ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Оргкомітет приймає статті об’ємом до 4 сторінок набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля сторінки – 20 мм. Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. До статті можна додавати графічні матеріали – рисунки, таблиці тощо. Вони послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). До кожного рисунку подається короткий підпис, а до таблиці ‒ заголовок. Усі графічні матеріали подаються у форматі jpeg.

Структура статті: 

Перший рядок – назва секції (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю).

Другий рядок ‒ індекс УКД (шрифт – жирний, вирівнювання по лівому краю, УДК вказувати не обов’язково).

Третій рядок – ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).

Четвертий рядок – ім’я та прізвище керівника (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).

П’ятий рядок – назва міста (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю, вказується в дужках).

Шостий рядок – назва наукової статті (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Потім подається анотація (2-3 речення) і ключові слова (5-7 позицій) (шрифт ‒ курсив) мовою статті і англійською мовою (якщо стаття англомовна, тоді подається україномовний варіант анотації).

Далі йде текст статті, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 0,75 см). Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 27], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.

Список використаних джерел та літератури розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.


ЗРАЗОК

ІСТОРІЯ

УДК 94:061.213(477)«19/20»

Микола Степаненко

Дмитро Іванов

 (Київ)

ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Анотація

Ключові слова

Abstract

Key words

Текст статті

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Коцур В. П. Україна : історичні події та факти / В. П. Коцур, А. П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький : Книги–ХХІ, 2005. – 144 с.

2. Левчук К. І. Громадські організації в сучасній Україні (історіографія проблеми) / К. І. Левчук // Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2000. – Вип. 2. – С. 262–268.