under ett och ett halvt läsår kommer tillbaka i januari på heltid, Anna kommer att var extra lärarresurs under vårterminen.

Ytrenoveringen fortsätter

Under december målas klassrum 8, 9, 10, 11, 12, musiksal 3, bildsalen och några lokaler hos elevhälsan.

                                        

Minnesanteckningar från föräldrarådsmöte 2014­11­03                

                                                

Deltagare: Helena Åhman bitr rektor, Sten Bäckström (5Ma), Gabriele Matsson (8Ma), Jennie Vogel (4Mc), Stuart Hyde (4Mb), Eva­Karin Bergman (9Mb), Lena Eriksson­Åshuvud (6Ma), Jessica Berndtsson (9Mb och 5Mb), Renata BL (9Ma och 7Ma), Theresia Olsson Neve (4Ma), Annika Fredling (4Mc), Maggan Ahlstedt (7Ma), Marika Friberg (5Mb), Jan Nilsson (8Mb), Titti Ekenberg (6Mb) Sekreterare: Lena Eriksson­Åshuvud

                                                

1) Minesanteckningar

Föregående mötes minnesanteckningar har lagts upp på klassbloggarna. Flera föräldrar uttyckte önskan om att dessa mailas ut då det underlättar vidare spridning i klasserna. Skolledningen mailar ut dem i fortsättningen.

                                                

2) Skriftliga omdömen

I samband med utvecklingssamtalet i januari får elever i åk. 4 och 5 ett skriftligt omdöme bestående av skolverkets matris ”Elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven” .

I åk 6-­9 ges betyg i de ämnen man läst under terminen. I de ämnen som inte lästs under höstterminen flyttas betyg från tidigare termin över (gäller åk. 7­9).

                                                

I samband med höstens utvecklingssamtal i augusti ges även kommentarer i respektive ämne.

                                                

I december skall en mentorsdag hållas där eleverna kan förbereda sina utvecklingssamtal och där det kommer finnas möjlighet att söka stöd av lärarna att formulera sina mål.

                                                

3) Särbegåvade barn

Skolledningen och skolans elevhälsoteam har varit på utbildning kring särbegåvade barn.

Alla skolor skall upprätta handlingsplaner för hur man skall identifiera och ta hand om barn med särskild begåvning, kommunen samordnar speciella insatser.

                                                

I ett första steg anordnar kommunen pizzaklubbskvällar för barn med speciell fallenhet för matematik: Man kommer att arbeta med olika matematikproblem och sedan äter man pizza. Föräldrar anmäler själva sina barn. Information kommer att finnas på kommunens hemsida.

                                                

4) Stöd i studieteknik

Några föräldrar och elever har efterfrågat utbildning i studieteknik och skolan vill anordna både utbildning för barnen i åk 7­9 samt en föreläsning för föräldrar under våren. Skolan söker lämplig föreläsare och tar gärna emot tips.

                                                

5) Prao och yrkesveckor

Denna vecka är åk. 8 på Prao och åk. 9 har yrkesvecka, med bla cv­skrivning, studiebesök och besök av föräldrar som berättar om sina yrkesval. Det pågår en diskussion i landets skolor angående praons vara eller ej. Det är svårt att ordna platser till alla elever och det är skolans ansvar att se till att säkerhet på prao­platsen garanteras.

                                                

6) Musik

Veckan innan lovet hade vi många konserter vilket var mycket uppskattat. De närmast planerade aktiviteterna är:

                                                

                                                                                         

                                

                        

                

                

                        

                                

                                        

                                                

7) Cykelstölder

Skolan upplever att cykelstölderna har minskat. Om stölder fortfarande inträffar är det viktigt att tala om detta för skolan.

                                                

8) Qben

Tony Weseth informerar om fritidsverksamhetet.

Aktiviteten på fritidsgårdens kvällsverksamhet har ökat kraftigt med både större spridning i åldrar och fler tjejer som kommer. Qben har öppet 18­22 må­ons, 18­23 på fredagar och 12­16 på lördagar, då man gör studiebesök eller aktiviteter.

                                                

Det verkar som om problemen med alkohol och droger ökar i Sollentuna. Qben­personalen är medveten om detta och håller koll och kontakt med andra fritidsgårdar i Sollentuna.

                                                

Tony påminde om möjligheten för elever i åk.9 som tänker söka till gymnasieprogram med sång­ och musik inriktning kan få hjälp av honom med att förbereda intagningsprov.

                                                

9) Frågor från klasserna

                                                

a) Varför har inte alla klasser en egen boll

Alla klasser i åk. 4­6 ska ha en egen boll. Helena pratar med arbetslagsledare så att man kan kolla vilka klasser som saknar boll.

                                                

b) Kan skolan hjälpa till med byte av lucia­/stjärngosslinnen?

Det blir för tidskrävande att göra en speciell aktivitet kring detta. Följande förslag kom upp med lösning på kort och lite längre sikt:

                                                

                                                                                                 

c) Dålig belysning på skolgården

Kommunen arbetar med att förstärka belysningen. Arbetet kommer att vara klart inom ett par veckor.

                                                

d) Maten

Specialkosten fungerar inte alltid – ta kontakt med skolsköterskan om ni behöver hjälp att prata med köket. Vi upplever ett ökat antal klagomål på maten. Skolledningen har förmedlat klagomålen till ISS samt till ansvariga i kommunen.

På tisdag nästa vecka är det matråd med representanter från alla klasser och från skolledningen, då man kommer att ta upp detta med ISS som är kontrakterade av kommunen att laga skolmaten.

                                                

2014-10-02 Protokoll föräldraråd SMK

Afshin och Åse informerar om försäljningen på Qben. Hur den har förändrats och varför.

Nu är det ca 120-140 barn varje dag i eftermiddagsverksamheten mot förra årets ca 40 barn.

Det finns fler olika aktiviteter att välja mellan, eleverna har varit med och önskat vilka aktiviteter man ska ha under eftermiddagarna. Musikrummet som Tony ansvarar för är särskilt populärt bland våra elever.

Alla föräldrar är hjärtligt välkomna att besöka Qben när som helst.

Fråga om eget bakat bröd - Vi bakar inte eget bröd pga att vi prioriterar den pedagogiska verksamheten.

Mellanmålet är varierat, det finns flera sorters mjukt och hårt bröd samt flera sorters pålägg. Utöver det finns yoghurt, gröt, grönsaker mm. Om saft serveras är den sockerfri.

De elever som har aktivitet efter skoltid och inte hinner hem innan kan ta med sig något att äta hemifrån. Det går bra att lägga det i kylen på Qben och att använda micron vid behov.

Beslut som är taget i Ledningsgruppen på SMK - Ändringar av caféverksamheten gäller från ons 3/9.

Åk.4-9

9.00-11.00  Frukost bestående av smörgås eller yoghurt.

Åk 4+5

11.00-13.00 Får köpa riskaka, smörgås, frukt, grönsaker samt Mer (“kartong”)

Fredagar kl. 14.45-15.15 får de handla av Qbens sortiment.

14.00-17.00 Är det ingen försäljning eftersom det då är fritidsverksamhet och eleverna äter mellanmål. OBS! Nytt!

Åk 6-9                                                                                                                                                     9.00-13.00 Får handla Qbens sortiment

Elever i åk 9 som ska söka musikgymnasium kan få även få hjälp av  Tony på Qben med att träna sina individuella sånger och instrumentalframträdanden.  Kontakta Tony: towes_s@edu.sollentuna.se

Verksamhetsbesök                                                                                                                 Tisdag 7 oktober kommer politiker från Barn- och ungdomsnämnden och gör ett verksamhetsbesök.

De träffar elever, lärare

Medverkande föräldrar är: Gabriele Matsson, Pia Nilsson, Jessica Berndtsson,  Theresia Olsson Neve

Plats: Konferensrummet

Tid: 8.30-9.20

Konsertinfo                                                                        Helena informerar om konserterna som är genomförda och planerade i höst.                 Se hemsidan för konsertprogram http://www.sollentunamusikklasser.se/Content/14/5

Moderna språk                                                                          Information om valet av moderna språk. I tre år har vi haft ganska jämn storlek mellan språken (franska, spanska o tyska) men i år har vi väldigt många som har valt spanska. Vi har löst det genom att ha en språkgrupp till i spanska.

Elevkopiatorer                                                                        Det finns en kopiator på biblioteket där eleverna kan skriva ut och kopiera. Om biblioteket är stängt går det vid akuta lägen att få hjälp med kopiering vid expeditionen, det finns även kopiator vid musiksal 1.

Förstelärare                                                                        Vi har två förstelärare på skolan nu Gisela Hök-Ternström och Sara Lindroth

Datorer/ipads åk 7-9                                                                Information om att det förs en diskussion på skolan om åk 7-9 ska ha datorer eller ipads då leasingavtalet går ut i juni.

4Mb                                                                                 Måste lämna jackor i korridoren, rädda för stöld. Hur ser skolan på det?  Skolan har inte haft problem med stöld på övervåningen och fyrorna  hänger sina jackor i korridoren. På undervåningen har klasserna antingen kapprum eller skåp.

5Mb                                                                                    Cykelställ och stölder – kan skolan göra något?                                                                                        Skolan försöker uppmärksamma cykelstället och cyklarna.                                   Belysningen på skolgården kommer att förstärkas av kommunen, gatlyktor på skolgården och lampor ovanför dörrarna.

6Ma                                                                                        Flera upplever att maten har blivit sämre - Det är samma kock och samma leverantör samt kraven på att inte använda hel- och halvfabrikat har skärpts i det nya avtalet.

7Ma:                                                                                Eleverna duschar inte efter idrotten, kan skolan ta upp det med idrottslärarna och i klasserna.                                      

Brickor till matsalen – Åse har kontrollerat det juridiska avtalet och skolan har rätt att få brickor. Åse kommer att skriva en skrivelse till ISS.  

7Mb:                                                                                 Simning i Norrviken, vad gäller egentligen? Elever på högstadiet simmar i Norrviken i början av höstterminen. Det är bra att öva under så realistiska former som möjligt. Det är inte av ekonomiska skäl, skolan bekostar  även simning i simhallen under läsåret.

8Ma                                                                                 Brickor och simning (se ovan)                                                                Kommer det att serveras frukt vid lunchen? Åse kollar upp avtalet.

9Ma o 9Mb                                                                                                                                                 Har klasserna mindre musikteori nu än tidigare?                                           David kommer att undervisa i musikteori när han är tillbaka från föräldraledighet efter höstlovet. Maria Wijk har ansvarat för undervisning i musikhistoria. David kommer att informera om detta när han kommer tillbaka.

Minnesanteckningar föräldraråd Sollentuna Musikklasser 2014-05-06

Information från skolan

 

Information Q-ben

Frågor från föräldrarna

Ta kontakt med andra föräldrar och skolan - uppmana barnen att ta skärmdumpar vid kränkningar.

Ta kontakt med mentorerna/lärarna eller kurator, skolsköterska.

Skolan har under läsåret haft som mål i det lokala utvecklingsarbetet att jobba med och hantera betygsstress och det fortsätter vi att arbeta med.

Självbedömning och direkt feedback är enligt forskning två av de mest framgångsrika verktygen för elevernas utveckling. Kontakta undervisande lärare om du har frågor.

Skolan behöver jobba med att förtydliga betygskriterier och förmågor.

Förslag: utbilda o informera föräldrarna om tex. visible learning, 21st century skills, Johan Hattie mm.

Skolan sätter upp plastfilm på fönstret.

Alla lärare ska lägga in prov och inlämningsuppgifter i Google kalender som kan läsas på klassbloggen. Om så inte är fallet ta i första hand kontakt med undervisande lärare alternativt Helena Åhman om ni har frågor kring det.

Skolan tar upp det med lärarna, personalen på Q-ben och med Therese Carlsson som leder elevrådet i   åk 4-6 så frågan även lyfts där.

Sollentuna kommun håller på att utreda vilken portal och system man ska jobba i och under den tiden kommer SMK inte att byta system.

Diskussion kring skal och användning.

Höstterminens Lucia- och julkonsert kommer att vara torsdagen den 18 december i Filadelfiakyrkan. Eleverna är komplediga fredagen den 19 december.

                                           

                        

                                

                                                                                

                                

                        

                

Minneanteckningar från föräldraråd på SMK 2014-04-07

Qben

Afshin som ersatt Crippe som ansvarig för Qben tillträdde sin tjänst den 10 mars. Afshin är utbildad idrotts- och religionslärare och har tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter på bl.a Gillboskolan.

Afshin berättar om Qbens verksamhet och vilka förändringar som planeras framöver.

Enkätundersökning, önskelåda och stormöten kommer att vara en väg för att involvera barnen i verksamhetens aktiviteter.

Under rastverksamheten kommer ett av Qbens rum vara reserverat för elever i åk. 6-9.

Vi arbetar vidare med att försöka minska på socker i caféets utbud. T.ex kommer vi att prova att sälja fruktsallad.

Gymmet är stängt tillsvidare. När det öppnar igen kommer det att krävas en introduktion och “körkort”. Gymmet får som tidigare bara användas av våra äldre elever.

Läxläsningen för åk. 4-6 kommer senare i vår att flytta till lokal i nära anslutning till Qben.

Det kommer att underlätta för de som ska äta mellanmål och som vill vidare till Qben efter läxläsningen.

Fritidsgården kommer att ha en “tjejkväll” i veckan. Lördagkväll kommer fritidsgården att hålla stängt istället kommer man på lördagar ordna eftermiddagsaktiviteter.

Qbens personal kommer att besöka klasserna för att informera eleverna om verksamheten och de förändringar som är på gång.

Skolan

Resultatet av årets kundenkät visades. Kundenkäten har genomförts med föräldrar och elever i åk. 5 och 8. Även i år hade vi fantastiskt bra resultat på samtliga delar. På frågan om jag är nöjd med min skola, låg SMK:s åttor i topp i Sollentuna. Vad roligt att vi har de nöjdaste åttorna i kommunen!!

Föräldrarnas frågor:

Skulle det vara möjligt att videofilma konserterna?

Många föräldrar filmar med kameror eller mobiler. Föräldrarådet föreslog att man kan ta upp det med sin föräldragrupp.

Varför har man slutat att servera frukt till maten?

Det är enligt köket en tillfällig åtgärd då mycket frukt och fruktrester hamnat på golvet i matsalen eller på skolgården. Elever har även tagit med sig både två och tre extrafrukter vilket inte är meningen. Frukten kommer enligt köket att komma tillbaka. Frågan kommer åter att tas upp med alla elever så att samma situation inte upprepas.

Frågan om mat som tar slut togs upp på nytt. Det finns alltid mat men ibland får eleverna vänta en stund eller serveras någon annan mat en den som står på matsedeln. Det är naturligtvis inte bra och skolan för kontinuerligt en dialog med köket som försöker anpassa mängden tillagad mat efter hur populär maträtten är. Ny upphandling av skolmat i kommunen pågår så det kan bli förändringar till hösten.

Kan man sätta upp duschdrapperier i omklädningsrummen?

Av bl.a hygieniska skäl har man inte duschdrapperier.

Smutsiga omklädningsrum

Omklädningsrummen städas, det är bl.a vår elevers smutsiga skor som ställer till det i omklädningsrummen. En skogräns vore bra. För det behöver båda skolorna samt Kultur- och fritid som hyr ut lokalerna vara överens.

Bra om idrottslärarna kan prat om hygien i duschar och omklädningsrum med eleverna.

Angående diskussionen om idrottsaktiviteter som kostar som slalom i Väsjöbacken.

Kostnadsfria alternativ ska alltid finnas.

Varför får eleverna bedöma sina egna arbeten mot kunskapskraven i Lgr 11 när det är svårt även för vuxna att förstå dem?

Kunskapsmatriserna används bl.a i förberedelser inför de nationella proven i åk. 9. Eleverna behöver lära sig att förstå dem. Det är lärarens uppgift att förklara dem för eleverna samt att träna eleverna på självbedömning.

Nästa möte är den 6 maj.

Åse Mellerstedt

Rektor